1975R2782 — RO — 01.01.2007 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2782/75 AL CONSILIULUI

din 29 octombrie 1975

privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă

(JO L 282, 1.11.1975, p.100)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3485/80 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 1980

  L 365

1

31.12.1980

 M2

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3791/85 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 1985

  L 367

6

31.12.1985

►M3

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3494/86 AL CONSILIULUI din 13 noiembrie 1986

  L 323

1

18.11.1986

►M4

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3987/87 AL COMISIEI din 22 decembrie 1987

  L 376

20

31.12.1987

►M5

REGULAMENTUL (CEE) NR. 1057/91 AL COMISIEI din 26 aprilie 1991

  L 107

11

27.4.1991

►M6

REGULAMENTUL (CE) NR. 2916/95 AL COMISIEI din 18 decembrie 1995

  L 305

49

19.12.1995

►M7

REGULAMENTUL (CE) NR. 1791/2006 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

1

20.12.2006


Astfel cum a fost modificat prin:

►A1

Actul de aderare a Austriei, a Suediei şi a Finlandei

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene

  L 236

33

23.9.2003
▼B

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2782/75 AL CONSILIULUI

din 29 octombrie 1975

privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermăCONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor ( 1 ), în special articolul 2,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre ( 2 ), în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării ( 3 ),

întrucât, pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat în ceea ce privește păsările, Regulamentele (CEE) nr. 2771/75 și (CEE) nr. 2777/75 prevăd măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței;

întrucât respectivele măsuri includ, în special, măsurile prin care se intenționează facilitarea introducerii unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza cunoașterii mijloacelor de producție utilizate, precum și standardele de comercializare care se pot referi la ambalare, transport și marcare;

întrucât cunoașterea exactă a numărului de ouă incubate și a numărului de pui eclozionați, clasificați în funcție de specie, categorie și tip de păsări, permit prevederea evoluției pieței de produse din păsări; întrucât, în acest scop, este oportun să se prevadă dispoziții pentru colectarea, atunci când este necesar, a statisticilor privind efectivele de păsări matca părinți și matca bunici;

întrucât, pentru a prevedea evoluția pieței cu cea mai mare acuratețe și în cel mai scurt termen, datele referitoare la ouăle incubate, puii eclozionați și puii comercializați trebuie colectate periodic;

întrucât, mai mult, este necesară identificarea ouălor pentru incubație produse în Comunitate, astfel încât acestea să poată fi distinse de ouăle prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2772/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind anumite standarde de comercializare pentru ouă ( 4 ); întrucât, prin urmare, respectiva identificare trebuie realizată în Comunitate printr-un marcaj individual al ouălor pentru incubație; întrucât, cu toate acestea, este necesar să se prevadă ca, în statele membre care o autorizează, respectiva identificare să poată fi realizată în conformitate cu anumite dispoziții speciale de ambalare; întrucât această din urmă posibilitate nu trebuie, totuși, să ducă la comercializarea, fără semn distinctiv special, a ouălor retrase din incubator;

întrucât prețurile limită și prelevările sunt diferite pentru ouăle pentru incubație și pentru celelalte ouă; întrucât este necesar să se permită o distincție clară între aceste produse prin marcarea ouălor pentru incubație;

întrucât același lucru este valabil pentru export, în special datorită dispozițiilor de acordare a rambursărilor; întrucât, totuși, trebuie să se ia în considerare, în măsura în care este posibil, dispozițiile care ar putea exista cu privire la identificare în țările terțe, pentru a se evita compromiterea comerțului cu aceste țări;

întrucât un număr distinctiv, atribuit fiecărei unități și aplicat pe ouăle pentru incubație sau pe ambalajele care conțin ouă pentru incubație sau pui, poate facilita comercializarea respectivelor produse și controlul respectării dispozițiilor regulamentului;

întrucât, atât pentru comercializare, cât și pentru control, este indicat să se introducă în documentele de însoțire indicații privind, în special, atât natura lotului de pui sau ouă pentru incubație, cât și originea acestuia; întrucât, prin urmare, unele dintre aceste detalii trebuie înscrise pe ambalaje;

întrucât unitățile în cauză trebuie să fie asigurate că orice informații specifice referitoare la ele vor beneficia de anonimat și de secretul statistic;

întrucât unitățile care, datorită importanței lor comerciale reduse, nu au o influență apreciabilă asupra rezultatelor statistice globale sau asupra evoluțiilor pieței, trebuie să fie exceptate de la obligația de a se conforma prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

▼M4

1. Ouă pentru incubație: ouăle de păsări de curte, de la subpozițiile 0407 00 11 și 0407 00 19 din nomenclatura combinată, destinate producției de pui, diferențiate după specie, categorie și tip și identificate în conformitate cu prezentul regulament.

2. Pui: păsările de curte vii a căror greutate nu depășește 185 de grame, de la subpozițiile 0105 11 ►M6  0105 12 ◄ și 0105 19 din nomenclatura combinată, din următoarele categorii:

(a) pui destinați creșterii: pui din unul dintre următoarele tipuri:

(i) pui de carne: pui destinați îngrășării și sacrificării înainte de a atinge maturitatea sexuală,

(ii) pui pentru producerea de ouă: pui destinați creșterii în scopul producției de ouă pentru consum,

(iii) pui cu scop mixt: pui destinați fie pentru producția de ouă, fie pentru carne;

(b) pui matca părinți: pui destinați pentru producția de pui destinați creșterii;

(c) pui matca bunici: pui destinați producției de pui pentru reproducere.

3. „Unitate”: o unitate sau o parte dintr-o unitate pentru fiecare dintre următoarele sectoare de activitate:

(a) unitate de selecție: unitate a cărei activitate constă în producția de ouă pentru incubație destinate producției de pui matca bunici, pui matca părinți sau pui destinați creșterii;

(b) unitate de reproducție: unitate pentru producția de ouă pentru incubație destinate producției de pui pentru creștere;

(c) crescătorie: o întreprindere pentru incubarea ouălor, eclozionarea și livrarea puilor.

4. „Capacitate”: numărul maxim de ouă pentru incubație care pot fi introduse simultan în incubatoare, cu excepția eclozionatoarelor.

Articolul 2

(1)  Comercializarea și transportul ouălor pentru incubație și puilor, precum și incubarea ouălor în scopuri profesionale sau comerciale, se permit pe teritoriul Comunității numai dacă sunt respectate dispozițiile prezentului regulament.

(2)  Totuși, unitățile de selecție și unitățile de reproducție cu mai puțin de 100 de păsări, precum și crescătoriile cu o capacitate mai mică de 1 000 de ouă pentru incubație, nu sunt obligate să respecte prezentul regulament.

Articolul 3

Fiecare unitate este înregistrată, la cererea acesteia, de către organismul competent desemnat de către statul membru și primește un număr de identificare.

Numărul de identificare poate fi retras unităților care nu se conformează dispozițiilor prezentului regulament.

Articolul 4

Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei, în termen de cel mult trei luni de la punerea în aplicare a prezentului regulament, lista unităților situate pe teritoriul său cu menționarea numărului de identificare, a denumirii și adresei fiecărei unități. Orice modificare adusă respectivei liste se comunică la începutul fiecărui trimestru statelor membre și Comisiei.

Articolul 5

▼M3

(1)  Ouăle destinate incubației utilizate pentru producția de pui se marchează individual.

▼M3 —————

▼A1

(2)  Ouăle destinate incubației se transportă în pachete perfect curate, conținând numai ouă destinate incubației din aceeași specie, categorie și tip de păsări, originare din aceeași unitate și având înscrise cuvintele: „œufs à couver”, „broedeieren”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „αυγά προς εκκόλαψιν”, „huevos para incubar”, „eggs for hatching”, „uova da cova”, „ovos para incubação”, „munia haudottavaksi” sau „kläckägg” ►A2  ,násadová vejce, haudemunad, inkubējamas olas, kiaušiniai perinimui, keltetőtojás, bajd tat tifqis, jaja wylęgowe, valilna jajca, násadové vajcia ◄ , ►M7  „яйца за люпене, ouă puse la incubat” ◄

▼B

►M3  (3) ◄   Pentru respectarea dispozițiilor în vigoare în anumite țări terțe importatoare, ouăle pentru incubație destinate pentru export și ambalajele acestora pot avea marcate alte detalii decât cele prevăzute în prezentul regulament, cu condiția ca acestea să nu poată fi confundate cu acestea din urmă și nici cu cele prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2772/75 și în regulamentele de aplicare.

▼A1

Articolul 6

Ouăle destinate incubației din țări terțe pot fi importate numai dacă au înscrise cu litere de cel puțin 3 mm numele țării de origine și cuvintele: „à couver”, „broedei”, „rugeaeg”, „Brutei”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckägg” ►A2  ,líhnutí, haue, inkubācija, perinimas, keltetésre, tifqis, do wylęgu, valjenje, liahnutie ◄ ►M7  „за люпене, incubare” ◄ . Ambalajul trebuie să conțină numai ouăle destinate incubației de la aceeași specie, categorie și tip de păsări din aceeași țară de origine și de la același expeditor și trebuie să prezinte cel puțin următoarele detalii:

(a) informațiile indicate pe ouă;

(b) speciile de păsări de la care provin ouăle;

(c) numele expeditorului sau numele și adresa firmei.

▼M3

Articolul 7

Fiecare incubator trebuie să dețină unul sau mai multe registre unde se înscriu următoarele specificații, pe specii, pe categorii (selecție, reproducere sau utilizare) și pe tipuri (carne, pontă sau utilizare mixtă):

(a) data începerii incubației și numărul de ouă supuse incubației și numărul de identificare al unității în care au fost produse ouăle de incubație;

(b) data eclozării și numărul de pui eclozați destinați utilizării efective;

(c) numărul de ouă supuse incubației și scoase din incubator și identitatea cumpărătorului.

Articolul 8

Ouăle puse la incubare și retrase din incubator trebuie să fie utilizate în alte scopuri decât pentru consumul uman. Acestea pot fi utilizate ca ouă industriale în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2772/75.

▼B

Articolul 9

▼M3

(1)  Fiecare incubator comunică lunar organismului competent al statului membru, pe specii, categorii și tipuri, numărul de ouă incubate și numărul de pui eclozați destinați utilizării efective.

▼B

(2)  Se solicită, dacă este necesar, date statistice cu privire la efectivele de păsări matca bunici și matca părinți, din partea unor unități diferite de cele prevăzute la alineatul (1), în conformitate cu normele și în condițiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75.

Articolul 10

(1)  Statele membre comunică lunar Comisiei, imediat ce primesc și analizează datele prevăzute la articolul 9, un rezumat bazat pe datele din luna anterioară. ►M5  Germania este autorizată să nu prezinte datele lunare privind incubatoarele situate pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane decât de la data de 1 ianuarie 1991 și să nu comunice datele privind aceste incubatoare pentru anul 1991 decât în cel mult patru luni de la luna de referință. ◄

Mai mult, rezumatul prezentat de statele membre indică numărul de pui importați și exportați în aceeași lună, în funcție de specia, categoria și tipul de pasăre.

(2)  Comisia colectează datele din rezumate și le exploatează. Comisia informează statele membre cu privire la aceasta.

Articolul 11

(1)  Puii se ambalează în funcție de specie, tip și categorie de păsări.

(2)  Cutiile conțin numai pui de la aceeași crescătorie și au marcat cel puțin numărul de identificare al crescătoriei.

Articolul 12

Puii care provin din țări terțe pot fi importați numai dacă sunt grupați în conformitate cu articolul 11 alineatul (1). Cutiile trebuie să conțină numai pui din aceeași țară de origine și de la același expeditor și au marcate cel puțin următoarele detalii:

(a) numele țării de origine;

(b) specia de pasăre căreia îi aparțin puii;

(c) numele sau denumirea comercială și adresa expeditorului.

Articolul 13

(1)  Se întocmește un document de însoțire cu privire la fiecare lot de ouă pentru incubație sau de pui livrat și cuprinde cel puțin următoarele detalii:

(a) numele sau denumirea comercială și adresa unității și numărul său de identificare;

(b) numărul ouălor pentru incubație sau al puilor după specie, categorie și tip de păsări;

(c) data livrării;

(d) numele și adresa destinatarului.

(2)  În ceea ce privește loturile de ouă pentru incubație și de pui importați din țări terțe, numărul de identificare a întreprinderii trebuie înlocuit cu numele țării de origine.

Articolul 14

Detaliile solicitate conform prezentului regulament se înscriu clar și lizibil.

Aceste detalii, precum și documentele de însoțire, se redactează în cel puțin una dintre limbile Comunității.

Articolul 15

Pentru respectarea dispozițiilor în vigoare în anumite țări terțe importatoare, ambalajele pentru export pot avea marcate alte detalii decât cele prevăzute în prezentul regulament, cu condiția să nu poată fi confundate cu acestea din urmă.

Articolul 16

Organismele desemnate de către fiecare stat membru verifică dacă dispozițiile prezentului regulament sunt respectate. Lista respectivelor organisme se comunică celorlalte state membre și Comisiei cu cel târziu o lună înainte de punerea în aplicare a prezentului regulament. Orice modificare a respectivei liste se comunică celorlalte state membre și Comisiei.

Articolul 17

Normele detaliate de aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 sau la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75, atunci când este cazul.

Articolul 18

(1)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura anonimatul și confidențialitatea informațiilor furnizate în aplicarea articolului 9.

(2)  Datele înscrise în registre pot fi utilizate numai de către autoritățile însărcinate cu punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 19

(1)  Regulamentul (CEE) nr. 1349/72 al Consiliului din 27 iunie 1972 privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă ( 5 ), modificat de Regulamentul (CEE) nr. 225/73 ( 6 ), se abrogă.

(2)  Trimiterile la regulamentul abrogat în temeiul alineatului (1) se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 20

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 noiembrie 1975.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 282, 1.11.1975, p. 49.

( 2 ) JO L 282, 1.11.1975, p. 77.

( 3 ) JO C 128, 9.6.1975, p. 39.

( 4 ) JO L 282, 1.11.1975, p. 56.

( 5 ) JO L 148, 30.6.1972, p. 7.

( 6 ) JO L 27, 1.2.1973, p. 16.