1993R3199 — RO — 01.07.2013 — 009.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 3199/93 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 1993

privind recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

(JO L 288, 23.11.1993, p.12)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 2546/95 AL COMISIEI din 30 octombrie 1995

  L 260

45

31.10.1995

 M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 2559/98 AL COMISIEI din 27 noiembrie 1998

  L 320

27

28.11.1998

 M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 2205/2004 AL COMISIEI din 21 decembrie 2004

  L 374

42

22.12.2004

 M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 1309/2005 AL COMISIEI din 10 august 2005

  L 208

12

11.8.2005

 M5

REGULAMENTUL (CE) NR. 2023/2005 AL COMISIEI din 12 decembrie 2005

  L 326

8

13.12.2005

 M6

REGULAMENTUL (CE) NR. 67/2008 AL COMISIEI din 25 ianuarie 2008

  L 23

13

26.1.2008

 M7

REGULAMENTUL (CE) NR. 849/2008 AL COMISIEI din 28 august 2008

  L 231

11

29.8.2008

 M8

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 767/2011 AL COMISIEI din 2 august 2011

  L 200

14

3.8.2011

►M9

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 162/2013 AL COMISIEI din 21 februarie 2013

  L 49

55

22.2.2013
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 3199/93 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 1993

privind recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelorCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea categoriilor de accize cu privire la alcool și băuturile alcoolice ( 1 ), în special articolul 27 alineatul (4),

având în vedere Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind acordurile generale cu privire la produsele care fac obiectul accizelor și la deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse ( 2 ), astfel cum a fost modificată prin Directiva 92/108/CEE ( 3 ), în special articolul 24,

având în vedere avizul Comitetului pentru accize,

întrucât, conform articolului 27 alineatul (1) litera (a) din Directiva 92/83/CEE, statelor membre li se solicită să excepteze de la plata accizelor alcoolul complet denaturat, în conformitate cu cerințele fiecărui stat membru, cu condiția ca aceste cerințe să fie notificate corespunzător și acceptate, în condițiile prevăzute în alineatele (3) și (4) din articolul menționat;

întrucât au fost primite obiecții cu privire la cerințele notificate;

întrucât, prin urmare, conform prevederilor alineatului (4) din articolul menționat anterior, urmează să se adopte o decizie în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 24 din Directiva 92/12/CEE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Denaturanții utilizați de statele membre pentru denaturarea completă a alcoolului, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (a) din Directiva 92/83/CEE, sunt cei descriși în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

▼M9
ANEXĂ

Lista produselor autorizate, cu numărul de înregistrare CAS (Chemical Abstracts Service), dacă este disponibil, și formulele autorizate pentru denaturarea completă a alcoolului.

Acetonă

CAS: 67-64-1

CI reactive red 24

CAS: 70210-20-7

Piridină brută

CAS: nu este disponibil

Cristal violet (C.I. nr. 42555)

CAS: 548-62-9

Benzoat de denatoniu

CAS: 3734-33-6

Etanol

CAS: 64-17-5

Acetat de etil

CAS: 141-78-6

Etil sec-amil cetonă

CAS: 541-85-5

Etil terț-butil eter

CAS: 637-92-3

Fluoresceină

CAS: 2321-07-5

Formaldehidă

CAS: 50-00-0

Uleiuri de fuzel

CAS: 8013-75-0

Benzină (inclusiv benzina fără plumb)

CAS: 86290-81-5

Alcool izopropilic (IPA)

CAS: 67-63-0

Kerosen

CAS: 8008-20-6

Petrol lampant

CAS: 64742-47-8 la 64742-48-9

Metanol

CAS: 67-56-1

Metiletilcetonă (butanonă) (MEK)

CAS: 78-93-3

Metilizobutilcetonă

CAS: 108-10-1

Metilizopropilcetonă

CAS: 563-80-4

Violet de metil

CAS: 8004-87-3

Albastru de metilen

CAS: 61-73-4

Nafta mineral

CAS: nu este disponibil

Solvent nafta

CAS: 8030-30-6

Piridină (sau baze piridinice)

CAS: 110-86-1

Esență de terebentină:

CAS: 8006-64-2

Benzină de uz tehnic (technical petrol)

CAS: 92045-57-3

Alcool terțbutilic

CAS: 75-65-0

Tiofen

CAS: 110-02-1

Albastru de timol

CAS: 76-61-9

Metanol (spirt de lemn)

nu este disponibil

În baza de date ECICS (Inventarul vamal european al substanțelor chimice) sunt disponibile sinonime pentru produsele autorizate în diferite limbi europene.

Termenul „etanol absolut” este utilizat în tot cuprinsul anexei în conformitate cu terminologia utilizată de Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată (IUPAC).

I.    Procedura de denaturare utilizată în toate statele membre

Pe hectolitru de etanol absolut:

 3 litri de alcool izopropilic (IPA);

 3 litri de metiletilcetonă (MEK);

 1 gram de benzoat de denatoniu.

Pentru piața internă, statele membre sunt autorizate să adauge un colorant pentru a da o culoare caracteristică produsului, care îl face imediat identificabil.

II.    Proceduri de denaturare suplimentare utilizate în anumite state membre

Republica Cehă

Per hectolitru de etanol absolut, oricare dintre următoarele formulări:

1. 

 0,4 litri de solvent nafta;

 0,2 litri de kerosen;

 0,1 litri de benzină de uz tehnic (technical petrol).

2. 

 3 litri de etil-terț-butil-eter;

 1 litru de alcool izopropilic;

 1 litru de benzină fără plumb;

 10 miligrame de fluoresceină.

Germania

Per hectolitru de etanol absolut:

Un litru de cetonă amestec, constând în:

 95 % până la 96 % din greutate de metiletilcetonă (MEK);

 2,5 % până la 3 % din greutate metilizopropilcetonă (3-metil-2-butanonă);

 1,5 % până la 2 % din greutate etil sec-amil cetonă (5-metil-3-heptanonă),

cu 1 gram de benzoat de denatoniu.

Estonia

Per hectolitru de etanol absolut:

 3 litri de acetonă;

 2 grame de benzoat de denatoniu.

Irlanda

Se produce o bază prin amestecarea următoarelor substanțe:

 etanol 90 % în volum;

 metanol (spirt de lemn) 9,5 % în volum;

 piridină brută 0,5 % în volum.

La fiecare 10 hectolitri de bază se adaugă:

 3,75 litri de nafta mineral (ulei din petrol);

 1,5 grame de violet de metil.

Notă: Componentele metanol (spirt de lemn) și piridină brută ale bazei pot fi înlocuite cu metanol 10 % în volum.

Grecia

Poate fi denaturat numai alcoolul de calitate inferioară (capete și cozi de distilare), cu o concentrație alcoolică de cel puțin 93 % în volum și maximum 96 % în volum.

Per hectolitru de alcool hidratat de 93 % în volum se adaugă următoarele substanțe:

 2 litri de metanol;

 1 litru de esență de terebentină;

 0,50 litri de petrol lampant;

 0,40 grame de albastru de metilen.

La o temperatură de 20 °C, produsul final va atinge, în starea sa nemodificată, 93 % în volum.

Italia

Per hectolitru de etanol absolut se adaugă următoarele substanțe:

 125 grame de tiofen;

 0,8 grame de benzoat de denatoniu;

 3 grame de CI reactive red 24 (colorant roșu), soluție la 25 % g/g;

 2 litri de metiletilcetonă (MEK).

Alcoolul etilic care urmează să fie denaturat trebuie să aibă un conținut de alcool etilic de cel puțin 83 % în volum și o concentrație măsurată pe alcoolmetrul CE de cel puțin 90 % în volum.

Pentru a asigura solubilitatea completă a tuturor componentelor, amestecul de denaturare trebuie preparat în alcool etilic de cel mult 96 % în volum, măsurat pe alcoolmetrul CE.

Scopul CI reactive red 24 este de a conferi produsului o culoare roșie caracteristică, prin care se poate identifica imediat finalitatea produsului.

Letonia

1. Per hectolitru de etanol absolut, oricare dintre următoarele formulări:

(a) cel puțin:

 9 litri de alcool izopropilic;

 1 litru de acetonă;

 0,4 grame de albastru de metilen, albastru de timol sau cristal violet;

(b) cel puțin:

 3 litri de metilizobutilcetonă;

 2 litri de metiletilcetonă (MEK);

(c) cel puțin:

 3 litri de acetonă;

 2 grame de benzoat de denatoniu;

(d) cel puțin 10 litri de acetat de etil.

2. La 1 hectolitru de alcool etilic deshidratat (conținând maximum 0,5 % apă):

minimum 5 litri și maximum 7 litri de benzină.

Lituania

Per hectolitru de etanol absolut:

 3 litri de acetonă;

 2 grame de benzoat de denatoniu.

Ungaria

Produsele alcoolice, în funcție de cantitatea de alcool pur, conțin cel puțin una dintre următoarele substanțe:

(a) 2 % din greutate metiletilcetonă (MEK), 3 % din greutate metilizobutilcetonă și 0,001 % din greutate benzoat de denatoniu;

(b) 1 % din greutate metiletilcetonă (MEK) și 0,001 % din greutate benzoat de denatoniu;

(c) 2 % din greutate alcool izopropilic, 1 % din greutate alcool terțbutilic și 0,001 % din greutate benzoat de denatoniu.

Malta

Se produce o bază prin amestecarea următoarelor substanțe:

 etanol 90 % în volum;

 metanol (spirt de lemn) 9,5 % în volum;

 piridină brută 0,5 % în volum.

La fiecare 10 hectolitri de bază se adaugă:

 3,75 litri de nafta mineral (ulei din petrol);

 1,5 grame de violet de metil.

Țările de Jos

Per hectolitru de etanol absolut:

Cinci litri de amestec constând în:

 60 % în volum metanol;

 20 % în volum acetonă;

 11 % în volum ulei de fuzel (un concentrat de produse secundare ale distilării alcoolului);

 8 % în volum apă;

 0,5 % în volum metiletilcetonă (MEK);

 0,5 % în volum formol (o soluție apoasă de 37 % din greutate formaldehidă).

Austria

Per hectolitru de etanol absolut:

Un litru de cetonă amestec, constând în:

 95 % până la 96 % din greutate metiletilcetonă (MEK);

 2,5 % până la 3 % din greutate metilizopropilcetonă;

 1,5 % până la 2 % din greutate etil sec-amil cetonă,

cu 1 gram de benzoat de denatoniu.

Polonia

Per hectolitru de etanol absolut, oricare dintre următoarele formulări:

1. 0,75 litri de cetonă amestec, constând în:

 95 % până la 96 % din greutate metiletilcetonă (MEK);

 2,5 % până la 3 % din greutate metilizopropilcetonă;

 1,5 % până la 2 % din greutate etil sec-amil cetonă,

cu 0,25 litri de baze piridinice.

2. Un litru de cetonă amestec, constând în:

 95 % până la 96 % din greutate metiletilcetonă (MEK);

 2,5 % până la 3 % din greutate metilizopropilcetonă;

 1,5 % până la 2 % din greutate etil sec-amil cetonă,

cu 1 gram de benzoat de denatoniu.

România

Per hectolitru de etanol absolut:

 2 litri de metiletilcetonă (MEK);

 1 gram de benzoat de denatoniu;

 0,2 grame de albastru de metilen.

Slovenia

Per hectolitru de etanol absolut:

 1 580 grame de alcool izopropilic;

 790 grame de alcool terțbutilic;

 0,79 grame de benzoat de denatoniu.

Slovacia

Per hectolitru de etanol absolut:

1. 

3 litri de metilizobutilcetonă;

2 litri de metiletilcetonă (MEK);

1 gram de benzoat de denatoniu;

0,2 grame de albastru de metilen.

2. 

1,5 litri de benzină de uz tehnic (technical petrol);

1,5 litri de kerosen;

2 grame de benzoat de denatoniu.

Finlanda

Per hectolitru de etanol absolut, oricare dintre următoarele formulări:

1. 

2 litri de metiletilcetonă (MEK);

3 litri de metilizobutilcetonă;

2. 

2 litri de acetonă;

3 litri de metilizobutilcetonă.

Suedia

Per hectolitru de etanol absolut:

 3 litri de metilizobutilcetonă;

 2 litri de metiletilcetonă (MEK).

Regatul Unit

Se produce o bază prin amestecarea următoarelor substanțe:

 etanol 90 % în volum;

 metanol (spirt de lemn) 9,5 % în volum;

 piridină brută 0,5 % în volum.

La fiecare 10 hectolitri de bază se adaugă:

 3,75 litri de nafta mineral (ulei din petrol);

 1,5 grame de violet de metil (C.I. nr. 42555).( 1 ) JO L 316, 31.10.1992, p. 21.

( 2 ) JO L 76, 23.3.1992, p. 1.

( 3 ) JO L 390, 31.12.1992, p. 124.