01990L0270 — RO — 26.07.2019 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 29 mai 1990

privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

(90/270/CEE)

(JO L 156 21.6.1990, p. 14)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA 2007/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 20 iunie 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 29 mai 1990

privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

(90/270/CEE)SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Subiectul

(1)  Prezenta directivă, care este a cincea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește condițiile minime de sănătate și securitate pentru lucrul cu monitor, definit la articolul 2.

(2)  Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în totalitate la întreg domeniul menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale conținute în prezenta directivă.

(3)  Prezenta directivă nu se aplică în următoarele situații:

(a) cabinele șoferilor la vehicule sau cabinele de control la utilaje;

(b) sisteme pentru prelucrarea informației numerice de la bordul mijloacelor de transport;

(c) sisteme pentru prelucrarea informației numerice prevăzute în special pentru uz public;

(d) sisteme denumite portabile, care nu se utilizează un timp îndelungat la un post de lucru;

(e) calculatoare, case de marcat și orice echipament cu un afișaj mic de date sau măsuri, necesare utilizării directe a echipamentului;

(f) mașini de scris de concepție tradițională, de tipul cunoscut sub denumirea de mașini de scris cu fereastră.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, termenii de mai jos au următoarele definiții:

(a) prin „monitor” se înțelege un ecran cu afișare alfanumerică sau grafică, indiferent de procesul de afișare utilizat;

(b) prin „post de lucru” se înțelege un ansamblu alcătuit din monitor, care poate fi prevăzut cu tastatură sau dispozitiv de introducere a datelor și program care stabilește interfața operator/mașină, accesorii opționale, componente periferice care includ unitatea de dischetă, telefon, modem, imprimantă, suport pentru documente, scaun de lucru și masă de lucru sau suprafață de lucru și mediul de lucru imediat;

(c) prin „lucrător” se înțelege orice lucrător conform definiției de la articolul 3 litera (a) din Directiva 89/391/CEE care utilizează de obicei monitorul ca parte importantă a activității sale normale.SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Articolul 3

Analiza posturilor de lucru

(1)  Angajatorii sunt obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice și probleme de tensiune nervoasă.

(2)  Angajatorii iau măsurile corespunzătoare pentru remedierea riscurilor descoperite în urma evaluării menționate la alineatul (1), ținând seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor astfel găsite.

Articolul 4

Posturi de lucru date în folosință pentru prima oară

Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că posturile de lucru care au fost date în folosință după 31 decembrie 1992 satisfac condițiile minime stabilite în anexă.

Articolul 5

Posturi de lucru date deja în folosință

Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că posturile de lucru date deja în folosință la 31 decembrie 1992 sau înainte de această dată sunt adaptate pentru respectarea condițiilor minime stabilite în anexă în termen de cel târziu patru ani de la această dată.

Articolul 6

Informații pentru lucrători și instruirea lucrătorilor

(1)  Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii primesc informații cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate referitoare postul de lucru al acestora și, în special, informații despre măsurile cu privire la posturile de lucru care sunt puse în aplicare în conformitate cu articolele 3, 7 și 9.

În toate cazurile, lucrătorii sau reprezentanții lor sunt informați cu privire la măsurile referitoare la securitate și starea sănătății adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului, fiecare lucrător este instruit, de asemenea, pentru utilizarea postului de lucru înainte de începerea acestui tip de activitate și ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru.

Articolul 7

Programul activității zilnice

Angajatorul trebuie să planifice activitățile lucrătorului astfel încât activitatea zilnică la un monitor să fie întreruptă periodic de pauze sau schimbări ale activității care să reducă norma la monitor.

Articolul 8

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților lor are loc în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE privind problemele reglementate de prezenta directivă, inclusiv anexa acesteia.

Articolul 9

Protecția ochilor și vederii lucrătorilor

(1)  Lucrătorii au dreptul la un test corespunzător al ochilor și vederii, efectuat de către o persoană având calificarea necesară:

 înaintea începerii lucrului la monitor;

 la intervale regulate după aceea;

 dacă simt dificultăți vizuale care s-ar putea datora lucrului la monitor.

(2)  Lucrătorii au dreptul la un examen oftalmologic dacă rezultatele testului menționat la alineatul (1) indică necesitatea acestuia.

(3)  Dacă rezultatele testului menționat la alineatul (1) sau ale examenului menționat la alineatul (2) indică necesitatea acestui lucru și dacă nu pot fi folosite aparate de corecție normale, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție aparate de corecție speciale, specifice lucrului în cauză.

(4)  Măsurile adoptate în temeiul prezentului articol nu pot, în nici un caz, să implice lucrătorii în suportarea unor cheltuieli financiare suplimentare.

(5)  Protecția ochilor și vederii lucrătorilor poate fi prevăzută ca parte a sistemului sanitar național.SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII DIVERSE

▼M2

Articolul 10

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei, în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul monitoarelor.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.

▼M2

Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 1 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 10a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

▼B

Articolul 11

Dispoziții finale

(1)  Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 31 decembrie 1992.

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor naționale pe care le adoptă sau le-au adoptat în domeniul reglementat de prezenta directivă.

▼M1 —————

▼B

Articolul 12

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXĂ

CONDIȚII MINIME

(Articolele 4 și 5)

Notă preliminară

Obligațiile stabilite în anexă se aplică pentru realizarea obiectivelor prezentei directive și în măsura în care, în primul rând, componentele în discuție există la postul de lucru și, în al doilea rând, condițiile și caracteristicile inerente lucrului nu împiedică aceasta.

1. ECHIPAMENTUL

(a)  Observație generală

Utilizarea acestui echipament nu trebuie să constituie o sursă de risc pentru lucrători.

(b)  Ecranul de afișare

Caracterele de pe monitor trebuie să fie bine definite și să aibă o formă clară, de dimensiune suficientă și cu un spațiu suficient între caractere și linii.

Imaginea de pe monitor trebuie să fie stabilă, fără licărire sau alte forme de instabilitate.

Luminozitatea și/sau contrastul dintre caractere și fond trebuie să fie ușor de reglat de către operator și, de asemenea, să poată fi ușor de reglat în funcție de condițiile din jur.

Monitorul trebuie să se rotească și să basculeze liber pentru a fi adaptat necesităților operatorului.

Trebuie să fie posibilă utilizarea unui suport separat pentru monitor sau a unei mese reglabile.

Monitorul nu trebuie să aibă strălucire reflectoare și reflexii care pot produce disconfort utilizatorului.

(c)  Tastatura

Tastatura trebuie să fie orientabilă și separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului găsirea unei poziții confortabile de lucru prin care să evite oboseala din brațe sau mâini.

Spațiul din fața tastaturii trebuie să fie suficient pentru a asigura sprijinirea mâinilor și brațelor operatorului.

Tastatura trebuie să aibă o suprafață mată pentru a evita strălucirea reflectoare.

Dispunerea și caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii.

Simbolurile de pe taste trebuie să aibă un contrast suficient și să fie lizibile din poziția de lucru concepută.

(d)  Masa de lucru sau suprafața de lucru

Masa de lucru sau suprafața de lucru trebuie să fie suficient de mare, să aibă un grad de reflexie mic și să permită o dispunere flexibilă a monitorului, tastaturii, documentelor și echipamentului conex.

Suportul pentru documente trebuie să fie stabil și reglabil și să fie astfel poziționat încât să reducă la minimum necesitatea mișcării neconfortabile a capului și ochilor.

Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.

(e)  Scaunul de lucru

Scaunul de lucru trebuie să fie stabil și să permită cu ușurință operatorului libertatea de mișcare și o poziție confortabilă.

Înălțimea scaunului este reglabilă.

Atât înălțimea cât și bascularea scaunului trebuie să fie reglabile.

Trebuie să existe un suport pentru picioare, dacă este solicitat.

2. MEDIUL

(a)  Condiții de spațiu

Dimensionarea și conceperea spațiului de lucru sunt realizate astfel, încât să asigure utilizatorului suficient spațiu pentru modificarea poziției și variația mișcărilor.

(b)  Iluminarea

Iluminarea camerei și/sau iluminarea locală (lampă de lucru) asigură condiții de iluminare satisfăcătoare și un contrast corespunzător între monitor și mediul de fond, ținând seama de tipul activității și pretențiile de imagine ale lucrătorului.

O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament sunt prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.

(c)  Reflexiile și strălucirea

Posturile de lucru trebuie concepute în așa fel încât sursele de lumină, ca ferestrele și alte deschideri, pereții transparenți sau translucizi și armăturile intens colorate de pe pereți să nu dea un luciu direct și reflexii pe monitor, dacă se poate.

Ferestrele sunt prevăzute cu sisteme potrivite de storuri reglabile pentru a atenua lumina zilei care cade pe postul de lucru.

(d)  Zgomotul

La utilarea postului de lucru, trebuie să se țină seama de zgomotul emis de echipamentul ce aparține postului sau posturilor de lucru, în special ca acesta să nu distragă atenția sau să deranjeze vorbitul.

(e)  Căldura

Echipamentul ce aparține postului sau posturilor de lucru nu trebuie să producă căldură în exces care ar putea crea disconfort lucrătorilor.

(f)  Radiații

Toate radiațiile, cu excepția domeniului vizibil al spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protecției stării de sănătate și securității lucrătorului.

(g)  Umiditatea

Se stabilește și se menține un nivel suficient al umidității.

3. INTERFAȚA OPERATOR/CALCULATOR

În conceperea, selectarea, comandarea și modificarea softului și conceperea lucrului cu monitor, angajatorul are în vedere următoarele principii:

(a) softul trebuie să fie specific activității;

(b) softul trebuie să fie ușor de utilizat și, dacă este cazul, să fie adaptabil nivelului de cunoștințe sau experiență al lucrătorului; nu se pot utiliza dispozitive de verificare cantitativă sau calitativă fără cunoștința lucrătorilor;

(c) sistemele trebuie să asigure autocontrolul lucrătorilor asupra performanței acestora;

(d) sistemele trebuie să afișeze informațiile într-o formă și într-un ritm care să fie adaptate operatorilor;

(e) trebuie aplicate principiile ergonomiei softului, în special la prelucrarea umană a datelor.( 1 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.