1993L0103 — RO — 27.06.2007 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA NR. 93/103/CE A CONSILIULUI

din 23 noiembrie 1993

privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE]

(JO L 307, 13.12.1993, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA 2007/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 20 iunie 2007

  L 165

21

27.6.2007
▼B

DIRECTIVA NR. 93/103/CE A CONSILIULUI

din 23 noiembrie 1993

privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE]CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 118a,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ), prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecție a sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European ( 2 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 3 ),

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă ( 4 ), a luat act de intenția Comisiei de a-i prezenta cerințele minime privind organizarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

întrucât, în cadrul diferitelor măsuri comunitare privind sectorul de pescuit, ar trebui luate măsuri în materie de securitate și sănătate la locul de muncă;

întrucât respectarea unor cerințe minime care să garanteze un mai bun nivel de securitate și sănătate la bordul navelor de pescuit este esențială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor respectivi;

întrucât, date fiind condițiile specifice și mai ales dificile de muncă și de viață la bordul navelor de pescuit, frecvența accidentelor mortale în activitatea din pescuitul maritim este foarte ridicată;

întrucât, la 15 aprilie 1988, Parlamentul European adoptă o rezoluție prin care se recunoaște importanța prevenirii în materie de securitate la locul de muncă la bordul navelor de pescuit;

întrucât, din motive de securitate și de sănătate a lucrătorilor, trebuie acordată atenție localizării navelor de pescuit în caz de urgență, în special cu ajutorul noilor tehnologii;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea ameliorării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă ( 5 ); întrucât dispozițiile acesteia se aplică în totalitate în domeniul muncii la bordul navelor de pescuit, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă;

întrucât directivele speciale deja adoptate în domeniul securității și sănătății în muncă se aplică, dacă nu există prevederi contrarii, pescuitului maritim; întrucât, în unele cazuri, ar fi necesar să se precizeze caracteristicile proprii acestei activități pentru a optimiza aplicarea acestor directive speciale;

întrucât Directiva nr. 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor ( 6 ) se aplică în totalitate în domeniul pescuitului maritim;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în vederea realizării dimensiunii sociale a pieței interne,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Obiect

(1)  Prezenta directivă, care este a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE, stabilește cerințele minime de securitate și sănătate aplicabile muncii la bordul navelor de pescuit definite la articolul 2.

(2)  Dispozițiile Directivei nr. 89/391/CEE se aplică în totalitate domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale conținute în prezenta directivă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a) prin navă de pescuit se înțelege orice navă sub pavilionul unui stat membru sau înregistrată sub jurisdicția deplină a unui stat membru și folosită în scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prelucrarea peștelui sau a altor resurse vii ale mării;

(b) prin navă de pescuit nouă se înțelege orice navă de pescuit a cărei lungime între perpendiculare este mai mare sau egală cu 15 m și pentru care, la data sau după data menționată la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf:

(i) contractul de construcție sau de transformare majoră este încheiat sau

(ii) contractul de construcție sau de transformare majoră a fost încheiat înainte de data menționată la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf și care este livrată în trei ani sau mai mulți ani după această dată sau,

(iii) în absența unui contract de construcție:

 se construiește chila sau

 se începe o construcție identificabilă cu o navă specială sau

 a început montajul, folosindu-se cel puțin 50 de tone sau 1 % din masa estimată a tuturor materialelor de structură, dacă această valoare este mai mică;

(c) prin navă de pescuit existentă se înțelege orice navă de pescuit a cărei lungime între perpendiculare este mai mare sau egală cu 18 m și care nu este o navă de pescuit nouă;

(d) prin navă se înțelege orice navă de pescuit nouă sau existentă;

(e) prin lucrător se înțelege orice persoană care desfășoară o activitate profesională la bordul unei nave, precum și stagiarii și ucenicii, dar excluzând personalul de la sol care efectuează lucrări la bordul unei nave de la chei și piloții din port;

(f) prin armator se înțelege proprietarul înregistrat al unei nave, în afară de cazul în care nava a fost închiriată sau este administrată în tot sau în parte de către o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul înregistrat, în condițiile unui acord de administrare; în acest caz, armatorul este considerat a fi, după caz, locatorul sau persoană fizică sau juridică ce administrează nava;

(g) prin căpitan se înțelege lucrătorul care, conform legislației și practicii naționale, comandă nava sau este responsabil pentru aceasta.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca:

(a) armatorii să se asigure că navele lor sunt utilizate fără a pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor, în special în condiții meteorologice previzibile, fără a aduce atingere responsabilității căpitanului;

(b) să țină seama de eventualele riscuri la care sunt supuși restul lucrătorilor, atunci când se aplică articolul 8 alineatul (4) din Directiva nr. 89/391/CEE;

(c) evenimentele de pe mare care au sau ar putea să aibă un efect asupra securității și sănătății lucrătorilor de la bord trebuie să facă obiectul unui raport detaliat care să fie înaintat autorității competente și să fie consemnate cu rigurozitate în jurnalul de bord, dacă ținerea unui jurnal de bord este solicitată prin legislația sau reglementările naționale pentru tipul de navă în cauză sau, în lipsa acestuia, într-un document necesar în acest scop.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în vederea respectării prezentei directive, navele să facă obiectul unor controale periodice de către autoritățile învestite în mod special cu această misiune.

Anumite controale privind respectarea prezentei directive pot fi efectuate pe mare.

Articolul 4

Navele de pescuit noi

Navele de pescuit noi trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate prevăzute în anexa I cel târziu până la data menționată la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf.

Articolul 5

Navele de pescuit existente

Navele de pescuit existente trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate care figurează în anexa II în cel mult șapte ani de la data menționată la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf.

Articolul 6

Reparații, transformări și modificări capitale

În cazurile în care navele sunt supuse reparațiilor, transformărilor și modificărilor capitale la data menționată la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf sau după această dată, aceste reparații, transformări și modificări capitale trebuie să fie conforme cu cerințele minime care figurează în anexa I.

Articolul 7

Echipamente și întreținere

(1)  În vederea asigurării securității și sănătății lucrătorilor, statele membre iau măsurile necesare pentru ca armatorul, fără a aduce atingere responsabilității căpitanului:

(a) să asigure întreținerea tehnică a navelor, instalațiilor și dispozitivelor și în special a celor menționate în anexele I și II, iar defecțiunile constatate, dacă acestea ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor, să fie eliminate cât mai repede posibil;

(b) să ia măsuri pentru a asigura curățarea periodică a navelor și a ansamblului instalațiilor și dispozitivelor pentru a menține condiții adecvate de igienă;

(c) să păstreze la bordul navei o cantitate suficientă de echipament de salvare și supraviețuire, în bună stare de funcțiune;

(d) să țină cont de cerințele minime de securitate și sănătate privind echipamentul de salvare și supraviețuire care figurează în anexa III;

(e) fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei nr. 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de protecție individuală la locul de muncă de către lucrători [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE] ( 7 ), să țină cont de specificațiile în materie de echipamente de protecție individuală care figurează în anexa IV la prezenta directivă.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în vederea asigurării securității și sănătății lucrătorilor, armatorul să pună la dispoziția căpitanului mijloacele de care are nevoie pentru a îndeplini obligațiile impuse prin prezenta directivă.

Articolul 8

Informarea lucrătorilor

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 10 din Directiva nr. 89/391/CEE, lucrătorii și reprezentanții acestora trebuie să fie informați asupra măsurilor care urmează a fi luate cu privire la securitatea și sănătatea la bordul navelor.

(2)  Informarea trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor vizați.

Articolul 9

Pregătirea lucrătorilor

(1)  Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva nr. 89/391/CEE, lucrătorii trebuie să primească o pregătire corespunzătoare și, în special, instrucțiuni precise și ușor de înțeles în ceea ce privește securitatea și sănătatea la bordul navelor, în special pentru prevenirea accidentelor.

(2)  Pregătirea menționată la alineatul (1) se referă în particular la stingerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare și supraviețuire și, pentru lucrătorii respectivi, la utilizarea instalațiilor de pescuit și a echipamentelor de tracțiune, precum și a diferitelor metode de semnalizare, în special prin gestică.

Această pregătire este actualizată, dacă schimbările în activitatea la bordul navei impun această cerință.

Articolul 10

Pregătirea detaliată a persoanelor care pot comanda o navă

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (3) din Directiva nr. 92/29/CEE, persoanele care pot comanda o navă trebuie să primească o pregătire detaliată privind:

(a) prevenirea bolilor și a accidentelor de muncă la bord și măsurile ce trebuie luate în caz de accidente;

(b) stabilitatea navei și menținerea acesteia în toate condițiile de încărcare și în timpul operațiunilor de pescuit;

(c) navigația și comunicațiile prin radio, inclusiv procedurile.

Articolul 11

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților lor la discuțiile ce au ca obiect problemele reglementate de prezenta directivă și anexele ei au loc în conformitate cu articolul 11 din Directiva nr. 89/391/CEE.

Articolul 12

Adaptarea anexelor

Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor, în funcție de:

 adoptarea unor directive în materie de armonizare tehnică și standardizare privind anumite aspecte din domeniul securității și sănătății de la bordul navelor sau de

 progresul tehnic, evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și cunoștințele în domeniul securității și sănătății la bordul navelor de pescuit,

sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.

Articolul 13

Dispoziții finale

(1)  Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 23 noiembrie 1995. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.

În momentul adoptării de către statele membre, măsurile prevăzute la alineatul (1) trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de trimitere sunt stabilite de către statele membre.

(2)  Statele membre aduc la cunoștința Comisiei textul dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

▼M1 —————

▼B

Articolul 14

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PENTRU NAVELE DE PESCUIT NOI

[articolele 4, 6 și 7 alineatul 1 litera (a)]

Observație preliminară

Obligațiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă sau de activitate, circumstanțele sau existența unui risc la bordul unei nave de pescuit noi necesită acest lucru.

1.   Navigabilitate și stabilitate

1.1. Nava trebuie să fie păstrată într-o bună stare de navigabilitate și dotată cu echipamente corespunzătoare destinației și utilizării sale.

1.2. Informațiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie să fie disponibile la bord și să fie accesibile personalului de cart.

1.3. Toate navele în stare intactă trebuie să aibă și să-și păstreze o stabilitate suficientă în condițiile de exploatare prevăzute.

Căpitanul trebuie să ia măsurile de prevenire necesare pentru ca nava să își păstreze o stabilitate suficientă.

Instrucțiunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.

2.   Instalații mecanice și electrice

2.1. Instalația electrică trebuie să fie proiectată și realizată astfel încât să nu reprezinte un pericol și să asigure:

 protecția echipajului și a navei împotriva riscurilor electrice;

 buna funcționare, fără a se recurge la o sursă de energie de siguranță, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menține nava în condiții normale de exploatare și de locuire;

 funcționarea, în situații de urgență, a aparatelor electrice esențiale pentru securitate.

2.2. Trebuie prevăzută o sursă de energie electrică de siguranță.

Cu excepția navelor deschise, această sursă trebuie situată în afara sălii mașinilor și, în toate cazurile, trebuie să fie concepută astfel încât să asigure, în caz de incendiu sau de pană a instalației electrice principale, funcționarea simultană pe o perioadă de cel puțin trei ore a:

 sistemului de comunicații intern, a detectoarelor de incendiu și a semnalelor necesare în caz de urgență;

 luminilor de navigație și a iluminatului de siguranță;

 sistemului de radiocomunicație;

 pompei electrice de incendiu de siguranță, dacă nava este echipată cu aceasta.

Când sursa de energie electrică de siguranță este un acumulator și când sursa de energie electrică principală este în pană, acumulatorul trebuie să fie conectat în mod automat la tabloul de distribuție a energiei electrice de siguranță și trebuie să asigure alimentarea neîntreruptă pe o perioadă de trei ore a sistemelor prevăzute la prima, a doua și a treia liniuță din paragraful al doilea.

Tabloul principal de distribuție a electricității și tabloul de siguranță trebuie, în măsura în care este posibil, să fie instalate astfel încât să nu poată fi expuse simultan la apă sau la foc.

2.3. Tablourile trebuie prevăzute cu indicații clare; tablourile de siguranță și port-siguranțele trebuie controlate periodic pentru a se asigura că sunt corect calibrate.

2.4. Încăperile în care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie să fie ventilate corespunzător.

2.5. Instalațiile electronice de navigație trebuie să fie bine întreținute și testate în mod frecvent.

2.6. Toate echipamentele de ridicat trebuie să fie testate și examinate periodic.

2.7. Toate piesele echipamentelor de tracțiune, de ridicat și a altor echipamente de acest tip trebuie să fie bine întreținute și verificate periodic.

2.8. Când există la bord instalații de răcire și sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie să fie bine întreținute și verificate periodic.

2.9. Cuptoarele și aparatele casnice care utilizează gaze grele nu trebuie să fie utilizate decât în încăperi bine ventilate, iar orice acumulare periculoasă de gaze trebuie să fie evitată cu grijă.

Buteliile metalice care conțin gaze inflamabile și alte gaze periculoase trebuie să fie marcate clar, precizându-li-se conținutul, și să fie așezate pe punți deschise.

Toate supapele, regulatoarele de presiune și conductele acestor butelii trebuie să fie protejate împotriva deteriorării.

3.   Instalații de radiocomunicații

Instalația de radiocomunicații trebuie să permită în orice moment stabilirea legăturii cu cel puțin o stație de pe coastă sau de pe țărm, ținând seama de condițiile normale de propagare a undelor electromagnetice.

4.   Căi și ieșiri de siguranță

4.1. Pentru a permite evacuarea de către lucrători a locurilor de muncă și a încăperilor de locuit rapid și în condiții de securitate maximă, căile și ieșirile care pot fi utilizate ca ieșiri și căi de siguranță trebuie să fie totdeauna degajate și ușor accesibile și să conducă pe cât posibil direct la puntea deschisă sau la o zonă de securitate și, de aici, pe o platformă de salvare.

4.2. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor care pot fi utilizate ca ieșiri și căi de siguranță trebuie adaptate la utilizarea, echipamentul și dimensiunile locurilor de muncă și a încăperilor de locuit și la numărul maxim posibil de persoane prezente.

Ieșirile care pot fi utilizate ca ieșiri de siguranță și care sunt închise trebuie să poată fi deschise ușor și imediat de toți lucrătorii sau de echipele de salvare în caz de urgență.

4.3. Etanșeitatea la intemperii sau la apă a ușilor de siguranță și a celorlalte ieșiri de siguranță trebuie să fie adaptată la amplasamentul și la funcția lor specifică.

Ușile de siguranță și celelalte ieșiri de siguranță trebuie să aibă o capacitate de a rezista la foc egală cu cea a pereților despărțitori.

4.4. Căile și ieșirile de siguranță trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile naționale care pun în practică Directiva nr. 92/58/CEE ( 8 ).

Aceste semnalizări trebuie să fie plasate în locurile corespunzătoare și să fie durabile.

4.5. Căile, mijloacele de evacuare și ieșirile de siguranță care necesită iluminat trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de siguranță de intensitate suficientă, în cazul unei pene de curent.

5.   Detectarea și stingerea incendiilor

5.1. În funcție de dimensiunile și de utilizarea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor prezente, precum și de numărul maxim posibil de persoane prezente, încăperile de locuit, locurile de muncă închise, inclusiv compartimentele motoarelor, precum și cala de pește, dacă este necesar, trebuie să fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiului și, în măsura în care este nevoie, cu detectoare de incendiu și cu sisteme de alarmă.

5.2. Materialul pentru stingerea incendiului trebuie să se găsească întotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, să fie menținut în stare bună și să poată fi utilizat imediat.

Lucrătorii trebuie să cunoască bine locul materialului de stingere a incendiului, funcționarea și utilizarea sa.

Prezența extinctoarelor și a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificate înainte de plecarea navei.

5.3. Dispozitivele manuale de stingere a incendiului trebuie să fie ușor accesibile și ușor de manipulat și să fie marcate conform dispozițiilor naționale care pun în practică Directiva 92/58/CEE.

Aceste marcaje trebuie să fie durabile și aplicate în locuri corespunzătoare.

5.4. Sistemele de detecție și de alarmă împotriva incendiului trebuie să fie testate periodic și menținute în stare bună de funcționare.

5.5. Exercițiile de stingere a incendiului trebuie să fie efectuate în mod regulat.

6.   Ventilația locurilor de muncă închise

În locurile de muncă închise trebuie să se urmărească, ținându-se seama de metodele de muncă și de condițiile fizice speciale de lucru impuse lucrătorilor, ca aceștia să beneficieze de aer curat în cantitate suficientă.

Dacă se folosește o instalație de ventilație mecanică, aceasta trebuie menținută în bună stare de funcționare.

7.   Temperatura încăperilor

7.1. Temperatura la locul de muncă trebuie să fie adecvată pentru organismul uman în timpul lucrului, ținându-se seama de metodele de lucru folosite, de condițiile fizice impuse lucrătorilor, precum și de condițiile meteorologice dominante sau care ar putea să apară în regiunea unde operează nava.

7.2. Temperatura în încăperile de locuit, toalete, cantine și încăperile de prim ajutor trebuie, dacă aceste încăperi există, să răspundă destinației specifice a acestor încăperi.

8.   Iluminatul natural și artificial al locurilor de muncă

8.1. Locurile de muncă trebuie, în măsura în care este posibil, să dispună de lumină naturală suficientă și să fie prevăzute cu dispozitive care să permită un iluminat artificial corespunzător operațiilor specifice pescuitului, fără a pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor și navigația altor nave.

8.2. Instalațiile de iluminat ale încăperilor de lucru, scărilor și căilor de trecere trebuie să fie astfel amplasate, încât tipul de iluminat prevăzut să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători, iar pentru navigația navei să nu constituie un pericol.

8.3. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în special expuși la riscuri de accidentare, în caz de pană de iluminat artificial, trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de siguranță de o intensitate corespunzătoare.

8.4. Iluminatul de siguranță trebuie menținut în stare bună de funcționare și testat periodic.

9.   Pardoseli, pereți și tavane

9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie să nu fie alunecoase, ci antiderapante sau să fie prevăzute cu dispozitive împotriva căderii și, în măsura în care este posibil, să nu aibă obstacole.

9.2. Locurile de muncă în care se găsesc posturi de lucru trebuie să fie suficient izolate din punct de vedere fonic și termic, ținându-se seama de sarcinile și activitatea fizică a lucrătorilor.

9.3. Suprafețele pardoselilor, pereților și tavanelor trebuie să poată fi curățate și răzuite pentru a crea condiții de igienă corespunzătoare.

10.   Uși

10.1. Ușile trebuie întotdeauna să poată fi deschise din interior, fără echipament special.

Când locurile de muncă sunt ocupate, ușile trebuie să poată fi deschise de ambele părți.

10.2. Ușile, în special ușile culisante, dacă acestea sunt necesare, trebuie să funcționeze cât mai sigur pentru lucrători, în special pe vreme rea sau pe furtună pe mare.

11.   Căi de circulație – zone de pericol

11.1. Căile de trecere, tamburii, părțile exterioare ale punților și, în general, toate căile de circulație trebuie prevăzute cu balustrade, „țin-te bine”, atârnătoare sau cu alte mijloace care să asigure securitatea lucrătorilor în timpul activităților care se execută la bord.

11.2. Dacă există riscul căderii unui lucrător în deschiderea punții sau de pe o punte pe alta, trebuie asigurată o protecție adecvată acolo unde este posibil.

Când această protecție este asigurată cu parapeți, înălțimea acestora va fi de cel puțin un metru.

11.3. Accesul la instalațiile de pe punte în vederea utilizării sau întreținerii instalațiilor trebuie să garanteze securitatea lucrătorilor.

Se vor amplasa parapeți sau dispozitive de protecție similare, cu o înălțime corespunzătoare pentru a împiedica căderea.

11.4. Scuturile și alte mijloace de protecție împotriva căderii peste bord trebuie să fie menținute în stare bună.

În scuturi trebuie prevăzute deschizăturile de scurgere sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapidă a apei.

11.5. Pe vasele de pescuit prevăzute în spate cu o rampă, partea superioară trebuie să aibă o ușă sau un alt mijloc care să împiedice accesul și care să fie de aceeași înălțime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente, pentru a proteja lucrătorii împotriva riscurilor de a cădea în rampă.

Această ușă sau orice alt dispozitiv trebuie să fie ușor de deschis și de închis, de preferință prin comandă la distanță și nu trebuie deschise decât pentru întinderea și strângerea plasei.

12.   Amenajarea posturilor de lucru

12.1. Zonele de lucru trebuie degajate și, în măsura în care este posibil, ferite de apele mării și trebuie să ofere o protecție adecvată împotriva căderii lucrătorilor pe vas sau peste bord.

Zonele de prelucrare a peștelui trebuie să fie suficient de spațioase, atât ca înălțime, cât și ca suprafață.

12.2. Când motoarele sunt controlate din compartimentul motoarelor, controlul trebuie făcut dintr-o zonă separată, izolată fonic și termic de compartimentul motoarelor și accesibilă fără a-l traversa.

Pasarela de comandă este considerată zona care satisface cerințele prevăzute la primul paragraf.

12.3. Comenzile echipamentelor de tracțiune trebuie instalate într-o zonă suficient de mare pentru a permite operatorilor să lucreze comod.

În plus, echipamentele de tracțiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgență, inclusiv dispozitive de oprire de urgență.

12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracțiune trebuie să aibă în câmpul vizual atât echipamentele, cât și oamenii la lucru.

Când echipamentele de tracțiune sunt comandate de pe pasarelă, operatorul trebuie să aibă de asemenea o vedere clară a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.

12.5. Un sistem de comunicații fiabil trebuie utilizat între pasarelă și puntea de lucru.

12.6. Trebuie întotdeauna dat dovadă de vigilență, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al mării agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.

12.7. Contactul cu frânghiile, otgoanele și piesele mobile ale echipamentelor trebuie să fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecție.

12.8. Trebuie să fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare și, în special, al plaselor de pescuit:

 dispozitive de blocaj al panourilor divergente;

 dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.

13.   Încăperi de locuit

13.1. Localizarea, structura, izolarea fonică și termică și amplasamentul încăperilor de locuit ale lucrătorilor și al încăperilor de serviciu, dacă există, ca și mijloacele de acces la acestea trebuie să fie de așa natură, încât să asigure o protecție adecvată împotriva intemperiilor și a mării, vibrațiilor, zgomotului și mirosurilor neplăcute care pot emana din alte încăperi și pot deranja lucrătorii în timpul odihnei.

Când concepția, dimensiunile sau specificul navei permit acest lucru, încăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie amplasate astfel încât să minimalizeze efectele mișcărilor și accelerațiilor.

Trebuie să se ia pe cât posibil măsuri de protecție a nefumătorilor împotriva celor care fumează.

13.2. Încăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie să fie corect aerisite pentru a garanta un aport permanent de aer proaspăt și a împiedica condensul.

În încăperile de locuit trebuie prevăzut un iluminat corespunzător care să implice:

 un iluminat general normal adecvat;

 un iluminat general atenuat pentru a nu deranja lucrătorii care se odihnesc;

 un iluminat individual în fiecare cușetă.

13.3. Bucătăria și sala de mese, acolo unde există, trebuie să aibă dimensiuni adecvate, să fie bine iluminate, aerisite și ușor de curățat.

Trebuie prevăzute frigidere și alte mijloace de conservare a alimentelor la joasă temperatură.

14.   Echipamente sanitare

14.1. Pe navele cu încăperi de locuit, dușurile alimentate cu apă curentă caldă și rece, lavabourile și toaletele trebuie să fie convenabil echipate și instalate, iar încăperile respective, bine aerisite.

14.2. Fiecare lucrător trebuie aibă la dispoziție un spațiu în care să își așeze îmbrăcămintea.

15.   Prim ajutor

Toate navele trebuie să dispună de materiale de prim ajutor, conform prevederilor din anexa II la Directiva nr. 92/29/CEE.

16.   Scări și pasarele de îmbarcare

Trebuie să existe o scară, o pasarelă de îmbarcare sau un alt dispozitiv similar care să asigure accesul corespunzător la bord.

17.   Zgomot

Trebuie luate toate măsurile tehnice adecvate pentru ca nivelul sonor de la locurile de muncă și în încăperile de locuit să fie redus pe cât posibil, ținând cont de felul navei.
ANEXA II

CERINȚE MINIME DE SECURITATE PENTRU NAVELE DE PESCUIT EXISTENTE

[articolul 5 și articolul 7 alineatul (1) litera (a)]

Observație preliminară

Obligațiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă sau de activitate, circumstanțele sau existența unui risc la bordul unei nave de pescuit existente necesită acest lucru.

1.   Navigabilitate și stabilitate

1.1. Nava trebuie menținută în stare bună de navigabilitate și dotată cu echipament care să fie corespunzător destinației și utilizării sale.

1.2. Informațiile privind caracteristicile de stabilitate a navei, atunci când acestea există, trebuie să fie disponibile la bord și accesibile oamenilor de cart.

1.3. Fiecare navă în stare intactă trebuie să aibă și să își păstreze o stabilitate suficientă în condițiile de serviciu prevăzute.

Căpitanul trebuie să ia măsurile de prevenire necesare pentru ca nava să își păstreze o stabilitate suficientă.

Instrucțiunile referitoare la stabilitatea navei trebuie să fie respectate cu rigurozitate.

2.   Instalația mecanică și electrică

2.1. Instalația electrică trebuie să fie concepută și realizată astfel încât să nu reprezinte un pericol și să asigure:

 protecția echipajului și a navei împotriva riscurilor electrice;

 buna funcționare, fără să se recurgă la o sursă de energie electrică de siguranță, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menține nava în condiții normale de exploatare și de locuit;

 funcționarea aparatelor electrice esențiale pentru securitate în situații de urgență.

2.2. Trebuie prevăzută o sursă de energie electrică de siguranță.

Cu excepția navelor deschise, sursa de energie electrică de siguranță trebuie să fie situată în afara sălii mașinilor și trebuie, în toate cazurile, să fie realizată astfel încât să asigure, în caz de incendiu sau pană a instalației electrice principale, funcționarea simultană, pe o perioadă de cel puțin 3 ore:

 a sistemului de comunicații intern, a detectoarelor de incendiu și a semnalelor necesare în caz de urgență;

 a luminilor de navigație și a iluminatului de siguranță;

 a sistemului de radiocomunicații;

 a pompei electrice de siguranță pentru incendii, dacă există.

Când sursa de energie electrică de siguranță este un acumulator și când sursa de energie electrică principală este în pană, acumulatorul trebuie să fie conectat automat la tabloul de distribuție de energie electrică de siguranță și trebuie să asigure alimentarea neîntreruptă timp de trei ore a sistemelor menționate la al doilea paragraf, prima, a doua și a treia liniuță.

Tabloul principal de distribuție electrică și tabloul de siguranță ar trebui, în măsura în care este posibil, să fie instalate astfel încât să nu fie expuse simultan la apă și la foc.

2.3. Tablourile trebuie prevăzute cu indicații clare; cutiile cu siguranțe și port-siguranțele trebuie controlate periodic pentru a se asigura că se folosesc siguranțe calibrate corect.

2.4. Compartimentele în care sunt amplasate acumulatoarele electrice trebuie să fie ventilate corespunzător.

2.5. Instalațiile electronice de navigație trebuie să fie bine întreținute și testate frecvent.

2.6. Toate echipamentele de ridicat trebuie să fie testate și verificate periodic.

2.7. Toate piesele echipamentelor de tracțiune, de ridicat, precum și ale altor echipamente de acest tip trebuie menținute în stare bună de funcționare.

2.8. Când există la bord instalații de răcire și sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie să fie bine întreținute și verificate periodic.

2.9. Cuptoarele și aparatele casnice care utilizează gaze grele trebuie folosite numai în încăperi bine ventilate, iar acumulările periculoase de gaze trebuie evitate cu grijă.

Buteliile metalice care conțin gaze inflamabile și alte gaze periculoase trebuie să fie marcate clar, precizându-li-se conținutul, și să fie aranjate pe punți deschise.

Toate supapele, regulatoarele de presiune și conductele care pleacă de la butelii trebuie să fie protejate împotriva deteriorării.

3.   Instalație de radiocomunicații

Instalația de radiocomunicații trebuie să permită realizarea legăturii în fiecare moment cu cel puțin o stație de pe coastă sau de pe țărm, ținând cont de condițiile normale de propagare a undelor radioelectrice.

4.   Căi și ieșiri de siguranță

4.1. Pentru a permite lucrătorilor să evacueze rapid și în condiții de maximă securitate locurile de muncă sau încăperile de locuit, căile și ieșirile care se pot folosi ca ieșiri și căi de siguranță trebuie să fie degajate și ușor accesibile și să comunice cât se poate de direct cu puntea deschisă sau cu o zonă de securitate și de acolo cu un mecanism de supraviețuire.

4.2. Numărul, repartiția și dimensiunile căilor și ieșirilor care pot fi folosite ca ieșiri și căi de siguranță trebuie adaptate la utilizarea, la echipamentul și la dimensiunile locurilor de muncă și ale încăperilor de locuit, precum și la numărul maxim posibil de persoane prezente.

Ieșirile care pot fi utilizate ca ieșiri de siguranță și care sunt închise trebuie să poată fi ușor și imediat deschise de către lucrători sau de către echipele de salvare, în caz de urgență.

4.3. Căile și ieșirile de siguranță trebuie să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile naționale care pun în practică Directiva nr. 92/58/CEE ( 9 ).

Această semnalizare trebuie să fie durabilă și aplicată în locurile corespunzătoare.

4.4. Căile, mijloacele de evacuare și ieșirile de siguranță care necesită lumină artificială trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranță de intensitate suficientă în cazul unei pane de curent.

5.   Detectarea și stingerea incendiilor

5.1. În funcție de dimensiunile și de folosirea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor existente, precum și de numărul maxim posibil de persoane prezente, încăperile de locuit, locurile de muncă închise, inclusiv sala motoarelor, precum și cala de pește, dacă e necesar, trebuie să fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiului și, dacă este necesar, cu detectoare de incendiu și cu sisteme de alarmă.

5.2. Materialul de stingere a incendiului trebuie totdeauna să se găsească la locul stabilit, să fie menținut în stare bună și să fie gata pentru a fi utilizat imediat.

Lucrătorii trebuie să cunoască bine amplasamentul materialului de stingere a incendiului, funcționarea și utilizarea sa.

Prezența extinctoarelor și a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificate înainte de punerea în mișcare a navei.

5.3. Dispozitivele manuale de stingere a incendiului trebuie să fie ușor accesibile și ușor de manipulat și să fie semnalizate în conformitate cu dispozițiile naționale care pun în practică Directiva nr. 92/58/CEE.

Această semnalizare trebuie să fie durabilă și aplicată în locurile corespunzătoare.

5.4. Sistemele de detecție și alarmă împotriva incendiului trebuie să fie testate periodic și menținute în stare bună.

5.5. Exercițiile de stingere a incendiilor trebuie efectuate periodic.

6.   Ventilarea locurilor de muncă închise

Trebuie luate măsuri pentru ca în locurile de muncă închise să existe suficient aer proaspăt, în funcție de metodele de muncă și de cerințele fizice impuse lucrătorilor.

Dacă se folosește o instalație de ventilație mecanică, aceasta trebuie să fie păstrată în stare bună.

7.   Temperatura în încăperi

7.1. Temperatura în încăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman în timpul lucrului, în funcție de metodele de lucru aplicate, de cerințele fizice impuse lucrătorilor și de condițiile meteorologice specifice zonei sau care pot apărea în regiunea unde operează nava.

7.2. Temperatura în încăperile de locuit, toalete, cantine și în încăperile de prim ajutor, dacă aceste încăperi există, trebuie să fie conformă destinației specifice acestor încăperi.

8.   Iluminat natural și artificial al locurilor de muncă

8.1. În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să dispună de lumină naturală suficientă și să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial corespunzător condițiilor de pescuit, fără să pună în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și navigația altor nave.

8.2. Instalațiile de iluminat ale încăperilor de lucru, scărilor, culoarelor trebuie să fie plasate astfel încât tipul de iluminat prevăzut să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători sau să împiedice navigația navei.

8.3. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt expuși riscurilor în caz de pană de curent trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de siguranță de intensitate suficientă.

8.4. Iluminatul de siguranță trebuie menținut în stare bună de funcționare și testat periodic.

9.   Pardoseli, pereți și tavane

9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie să fie nealunecoase și antiderapante sau să fie prevăzute cu dispozitive împotriva căderii și, în măsura în care este posibil, să fie degajate.

9.2. În măsura în care este posibil, locurile unde sunt instalate posturi de lucru trebuie să fie suficient izolate din punct de vedere fonic și termic, în funcție de sarcinile și activitatea fizică a lucrătorilor.

9.3. Suprafețele pardoselilor, pereților și tavanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și răzuite pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare.

10.   Uși

10.1. Ușile trebuie totdeauna să poată fi deschise din interior, fără echipament special.

Când locurile de muncă sunt ocupate, ușile trebuie să poată fi deschise de ambele părți.

10.2. Ușile, în special ușile culisante, când acestea sunt necesare, trebuie să funcționeze în condiții de siguranță pentru lucrători, în special pe timp nefavorabil sau pe furtună pe mare.

11.   Căi de circulație – zone de pericol

11.1. Căile de trecere, tamburii, părțile exterioare ale punții superioare și, în general, toate căile de circulație trebuie să fie prevăzute cu balustrade, „țin-te bine” și atârnătoare sau cu alte mijloace care să asigure securitatea lucrătorilor în timpul activităților care se execută la bord.

11.2. Dacă există riscul căderii unui lucrător în deschiderea punții sau de pe o punte pe alta, se va asigura o protecție adecvată.

11.3. Accesul deasupra punții pentru utilizarea și întreținerea instalațiilor trebuie să fie de așa natură, încât să garanteze securitatea lucrătorilor.

Pentru a împiedica căderea, trebuie prevăzuți parapeți sau alte mijloace de protecție similare, de înălțime corespunzătoare.

11.4. Scuturile și celelalte mijloace de protecție împotriva căderii peste bord trebuie să fie menținute în stare bună.

În scuturi trebuie prevăzute deschideri de descărcare sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapidă a apei.

11.5. Pe vasele de pescuit prevăzute în spate cu o rampă, partea superioară trebuie să aibă o ușă sau un alt mijloc care să oprească accesul și care să fie de aceeași înălțime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucrătorii împotriva riscurilor de a cădea în rampă.

Această ușă sau orice alt dispozitiv trebuie să fie ușor de deschis și de închis și nu trebuie deschise decât pentru întinderea și strângerea plasei.

12.   Amenajarea posturilor de lucru

12.1. Zonele de lucru trebuie să fie degajate și, în măsura în care este posibil, ferite de apele mării și să ofere o protecție adecvată împotriva căderii lucrătorilor pe vas sau peste bord.

Zonele de prelucrare a peștelui trebuie să fie suficient de spațioase, atât ca înălțime, cât și ca suprafață.

12.2. Când controlul motoarelor este efectuat din compartimentul motoarelor, acesta trebuie făcut dintr-o zonă separată, izolată fonic și termic de acest compartiment și accesibilă fără a-l traversa.

Pasarela de comandă este considerată ca o încăpere care satisface exigențele prevăzute la primul paragraf.

12.3. Comenzile echipamentelor de tracțiune trebuie instalate într-o zonă suficient de mare pentru a permite operatorilor să lucreze comod.

În plus, echipamentele de tracțiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgență, inclusiv dispozitive de oprire de urgență.

12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracțiune trebuie să aibă în câmpul vizual atât echipamentele, cât și oamenii la lucru.

Când echipamentele de tracțiune sunt comandate de la pasarelă, operatorul trebuie să aibă de asemenea o vedere clară a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.

12.5. Între pasarelă și puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicații fiabil.

12.6. Trebuie întotdeauna dată dovadă de vigilență, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al mării agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.

12.7. Contactul cu frânghiile, otgoanele și piesele mobile ale echipamentelor trebuie să fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecție.

12.8. Trebuie să fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare, în special pe vasele de pescuit:

 dispozitive de blocaj al panourilor divergente;

 dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.

13.   Încăperi de locuit

13.1. În încăperile de locuit ale lucrătorilor, dacă acestea există, trebuie minimizate zgomotul, vibrațiile, efectele mișcărilor și ale accelerațiilor, precum și mirosurile neplăcute care emană din alte încăperi.

În încăperile de locuit trebuie să fie instalat un iluminat corespunzător.

13.2. Bucătăria și sala de mese, dacă există, trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare, să fie bine iluminate și ventilate și ușor de curățat.

Trebuie să fie prevăzute frigidere și alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatură scăzută.

14.   Echipamente sanitare

Pe navele care au încăperi de locuit trebuie să fie instalate toalete, chiuvete și, dacă este posibil, un duș, iar încăperile respective trebuie să fie ventilate.

15.   Prim-ajutor

Toate navele trebuie să dispună de materiale de prim ajutor conform prevederilor din anexa II la Directiva nr. 92/29/CEE.

16.   Scări și pasarele de îmbarcare

Trebuie să existe o scară, o pasarelă de îmbarcare sau un alt dispozitiv similar care să asigure acces corespunzător la bord.
ANEXA III

CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PRIVIND MIJLOACELE DE SALVARE ȘI SUPRAVIEȚUIRE

[articolul 7 alineatul (1) litera (d)]

Observație preliminară

Obligațiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă sau de activitate sau circumstanțele o reclamă la bordul unei nave.

1. Navele trebuie să dispună de echipament adecvat de salvare și supraviețuire și de echipament adecvat care să permită scoaterea lucrătorilor din apă și echipament radio, în special o radiobaliză de localizare a catastrofelor, echipată cu un dispozitiv de declanșare hidrostatică, în funcție de numărul de persoane îmbarcate și de zona în care operează nava.

2. Tot echipamentul de salvare și de supraviețuire trebuie păstrat la locul indicat pentru acesta, în bună stare de funcționare și pregătit pentru utilizare imediată.

Acest echipament trebuie controlat de către lucrători înainte de plecarea navei și în timpul navigației.

3. Echipamentul de salvare și supraviețuire trebuie verificat la intervale regulate.

4. Toți lucrătorii trebuie să fie instruiți corespunzător, anticipându-se toate situațiile de urgență.

5. Dacă lungimea navei este mai mare de 45 m sau dacă echipajul este format din cinci sau mai mulți lucrători, trebuie să existe o listă cu instrucțiuni de supraviețuire care să precizeze rolul fiecărui lucrător în caz de urgență.

6. În fiecare lună trebuie să aibă loc o adunare a lucrătorilor în vederea efectuării unui exercițiu de salvare în port și/sau pe mare.

Aceste exerciții trebuie să asigure lucrătorilor o stăpânire perfectă a operațiunilor pe care le au de efectuat și pe care le-au exersat în vederea manevrării și funcționării echipamentului de salvare și de supraviețuire.

Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu privire la instalarea și funcționarea echipamentului de radio portabil, dacă acesta există.
ANEXA IV

CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PRIVIND ECHIPAMENTELE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ

[articolul 7 alineatul 1 litera (e)]

Observație preliminară

Obligațiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă sau ale activității, circumstanțele sau un risc la bordul navei necesită acest lucru.

1. În cazul în care nu este posibil să se excludă sau să se limiteze suficient riscurile pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor prin mijloace colective sau tehnice de protecție, trebuie prevăzut un echipament de protecție individuală.

2. Echipamentul individual de protecție purtat ca îmbrăcăminte sau peste aceasta trebuie să fie viu colorat, în contrast puternic cu mediul marin, și să fie vizibil.( 1 ) JO C 337, 31.12.1991, p. 21;

JO C 311, 27.11.1992, p. 2.

( 2 ) JO C 241, 21.9.1992, p. 106, precum și Decizia din 27 octombrie 1993 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

( 3 ) JO C 169, 6.7.1992, p. 46.

( 4 ) JO C 28, 3.2.1988, p. 1.

( 5 ) JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

( 6 ) JO L 113, 30.4.1992, p. 19.

( 7 ) JO L 393, 30.12.1989, p. 18.

( 8 ) JO L 245, 26.8.1992, p. 23.

( 9 ) JO L 245, 26.8.1992, p. 23.