1992L0029 — RO — 11.12.2008 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 92/29/CEE A CONSILIULUI

din 31 martie 1992

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor

(JO L 113, 30.4.1992, p.19)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1882/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIRECTIVA 2007/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 20 iunie 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 1137/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

DIRECTIVA 92/29/CEE A CONSILIULUI

din 31 martie 1992

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelorCONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 118a al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ), prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European ( 2 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 3 ),

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său referitor la securitate, igienă și sănătate la locul de muncă ( 4 ) are în vedere măsuri care să asigure asistența medicală pe mare;

întrucât securitatea și sănătatea lucrătorilor la bordul navelor, care reprezintă un loc de muncă ce implică o gamă largă de riscuri, ținând seama, între altele, de izolarea geografică, necesită atenție deosebită;

întrucât navele ar trebui să dispună de materiale medicale adecvate, păstrate în condiții bune și verificate la intervale regulate, astfel încât lucrătorii să poată să obțină asistența medicală necesară pe mare;

întrucât, pentru a asigura asistența medicală adecvată pe mare, pregătirea și informarea navigatorilor ar trebui să fie încurajată în ceea ce privește folosirea materialelor medicale;

întrucât folosirea metodelor de consultație medicală la distanță reprezintă o modalitate eficientă de a contribui la protejarea securității și sănătății lucrătorilor,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei directive, următorii termeni au următorul înțeles:

(a) prin navă se înțelege orice navă care arborează drapelul unui stat membru sau care este înregistrată sub jurisdicția deplină a unui stat membru, nave maritime sau de pescuit în estuar, aflate în proprietatea statului sau a unei persoane particulare, excluzând:

 vasele fluviale;

 navele de război;

 ambarcațiunile de agrement folosite în scopuri necomerciale și care nu sunt dotate cu echipaje profesionale;

 remorcherele care operează în zone portuare.

Navele sunt clasificate în trei categorii, în conformitate cu anexa I;

(b) prin lucrător se înțelege orice persoană care desfășoară o activitate la bordul unei nave, inclusiv cursanți și ucenici, dar care exclude piloții portuari și personalul de uscat care desfășoară o activitate la bordul unei nave aflată la chei;

(c) prin proprietar se înțelege proprietarul înregistrat al unei nave, cu excepția cazului în care acea navă a fost închiriată fără echipaj și materiale sau este administrată, în tot sau în parte, de o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul înregistrat conform condițiilor unui acord de administrare; în acest caz, proprietarul este considerat navlositor sau persoană fizică ori juridică care administrează nava în mod adecvat;

(d) prin materiale medicale se înțeleg medicamentele, echipamentul medical și antidoturile a căror listă simplificată este prezentată în anexa II;

(e) prin antidot se înțelege substanța folosită pentru a preveni sau a trata unul sau mai multe efecte dăunătoare, directe sau indirecte, ale uneia sau mai multor substanțe incluse pe lista substanțelor periculoase prevăzută în anexa III.

Articolul 2

Medicamentele și echipamentele medicale. Infirmeria. Medicul

Fiecare stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că:

1. 

(a) fiecare navă care arborează drapelul său ori care este înregistrată sub deplina sa jurisdicție transportă întotdeauna la bordul său materiale medicale care îndeplinesc, cel puțin în ceea ce privește calitatea, dispozițiile anexei II secțiunile I și II, pentru categoriile de nave cărora acestea le aparțin;

(b) cantitățile de produse medicamentoase și echipamente medicale care trebuie să fie transportate sunt asigurate în raport cu natura cursei – în special porturile de plecare, destinația, durata – tipul sau tipurile de activitate care trebuie să fie desfășurată în timpul cursei, natura cargobotului și numărul lucrătorilor;

(c) conținutul medicamentelor și echipamentului medical cuprinse în materialele medicale trebuie să fie detaliat într-un document de control care să corespundă cel puțin cadrului general prevăzut la anexa IV, secțiunile A, B și C II punctele 1 și 2.

2. 

(a) pentru fiecare dintre plutele și bărcile sale de salvare, fiecare navă care arborează drapelul său sau este înregistrată sub jurisdicția sa deplină transportă un dulap de medicamente rezistent la apă care să conțină cel puțin materialele medicale prevăzute la anexa II, secțiunile I și II, pentru categoria de nave C;

(b) conținutul acestor dulapuri este, de asemenea, detaliat în lista menționată la alineatul (1) litera (c);

3. fiecare navă care arborează drapelul său ori care este înregistrată sub jurisdicția sa deplină, având mai mult de 500 de tone brute înregistrate, al cărei echipaj cuprinde 15 sau mai mulți lucrători și care efectuează o cursă cu durata mai mare de trei zile, are o infirmerie în care tratamentul medical poate fi administrat cu materiale și în condiții igienice satisfăcătoare;

4. fiecare navă care arborează drapelul său ori care este înregistrată sub jurisdicția sa deplină, al cărei echipaj cuprinde 100 sau mai mulți lucrători și care efectuează o cursă internațională cu durata mai mare de trei zile, are un medic responsabil cu îngrijirea medicală a lucrătorilor de la bord.

Articolul 3

Antidoturi

Fiecare stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a se a sigura că:

1. orice navă care arborează drapelul său ori care este înregistrată sub jurisdicția sa deplină și care transportă oricare din substanțele periculoase listate în anexa III transportă la bord materiale medicale care să includă cel puțin antidoturile listate la secțiunea III a anexei II;

2. orice navă tip feribot care arborează drapelul său ori care este înregistrată sub deplina sa jurisdicție, ale cărei condiții de operare nu-i permit întotdeauna cunoașterea în avans a naturii substanțelor periculoase pe care le transportă, are la bord materiale medicale care includ cel puțin antidoturile listate la secțiunea III a anexei II.

Cu toate acestea, în cazul în care, în cadrul unei linii regulate, durata traversării este de mai puțin de două ore, antidoturile pot fi limitate la acelea care trebuie să fie administrate în cazuri de extremă urgență pe o perioadă de timp care nu depășește durata normală a traversării;

3. conținutul materialelor medicale, în ceea ce privește antidoturile, trebuie să fie detaliat într-un document de control care să corespundă cel puțin cadrului general specificat în anexa IV, secțiunile A, B și C punctul II 3.

Articolul 4

Răspunderile

Fiecare stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că:

1. 

(a) aprovizionarea și completarea materialelor medicale ale oricărei nave care arborează drapelul său sau este înregistrată sub deplina sa jurisdicție, răspunde exclusiv proprietarul, fără nici o cheltuială din partea lucrătorilor;

(b) administrarea materialelor medicale răspunde căpitanul navei; fără a aduce atingere răspunderii sale, el poate să delege folosirea și păstrarea materialelor medicale unuia sau mai multor lucrători desemnați special datorită competenței lor;

2. materialele medicale sunt păstrate în condiții bune și completate sau înlocuite cât mai curând posibil și de fiecare dată ca o parte prioritară a procedurilor normale de aprovizionare;

3. într-o situație de urgență stabilită de căpitan, pe cât posibil după ce a obținut un aviz medical, medicamentele, echipamentele medicale și antidoturile solicitate care nu sunt disponibile la bord sunt puse la dispoziție cât mai curând posibil.

Articolul 5

Informarea și instruirea

Fiecare stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că:

1. materialele medicale sunt însoțite de una sau mai multe instrucțiuni de folosire, inclusiv instrucțiuni de folosire cel puțin a antidoturilor solicitate la anexa II secțiunea III;

2. toate persoanele care primesc pregătire maritimă profesională și care intenționează să-și desfășoare activitatea la bordul navei au beneficiat de o pregătire de bază cu privire la măsurile medicale și de urgență care trebuie luate imediat în caz de accident sau de urgențe medicale grave;

3. căpitanul și lucrătorul sau lucrătorii cărora acesta le atribuie sarcina folosirii materialelor medicale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b), au beneficiat de o pregătire specială actualizată periodic, la cel puțin cinci ani, luând în considerare riscurile și nevoile specifice legate de diferitele categorii de nave și în conformitate cu îndrumările generale prevăzute la anexa V.

Articolul 6

Consultații medicale prin radio

(1)  Pentru a asigura un tratament de urgență mai bun pentru lucrători, fiecare stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a) unul sau mai multe centre sunt desemnate să asigure lucrătorilor asistență medicală gratuită prin radio sub formă de sfaturi;

(b) medici din cadrul centrelor de consultații prin radio care își oferă serviciile în cadrul funcționării acestora au fost pregătiți cu privire la condițiile speciale existente la bordul navei.

(2)  Pentru a-și optimiza recomandările, centrele de consultații prin radio pot păstra date personale cu caracter medical, cu acordul lucrătorilor în cauză.

Caracterul confidențial al acestor date trebuie menținut.

Articolul 7

Controlul

(1)  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a ca o persoană sau o autoritate competentă să urmărească, în cadrul controlului anual al materialelor medicale existente la bordul oricărei nave care arborează drapelul său:

 conformitatea materialelor medicale cu cerințele minime prevăzute de prezenta directivă;

 confirmarea, de către documentul de control prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (c), a conformității materialelor medicale cu aceste cerințe minime;

 depozitarea materialelor medicale în condiții bune;

 respectarea tuturor termenelor de garanție.

(2)  Inspecția materialelor medicale depozitate pe plutele de salvare trebuie să aibă loc pe timpul activității de întreținere anuală a acelor plute de salvare.

Aceste inspecții pot, în mod excepțional, să fie amânate cu până la 5 luni.

▼M3

Articolul 8

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet în efectuarea de adaptări strict tehnice ale anexelor la prezenta directivă, în funcție de progresul tehnic sau de evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniu.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la alineatul (3).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 9

Dispoziții finale

(1)  Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1994. Acestea trebuie să informeze imediat Comisia în acest sens.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Condițiile în care se face o asemenea trimitere sunt hotărâte de către statele membre.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.

▼M2 —————

▼M2

Articolul 9a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.

▼B

Articolul 10

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

CATEGORII DE NAVE

[articolul 1 litera (a)]

A. Nave maritime sau pescadoare, fără limitarea duratei cursei.

B. Nave maritime sau pescadoare care fac curse mai scurte de 150 mile marine de la cel mai apropiat port cu echipament medical adecvat ( 5 ).

C. Nave portuare, bărci și ambarcațiuni care stau foarte aproape de țărm sau care nu au altă cazare în cabină decât timoneria.
ANEXA II

MATERIALE MEDICALE (LISTĂ SIMPLIFICATĂ)

[articolul 1 litera (d)]

1.   MEDICAMENTECategorii de nave

 

A

B

C

1.  Cardiovasculare

(a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice

x

x

 

(b) Preparate contra anginei

x

x

x

(c) Diuretice

x

x

 

(d) Antihemoragice, inclusiv agenți care stimulează contracțiile uterine dacă există femei la bord

x

x

x

(e) Antihipertensive

x

 
 

2.  Sistemul gastro-intestinal

(a) Medicamente pentru tulburări gastrice și duodenale

 
 
 

— Substanțe antagoniste receptoare de histamină H2

x

 
 

— Pansamente antiacid pentru mucoasă

x

x

 

(b) Antivomitive

x

x

x

(c) Laxativi lubrifianți

x

 
 

(d) Antidiareice

x

x

x

(e) Antiseptice intestinale

x

x

 

(f) Preparate pentru hemoroizi

x

x

 

3.  Analgezice și antispasmodice

(a) Analgezice, preparate antifebrile și antiinflamatorii

x

x

x

(b) Analgezice puternice

x

x

 

(c) Spasmolitice

x

x

 

4.  Sistemul nervos

(a) Tranchilizante anxiolitice

x

x

 

(b) Neuroleptice

x

x

 

(c) Remedii pentru răul de mare

x

x

x

(d) Antiepileptice

x

 
 

5.  Antialergice și antianafilactice

(a) Antihistaminice H1

x

x

 

(b) Glucocorticoid injectabil

x

x

 

6.  Sistemul respiratoriu

(a) Preparate bronhospasmolitice

x

x

 

(b) Antitusive

x

x

 

(c) Medicamente folosite pentru răceli și sinuzite

x

x

 

7.  Antiinfecții

(a) Antibiotice (cel puțin două categorii)

x

x

 

(b) Sulfamidă antibacteriană

x

x

 

(c) Antiseptice urinare

x

 
 

(d) Antiparazitare

x

x

 

(e) Antiinfecțioase intestinale

x

x

 

(f) Vaccinuri antitetanus și imunoglobuline

x

x

 

8. Compuși care stimulează rehidratarea, absorbția calorică și dilatarea plasmei

x

x

 

9.  Medicamente pentru uz extern

(a)  Medicamente pentru piele

— Soluții antiseptice

x

x

x

— Unguente antibiotice

x

x

 

— Unguente antiinflamatorii și analgezice

x

x

 

— Creme antimicotice

x

 
 

— Preparate pentru arsuri

x

x

x

(b)  Medicamente pentru ochi

— Picături antibiotice

x

x

 

— Picături antibiotice și antiinflamatorii

x

x

 

— Picături anestezice

x

x

 

— Picături miotice hipotonice

x

x

 

(c)  Medicamente pentru ureche

— Soluții antibiotice

x

x

 

— Soluții anestezice și antiinflamatorii

x

x

 

(d)  Medicamente pentru infecții orale și ale gâtului

— Soluții antibiotice și antiseptice pentru gargară

x

x

 

(e)  Anestezii locale

— Anestezii locale prin înghețare

x

 
 

— Anestezii locale administrate prin injectare subcutanată

x

x

 

— Amestecuri anestezice și antiseptice pentru dantură

x

x

 

II.   ECHIPAMENT MEDICALCategorii de nave

 

A

B

C

1.  Echipament de resuscitare

— Aparat pentru resuscitare manuală

x

x

 

— Aparat pentru administrarea oxigenului cu valvă de reducere a presiunii astfel încât să poată fi folosit oxigenul industrial de pe vapor, sau butelie de oxigen

x

(1)

 

— Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii superioare

x

x

 

— Canulă pentru resuscitare gură la gură

x

x

x

2.  Echipament de pansare și sutură

— Suturator de unică folosință sau trusă de suturare cu ace

x

x

 

— Bandaj elastic adeziv

x

x

x

— Benzi de pansament

x

 
 

— Pansament tubular pentru bandajul degetelor

x

 
 

— Comprese sterile din tifon

x

x

x

— Vată

x

x

 

— Cearșafuri sterile pentru victime ale arsurilor

x

x

 

— Bandaje triunghiulare

x

x

 

— Mănuși de cauciuc de unică folosință

x

x

x

— Bandaje adezive

x

x

x

— Bandaje sterile pentru comprese

x

x

x

— Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc

x

x

x

— Suturatoare neabsorbabile cu ace

x

 
 

— Bandaje cu vaselină

x

x

 

3.  Instrumente

— Bisturiu de unică folosință

x

 
 

— Cutie pentru instrumente din inox

x

x

 

— Foarfece

x

x

 

— Forcepsuri disecante

x

x

 

— Pensă hemostatică

x

x

 

— Port-ac

x

 
 

— Lame de unică folosință

x

 
 

4.  Echipament de examinare și monitorizare

— Apăsătoare de limbă de unică folosință

x

x

 

— Benzi reactive pentru analiza urinei

x

 
 

— Diagrame de temperatură

x

 
 

— Fișă pentru tranzitul intestinal

x

x

 

— Stetoscop

x

x

 

— Sfigmomanometru aneroid

x

x

 

— Termometru medical standard

x

x

 

— Termometru hipotermic

x

x

 

5.  Echipament pentru injectare, perfuzie, puncție și cateterism

— Instrumente de drenare pentru vezica urinară

x

 
 

— Set de picurare rectal

x

 
 

— Filtre de unică folosință pentru instrumente pentru injecții intravenoase

x

 
 

— Pungă pentru drenarea urinei

x

 
 

— Seringi și ace de unică folosință

x

x

 

— Cateter

x

 
 

6.  Echipament medical general

— Ploscă

x

 
 

— Sticlă cu apă caldă

x

 
 

— Sticlă pentru urină

x

 
 

— Pungă cu gheață

x

 
 

7.  Echipament de imobilizare și instalare

— Atelă maleabilă pentru deget

x

x

 

— Atelă maleabilă pentru braț și mână

x

x

 

— Atelă dilatantă

x

x

 

— Atelă fixă

x

x

 

— Guler pentru imobilizarea gâtului

x

x

 

— Atelă Thomas sau saltea cu găuri

x

 
 

8.  Dezinfecția, dezinsecția și profilaxia

— Compuși de dezinfectarea apei

x

 
 

— Insecticid lichid

x

 
 

— Insecticid sub formă de pudră

x

 
 

(1)   În conformitate cu condițiile prescrise de legislația și/sau practica națională.

III.   ANTIDOTURI

1.    Medicamente

 General

 Cardio-vascular

 Sistemul gastro-intestinal

 Sistemul nervos

 Sistemul respiratoriu

 Antiinflamator

 Pentru uz extern

2.    Echipament medical

 Necesar pentru administrarea oxigenului (inclusiv cerințe de întreținere)

Notă

Pentru aplicarea amănunțită a secțiunii III, statele membre pot face referire la Ghidul de Prim Ajutor Medical IMO pentru folosirea în accidente care implică produse periculoase (GPAM) cuprinse în ediția consolidată din 1990 a Codului Internațional Maritim pentru Produse Periculoase IMO.

Orice adaptare a secțiunii III în aplicarea articolului 8 poate lua în considerare, între altele, orice actualizare a GPAM.
ANEXA III

SUBSTANȚE PERICULOASE

[articolul 1 litera (e) și articolul 3 alineatul (1)]

Substanțele listate în prezenta anexă trebuie să fie luate în considerare în forma în care acestea sunt transportate la bord, inclusiv forma deșeurilor sau reziduurilor cargoboturilor.

 Substanțe și obiecte explozibile;

 Gaze: comprimat, lichefiat sau dizolvat sub presiune;

 Lichide inflamabile;

 Produse solide inflamabile;

 Substanțe supuse arderii spontane;

 Substanțe care, în contact cu apa, anulează gazele inflamabile;

 Combustibili;

 Peroxizi organici;

 Substanțe toxice;

 Substanțe infecțioase;

 Substanțe radioactive;

 Substanțe corozive;

 Diverse substanțe periculoase, de exemplu orice alte substanțe care, din experiență, s-au dovedit sau pot dovedi periculoase, astfel încât trebuie aplicate dispozițiile articolului 3.

Notă

Pentru aplicarea în detaliu a prezentei anexe, statele membre pot face referire la ediția consolidată din 1990 a Codului Internațional Maritim pentru Produse Periculoase IMO.

Orice adaptare a secțiunii III în aplicarea articolului 8 poate lua în considerare, între altele, orice actualizare a Codului Internațional Maritim pentru Produse Periculoase IMO.
ANEXA IV

CADRUL GENERAL PENTRU INSPECȚIA MATERIALELOR MEDICALE ALE NAVELOR

[articolul 2 alineatul (1) litera (c) și articolul 3 alineatul (3)]

SECȚIUNEA A.    NAVE DIN CATEGORIA A

I.    Detalii despre navă

Denumire:…

Drapel:…

Portul originar:…

II.    Materiale medicale 

Cantitățile cerute

Cantitățile transportate la bord

Observații (în mod special, orice dată de expirare)

1.  MEDICAMENTE

1.1.  Cardiovasculare

(a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice

0

0

0

(b) Antianginoase

0

0

0

(c) Diuretice

0

0

0

(d)  Antihemoragice, inclusiv agenți care stimulează contracțiile uterine dacă există femei la bord

0

0

0

(e) Antihipertensive

0

0

0

1.2.  Sistemul gastro-intestinal

(a) Medicamente pentru tulburări gastrice și duodenale

 
 
 

— Antiluceroase antagoniste receptoare de histamină H2

0

0

0

— Pansamente antiacid pentru mucoasă

0

0

0

(b) Antivomitive

0

0

0

(c) Laxativi lubrifianți

0

0

0

(d) Antidiareice

0

0

0

(e) Antiseptice intestinale

0

0

0

(f) Preparate pentru hemoroizi

0

0

0

1.3.  Analgezice și antispasmodice

(a) Analgezice, preparate antifebrile și antiinflamatorii

0

0

0

(b) Analgezice puternice

0

0

0

(c) Spasmolitice

0

0

0

1.4.  Sistemul nervos

(a) Tranchilizante anxiolitice

0

0

0

(b) Neuroleptice

0

0

0

(c) Remedii pentru răul de mare

0

0

0

(d) Antiepileptice

0

0

0

1.5.  Antialergice și antianafilactice

(a) Antihistaminice H1

0

0

0

(b) Glucocorticoid injectabil

0

0

0

1.6.  Sistemul respirator

(a) Preparate bronhospasmolitice

0

0

0

(b) Antitusive

0

0

0

(c) Medicamente folosite pentru răceli și sinuzite

0

0

0

1.7.  Antiinfecții

(a) Antibiotice (cel puțin două categorii)

0

0

0

(b) Sulfamidă antibacteriană

0

0

0

(c) Antiseptice urinare

0

0

0

(d) Antiparazitare

0

0

0

(e) Antiinfecțioase intestinale

0

0

0

(f) Vaccine antitetanus și imunoglobuline

0

0

0

1.8.  Compuși care stimulează rehidratarea, absorbția calorică și dilatarea plasmei

0

0

0

1.9.  Medicamente pentru uz extern

(a)  Medicamente pentru piele

— Soluții antiseptice

0

0

0

— Unguente antibiotice

0

0

0

— Unguente antiinflamatorii și analgezice

0

0

0

— Creme de piele antimiotice

0

0

0

— Preparate pentru arsuri

0

0

0

(b)  Medicamente pentru ochi

— Picături antibiotice

0

0

0

— Picături antibiotice și antiinflamatorii

0

0

0

— Picături anestezice

0

0

0

— Picături miotice hipotonice

0

0

0

(c)  Medicamente pentru ureche

— Soluții antibiotice

0

0

0

— Soluții anestezice și antiinflamatorii

0

0

0

(d)  Medicamente pentru infecții orale și ale gâtului

— Soluții antibiotice și antiseptice pentru gargară

0

0

0

(e)  Anestezii locale

— Anestezii locale prin înghețare

0

0

0

— Anestezii locale administrate prin injectare subcutanată

0

0

0

— Amestecuri anestezice și antiseptice pentru dantură

0

0

0

2.  ECHIPAMENTMEDICAL

2.1.  Echipament de resuscitare

— Aparat pentru resuscitare manuală

0

0

0

—  Aparat pentru administrarea oxigenului cu valvă de reducere a presiunii astfel încât să poată fi folosit oxigenul industrial de pe vapor, sau butelie de oxigen

0

0

0

— Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii superioare

0

0

0

— Canulă pentru resuscitare gură la gură

0

0

0

2.2.  Echipament de pansare și coasere

— Suturator de unică folosința sau trusă de suturare cu ace

0

0

0

— Bandaj elastic adeziv

0

0

0

— Benzi de pansament

0

0

0

— Pansament tubular pentru bandajul degetelor

0

0

0

— Comprese sterile din tifon

0

0

0

— Vată

0

0

0

— Cearceafuri sterile pentru victime ale arsurilor

0

0

0

— Bandaje triunghiulare

0

0

0

— Mănuși de cauciuc de unică folosință

0

0

0

— Bandaje adezive

0

0

0

— Bandaje sterile pentru comprese

0

0

0

— Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc

0

0

0

— Suturatoare neabsorbabile cu ace

0

0

0

— Bandaje cu vaselină

0

0

0

2.3.  Instrumente

— Bisturiu de unică folosință

0

0

0

— Cutie pentru instrumente din inox

0

0

0

— Foarfece

0

0

0

— Forcepsuri disecante

0

0

0

— Pense hemostatice

0

0

0

— Port-ac

0

0

0

— Lame de unică folosință

0

0

0

2.4.  Echipament de examinare și monitorizare

— Apăsătoare de limbă de unică folosință

0

0

0

— Benzi reactive pentru analiza urinei

0

0

0

— Diagramă de temperatură

0

0

0

— Fișă pentru tranzit intestinal

0

0

0

— Stetoscop

0

0

0

— Sfigmomanometru aneroid

0

0

0

— Termometru medical standard

0

0

0

— Termometru hipotermic

0

0

0

2.5.  Echipament pentru injectare, perfuzie, puncție și cateterism

— Instrumente de drenare pentru vezica urinară

0

0

0

— Set de picurare rectal

0

0

0

—  Filtre de unică folosință pentru instrumente pentru injecții intravenoase

0

0

0

— Pungă pentru drenarea urinei

0

0

0

— Seringi și ace de unică folosință

0

0

0

— Cateter

0

0

0

2.6.  Echipament medical general

— Ploscă

0

0

0

— Sticlă cu apă caldă

0

0

0

— Sticlă pentru urină

0

0

0

— Pungă cu gheață

0

0

0

2.7.  Echipament de imobilizare și instalare

— Atelă maleabilă pentru deget

0

0

0

— Atelă maleabilă pentru braț și mână

0

0

0

— Atelă dilatantă

0

0

0

— Atelă fixă

0

0

0

— Guler pentru imobilizarea gâtului

0

0

0

— Atelă Thomas sau saltea cu găuri

0

0

0

2.8.  Dezinfecția, dezinsecția și profilaxia

— Compuși de dezinfectarea apei

0

0

0

— Insecticid lichid

0

0

0

— Insecticid sub formă de pudră

0

0

0

3.  ANTIDOTURI

3.1. General

0

0

0

3.2. Cardio-vascular

0

0

0

3.3. Sistemul gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Sistemul nervos

0

0

0

3.5. Sistemul respirator

0

0

0

3.6. Antiinflamator

0

0

0

3.7. Pentru uz extern

0

0

0

3.8. Altele

0

0

0

3.9. Necesare pentru administrarea oxigenului

0

0

0

Locul de întâlnire și data:…

Semnătura căpitanului:…

Aprobarea persoanei sau autorității competente:…

SECȚIUNEA B.    NAVE DIN CATEGORIA B

I.    Detalii despre navă

Denumire:…

Drapel:…

Portul originar:…

II.    Materiale medicale 

Cantitățile solicitate

Cantitățile transportate la bord

Observații (în special, date expirării)

1.  MEDICAMENTE

1.1.  Cardiovasculare

(a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice

0

0

0

(b) Preparate contra anginei

0

0

0

(c) Diuretice

0

0

0

(d)  Antihemoragice, inclusiv agenți care stimulează contracțiile uterine dacă există femei la bord

0

0

0

1.2.  Sistemul gastro-intestinal

(a) Medicamente pentru tulburări gastrice și duodenale

 
 
 

— Pansamente antiacid pentru mucoasă

0

0

0

(b) Antivomitive

0

0

0

(c) Antidiareice

0

0

0

(d) Antiseptice intestinale

0

0

0

(e) Preparate pentru hemoroizi

0

0

0

1.3.  Analgezice și antispasmodice

(a) Analgezice, preparate antifebrile și antiinflamatorii

0

0

0

(b) Analgezice puternice

0

0

0

(c) Spasmolitice

0

0

0

1.4.  Sistemul nervos

(a) Tranchilizante anxiolitice

0

0

0

(b) Neuroleptice

0

0

0

(c) Remedii pentru răul de mare

0

0

0

1.5.  Antialergice și antianafilactice

(a) Antihistaminice H1

0

0

0

(b) Glucocorticoid injectabil

0

0

0

1.6.  Sistemul respirator

(a) Preparate bronhospasmolitice

0

0

0

(b) Antitusive

0

0

0

(c) Medicamente folosite pentru răceli și sinuzite

0

0

0

1.7.  Antiinfecții

(a) Antibiotice (cel puțin două categorii)

0

0

0

(b) Sulfamidă antibacteriană

0

0

0

(c) Antiparazitare

0

0

0

(d) Antiinfecțioase intestinale

0

0

0

(e) Vaccine antitetanus și imunoglobuline

0

0

0

1.8.  Compuși care stimulează rehidratarea, absorbția calorică și dilatarea plasmei

0

0

0

1.9.  Medicamente pentru uz extern

(a)  Medicamente pentru piele

— Soluții antiseptice

0

0

0

— Unguente antibiotice

0

0

0

— Unguente antiinflamatorii și analgezice

0

0

0

— Preparate pentru arsuri

0

0

0

(b)  Medicamente pentru ochi

— Picături antibiotice

0

0

0

— Picături antibiotice și antiinflamatorii

0

0

0

— Picături anestezice

0

0

0

— Picături miotice hipotonice

0

0

0

(c)  Medicamente pentru urechi

— Soluții antibiotice

0

0

0

— Soluții anestezice și antiinflamatorii

0

0

0

(d)  Medicamente pentru infecții orale și ale gâtului

— Soluții antibiotice și antiseptice pentru gargară

0

0

0

(e)  Anestezii locale

— Anestezii locale administrate prin injectare subcutanată

0

0

0

— Amestecuri anestezice și antiseptice pentru dantură

0

0

0

2.  ECHIPAMENTMEDICAL

2.1.  Echipament de resuscitare

— Aparat pentru resuscitare manuală

0

0

0

—  Aparat pentru administrarea oxigenului cu valvă de reducere a presiunii astfel încât să poată fi folosit oxigenul industrial de pe vapor, sau butelie de oxigen

0

0

0

— Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii superioare

0

0

0

— Canulă pentru resuscitare gură la gură

0

0

0

2.2.  Echipament de pansare și coasere

— Suturator de unică folosința sau trusă de suturare cu ace

0

0

0

— Bandaje elastice adezive

0

0

0

— Comprese sterile din tifon

0

0

0

— Vată

0

0

0

— Cearșafuri sterile pentru victime ale arsurilor

0

0

0

— Bandaje triunghiulare

0

0

0

— Mănuși de cauciuc de unică folosință

0

0

0

— Bandaje adezive

0

0

0

— Bandaje sterile pentru comprese

0

0

0

— Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc

0

0

0

— Bandaje cu vaselină

0

0

0

2.3.  Instrumente

— Cutie pentru instrumente din inox

0

0

0

— Foarfece

0

0

0

— Forcepsuri disecante

0

0

0

— Pense hemostatice

0

0

0

2.4.  Echipament de examinare și monitorizare

— Apăsătoare de limbă de unică folosință

0

0

0

— Fișă pentru tranzit intestinal

0

0

0

— Stetoscop

0

0

0

— Sfigmomanometru aneroid

0

0

0

— Termometru medical standard

0

0

0

— Termometru hipotermic

0

0

0

2.5.  Echipament pentru injectare, perfuzie, puncție și cateterism

— Seringi și ace de unică folosință

0

0

0

2.6.  Echipament de imobilizare și instalare

— Atelă maleabilă pentru deget

0

0

0

— Atelă maleabilă pentru braț și mână

0

0

0

— Atelă dilatantă

0

0

0

— Atelă fixă

0

0

0

— Guler pentru imobilizarea gâtului

0

0

0

3.  ANTIDOTURI

3.1. General

0

0

0

3.2. Cardio-vascular

0

0

0

3.3. Sistemul gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Sistemul nervos

0

0

0

3.5. Sistemul respirator

0

0

0

3.6. Antiinflamator

0

0

0

3.7. Pentru uz extern

0

0

0

3.8. Altele

0

0

0

3.9. Necesare pentru administrarea oxigenului

0

0

0

Locul de întâlnire și data:…

Semnătura căpitanului:…

Aprobarea persoanei sau autorității competente:…

SECȚIUNEA C.    NAVE DIN CATEGORIA C

I.    Detalii despre navă

Denumire:…

Drapel:…

Portul originar:…

II.    Materiale medicale 

Cantitățile solicitate

Cantitățile transportate la bord

Observații (în special, date expirării)

1.  MEDICAMENTE

1.1.  Cardiovasculare

(a) Preparate contra anginei

0

0

0

(b)  Antihemoragice, inclusiv agenți care stimulează contracțiile uterine dacă există femei la bord

0

0

0

1.2.  Sistemul gastro-intestinal

(a) Antivomitive

0

0

0

(b) Antidiareice

0

0

0

1.3.  Analzegice și antispasmodice

— Analgezice, preparate antifebrile și antiinflamatorii

0

0

0

1.4.  Sistemul nervos

— Remedii pentru răul de mare

0

0

0

1.5.  Medicamente pentru uz extern

— Medicamente pentru piele

0

0

0

— Soluții antiseptice

0

0

0

— Preparate pentru arsuri

0

0

0

2.  ECHIPAMENT MEDICAL

2.1.  Echipament de resuscitare

— Canulă pentru resuscitare gură la gură

0

0

0

2.2.  Echipament de pansare și coasere

— Bandaj elastic adeziv

0

0

0

— Comprese sterile din tifon

0

0

0

— Mănuși de cauciuc de unică folosință

0

0

0

— Bandaje adezive

0

0

0

— Bandaje sterile pentru comprese

0

0

0

— Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc

0

0

0

3.  ANTIDOTURI

3.1 General

0

0

0

3.2 Cardio-vascular

0

0

0

3.3 Sistemul gastro-intestinal

0

0

0

3.4 Sistemul nervos

0

0

0

3.5 Sistemul respirator

0

0

0

3.6 Antiinflamator

0

0

0

3.7 Pentru uz extern

0

0

0

3.8 Altele

0

0

0

3.9 Necesare pentru administrarea oxigenului

0

0

0

Locul de întâlnire și data:…

Semnătura căpitanului:…

Aprobarea persoanei sau autorității competente:…
ANEXA V

PREGĂTIREA MEDICALĂ A CĂPITANULUI ȘI LUCRĂTORILOR DESEMNAȚI

[articolul 5 alineatul (3)]

I. 

1. Dobândirea de cunoștințe de bază de fiziologie, simptomatologie și terapeutică.

2. Dobândirea de cunoștințe elementare de medicină preventivă, în special igienă individuală și colectivă și de cunoștințe elementare de posibile măsuri profilactice.

3. Dobândirea de abilități de a desfășura tipuri de tratamente de bază și de a supraveghea debarcarea de urgență pe mare.

Pentru responsabilii cu îngrijirea medicală la bordul navelor din categoria A, pregătirea practică trebuie să aibă loc, dacă se poate, în mediu spitalicesc.

4. Cunoștințe aprofundate cu privire la folosirea diverselor facilități de consultare medicală la distanță.

II. Pregătirea medicală trebuie să țină seama de programele de instruire definite în documente internaționale recente general acceptate.( 1 ) JO C 183, 24.7.1990, p. 6 și

JO C 74, 20.3.1991, p. 11.

( 2 ) JO C 48, 25.2.1991, p. 154 și

JO C 326, 16.12.1991, p. 72.

( 3 ) JO C 332, 31.12.1990, p. 165.

( 4 ) JO C 28, 3.2.1988, p. 3.

( 5 ) Categoria B trebuie să fie extinsă la nave maritime sau pescadoare care fac curse mai scurte de 175 de mile marine de la cel mai apropiat port cu echipament medical adecvat i care rămân în permanență în raza serviciilor de salvare helioportate. În acest scop, fiecare stat membru trebuie să înainteze informații la zi cu privire la zonele în care sunt oferite servicii de salvare helioportate de rutină și condițiile în care acestea funcționează:

(a) pentru celelalte state membre și pentru Comisie și

(b) pentru căpitanii navelor care arborează drapelul său sau care sunt înregistrate sub deplina sa jurisdicție, cărora li se aplică sau li se poate aplica primul paragraf al prezentei note explicative; informațiile trebuie să fie transmise în cel mai potrivit mod, de exemplu, prin centre de consultație prin radio, centre de coordonare a salvării sau stații radio la țărm.