01978A1024(01) — RO — 17.03.1981 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

CONVENȚIA PRIVIND VIITOAREA COOPERARE MULTILATERALĂ PENTRU PESCUIT ÎN ATLANTICUL DE NORD-VEST

(JO L 378 30.12.1978, p. 2)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CEE) NR. 654/81 AL CONSILIULUI din 10 martie 1981

  L 69

1

14.3.1981


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 193, 16.7.1981, p.  37  (3179/1978)
▼B

CONVENȚIA PRIVIND VIITOAREA COOPERARE MULTILATERALĂ PENTRU PESCUIT ÎN ATLANTICUL DE NORD-VESTPĂRȚILE CONTRACTANTE,

luând act de faptul că statele de coastă din Atlanticul de Nord-Vest, în conformitate cu principiile relevante ale dreptului internațional, și-au extins jurisdicția asupra resurselor vii ale apelor lor adiacente până la limite situate la cel mult 200 de mile marine față de liniile de bază de la care se măsoară lățimea mării teritoriale și exercită, în aceste zone, drepturi suverane în scopul explorării, al exploatării, al conservării și al gestionării acestor resurse;

luând în considerare lucrările celei de-a treia Conferințe a Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării în domeniul pescuitului;

dorind să promoveze conservarea și utilizarea optimă a resurselor halieutice din Atlanticul de Nord-Vest într-un cadru adecvat regimului de extindere a jurisdicției statului de coastă asupra pescuitului și, prin urmare, să încurajeze cooperarea și consultarea internațională cu privire la aceste resurse,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:Articolul I

(1)  Zona căreia i se aplică prezenta convenție, denumită în continuare „zona convenției”, cuprinde apele Oceanului Atlantic de Nord-Vest, situate la nord de 35°00 latitudine nordică și la vest de o linie urmând direcția nord de la 35°00′ latitudine nordică și 42°00′ longitudine vestică până la 59°00′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la 44°00′ longitudine vestică și de aici direct spre nord până la coasta Groenlandei, precum și apele golfului Sfântului Laurențiu, strâmtoarea Davis și golful Baffin, la sud de 78°10′ latitudine nordică.

(2)  Zona denumită în continuare „zona de reglementare” reprezintă acea parte din zona convenției care se întinde dincolo de regiunile în care statele de coastă își exercită jurisdicția în domeniul pescuitului.

(3)  În sensul prezentei convenții, „stat de coastă” desemnează în continuare o parte contractantă care își exercită jurisdicția asupra pescuitului practicat în apele făcând parte din zona convenției.

(4)  Prezenta convenție se aplică tuturor resurselor halieutice din zona convenției, cu excepția somonului, a tonului și a speciilor de merlan, a stocurilor de cetacee administrate de Comisia internațională pentru vânătoarea de balene sau de orice altă organizație susceptibilă să îi succeadă și a speciilor sedentare ale platoului continental, adică acele organisme care, în stadiul exploatării, sunt fie imobile pe sau sub fundul mării, fie incapabile să se deplaseze dacă nu ar rămâne în contact constant cu fundul sau subsolul mării.

(5)  Nici una dintre dispozițiile prezentei convenții nu trebuie să afecteze sau să infirme pozițiile sau pretențiile unei părți contractante cu privire la apele interne, marea teritorială, limitele sau întinderea jurisdicției unei părți în materie de pescuit și nici să afecteze sau să infirme vederile sau pozițiile unei părți contractante în ceea ce privește dreptul mării.

Articolul II

(1)  Părțile contractante convin să creeze și să administreze o organizație internațională având drept mandat să contribuie prin consultanță și cooperare la utilizarea optimă, la gestionarea rațională și la conservarea resurselor halieutice din zona convenției. Această organizație este desemnată sub numele de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, denumită în continuare „organizația”, și îndeplinește funcțiile enunțate de prezenta convenție.

(2)  Organizația se compune din:

(a) 

un consiliu general;

(b) 

un consiliu științific;

(c) 

o comisie pentru pescuit;

(d) 

un secretariat.

(3)  Organizația are personalitate juridică și se bucură în relațiile ei cu alte organizații internaționale și pe teritoriile părților contractante de capacitatea juridică necesară îndeplinirii funcțiilor și realizării obiectivelor sale. Imunitățile și privilegiile de care se bucură organizația și reprezentanții săi pe teritoriul unei părți contractante sunt determinate pe baza unei înțelegeri între organizație și partea contractantă în cauză.

(4)  Organizația își are sediul la Dartmouth, Noua Scoție, Canada sau în orice alt loc asupra căruia poate decide consiliul general.

Articolul III

Consiliul general are următoarele funcții:

(a) 

supervizarea și coordonarea problemelor structurale, administrative, financiare și a altor probleme interne ale organizației, inclusiv relațiile dintre părțile ei constitutive;

(b) 

coordonarea relațiilor externe ale organizației;

(c) 

revizuirea și determinarea structurii comisiei pentru pescuit în conformitate cu articolul XIII;

(d) 

exercitarea altor puteri care îi sunt conferite de către prezenta convenție.

Articolul IV

(1)  Fiecare parte contractantă este membră a consiliului general, în care își desemnează cel mult trei reprezentanți care pot fi însoțiți, la orice ședință a acestuia, de supleanți, specialiști și consilieri.

(2)  Consiliul general alege un președinte și un vicepreședinte, care îndeplinesc fiecare un mandat de doi ani și sunt reeligibili, dar care nu își pot păstra postul mai mult de patru ani consecutivi. Președintele este un reprezentant al unei părți contractante, membră a comisiei pentru pescuit. Președintele și vicepreședintele sunt reprezentanți ai unor părți contractante diferite.

(3)  Președintele consiliului general este președintele și principalul reprezentant al organizației.

(4)  Președintele consiliului general convoacă anual o ședință ordinară a organizației, în locul ales de consiliul general și situat în mod normal în America de Nord.

(5)  Președintele poate convoca o ședință a consiliului general, alta decât ședința anuală, la o dată și într-un loc hotărât de el, la cererea unei părți contractante, sprijinită de o altă parte contractantă.

(6)  Consiliul general poate institui comitetele și subcomitetele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și a obligațiilor sale.

Articolul V

(1)  Fiecare parte contractantă dispune de un vot în deliberările consiliului general.

(2)  Cu excepția cazului în care se prevede altfel, deciziile consiliului general sunt adoptate cu majoritatea voturilor tuturor părților contractante prezente și care votează afirmativ sau negativ, cu condiția de a nu se putea trece la vot fără un cvorum de două treimi din părțile contractante.

(3)  Consiliul general adoptă și, la nevoie, modifică regulamentul aplicabil desfășurării ședințelor și exercitării funcțiilor sale.

(4)  Consiliul general prezintă părților contractante un raport anual asupra activităților organizației.

Articolul VI

(1)  Consiliul științific are următoarele funcții:

(a) 

să servească ca un forum de consultare și cooperare între părțile contractante în ceea ce privește studiul, evaluarea și schimbul de date și de consultanță științifică referitoare la pescuitul din zona convenției, inclusiv factorii ecologici și de mediu care influențează pescuitul, și să promoveze cooperarea părților contractante în domeniul cercetării științifice destinate să completeze lacunele cunoștințelor în materie;

(b) 

să compileze statistici, să țină extrasele și să publice sau să difuzeze rapoarte, informații și documentația privitoare la pescuitul din zona convenției, inclusiv factorii ecologici și de mediu care influențează pescuitul;

(c) 

să furnizeze consultanță științifică statelor de coastă, la cererea acestora în conformitate cu articolul VII;

(d) 

să furnizeze consultanță științifică comisiei pentru pescuit în conformitate cu articolul VIII sau din proprie inițiativă, în funcție de necesitățile comisiei.

(2)  Consiliul științific poate, la nevoie, să își îndeplinească funcțiile în colaborare cu alte organisme publice sau private având obiective similare.

(3)  Părțile contractante furnizează consiliului științific toate datele statistice și științifice solicitate de acesta în sensul prezentului articol.

Articolul VII

(1)  La cererea unui stat de coastă, consiliul științific studiază și prezintă un raport asupra oricărei chestiuni care se raportează la baza științifică a gestionării și a conservării resurselor halieutice ale apelor din zona convenției asupra cărora respectivul stat de coastă își exercită jurisdicția în domeniul pescuitului.

(2)  Statul de coastă determină, în consultare cu consiliul științific, criteriile de referință aplicabile analizării oricărei chestiuni prezentate consiliului în conformitate cu alineatul (1). Aceste criterii de referință includ, pe lângă orice altă chestiune considerată utilă, următoarele elemente, în funcție de aplicabilitatea lor:

(a) 

un enunț al chestiunii prezentate, inclusiv o descriere a pescuitului și a zonei care trebuie analizată;

(b) 

în cazul în care sunt necesare evaluări sau previziuni științifice, o descriere a oricărui factor sau a oricărei ipoteze care trebuie luată în considerare;

(c) 

dacă este cazul, o descriere a oricărui obiectiv urmărit de către statul de coastă și o indicație cu privire la tipul de opinie dorită, fie un aviz precis, fie o serie de opțiuni.

Articolul VIII

Consiliul științific studiază și prezintă un raport cu privire la orice chestiune prezentată de către comisia pentru pescuit referitoare la baza științifică a gestionării și a conservării resurselor halieutice în zona de reglementare. Făcând aceasta, el ține seama de criteriile de referință determinate de comisia pentru pescuit cu privire la această chestiune.

Articolul IX

(1)  Fiecare parte contractantă este membră a consiliului științific și își numește propriii reprezentanți care pot fi însoțiți, la orice ședință de consiliu, de supleanți, specialiști și consilieri.

(2)  Consiliul științific alege un președinte și un vicepreședinte, care îndeplinesc fiecare un mandat de doi ani și sunt reeligibili, dar care nu își pot păstra postul mai mult de patru ani consecutivi. Președintele și vicepreședintele sunt reprezentanți ai unor părți contractante diferite.

(3)  La cererea unui stat de coastă sau a unei părți contractante sprijinită de o altă parte contractantă, președintele poate convoca, la data și la locul stabilite de el, o ședință a consiliului științific, alta decât ședința anuală prevăzută la articolul IV.

(4)  Consiliul științific poate înființa comitetele și subcomitetele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și a obligațiilor sale.

Articolul X

(1)  Consultanța științifică prezentată de consiliul științific în temeiul prezentei convenții este stabilită prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, consiliul indică în raportul său toate opiniile exprimate în legătură cu chestiunea în cauză.

(2)  Deciziile consiliului științific privind alegerea cadrelor, adoptarea și modificarea reglementului, precum și celelalte chestiuni referitoare la organizarea activității sale sunt adoptate cu majoritatea voturilor tuturor părților contractante prezente și care votează afirmativ sau negativ, fiecare dintre ele dispunând de un vot. Nu se poate trece la vot fără un cvorum de cel puțin două treimi din părțile contractante.

(3)  Consiliul științific adoptă și modifică, dacă e cazul, regulamentul aplicabil desfășurării ședințelor și exercitării funcțiilor sale.

Articolul XI

(1)  Comisia pentru pescuit, denumită în continuare „comisia”, este însărcinată cu gestionarea și conservarea resurselor halieutice ale zonei de reglementare în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

(2)  Comisia poate adopta propuneri în vederea unei acțiuni comune a părților contractante, în scopul unei utilizări optime a resurselor halieutice din zona de reglementare. Comisia examinează aceste propuneri ținând seama de informațiile sau avizele pertinente furnizate de consiliul științific.

(3)  În exercitarea funcțiilor prevăzute la alineatul (2), comisia asigură existența unei concordanțe între:

(a) 

o propunere care se aplică unui stoc sau unui grup de stocuri de pește evoluând atât în zona de reglementare, cât și într-o zonă aflată sub jurisdicția de pescuit a unui stat de coastă, sau orice propunere care, datorită interdependenței speciilor, ar avea o repercusiune asupra unui stoc sau grup de stocuri de pește care evoluează în totalitate sau parțial într-o zonă aflată sub jurisdicția de pescuit a unui stat de coastă și

(b) 

măsurile sau deciziile luate de statul de coastă pentru gestionarea și conservarea respectivului stoc sau grup de stocuri de pește în ceea ce privește activitățile de pescuit practicate în zona aflată sub jurisdicția sa în materie.

Prin urmare, comisia și statul de coastă în cauză facilitează coordonarea respectivelor propuneri, măsuri și decizii. Fiecare stat de coastă informează comisia cu privire la măsurile și deciziile pe care le adoptă în sensul prezentului articol.

(4)  Propunerile adoptate de comisie privind repartizarea capturilor în zona de reglementare trebuie să țină seama de interesele membrilor comisiei ale căror nave au pescuit în mod tradițional în această zonă; în ceea ce privește repartizarea capturilor în zonele de pescuit Grand Banks și Flemish Cap, membrii comisiei trebuie să acorde o atenție deosebită părții contractante ale cărei comunități costiere depind în primul rând de exploatarea stocurilor asociate acestor zone de pescuit și care a depus eforturi considerabile pentru a asigura conservarea acestor stocuri prin măsuri internaționale, în special organizând supravegherea și inspectarea pescuitului internațional practicat în aceste zone de pescuit în cadrul unui program internațional de inspecție reciprocă.

(5)  Comisia poate de asemenea adopta propuneri privind măsurile internaționale de control și supraveghere care trebuie luate în zona de reglementare pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei convenții și a măsurilor intrate în vigoare în baza prezentei convenții.

(6)  Secretarul executiv transmite tuturor părților contractante fiecare dintre propunerile adoptate de comisie, specificând data transmiterii în sensul articolului XII alineatul (1).

(7)  Sub rezerva dispozițiilor articolului XII, fiecare propunere adoptată de comisie în temeiul prezentului articol devine o măsură executorie pentru toate părțile contractante cu începere de la o dată stabilită de comisie.

(8)  Comisia poate supune consiliului științific orice chestiune referitoare la baza științifică a gestionării și a conservării resurselor halieutice în zona de reglementare, stabilind criteriile de referință aplicabile la examinarea respectivei chestiuni.

(9)  Comisia poate atrage atenția oricui sau tuturor membrilor ai comisiei cu privire la orice chestiune legată de obiectivele și scopurile prezentei convenții în zona de reglementare.

Articolul XII

(1)  În cazul în care un membru al comisiei prezintă secretarului executiv o obiecție la o propunere în termen de 60 de zile de la data transmiterii specificată în notificarea propunerii de către secretarul executiv, propunerea nu devine o măsură executorie decât la expirarea a 40 de zile de la data transmiterii specificate în notificarea acelei obiecții părților contractante. Din acest moment, orice alt membru al comisiei poate să prezinte, în același mod, o obiecție înaintea expirării perioadei suplimentare de 40 de zile sau în cele 30 de zile care urmează datei de transmitere, specificate în notificarea către părțile contractante a oricărei obiecții prezentate în cursul menționatei perioade suplimentare de 40 de zile, în funcție de data de expirare cea mai tardivă. Propunerea devine atunci o măsură executorie pentru toate părțile contractante, cu excepția celor care au prezentat o obiecție, la sfârșitul perioadei sau al perioadelor prelungite de prezentare a obiecțiilor. Cu toate acestea, în cazul în care la sfârșitul acestei sau al acestor perioade de prelungire au fost prezentate și menținute obiecții de către o majoritate a membrilor comisiei, propunerea devine o măsură executorie, în afara cazului în care o parte sau toți membrii comisiei nu decid între ei să fie obligați de ea la o dată convenită.

(2)  Orice membru al comisiei care a prezentat o obiecție la o propunere poate să o retragă oricând; propunerea devine astfel de îndată executorie pentru el, sub rezerva aplicării procedurii de obiectare prevăzute la prezentul articol.

(3)  După un an de la data intrării în vigoare a unei măsuri, orice membru al comisiei poate, în orice moment, să notifice secretarului executiv un aviz privind intenția sa de a nu se mai considera obligat prin respectiva măsură; în cazul în care acest aviz nu este retras, respectiva măsură încetează a mai fi obligatorie pentru membrul în cauză la un an de la data primirii avizului de către secretarul executiv. În orice moment după ce o măsură nu mai este obligatorie pentru un membru al comisiei în temeiul prezentului alineat, ea încetează să fie obligatorie pentru oricare alt membru al comisiei în urma primirii de către secretarul executiv a unui aviz din partea respectivului membru, indicând intenția sa de a nu mai fi obligat.

(4)  Secretarul executiv notifică imediat fiecărei părți contractante:

(a) 

primirea fiecărei obiecții și retragerea unei obiecții prevăzute la alineatele (1) și (2);

(b) 

data la care orice propunere devine măsură executorie în conformitate cu dispozițiile alineatului (1);

(c) 

primirea fiecărui aviz prevăzut la alineatul (3).

Articolul XIII

(1)  Componența comisiei, revizuită și hotărâtă de către consiliul general cu prilejul ședinței sale anuale, este următoarea:

(a) 

toate părțile contractante care participă la activitatea de pescuit în zona de reglementare;

(b) 

orice parte contractantă care a furnizat consiliului general o dovadă suficientă că se așteaptă să participe la activitatea de pescuit în zona de reglementare în cursul anului ședinței anuale respective sau în cursul următorului an calendaristic.

(2)  Fiecare membru al comisiei își desemnează în comisie cel mult trei reprezentanți care pot fi însoțiți, la orice ședință a comisiei, de supleanți, specialiști și consilieri.

(3)  Orice parte contractantă care nu este membră a comisiei poate asista la ședințele acesteia în calitate de observator.

(4)  Comisia alege un președinte și un vicepreședinte, care îndeplinesc fiecare un mandat de doi ani și sunt reeligibili, dar nu își pot menține postul mai mult de patru ani consecutivi. Președintele și vicepreședintele sunt reprezentanți ai unor diferiți membrii ai comisiei.

(5)  La cererea unui membru al comisiei, președintele poate convoca, la data și la locul pe care le alege, o ședință a comisiei, alta decât ședința anuală prevăzută la articolul IV.

(6)  Comisia poate să înființeze comitetele și subcomitetele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și a obligațiilor sale.

Articolul XIV

(1)  Fiecare membru al comisiei dispune de un vot în deliberările comisiei.

(2)  Deciziile comisiei sunt adoptate cu majoritatea voturilor tuturor membrilor comisiei prezenți și care votează afirmativ sau negativ, cu condiția de a nu se trece la vot fără cvorum de două treimi din membrii comisiei.

(3)  Comisia adoptă și modifică, la nevoie, regulamentul aplicabil desfășurării ședințelor și exercitării funcțiilor sale.

Articolul XV

(1)  Secretariatul oferă servicii organizației în exercițiul funcțiilor și al obligațiilor sale.

(2)  Administratorul-șef al secretariatului este secretarul executiv, numit de consiliul general în conformitate cu modalitățile și condițiile stabilite de acesta din urmă.

(3)  Personalul secretariatului este numit de către secretarul executiv în conformitate cu regulamentul și modalitățile stabilite de consiliul general.

(4)  Sub supravegherea consiliului general, secretarul executiv are deplină autoritate asupra personalului secretariatului și se achită de celelalte funcții atribuite de consiliul general.

Articolul XVI

(1)  Fiecare parte contractantă își asumă cheltuielile propriei sale delegații la toate ședințele convocate în temeiul prezentei convenții.

(2)  Consiliul general adoptă bugetul anual al organizației.

(3)  Consiliul general stabilește cotizația fiecărei părți contractante la bugetul anual în conformitate cu următoarea formulă:

(a) 

10 % din buget se împarte între statele de coastă proporțional cu capturile lor nominale din zona convenției în cursul anului încheiat cu doi ani înaintea începerii anului bugetar;

(b) 

30 % din buget se împarte în mod egal între toate părțile contractante;

(c) 

60 % din buget se împarte între părțile contractante proporțional cu capturile lor nominale din zona convenției în cursul anului încheiat cu doi ani înaintea începerii anului bugetar.

Prin capturile nominale menționate anterior se înțeleg capturile înregistrate din speciile enumerate la anexa I, care face parte integrantă din prezenta convenție.

(4)  Secretarul executiv notifică fiecărei părți contractante contribuția sa calculată în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, iar partea contractantă o plătește organizației cât mai curând posibil după această notificare.

(5)  În cazul în care consiliul general nu autorizează altfel, contribuțiile se plătesc în moneda țării în care își are sediul organizația.

(6)  Sub rezerva aplicării alineatului (11) din prezentul articol, consiliul general aprobă, la prima sa ședință, un buget pentru restul primului exercițiu financiar în cursul căruia funcționează organizația, iar secretarul executiv transmite părților contractante copii ale acestui buget, însoțite de avizele contribuțiilor lor respective.

(7)  Pentru exercițiile financiare următoare, secretarul executiv supune atenției fiecărei părți contractante un proiect de buget anual însoțit de un tabel al contribuțiilor, cu cel puțin 60 de zile înaintea ședinței anuale a organizației în cursul căreia trebuie examinat bugetul.

(8)  O parte contractantă care aderă la prezenta convenție în cursul unui exercițiu financiar plătește pentru acest exercițiu o parte din contribuție, calculată în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, proporțională cu numărul de luni complete care rămân din exercițiu.

(9)  O parte contractantă care nu și-a plătit contribuția timp de doi ani consecutivi este privată de dreptul de a vota și de dreptul de a prezenta obiecții în temeiul prezentei convenții până la îndeplinirea obligațiilor, cu excepția cazului în care consiliul general hotărăște altfel.

(10)  Operațiunile financiare ale organizației sunt verificate anual de către auditori din afara organizației, desemnați de consiliul general.

(11)  În cazul în care convenția intră în vigoare la 1 ianuarie 1979, dispozițiile prevăzute în anexa II, care face parte integrantă din prezenta convenție, se aplică în locul dispozițiilor prevăzute la alineatul (6).

Articolul XVII

Părțile contractante convin asupra adoptării măsurilor necesare, inclusiv asupra impunerii de sancțiuni adecvate în cazul unor încălcări, în scopul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor convenției, precum și al punerii în aplicare a măsurilor care devin executorii în temeiul articolului XI alineatul (7) și a măsurilor aflate în vigoare în conformitate cu articolulul XXIII. Fiecare parte contractantă trimite comisiei un raport anual cu privire la măsurile adoptate în acest sens.

Articolul XVIII

Părțile contractante convin să mențină în vigoare și să pună în aplicare, în zona de reglementare, un program de inspecție reciprocă aplicabil în temeiul articolului XXIII sau astfel cum a fost modificat prin măsurile prevăzute la articolul XI alineatul (5). Acest program conferă părților contractante drepturi reciproce de vizită de control și de inspecție la bordul navelor, iar apoi de a urmări și sancționa statul de pavilion pe baza dovezii rezultate din astfel de vizite de control și inspecții. Un raport asupra urmărilor și a sancțiunilor impuse în speță trebuie să fie inclus în raportul anual prevăzut la articolul XVII.

Articolul XIX

Părțile contractante convin să atragă atenția oricărui stat care nu este parte la prezenta convenție cu privire la orice chestiune privind activitățile de pescuit practicate în zona de reglementare desfășurate de către resortisanții sau navele acestui stat și care par să aibă efecte nefaste asupra îndeplinirii obiectivelor prezentei convenții. Părțile contractante convin, de asemenea, să se consulte, la nevoie, cu privire la măsurile care trebuie adoptate în vederea rectificării respectivelor incidente nefaste.

Articolul XX

(1)  Zona convenției se împarte în subzone, diviziuni și subdiviziuni științifice și statistice, ale căror limite sunt cele definite în anexa III la prezenta convenție.

(2)  La cererea consiliului științific, consiliul general poate modifica prin votul a două treimi din toate părțile contractante, în cazul în care consideră acest lucru necesar în scopuri științifice sau statistice, limitele subzonelor, ale diviziunilor și ale subdiviziunilor științifice și statistice prevăzute la anexa III, în cazul în care are acordul fiecărui stat de coastă care își exercită jurisdicția de pescuit în orice parte a zonei vizate.

(3)  La cererea comisiei pentru pescuit și după consultarea consiliului științific, consiliul general poate diviza, prin votul a două treimi din toate părțile contractante, în cazul în care consideră acest lucru necesar în scopuri administrative, zona de reglementare în diviziuni și subdiviziuni corespunzătoare de reglementare, care, la rândul lor, pot fi modificate conform aceleiași proceduri. Limitele respectivelor diviziuni și subdiviziuni trebuie definite în anexa III.

(4)  Anexa III la prezenta convenție, în forma sa actuală sau în forma modificată periodic în temeiul prezentului articol, face parte integrantă din prezenta convenție.

Articolul XXI

(1)  Orice parte contractantă poate propune amendamente la prezenta convenție. Consiliul general le studiază și le dă curs cu prilejul unei ședințe anuale sau al unei ședințe extraordinare. Orice proiect de amendament este trimis secretarului executiv cu cel puțin 90 de zile înaintea ședinței în care se consideră că urmează să i se dea curs, iar secretarul executiv îl transmite imediat tuturor părților contractante.

(2)  Proiectele de amendament la prezenta convenție sunt adoptate în consiliul general cu o majoritate de trei pătrimi din toate părțile contractante, după care depozitarul le trimite tuturor părților contractante.

(3)  Un amendament intră în vigoare, pentru toate părțile contractante, la 120 de zile de la data transmiterii comunicate în notificarea prin care depozitarul confirmă primirea unui aviz scris privind aprobarea amendamentului de către trei pătrimi din toate părțile contractante, cu excepția cazului în care o altă parte contractantă notifică depozitarului obiecția sa la amendament în termen de 90 de zile de la data transmiterii specificate în avizul de primire de către depozitar, caz în care amendamentul nu intră în vigoare pentru nici una dintre părțile contractante. Orice parte contractantă care a prezentat o obiecție la un amendament poate să o retragă în orice moment. În cazul în care se retrag toate obiecțiile, amendamentul intră în vigoare, pentru toate părțile contractante, în termen de 120 de zile de la data transmiterii specificată în notificarea prin care depozitarul confirmă primirea ultimei retrageri.

(4)  Orice parte care aderă la prezenta convenție după adoptarea unui amendament în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol se consideră de a fi aprobat respectivul amendament.

(5)  Depozitarul notifică de îndată tuturor părților contractante primirea avizurilor de aprobare a amendamentelor, a notificărilor obiecțiilor sau a retragerii obiecțiilor, precum și intrarea în vigoare a modificărilor.

Articolul XXII

(1)  Prezenta convenție este deschisă pentru semnare la Ottawa, până la 31 decembrie 1978, de către părțile reprezentate la Conferința diplomatică asupra viitorului cooperării multilaterale în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest, desfășurată la Ottawa între 11-21 octombrie 1977. Convenția este apoi deschisă aderării.

(2)  Prezenta convenție face obiectul ratificării, al acceptării sau al aprobării de către semnatari, iar instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se depozitează la Guvernul Canadei, denumit în prezenta convenție „depozitar”.

(3)  Prezenta convenție intră în vigoare în prima zi a lunii ianuarie după depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare a cel puțin șase semnatari, dintre care cel puțin unul exercită o jurisdicție de pescuit în apele care fac parte din zona convenției.

(4)  Orice parte care nu a semnat prezenta convenție poate adera la aceasta printr-un aviz scris transmis depozitarului. Aderările primite de către depozitar înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenții produc efecte de la data respectivă. Aderările primite de către depozitar după data intrării în vigoare a prezentei convenții produc efecte de la data primirii lor de către depozitar.

(5)  Depozitarul informează pe toți semnatarii și toate părțile aderente cu privire la ratificările, acceptările sau aprobările depuse, precum și la aderările primite.

(6)  Depozitarul convoacă prima ședință a organizației în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a convenției și comunică ordinea de zi provizorie fiecărei părți contractante cu cel puțin o lună înainte de data ședinței.

Articolul XXIII

La intrarea în vigoare a prezentei convenții, fiecare propunere care a fost transmisă sau care este în vigoare în conformitate cu articolul VIII din Convenția internațională din 1949 pentru pescuitul în nord-vestului Oceanului Atlantic (Convenția ICNAF) devine, sub rezerva dispozițiilor prevăzute în Convenția ICNAF, o măsură executorie pentru fiecare parte contractantă în privința zonei de reglementare, fie de îndată în cazul în care propunerea a intrat deja în vigoare în temeiul Convenției I.C.N.A.F., fie în momentul în care trebuie să fie aplicată în temeiul respectivei convenții. Sub rezerva aplicării articolului XII alineatul (3), fiecare măsură de acest tip rămâne executorie pentru fiecare parte contractantă până la expirarea sa sau până la înlocuirea sa cu o altă măsură devenită executorie în conformitate cu articolul XI din prezenta convenție, cu condiția ca o astfel de înlocuire să nu poată produce efecte înaintea unui an de aplicare a prezentei convenții.

Articolul XXIV

(1)  Orice parte contractantă se poate retrage din convenție la data de 31 decembrie a oricărui an prin trimiterea unui aviz în acest scop, înainte sau la data de 30 iunie a aceluiași an, către depozitar, care îl transmite în copie celorlalte părți contractante.

(2)  Orice altă parte poate, din acel moment, să se retragă din convenție la aceeași dată de 31 decembrie, prin transmiterea către depozitar a unui aviz în acest scop în termen de cel mult o lună de la primirea copiei unui aviz de retragere în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul XXV

(1)  Originalul convenției este depozitat la Guvernul Canadei, care trimite copii certificate ale acesteia tuturor semnatarilor și tuturor părților aderente.

(2)  Depozitarul înregistrează convenția la secretariatul Organizației Națiunilor Unite.

Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați, semnează prezenta convenție.

Încheiată la Ottawa la 24 octombrie 1978, într-un singur exemplar, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind deopotrivă autentice.

ANEXA I LA CONVENȚIELista speciilor pentru care se stabilesc capturi nominale utilizate la calcularea bugetului anual conform articolului XVI

Cod ...

Gadus morrhua

Eglefin ...

Melanogrammus aeglefinus

Sebastă de mare ...

Sebastes marinus

Merluccius bilinearis ...

Merluccius bilinearis

Urophycis chuss ...

Urophycis chuss

Cod negru ...

Pollachius virens

Cambulă americană ...

Hippoglossoides platessoides

Cambulă cenușie ...

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda ferruginea ...

Limanda ferruginea

Halibut negru ...

Reinhardtius hippoglossoides

Macrourus rupestris ...

Macrourus rupestris

Hering ...

Clupea harengus

Macrou de Atlantic ...

Scomber scombrus

Peprilus triacanthus ...

Peprilus triacanthus

Hering de primăvară ...

Alosa pseudoharengus

Argentina silus ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Loligo pealei ...

Loligo pealei

Calmar roșu nordic ...

Illex illecebrosus

Creveți ...

Pandalus sp.

ANEXA II LA CONVENȚIE

Dispoziții financiare provizorii

1. O parte contractantă care este și parte contractantă la Convenția internațională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlanticul în decursul anului 1979 nu plătește nici o contribuție organizației în anul respectiv. Celelalte părți contractante care și-au depus instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare sau care au aderat la convenție înainte de 31 decembrie 1979 plătesc suma indicată în apendicele următor. Consiliul general stabilește contribuția oricărei părți contractante care nu este menționată în apendice.

2. Părțile contractante plătesc contribuțiile datorate în conformitate cu alineatul (1) cât mai curând posibil după 1 ianuarie 1979 sau după aderarea la convenție, luându-se în calcul data cea mai tardivă.

Apendice la anexa II la convențiePărți contractante

Contribuții pentru anul 1979

(în dolari)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Comunitatea Economică Europeană

74 254

Cuba

20 211

Danemarca (Insulele Feroe)

6 473

Islanda

12 293

Japonia

16 697

Norvegia

21 107

Polonia

29 316

Portugalia

22 716

Republica Democrată Germania

19 266

România

15 472

Spania

26 224

Statele Unite

29 947

URSS

72 133

ANEXA III LA CONVENȚIE

Subzone, diviziuni și subdiviziuni științifice și statistice

Subzonele, diviziunile și subdiviziunile științifice și statistice prevăzute la articolul XX din prezenta convenție sunt următoarele:

▼M1

1 (a) subzona 0 – 

Partea de zonă din Convenție limitată la sud de o linie trasată spre est, începând de la un punct situat la 61°00′ latitudine nordică și 65°00′ longitudine vestică până la un punct situat la 61°00′ latitudine nordică și 59°00′ longitudine vestică, înspre sud-est, urmărind o linie rhumb (loxodromă) până la un punct situat la 60°12′ latitudine nordică și 57°13′ longitudine vestică; de acolo, limitată la est de o serie de linii geodezice care unesc următoarele puncte:Punct

Latitudine

Longitudine

1.

60°12′0

57°13′0

2.

61°00′0

57°13′1

3.

62°00′5

57°21′1

4.

62°02′3

57°21′8

5.

62°03′5

57°22′2

6.

62°11′5

57°25′4

7.

62°47′2

57°41′0

8.

63°22′8

57°57′4

9.

63°28′6

57°59′7

10.

63°35′0

58°02′0

11.

63°37′2

58°01′2

12.

63°44′1

57°58′8

13.

63°50′1

57°57′2

14.

63°52′6

57°56′6

15.

63°57′4

57°53′5

16.

64°04′3

57°49′1

17.

64°12′2

57°48′2

18.

65°06′0

57°44′1

19.

65°08′9

57°43′9

20.

65°11′6

57°44′4

21.

65°14′5

57°45′1

22.

65°18′1

57°45′8

23.

65°23′3

57°44′9

24.

65°34′8

57°42′3

25.

65°37′7

57°41′9

26.

65°50′9

57°40′7

27.

65°51′7

57°40′6

28.

65°57′6

57°40′1

29.

66°03′5

57°39′6

30.

66°12′9

57°38′2

31.

66°18′8

57°37′8

32.

66°24′6

57°37′8

33.

66°30′3

57°38′3

34.

66°36′1

57°39′2

35.

66°37′9

57°39′6

36.

66°41′8

57°40′6

37.

66°49′5

57°43′0

38.

67°21′6

57°52′7

39.

67°27′3

57°54′9

40.

67°28′3

57°55′3

41.

67°29′1

57°56′1

42.

67°30′7

57°57′8

43.

67°35′3

58°02′2

44.

67°39′7

58°06′2

45.

67°44′2

58°09′9

46.

67°56′9

58°19′8

47.

68°01′8

58°23′3

48.

68°04′3

58°25′0

49.

68°06′8

58°26′7

50.

68°07′5

58°27′2

51.

68°16′1

58°34′1

52.

68°21′7

58°39′0

53.

68°25′3

58°42′4

54.

68°32′9

58°01′8

55.

68°34′0

59°04′6

56.

68°37′9

59°14′3

57.

68°38′0

59°14′6

58.

68°56′8

60°02′4

59.

69°00′8

60°09′0

60.

69°06′8

60°18′5

61.

69°10′3

60°23′8

62.

69°12′8

60°27′5

63.

69°29′4

60°51′6

64.

69°49′8

60°58′2

65.

69°55′3

60°59′6

66.

69°55′8

61°00′0

67.

70°01′6

61°04′2

68.

70°07′5

61°08′1

69.

70°08′8

61°08′8

70.

70°13′4

61°10′6

71.

70°33′1

61°17′4

72.

70°35′6

61°20′6

73.

70°48′2

61°37′9

74.

70°51′8

61°42′7

75.

71°12′1

62°09′1

76.

71°18′9

62°17′5

77.

71°25′9

62°25′5

78.

71°29′4

62°29′3

79.

71°31′8

62°32′0

80.

71°32′9

62°33′5

81.

1°44′7

62°49′6

82.

71°47′3

62°53′1

83.

71°52′9

62°03′9

84.

71°01′7

63°21′1

85.

72°06′4

63°03′9

86.

72°11′6

63°41′0

87.

72°24′8

64°13′2

88.

72°30′5

64°26′1

89.

72°36′3

64°38′8

90.

72°43′7

64°54′3

91.

72°45′7

64°58′4

92.

72°47′7

65°00′9

93.

72°50′8

65°07′6

94.

73°18′5

66°08′3

95.

73°25′9

66°25′3

96.

73°31′1

67°15′1

97.

73°36′5

68°05′5

98.

73°37′9

68°12′3

99.

73°41′7

68°29′4

100

73°46′1

68°48′5

101

73°46′7

68°51′1

102

73°52′3

69°11′3

103

73°57′6

69°31′5

104

74°02′2

69°50′3

105

74°02′6

69°52′0

106

74°06′1

70°06′6

107

74°07′5

70°12′5

108

74°10′0

70°23′1

109

74°12′5

70°33′7

110

74°24′0

71°25′7

111

74°28′6

71°45′8

112

74°44′2

72°53′0

113

74°50′6

73°02′8

114

75°00′0

73°16′3

115

75°05′

73°30′

și, de acolo, spre nord până la paralela 78°10′ latitudine nordică; limitată la vest de o linie care începe la 61°00′ latitudine nordică și 65°00′ longitudine vestică și se întinde în direcția nord-vest, urmărind o linie rhumb până pe țărmul insulei Baffin, la East Bluff (61°55′ latitudine nordică și 66°20′ longitudine vestică), iar de acolo spre nord, de-a lungul coastei insulei Baffin, a insuliței Bylot, a insulei Devon și a insulei Ellesmere și urmărind meridianul de optzeci de grade longitudine vestică, în apele situate între aceste insule și până la paralela 78°10′ latitudine nordică; limitată, la nord, de paralela 78°10′ latitudine nordică.

▼B

1. (b) 

Subzona 0 cuprinde două diviziuni:

diviziunea 0A – 

partea din subzonă situată la nord de paralela de 66°15′ latitudine nordică;

diviziunea 0B – 

partea din subzonă situată la sud de paralela de 66°15′ latitudine nordică.

▼M1

2 (a)subzona I – 

Partea de zonă din Convenție care se întinde la est de subzona 0 și la nord și est de o linie rhumb care unește un punct situat la 60°12′ latitudine nordică și 57°13′ longitudine vestică cu un punct situat la 52°15′ latitudine nordică și 42°00′ longitudine vestică.

▼B

2. (b) 

Subzona 1 cuprinde șase diviziuni:

diviziunea 1A – 

partea din subzonă situată la nord de paralela de 68°50′ latitudine nordică (Christianshaab);

diviziunea 1B – 

partea din subzonă situată între paralela de 66°15′ latitudine nordică (la 5 mile marine nord de Umanarsugssuak) și paralela de 68°50′ latitudine nordică (Christianshaab);

diviziunea 1C – 

partea din subzonă situată între paralela de 64°15′ latitudine nordică (la 4 mile marine nord de Godthaab) și paralela de 66°15′ latitudine nordică (la 5 mile marine nord de Umanarsugssuak);

diviziunea 1D – 

partea din subzonă situată între paralela de 62°30′ latitudine nordică (Ghețarul Frederikshaab) și paralela de 64°15′ latitudine nordică (la 4 mile marine de Godthaab);

diviziunea 1E – 

partea din subzonă situată între paralela de 60°45′ latitudine nordică (Capul Desolation) și paralela de 62°30′ latitudine nordică (Ghețarul Frederikshaab);

diviziunea 1F – 

partea din subzonă situată la sud de paralela de 60°45′ latitudine nordică (Capul Desolation).

3. (a) 
Subzona 2 – 

partea din zona de convenție situată la est de meridianul de 64°30′ longitudine vestică în regiunea Strâmtorii Hudson, la sud de subzona 0, la sud și la vest de subzona 1 și la nord de paralela de 52°15′ latitudine nordică.

3. (b) 

Subzona 2 cuprinde trei diviziuni:

diviziunea 2G – 

partea din subzonă situată la nord de paralela de 57°40′ latitudine nordică (Capul Mugford);

diviziunea 2H – 

partea din subzonă situată între paralela de 55°20′ latitudine nordică (Hopedale) și paralela de 57°40′ latitudine nordică (Capul Mugford);

diviziunea 2J – 

partea din subzonă situată la sud de paralela de 55°20′ latitudine nordică (Hopedale).

4. (a) 
Subzona 3 – 

partea din zona de convenție situată la sud de paralela de 52°15′ latitudine nordică; la est de o linie care merge direct spre nord de la Capul Bauld de-a lungul coastei Terra Nova, până la 52°15′ latitudine nordică; la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică; la est și la nord de loxodroma care începe la 39°00′ latitudine nordică și 50°00′ longitudine vestică și merge în direcția nord-vest pentru a trece printr-un punct situat la 43°30′ latitudine nordică și 55°00′ longitudine vestică în direcția unui punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, până intersectează linia dreaptă care unește Capul Ray, pe coasta Terrei Nova, cu Capul Nord, pe Insula Cap-Breton; de acolo în direcția nord-est de-a lungul respectivei linii, până la Capul Ray.

4. (b) 

Subzona 3 cuprinde șase diviziuni:

diviziunea 3K – 

partea din subzonă situată la nord de paralela de 49°15′ latitudine nordică (Capul Freels, Terra Nova);

diviziunea 3L – 

partea din subzonă situată între coasta Terrei Nova, de la Capul Freels până la Capul St. Mary, și o linie trasată după cum urmează: începând de la Capul Freels și, mergând direct spre est până la meridianul de 46°30′ longitudine vestică, de unde continuă direct spre sud până la paralela de 46°00′ latitudine nordică, de aici direct spre vest până la meridianul de 54°30′ longitudine vestică, de aici de-a lungul unei loxodrome până la Capul Sf. Maria (Terra Nova);

diviziunea 3M – 

partea din subzonă situată la sud de paralela de 49°15′ latitudine nordică și la est de meridianul de 46°30′ longitudine vestică;

diviziunea 3N – 

partea din subzonă situată la sud de paralela de 46°00′ latitudine nordică și dintre meridianele de 46°30′ și 51°00′ longitudine vestică;

diviziunea 3O – 

partea din subzonă situată la sud de paralela de 46°00′ latitudine nordică și dintre meridianele de 51°00′ și 54°30′ longitudine vestică;

diviziunea 3P – 

partea din subzonă situată la sud de coasta Terrei Nova și la vest de o linie care pornește de la Capul St. Mary (Terra Nova) până la un punct situat la 46°00′ latitudine nordică și 54°30′ longitudine vestică și de acolo direct spre sud la limita subzonei.

Diviziunea 3P cuprinde două subdiviziuni:

3Pn – 

subdiviziunea de nord-vest, partea din diviziunea 3P situată la nord-vest de o linie care pornește de la Insula Burgeo (Terra Nova) aproximativ către sud-vest, până la un punct situat la 46°50′ latitudine nordică și 58°50′ longitudine vestică;

3Ps – 

subdiviziunea de sud-est, partea din diviziunea 3P de la sud-est de linia trasată pentru subdiviziunea 3Pn.

5. (a) 
Subzona 4 – 

partea din zona de convenție situată la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică, la vest de subzona 3 și la est de o linie trasată după cum urmează: de la extremitatea frontierei internaționale dintre Statele Unite ale Americii și Canada din canalul Grand-Maman, într-un punct situat la 44°46′35,346′ latitudine nordică și 66°54′11,253′ longitudine vestică, de acolo mergând direct spre sud până la paralela de 43°50′ latitudine nordică; de acolo direct spre vest până la meridianul de 67°40′ longitudine vestică; apoi direct spre sud până la paralela de 42°20′ latitudine nordică; de aici direct spre est până la un punct situat la 66°00′ longitudine vestică; apoi de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-est până la un punct situat la 42°00′ latitudine nordică și 65°40′ longitudine vestică; apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică.

5. (b) 

Subzona 4 cuprinde șase diviziuni:

diviziunea 4R – 

partea din subzonă situată între coasta Terrei Nova de la Capul Bauld până la Capul Ray și o linie trasată după cum urmează: începând de la Capul Bauld și mergând direct spre nord până la paralela de 52°15′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la coasta Labradorului, apoi de-a lungul coastei Labradorului până la extremitatea frontierei dintre Labrador și Quebec, de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-vest până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, de acolo direct spre sud până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi de-a lungul unei loxodrome până la punctul în care limita subzonei 3 se intersectează cu linia dreaptă care unește Capul Nord (Noua Scoție) cu Capul Ray (Terra Nova) și de acolo până la Capul Ray (Terra Nova);

diviziunea 4S – 

partea din subzonă situată între coasta sudică a provinciei Quebec, de la extremitatea frontierei dintre Labrador și Quebec până la Pointe-des-Monts și o linie trasată după cum urmează: de la Pointe-des-Monts și mergând direct spre est până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 64°40′ longitudine vestică, de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția est-sud-est până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi direct spre nord până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi de-a lungul unei loxodrome în direcția nord-est până la extremitatea frontierei dintre Labrador și Quebec;

diviziunea 4T – 

partea din subzonă situată între coastele Noii Scoții, New-Brunswick și Quebec de la Capul Nord până la Pointe-des-Monts și o linie trasată după cum urmează: de la Pointe-des-Monts și mergând direct spre est până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 64°40′ longitudine vestică, de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-est până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, și de aici de-a lungul unei loxodrome în direcția sud până la Capul Nord (Nova Scoție);

diviziunea 4V – 

partea din subzonă situată între coasta Noii Scoții de la capul Nord până la Fourchu și o linie trasată după cum urmează: începând de la Fourchu și mergând de-a lungul unei loxodrome în direcția est până la un punct situat la 45°40′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, de acolo direct spre sud, de-a lungul meridianului de 60°00′ longitudine vestică până la paralela de 44°10′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la meridianul de 59°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la un punct în care limita dintre subzonele 3 și 4 se intersectează cu paralela de 39°00′ latitudine nordică, apoi de-a lungul limitei dintre subzonele 3 și 4 și de-a lungul unei linii care merge în prelungirea acesteia în direcția nord-vest până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică și de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția sud până la Capul Nord (Noua Scoție).

Diviziunea 4V cuprinde două subdiviziuni:

4Vn – 

subdiviziunea de nord – partea din diviziunea 4V situată la nord de paralela de 45°40′ latitudine nordică;

4Vs – 

subdiviziunea de sud – partea din diviziunea 4V situată la sud de paralela de 45°40′ latitudine nordică;

diviziunea 4W – 

partea din subzonă situată între coasta Noii Scoții de la Halifax până la Fourchu și o linie trasată după cum urmează: începând de la Fourchu și mergând de-a lungul unei loxodrome în direcția est până într-un punct situat la 45°40′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud de-a lungul meridianului de 60°00′ longitudine vestică până la paralela de 44°10′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la meridianul de 59°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la meridianul de 63°20′ longitudine vestică, apoi direct spre nord până la un punct de pe acest meridian situat la 44°20′ latitudine nordică și apoi de-a lungul unei loxodrome în direcția nord-vest până la Halifax (Noua Scoție);

diviziunea 4X – 

partea din subzonă situată între limita de vest a subzonei 4 și coastele New Brunswick și ale Noii Scoții de la extremitatea frontierei între New Brunswick și Maine până la Halifax și o linie trasată după cum urmează: începând de la Halifax și mergând de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-est până la un punct situat la 44°20′ latitudine nordică și 63°20′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică și apoi spre vest până la meridianul de 65°40′ longitudine vestică.

6. (a) 
Subzona 5 – 

partea din zona de convenție situată la vest de limita vestică a subzonei 4, la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică și la est de meridianul de 71°40′ longitudine vestică.

6. (b) 

Subzona 5 cuprinde două diviziuni:

diviziunea 5Y – 

partea din subzonă situată între coastele Maine, New Hampshire și Massachusetts de la frontiera dintre Maine și New Brunswick până la 70°00′ longitudine vestică la Capul Cod (la aproximativ 42°00′ latitudine nordică) și o linie trasată după cum urmează: începând de la un punct din capul Cod situat la 70°00′ longitudine vestică (la aproximativ 42°00′ latitudine nordică), apoi mergând direct spre nord până la 42°20′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la 67°40′ longitudine vestică la limita dintre subzonele 4 și 5, de unde continuă de-a lungul acestei limite până la frontiera dintre Canada și Statele Unite;

diviziunea 5Z – 

partea din subzonă situată la sud și est de diviziunea 5Y.

Diviziunea 5Z cuprinde două părți:

5Ze – 

partea de est, partea din diviziunea 5Z situată la est de meridianul de 70°00′ longitudine vestică;

5Zw – 

partea de vest, partea din diviziunea 5Z situată la vest de meridianul de 70°00′ longitudine vestică.

7. (a) 
Subzona 6 – 

partea din zona de convenție limitată de o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta Rhode Island situat la 71°40′ longitudine vestică și apoi mergând de acolo direct spre sud până la 39°00′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la 42°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la 35°00′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la coasta Americii de Nord, apoi spre nord de-a lungul coastei Americii de Nord până la un punct de pe coasta Rhode Island situat la 71°40′ longitudine vestică.

7. (b) 

Subzona 6 cuprinde opt diviziuni:

diviziunea 6A – 

partea din subzonă situată la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică și la vest de subzona 5;

diviziunea 6B – 

partea din subzonñă situată la vest de 70°00′ longitudine vestică, la sud de paralela de 39°00′ latitudine nordică și la nord și la vest de o linie care merge spre vest de-a lungul paralelei de 37°00′ latitudine nordică, până la 76°00′ longitudine vestică și de acolo direct spre sud până la Capul Henry (Virginia);

diviziunea 6C – 

partea din subzonă situată la vest de 70°00′ longitudine vestică și la sud de paralela de 35°00′ latitudine nordică;

diviziunea 6D – 

partea din subzonă situată la est de diviziunile 6B și 6C și la vest de 65°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6E – 

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6D la vest de 60°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6F – 

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6E și la vest de 55°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6G – 

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6F și la vest de 50°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6H – 

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6G și la vest de 42°00′ longitudine vestică.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.