1993L0049 — RO — 31.12.1999 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 93/49/CEE A COMISIEI

din 23 iunie 1993

de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor ornamentale și plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului

(JO L 250, 7.10.1993, p.9)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA 1999/67/CE A COMISIEI din 28 iunie 1999

  L 164

78

30.6.1999
▼B

DIRECTIVA 93/49/CEE A COMISIEI

din 23 iunie 1993

de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor ornamentale și plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a ConsiliuluiCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 91/682/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind comercializarea materialelor de înmulțire ale plantelor ornamentale și a plantelor ornamentale ( 1 ), în special articolul 4,

întrucât, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei directive, ar trebui să se țină seama de ciclurile de producție ale diverselor materiale;

întrucât condițiile stabilite în prezenta directivă trebuie considerate ca standardul minim acceptabil în acest stadiu, ținând seama de condițiile actuale de producție în cadrul Comunității; întrucât ele vor fi în mod progresiv dezvoltate și îmbunătățite pentru a deveni în cele din urmă standarde înalte de calitate;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru materiale de înmulțire și plante ornamentale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:▼M1 —————

▼B

Articolul 3

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2, materialele sunt, cel puțin la o examinare vizuală, efectiv indemne de organisme dăunătoare și de boli care reduc considerabil calitatea, precum și de semne sau simptome ale organismelor dăunătoare și ale bolilor în cauză care reduc utilitatea materialelor de înmulțire sau a plantelor ornamentale, și sunt în special indemne de cele enumerate în anexă pentru genul sau specia în cauză.

▼M1 —————

▼B

Articolul 4

(1)  Materialele au identitate adecvată și prezintă un grad de puritate satisfăcător în privința genului sau speciei sau, după caz, a grupei de plante și, în cazul în care sunt comercializate sau destinate comercializării, au o referință privind soiul în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 91/682/CEE; ele au, de asemenea, identitate adecvată și prezintă un grad de puritate a soiului suficient.

▼M1 —————

▼B

Articolul 7

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 315/68 al Consiliului ( 2 ).

Articolul 8

(1)  Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1993. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXĂ

LISTA ORGANISMELOR SPECIFICE DĂUNĂTOARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA ÎN FUNCȚIE DE DIFERITELE GENURI ȘI SPECIIGenul sau specia

Organisme dăunătoare și boli specifice

—  Begonia x hiemalis

Fotsch

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Aleurodidae, în special Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogynespp.

— Myzus ornatus

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— Thysanoptera, în special

— Frankliniella occidentalis

Bacterii

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

Ciuperci

— Oïdium

— Agenți patogeni care produc putrezirea plantei (Phytophthora spp., Pythium spp. și Rhizoctonia spp.)

Virusuri și organisme analoge, în special

— Leafcurl disease

— Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Citrus

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parabemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Ciuperci

— Phytophthora spp.

Virusuri și organisme analoge, în special

— Viroizi ca exocortis, cachexia-xyloporosis

— Boli care induc simptome de tipul psorosis,

— cum sunt:

— 

psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

— Infectious variegation

— Citrus leaf rugose

—  Dendranthema x Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Agromyzidae

— Aleurodidae, în special Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Diarthronomia chrysanthemi

— Lepidoptera, în special

— Cacoecimorpha pronubana,

— Epichoristodes Acerbella

— Thysanoptera, în special

— Frankliniella occidentalis

Bacterii

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Ciuperci

— Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Virusuri și organisme analoge, în special

— Chrysanthemum B mosaic virus

— Tomato aspermy cucumovirus

Dianthus Caryophyllus L.

și hibrizi

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Agromyzidae

— Aleurodidae, în special

— Bemisia tabaci

— Thysanoptera, în special

— Frankliniella occidentalis

— Lepidoptera, în special

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Ciuperci

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytophthora nicotiana spp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— Agenți patogeni care produc putrezirea plantei: Fusarium spp. și Pythium spp.

— Uromyces dianthi

Virusuri și organisme analoge, în special

— Carnation etched ring caulimovirus

— Carnation mottle carmovirus

— Carnation necrotic fleck closterovirus

— Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Aleurodidae, în special Bemisia tabaci

Bacterii

— Erwinia chrysanthemi

Ciuperci

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Virusuri și organisme analoge, în special

Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gerbera L.

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Agromyzidae

— Aleurodidae, în special

— Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Lepidoptera

— Meloidogyne

— Thysanoptera, în special

— Frankliniella occidentalis

Ciuperci

— Fusarium spp.

— Phytophthora cryptogea

— Oïdium

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Virusuri și organisme analoge, în special

Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gladiolus L.

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Ditylenchus dipsaci

— Thysanoptera, în special

— Frankliniella occidentalis

Bacterii

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Ciuperci

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporum spp. gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotiniaspp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Virusuri și organisme analoge, în special

— Aster yellow mycoplasm

— Corky pit agent

— Cucumber mosaic virus

— Gladiolus ringspot virus (sin. Narcissus latent virus)

— Tobacco rattle virus

Alte organisme dăunătoare

— Cyperus esculentus

Lilium L.

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Thysanoptera, în special

— Frankliniella occidentalis

Bacterii

— Erwinia carotovora subsp. carotovora

— Rhodococcus fascians

Ciuperci

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Virusuri și organisme analoge, în special

— Cucumber mosaic virus

— Lily symptomless virus

— Lily virus x

— Tobacco rattle virus

— Tulip breaking virus

Alte organisme dăunătoare

— Cyperus esculentus

Malus Miller

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Coșenile, în special

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bacterii

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Ciuperci

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Virusuri și organisme analoge

Toate

Narcissus L.

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Rhizoglyphidae

— Tarsonemidae

Ciuperci

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Screlotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Virusuri și organisme analoge, în special

— Tobacco rattle virus

— Narcissus white streak agent

— Narcissus yellow stripe virus

Alte organisme dăunătoare

— Cyperus esculentus

Pelargonium L.

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Aleurodidae, în special Bemisia tabaci

— Lepidoptera

— Thysanoptera, în special Frankliniella occidentalis

Bacterii

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Ciuperci

— Puccinia pelargonii zonalis

— Agenți patogeni care produc putrezirea plantei (Botrytis spp., Pythium spp.)

— Verticillium spp.

Virusuri și organisme analoge, în special

— Pelargonium flower break carmovirus

— Pelargonium leaf curl tombusvirus

— Pelargonium line pattern virus

— Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

– Phoenix

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Thysanoptera

Ciuperci

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia phoenicis

— Pythium spp.

Virusuri și organisme analoge

Toate

Pinus nigra

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Ciuperci

— Ophodermium seditiosum

Virusuri și organisme analoge

Toate

Prunus L.

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— Coșenile, în special

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bacterii

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Ciuperci

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Virusuri și organisme analoge, în special

— Prune dwarf virus

— Prunus necrotic ringspot virus

Pyrus L.

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Coșenile, în special

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bacterii

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Ciuperci

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosellinia necatrix

— Verticillium spp.

Virusuri și organisme analoge

Toate

Rosa

Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

— Lepidoptera, în special

— Epichoristodes acerbella,

— Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Bacterii

— Agrobacterium tumefaciens

Ciuperci

— Chondrostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Virusuri și organisme analoge, în special

— Apple mosaic virus

— Arabis mosaic nepovirus

— Prunus necrotic ringspot virus( 1 ) JO L 376, 31.12.1991, p. 21.

( 2 ) JO L 71, 21.3.1968, p. 1.