1973R0706 — RO — 24.04.1986 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CEE) NR. 706/73 AL CONSILIULUI

din 12 martie 1973

privind regimurile comunitare aplicabile Insulelor anglo-normande și Insulei Man pentru comerțul produselor agricole

(JO L 068, 15.3.1973, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CEE) NR. 1174/86 AL CONSILIULUI din 21 aprilie 1986

  L 107

1

24.4.1986
▼B

REGULAMENTUL (CEE) NR. 706/73 AL CONSILIULUI

din 12 martie 1973

privind regimurile comunitare aplicabile Insulelor anglo-normande și Insulei Man pentru comerțul produselor agricoleCONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a noilor state membre la Comunitatea Economică Europeană și la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ( 1 ), semnat la 22 ianuarie 1972, în special articolul 1 alineatul (2) al treilea paragraf din protocolul nr. 3 din actul adițional,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, în temeiul articolului 1 alineatul (2) din protocolul menționat anterior, regimul comunitar care se aplică în Regatul Unit în cazul importurilor de produse agricole din țări terțe, menționate în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, precum și în cazul mărfurilor care figurează în Regulamentul nr. 170/67/CEE al Consiliului din 27 iunie 1967 privind regimul comun de schimburi pentru ovalbumină și lactalbumină ( 2 ), modificat de Regulamentul (CEE) nr. 1081/71 al Consiliului ( 3 ) și de Regulamentul (CEE) nr. 1059/69 din 28 mai 1969 de stabilire a regimului de schimburi care se aplică pentru anumite mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole ( 4 ), modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 609/72 ( 5 ), se aplică în Insulele anglo-normande și în Insula Man, denumite în continuare „insule”; întrucât se aplică și celelalte dispoziții ale legislației comunitare necesare pentru a se permite libera circulație și respectarea condițiilor normale de concurență în schimburile de produse menționate; întrucât Consiliul, la propunerea Comisiei, stabilește condițiile de aplicare a dispozițiilor menționate anterior în aceste teritorii;

întrucât, pentru a permite libera circulație a produselor menționate trebuie aplicată, în principiu, reglementarea referitoare la mecanismele schimburilor care urmează a fi aplicate de către Regatul Unit, deoarece Regatul Unit și insulele sunt considerate un singur stat membru pentru aplicarea acestei reglementări;

întrucât sumele percepute în insule ca taxe vamale, impozite, prelevări sau alte sume totale nu sunt afectate bugetului Comunității; întrucât finanțarea comunitară a politicii agricole comune nu se poate aplica; întrucât reglementările existente în favoarea exporturilor nu trebuie aplicate, sumele totalele acordate de Comunitate fiind reținute, cu titlul de plafon, din ajutoarele pe care le pot acorda insulele;

întrucât trebuie evitată exportarea produselor originare din insule către țări terțe de către un stat membru în calitate de beneficiar al restituirii finanțate de bugetul Comunității;

întrucât reglementarea comunitară care se aplică în schimburile intracomunitare prevede, în anumite cazuri, acordarea anumitor sume pentru exporturile Regatului Unit către celelalte state membre; întrucât aceste sume trebuie să constituie plafonul ajutoarelor pe care îl pot acorda insulele; întrucât pentru alte ajutoare decât cele acordate în cadrul schimburilor este posibilă limitarea aplicării reglementării comunitare la măsuri de notificare și la posibilitatea Comisiei de a prezenta observații;

întrucât, pentru a evita orice obstacol în calea liberei circulații a produselor menționate, celelalte reglementări, adică cele care există în materie de legislația veterinarã, fitosanitarã, de comercializare a semințelor și plantelor, de legislație a produselor alimentare, de legislație a alimentelor pentru hrana animalelor, de norme de calitate și de comercializare, trebuie aplicate doar în aspectele referitoare la schimburi;

întrucât în domeniul veterinar situația insulelor este asemănătoare cu cea a Irlandei de Nord; întrucât se poate permite insulelor să urmeze regimul aplicat în acest caz de către Irlanda de Nord, fără să rezulte dificultăți în cadrul schimburilor;

întrucât regimul astfel definit este suficient pentru a asigura realizarea obiectivelor prevăzute de protocolul menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

(1)  Reglementarea comunitară care se aplică în Regatul Unit în ceea ce privește schimburile de produse agricole din anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, precum și schimburile de mărfuri menționate în Regulamentul nr. 170/67/CEE și în Regulamentul (CEE) nr. 1059/69, se aplică insulelor, cu excepția dispozițiilor referitoare la restituirile și la sumele compensatorii acordate la export de către Regatul Unit.

(2)  Pentru aplicarea reglementării menționate la alineatul (1), Regatul Unit și insulele sunt considerate ca un singur stat membru.

(3)  Nu se acordă nici o restituire și nici o sumă compensatorie pentru produsele menționate la alineatul (1), originare sau provenite din insule, pentru care formalitățile vamale de export sunt îndeplinite într-un stat membru.

(4)  Cu ocazia exportului către țări terțe a produselor menționate la alineatul (1), insulele nu pot acorda ajutoare în valoare mai mare decât cea a restituirilor sau a sumelor compensatorii la exportul către o țară terță care pot fi acordate de Regatul Unit, conform legislației comunitare.

(5)  Cu ocazia exportului către statele membre a produselor menționate la alineatul (1), insulele nu pot acorda ajutoare în valoare mai mare decât sumele totale care pot fi acordate de Regatul Unit pentru exportul către alte state membre, conform legislației comunitare.

Articolul 2

În ceea ce privește ajutoarele, altele decât cele menționate la articolul 1, se aplică dispozițiile articolului 93 alineatul (1) și alineatul (3) prima teză din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate extinde sfera de aplicare a celorlalte dispoziții din articolele 92, 93 și 94 din Tratat în măsura în care acest lucru este necesar.

▼M1

Articolul 3

De la 1 septembrie 1973, prevederile comunitare din următoarele domenii:

 legislația veterinară,

 legislația zootehnică,

 legislația fitosanitară,

 comercializarea semințelor și a materialului săditor,

 legislația privind alimentele,

 legislația privind furajele,

 normele de calitate și de comercializare,

se aplică în condiții identice cu cele valabile pentru Regatul Unit în ceea ce privește produsele menționate în articolul 1 și importate în insule sau exportate din insule spre Comunitate.

Totuși, insulele anglo-normande și insula Man sunt autorizate să aplice în continuare, în ceea ce privește comerțul cu animale vii, carne proaspătă și produse din carne, dispozițiile specifice de reglementare pentru febra aftoasă pe care le aplică importurilor. Aceste dispoziții nu trebuie să fie mai restrictive decât cele în vigoare la 30 septembrie 1985.

▼B

Articolul 4

Modalitățile de aplicare a articolului 1, în special cele de evitare a deturnărilor de trafic, se stabilesc conform procedurii prevăzute în articolul 26 din Regulamentul nr. 120/67/CEE al Consiliului din 13 iunie 1967 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor ( 6 ), modificat ultima dată de actul de aderare sau, după caz, în articolul corespunzător din alte regulamente privind organizarea comună a piețelor.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 73, 27.3.1972, p. 5.

( 2 ) JO 130, 28.6.1967, p. 2596/67.

( 3 ) JO L 116, 28.5.1971, p. 9.

( 4 ) JO L 141, 12.6.1969, p. 1.

( 5 ) JO L 75, 23.3.1972, p. 6.

( 6 ) JO L 117, 19.6.1967, p. 2269/67.