1991L0440 — RO — 15.12.2012 — 006.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 29 iulie 1991

privind dezvoltarea căilor ferate comunitare

(91/440/CEE)

(JO L 237, 24.8.1991, p.25)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012

L 343

32

14.12.2012