01995L0018 — RO — 17.06.2015 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 95/18/CE A CONSILIULUI

din 19 iunie 1995

privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare

(JO L 143, 27.6.1995, p.70)

Abrogată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012

L 343

32

14.12.2012

 
Ultima versiune consolidată înainte de abrogare este disponibilă la adresa următoare:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01995L0018-20040430