Bruxelles, 1.12.2021

JOIN(2021) 30 final

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții

Inițiativa „Global Gateway”


Inițiativa „Global gateway”

1.Introducere

Democrațiile și valorile care stau la baza acestora trebuie să își demonstreze capacitatea de a răspunde provocărilor actuale de la nivel mondial. Acestea trebuie să aibă capacitatea și ambiția necesare pentru a contribui la îmbunătățirea vieții oamenilor din întreaga lume. Această realitate este evidențiată de necesitatea din ce în ce mai mare ca țările să investească și să dezvolte infrastructura de care au nevoie pentru a crea prosperitate, locuri de muncă și servicii durabile pentru comunitățile lor locale.

Această nevoie globală de infrastructură nu numai că este esențială pentru o dezvoltare durabilă în întreaga lume, dar este și un element esențial pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, protecția mediului, îmbunătățirea securității sanitare la nivel mondial și pentru stimularea competitivității economiei mondiale. Pandemia de COVID-19 a scos în evidență mai mult ca niciodată impactul pe care îl poate avea o infrastructură mondială incompletă, incompatibilă sau caracterizată printr-o lipsă de conectivitate, așa cum este cea actuală, fie prin impactul economic și izolarea cauzate de lipsa conectivității digitale, prin perturbarea lanțurilor de aprovizionare sau prin penuria de bunuri medicale. Cu toate acestea, chiar dacă pandemia a accelerat nevoia de acțiune, deficitul de investiții și amploarea nevoilor globale sunt probleme care existau cu mult înainte de declanșarea ei. Conform estimărilor G20, deficitul de investiții în infrastructura mondială va ajunge la 13 mii de miliarde EUR în 2040. 1 Dacă luăm în considerare investițiile suplimentare în infrastructură, necesare pentru a limita schimbările climatice și degradarea mediului, această cifră va ajunge la 1,3 mii de miliarde EUR anual 2 .

Confruntate cu această nevoie urgentă de finanțare majoră, țările au nevoie de o ofertă pozitivă atunci când decid asupra celei mai bune modalități de dezvoltare a infrastructurii lor climatice, energetice, de transport și digitale sau asupra modalităților de consolidare a sistemelor lor de sănătate sau de educație. Aceste alegeri au un impact real asupra vieții și a mijloacelor de subzistență ale cetățenilor lor. Din acest motiv, țările au nevoie de un partener de încredere pentru a concepe proiecte durabile și de înaltă calitate care să fie puse în aplicare la un nivel ridicat de transparență și calitate, pentru a oferi beneficii sociale și economice durabile pentru comunitățile locale.

UE își va oferi finanțarea în condiții echitabile și favorabile pentru a limita riscul de îndatorare. UE va contribui la construirea unei infrastructuri durabile cu sprijinul, competențele și finanțarea necesare pentru funcționarea acesteia. Fără un nivel adecvat de transparență, proiectele în materie de bună guvernanță și la standarde de înaltă calitate pot fi selectate sau concepute în mod necorespunzător, pot fi elaborate într-un mod incomplet sau pot fi utilizate pentru a alimenta corupția. Acest lucru nu numai că încetinește creșterea economică și defavorizează comunitățile locale, dar creează, în cele din urmă, dependențe, care pot limita capacitatea decizională a țărilor.

Având în vedere natura globală a acestei provocări, UE trebuie să le prezinte partenerilor săi o ofertă pozitivă. Această ofertă pozitivă este inițiativa „Global Gateway”: un plan al UE pentru investiții majore în dezvoltarea infrastructurii în întreaga lume. Inițiativa vizează să creeze legături, nu dependențe, să investească în proiecte care să poată fi realizate pe baza unor standarde ridicate și a principiilor bunei guvernanțe și transparenței și să colaboreze cu țările-gazdă, cu instituțiile financiare și cu sectorul privat în vederea creșterii investițiilor în infrastructură, pentru a stimula competitivitatea, pentru a oferi beneficii și protecție partenerilor Uniunii, pentru a capacita comunitățile locale și pentru a aborda cele mai presante provocări actuale la nivel mondial - de la schimbările climatice și dezvoltarea durabilă la securitatea sanitară, egalitatea de gen și sistemele de educație.

Pentru a obține rezultate în acest sens, inițiativa „Global Gateway” va funcționa în întreaga lume, adaptându-se la nevoile și interesele strategice ale diferitelor regiuni și bazându-se în continuare pe valori. Aceasta se va axa pe infrastructura fizică – cum ar fi cablurile din fibră optică, coridoarele de transport curat, liniile de transport al energiei electrice nepoluante – pentru a consolida rețelele digitale, de transport și energetice. Inițiativa va oferi, de asemenea, un mediu propice pentru a se asigura că proiectele dau rezultate, oferind investiții atractive și condiții comerciale favorabile întreprinderilor, convergență în materie de reglementare, standardizare, integrarea lanțului de aprovizionare și servicii financiare.

Ne confruntăm cu o nouă revoluție științifică și de producție generată de necesitatea de a combate schimbările climatice și de a răspunde amenințărilor la adresa sănătății, precum și de transformarea digitală. Aceste schimbări generează provocări suplimentare pentru eforturile de dezvoltare, dar oferă, de asemenea, noi oportunități. Acordând asistență celorlalți, UE va contribui, de asemenea, la promovarea propriilor interese, la consolidarea rezilienței lanțurilor sale de aprovizionare și la oferirea unui număr mai mare de oportunități comerciale pentru economia UE, în cadrul căreia aproximativ 38 de milioane de locuri de muncă depind de comerțul internațional.

Stabilirea razei de acțiune necesare și crearea de beneficii în urma dezvoltării infrastructurii la nivel național și mondial vor necesita investiții la scară largă. Utilizând toate instrumentele financiare și de dezvoltare aflate la dispoziția UE și bazându-se pe angajamentul ferm al statelor membre ale UE 3 , inițiativa „Global Gateway” va avea drept obiectiv mobilizarea de investiții în valoare de până la 300 de miliarde EUR în perioada 2021-2027. Inițiativa va realiza acest lucru sub o singură marcă, adoptând o abordare de tip „Echipa Europa” și reunind resursele UE, ale statelor membre, ale instituțiilor financiare europene și ale instituțiilor naționale de finanțare a dezvoltării. Aceasta va căuta în mod activ să mobilizeze finanțare și expertiză din sectorul privat și să sprijine accesul la finanțare durabilă.

Prin intermediul inițiativei „Global Gateway”, Europa își va juca pe deplin rolul în reducerea deficitului de investiții la nivel mondial. Îndeplinirea acestui obiectiv va necesita însă un efort concertat din partea partenerilor care împărtășesc aceeași viziune. În acest spirit, inițiativa „Global Gateway” va fi corelată cu activitatea începută în cadrul G7. Inițiative precum „Build Back Better World” („Reconstruirea unei lumi mai bune”) și „Global Gateway” se vor consolida reciproc. Acest angajament în materie de colaborare a fost reafirmat cu ocazia celei de a 26-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice din 2021 (COP26), în cadrul căreia UE și Statele Unite au reunit parteneri cu aceeași viziune pentru a-și exprima angajamentul comun de a aborda criza climatică prin dezvoltarea unei infrastructuri curate, reziliente și coerente, adaptate unui viitor cu un nivel net al emisiilor egal cu zero 4 .

Inițiativa „Global Gateway” se bazează pe realizările Strategiei UE privind conectarea Europei cu Asia din 2018, pe parteneriatele pentru conectivitate încheiate recent cu Japonia și India, precum și pe planurile economice și de investiții pentru Balcanii de Vest 5 , pe Parteneriatul estic 6 și pe vecinătatea sudică 7 . Inițiativa „Global Gateway” este pe deplin aliniată la Agenda 2030 a ONU și la obiectivele sale de dezvoltare durabilă (ODD), precum și la Acordul de la Paris. Prin oferirea unei opțiuni pozitive pentru dezvoltarea infrastructurii globale, inițiativa „Global Gateway” va investi în stabilitatea și cooperarea internațională și va demonstra modul în care valorile democratice oferă certitudine și condiții echitabile pentru investitori, durabilitate pentru parteneri și beneficii pe termen lung pentru oamenii din întreaga lume.

Abordarea inițiativei „Global Gateway”

Inițiativa „Global Gateway” va canaliza cheltuielile UE pentru dezvoltarea infrastructurii la nivel mondial în conformitate cu următoarele principii-cheie:

Valori democratice și standarde înalte

Inițiativa „Global Gateway” va oferi țărilor partenere o opțiune bazată pe valori, pe care acestea o vor putea alege atunci când decid asupra modului în care vor răspunde nevoilor lor de dezvoltare a infrastructurii. Aceasta înseamnă aderarea la statul de drept, respectarea unor standarde înalte în ceea ce privește drepturile omului, drepturile sociale și drepturile lucrătorilor și respectarea normelor - de la normele și standardele internaționale la cele privind proprietatea intelectuală. Acest lucru înseamnă selectarea unor investiții durabile pentru populația locală, mediul local și economiile locale, precum și adoptarea unei abordări etice, astfel încât proiectele de infrastructură să nu creeze datorii nesustenabile sau dependențe nedorite.

Buna guvernanță și transparența

Pentru realizarea unor proiecte în beneficiul oamenilor va fi nevoie de transparență, responsabilitate și viabilitate financiară. Va fi nevoie, de asemenea, de un acces liber la achizițiile publice și de condiții de concurență echitabile pentru potențialii investitori, precum și de un set clar de livrabile convenite pentru a se asigura că proiectele inițiativei „Global Gateway” își fac cunoscute obiectivele și își îndeplinesc promisiunile. Celor care sunt în primul rând afectați de proiectele potențiale – comunitățile locale, întreprinderile și partenerii – trebuie să li se ofere pe deplin ocazia de a-și exprima opiniile, prin consultări publice adecvate și implicarea societății civile. Proiectele ar trebui să asigure accesul egal și la prețuri accesibile la serviciile și beneficiile pe care le vor oferi, în special pentru femei și fete și pentru persoanele expuse riscului de defavorizare sau de excluziune.

Parteneriate egale

Proiectele din cadrul inițiativei „Global Gateway” vor fi concepute, dezvoltate și puse în aplicare în strânsă cooperare și consultare cu țările partenere. Proiectele de infrastructură se vor baza pe nevoile economiilor și comunităților locale și pe oportunitățile identificate de acestea, precum și pe propriile interese strategice ale UE. Acest lucru presupune dezvoltarea de parteneriate de la egal la egal cu țările respective și asigurarea faptului că planificarea proiectelor ia în considerare capacitatea țărilor-gazdă de a gestiona și de a întreține infrastructura într-un mod durabil după finalizarea proiectului.

O strategie verde și curată

Inițiativa „Global Gateway” este o strategie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, menită să accelereze dezvoltarea și redresarea durabile, să genereze locuri de muncă și creștere economică favorabilă incluziunii și să asigure tranziția către o economie mondială mai curată și mai circulară. Inițiativa va investi în dezvoltarea de infrastructuri curate, reziliente la schimbările climatice și aliniate la traiectoriile către un nivel net al emisiilor egal cu zero. Proiectele vor respecta legământul „de a nu face rău” exprimat în Pactul verde european și vor asigura utilizarea evaluărilor impactului asupra mediului și a evaluărilor strategice de mediu.

O inițiativă axată pe securitate

Infrastructura securizată stă la baza rezilienței economiei mondiale și a lanțurilor de aprovizionare, atât în domeniul digital, cât și în cel al sănătății, al transporturilor sau al energiei. Proiectele din cadrul inițiativei „Global Gateway” vor investi în infrastructură pentru a elimina vulnerabilitățile, pentru a oferi o conectivitate de încredere și pentru a consolida capacitățile în fața provocărilor naturale sau a celor provocate de om, a amenințărilor fizice, cibernetice sau hibride și a constrângerilor economice care limitează realizarea obiectivelor geopolitice. Proiectele vor garanta protecția cetățenilor împotriva supravegherii nejustificate exercitate de autoritățile publice sau de întreprinderile private.

Catalizarea investițiilor din sectorul privat

Industria europeană, care ocupă o poziție de vârf la nivel mondial, cunoștințele din sectorul privat și capacitatea de investiții a Europei ne oferă un avantaj competitiv unic în întreaga lume, pe care inițiativa „Global Gateway” trebuie să îl utilizeze pe deplin pentru a fi o alternativă viabilă și atractivă pentru țările partenere. Inițiativa „Global Gateway” va combina și va mobiliza resurse din partea UE, a statelor sale membre, a instituțiilor financiare și a instituțiilor financiare publice multilaterale și va utiliza aceste resurse publice pentru a atrage capital privat.

2.Prioritățile de investiții din cadrul inițiativei „Global Gateway”

Inițiativa „Global Gateway” va consolida conexiunile interpersonale dintre Europa și partenerii săi și își va direcționa investițiile către domeniile în care au fost evidențiate lacune în materie de infrastructură sau în care lacunele existente s-au agravat în ultimii ani. Aceste domenii sunt adesea esențiale pentru abordarea celor mai presante provocări iar investițiile în domeniile respective oferă cele mai mari beneficii pentru cetățeni pe termen mediu și lung.

Investițiile în sectoarele digitalizării, sănătății, climei, energiei și transporturilor, precum și în educație și cercetare vor reprezenta o prioritate. De asemenea, îmbunătățirea calității infrastructurii și a dimensiunii acesteia, precum și crearea unui mediu propice în țările și regiunile beneficiare reprezintă priorități-cheie. Inițiativa „Global Gateway” va garanta că beneficiile investițiilor vor fi accesibile în mod echitabil și egal. În acest sens, ne vom asigura că proiectele și investițiile sunt favorabile incluziunii, în special în ceea ce privește egalitatea de gen.

2.1Sectorul digital

Pandemia de COVID-19 a sporit importanța accesului la infrastructuri și tehnologii digitale securizate și de încredere, susținute de reglementări adecvate. Întrucât se preconizează că traficul de internet la nivel mondial va crește de peste șase ori până în 2030, conectivitatea în bandă largă va deveni o necesitate în tranziția către o economie și o societate bazate pe date.

UE va colabora cu țările partenere pentru a implementa rețele și infrastructuri digitale, cum ar fi cabluri submarine și terestre din fibră optică, sisteme de comunicații securizate spațiale, precum și infrastructuri de tip cloud și infrastructuri de date, care, împreună, oferă o bază pentru schimburile de date, cooperarea în domeniul calculului de înaltă performanță, al inteligenței artificiale (IA) și al observării Pământului. Vom acorda prioritate regiunilor, țărilor și populațiilor insuficient deservite, cu scopul de a aborda decalajul digital de la nivel mondial și de a consolida conexiunile digitale sigure și de încredere atât în regiunile și țările în cauză, cât și între Europa și întreaga lume. UE va reduce la minimum amprenta de mediu a infrastructurii digitale, prin promovarea centrelor de date verzi și prin instalarea de cabluri subacvatice echipate cu senzori de monitorizare a oceanelor.

Setul de instrumente al UE pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G va direcționa investițiile către infrastructura digitală. Acestea vor fi, de asemenea, corelate cu standarde și protocoale care sprijină securitatea și reziliența rețelelor, interoperabilitatea și accesul deschis, pluralist și sigur la internet. UE va promova, de asemenea, accesul la internetul deschis, având în vedere rolul său de principală forță motrice pentru inovare, dezvoltare sociopolitică, economică și culturală.

UE va oferi pachete privind economia digitală 8 care combină investițiile în infrastructură cu asistența la nivel național pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, a securității cibernetice și a dreptului la viață privată, a unei inteligențe artificiale de încredere, precum și a unor piețe digitale echitabile și deschise. De exemplu, UE se va baza pe tendința globală spre convergență cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) pentru a inspira alte țări să promoveze fluxuri de date securizate. Inițiativa „Global Gateway” va promova modelul de reglementare al UE în materie de piețe deschise și competitive pentru rețelele și serviciile de comunicații.

Inițiativa „Global Gateway” pe teren

Prin intermediul unui cablu submarin care conectează UE de America Latină și al unei rețele magistrale terestre care conectează țările din America de Sud, care alcătuiesc împreună o rețea de fibră optică de mare viteză cu o lungime de 35 000 km, programul BELLA oferă o autostradă digitală pentru stimularea investițiilor și a colaborării în domeniul cercetării. Valoarea totală a finanțării asigurată prin granturi se ridică la aproximativ 53 de milioane EUR, dintre care 26,5 milioane EUR sunt furnizate de UE. Prin intermediul inițiativei „Global Gateway”, UE va extinde programul BELLA la restul continentului latino-american, alocând o sumă suplimentară de 15 milioane EUR, menită să mobilizeze finanțarea din partea țărilor partenere. Programul BELLA va asigura realizarea conectivității necesare în următorii 25 de ani pentru a răspunde nevoilor din ce în ce mai mari în materie de cooperare biregională în domeniul cercetării și al educației, oferind un acces rapid și fiabil la Centrul de servicii pentru gestionarea situațiilor de urgență Copernicus al UE, planificat a fi construit în Panama, permițând abordarea urgențelor climatice. Pornind de la succesul programului BELLA, UE se angajează să își intensifice parteneriatul digital cu regiunea prin intermediul Alianței digitale UE-ALC, precum și să promoveze convergența normativă și cooperarea internațională în domeniul protecției datelor.

2.2Politicile în domeniul climei și al energiei

Accesul fiabil și la prețuri accesibile la energie și materii prime este o condiție prealabilă pentru funcționarea economiilor și pentru asigurarea competitivității industriilor. Sectorul energetic generează, de asemenea, peste 70 % din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivel mondial, iar tranziția sa către o energie mai curată va juca un rol esențial în prevenirea efectelor distructive ale schimbărilor climatice. UE s-a angajat să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. În cadrul celei de a 26-a Conferințe a părților, recent organizate, în temeiul Pactului climatic de la Glasgow, țările s-au angajat în mod colectiv să reducă la zero emisiile de dioxid de carbon de la nivel mondial până la jumătatea acestui secol.

Impactul schimbărilor climatice și al degradării biodiversității afectează în mod disproporționat persoanele cele mai sărace și mai vulnerabile din lume, în special în țările cu venituri mici și medii. Investițiile în atenuarea efectelor schimbărilor climatice și în reziliența la acestea din țările respective nu reprezintă doar o necesitate pentru siguranța alimentară, sanitară și umană și pentru protecția împotriva efectelor schimbărilor climatice, ci și o oportunitate economică importantă. Pentru a se asigura că aceste investiții aduc o schimbare reală, infrastructura trebuie să fie proiectată astfel încât să răspundă riscurilor actuale și amenințărilor viitoare și să fie construită pe baza unor standarde care să stimuleze producția cu emisii reduse sau cu emisii zero și să facă față impactului pe care îl vor avea acestea.

Aceste investiții în infrastructură și reglementările de sprijin vor deschide calea spre tranziția către o energie curată. Împreună, acestea oferă o oportunitate unică de a transforma economiile, de a crea locuri de muncă și de a consolida securitatea energetică. Vom coopera cu țările partenere pentru a realiza tranziția energetică justă a acestora și pentru a ne diversifica totodată modalitățile de aprovizionare cu energie curată. Vom susține integrarea energetică regională, pe baza unor proiecte privind interconectarea și a unor proiecte comune, cum ar fi parcurile eoliene offshore din regiunile costiere, și vom promova eficiența energetică, energia din surse regenerabile (inclusiv rețelele inteligente) și tranziția justă.

Vom colabora cu țările partenere care au potențialul de a-și dezvolta producția de hidrogen din surse regenerabile și vom promova crearea unor piețe competitive, care să permită comercializarea la nivel internațional a hidrogenului produs în afara UE fără restricții la export sau distorsionări ale prețurilor. Vom colabora, de asemenea, cu țările partenere pentru a investi în infrastructură, în scopul de a dezvolta lanțuri valorice durabile și reziliente de aprovizionare cu materii prime.

Inițiativa „Global Gateway” pe teren

UE va mobiliza granturi în valoare de 2,4 miliarde EUR pentru Africa Subsahariană și de 1,08 miliarde EUR pentru Africa de Nord pentru a sprijini producția de energie din surse regenerabile, eficiența energetică, tranziția justă și înverzirea lanțurilor valorice locale și își va uni forțele cu inițiative precum „Power Africa” (Electrificarea Africii). Aceasta va contribui la dezvoltarea sectorului producției de hidrogen din surse regenerabile prin deblocarea unor oportunități de afaceri atât în ceea ce privește cererea, cât și oferta pentru industriile mari consumatoare de energie. Punerea în aplicare a inițiativei Africa-UE privind energia verde va contribui la dezvoltarea și integrarea piețelor regionale de energie, precum și la crearea unei piețe africane unice puternice a energiei electrice.

2.3. Transporturile

Rețelele de transport sunt un vector esențial al economiilor și societăților prospere. Acestea conectează Uniunea cu partenerii săi și capacitează comerțul internațional. De asemenea, transportul este un sector esențial în combaterea schimbărilor climatice și în dezvoltarea și introducerea de tehnologii digitale.

Inițiativa „Global Gateway” va promova investițiile în infrastructură la nivel mondial care creează rețele de transport durabile, inteligente, reziliente, favorabile incluziunii și sigure pentru toate modurile de transport, inclusiv căi ferate, căi rutiere, porturi, aeroporturi, precum și logistică și puncte de trecere a frontierei, și va reuni aceste moduri de transport într­un sistem multimodal. Vom pune în aplicare proiecte de infrastructură de transport care să promoveze dezvoltarea durabilă a țărilor partenere, care să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și care să permită diversificarea lanțurilor de aprovizionare ale acestor țări. Vom urmări, de asemenea, să consolidăm poziția noastră de nod de transport mondial.

Inițiativa „Global Gateway” pe teren

UE va aloca o sumă suplimentară de 4,6 miliarde EUR pentru a consolida conexiunile de transport durabile, în concordanță cu transformarea verde și cea digitală. Având în vedere extinderea cu succes a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) a UE către Balcanii de Vest, Turcia și regiunea Parteneriatului estic, UE va continua să depună eforturi în vederea finalizării infrastructurii prioritare convenite de comun acord și va colabora activ cu partenerii săi pentru adoptarea rețelei de transport transmediteraneene (TMN-T) în vecinătatea sudică. UE va promova consolidarea legăturilor cu coridoarele strategice adiacente din Africa Subsahariană și Asia Centrală, cadrul de reglementare și standardele UE și internaționale.

Inițiativa „Global Gateway” va promova convergența cu standardele tehnice, sociale, în materie de mediu și de concurență europene sau internaționale, reciprocitatea în ceea ce privește accesul pe piață și condiții de concurență echitabile în domeniul planificării și dezvoltării infrastructurilor de transport. Aceasta va contribui la îmbunătățirea infrastructurii de reîncărcare și de realimentare pentru vehiculele cu emisii zero și va stimula aprovizionarea cu combustibili obținuți din surse regenerabile și cu emisii reduse de dioxid de carbon. Inițiativa va contribui la consolidarea legăturilor aeriene și maritime cu principalii parteneri, stabilind totodată noi standarde pentru consolidarea durabilității sociale și a mediului, pentru crearea unor condiții de concurență echitabile și pentru reducerea emisiilor în aceste sectoare.

2.4. Sănătate

Pandemia a evidențiat deficiențele sistemelor de sănătate și fragilitatea lanțurilor de aprovizionare cu produse farmaceutice. Aceasta a evidențiat, de asemenea, discrepanța mare dintre capacitățile de producție ale sectorului medical din întreaga lume. Africa, de exemplu, importă în continuare 99 % dintre vaccinurile sale. Cu toate acestea, problemele sanitare nu se limitează la pandemie. Se estimează că, în fiecare an, în țările cu venituri mici și medii se înregistrează 8,6 milioane de decese cauzate de afecțiuni tratabile, inclusiv de boli care pot fi prevenite prin vaccinare, de afecțiuni materne și de vătămări cauzate de accidente rutiere 9 .

Inițiativa „Global Gateway” va acorda prioritate securității lanțurilor de aprovizionare și dezvoltării producției locale. În ceea ce privește securitatea lanțurilor de aprovizionare, UE va colabora cu țările partenere pentru a-și diversifica lanțurile de aprovizionare cu produse farmaceutice. Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) va contribui, de asemenea, la eliminarea blocajelor din cadrul lanțului de aprovizionare internațional.

Continentele trebuie să fie în măsură să își producă propriile vaccinuri. UE se angajează să prevină viitoarele situații de urgență sanitară prin consolidarea capacităților în întreaga lume, inclusiv a capacităților de producție în țările terțe.

HERA va stabili o colaborare strânsă cu partenerii mondiali pentru a consolida supravegherea la nivel mondial, a facilita cooperarea internațională și a sprijini contramăsurile medicale în caz de urgență sanitară, pentru a sprijini țările cu venituri mici și medii în vederea consolidării expertizei și a dezvoltării capacităților de producție și distribuție, precum și pentru a sprijini accesul la contramăsuri medicale finanțate de UE.

Inițiativa „Global Gateway” va facilita, de asemenea, investițiile în infrastructura durabilă și în cadrul de reglementare pentru producția locală de medicamente și tehnologii medicale, ceea ce, la rândul său, va contribui la integrarea piețelor fragmentate actuale și va promova cercetarea și inovarea transfrontalieră în domeniul asistenței medicale, ajutându-ne, în acest fel, să învingem boli precum COVID-19, malaria, febra galbenă, tuberculoza sau HIV/SIDA. 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) va contribui la consolidarea capacităților centrelor de control și prevenire a bolilor din Africa în ceea ce privește pregătirea și răspunsul la amenințările la adresa sănătății. Pe baza parteneriatelor existente, această cooperare va contribui, de asemenea, la facilitarea supravegherii armonizate și a informațiilor cu privire la boli în ceea ce privește bolile transmisibile cu potențial epidemic, prioritare la nivel continental, precum și la sprijinirea punerii în aplicare a strategiei centrelor de prevenire și control al bolilor din Africa privind dezvoltarea forței de muncă în sectorul sanitar public.

2.5. Educație și cercetare

Educația este esențială pentru societățile echitabile și favorabile incluziunii și pentru succesul lor economic pe termen lung. Pandemia de COVID-19 a scos în evidență deficiențe ale sistemelor educaționale din întreaga lume. Bugetele pentru educație din țările în curs de dezvoltare sunt adesea insuficiente, în timp ce numărul elevilor este în creștere. Se estimează că numărul de elevi de la nivel mondial se va tripla în următoarele două decenii.

UE va investi în educația de calitate, inclusiv în educația digitală, cu o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, acordând o atenție deosebită incluziunii fetelor și a femeilor și a altor grupuri vulnerabile în cazul cărora rata de școlarizare este adesea mai scăzută. Vom ajuta țările partenere să își transforme sistemele educaționale și să abordeze deficiențele în materie de predare, formare și învățare la toate nivelurile.

De asemenea, vom facilita mobilitatea studenților, a personalului, a profesorilor și a stagiarilor și vom consolida rețelele și învățarea reciprocă în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Programul Erasmus+ extins oferă astfel de oportunități oamenilor din întreaga lume.

Programul Erasmus+ are o puternică dimensiune internațională. Acesta consolidează mobilitatea și schimburile între spațiul european al educației și țările partenere, prin dezvoltarea unor sisteme educaționale mai favorabile incluziunii și mai durabile și prin creșterea capacităților de gestionare și de guvernanță la toate nivelurile sectorului educației. Suma totală alocată pentru perioada 2014-2020 a fost de 1,8 miliarde EUR. Componenta internațională a programului Erasmus+ 2021-2027 va fi extinsă cu o finanțare în valoare totală de 2,2 miliarde EUR provenind din instrumentele externe ale UE, pentru a consolida oferta europeană de mobilitate și cooperare în domeniul educației, formării, tineretului și sportului în întreaga lume.

UE va colabora cu țările partenere pentru a consolida cooperarea în domeniul cercetării și inovării.

Programul Orizont Europa, cel mai amplu program multilateral de cercetare și inovare din lume, finanțat din fonduri publice, oferă cercetătorilor și inovatorilor din afara Europei posibilitatea de a participa la acțiuni colaborative de cercetare și inovare finanțate de UE, la programe de mobilitate și la parteneriate multilaterale de cercetare și inovare. Programul Orizont Europa oferă în prezent țărilor care împărtășesc valorile fundamentale și au un puternic profil științific, tehnologic și de inovare, de oriunde din lume, posibilitatea de a se asocia programului. Comisia va analiza, de asemenea, posibilitățile de conectare a incubatoarelor de afaceri și a inovatorilor din întreaga lume.

3.Modelul de investiții și de performanță al inițiativei „Global Gateway”

Pentru a face față amplorii investițiilor necesare, inițiativa „Global Gateway” va mobiliza investiții mai multe și mai bune în infrastructura internațională. Acest lucru necesită o abordare nouă și inovatoare a finanțării și o actualizare a setului nostru de instrumente actual. Inițiativa „Global Gateway” se va baza pe instrumente de reducere a riscurilor, cum ar fi garanții și finanțare mixtă pentru utilizarea unor resursele combinate atât din sectorul public, cât și din cel privat. Instrumentele financiare vor fi combinate cu instrumente operaționale precum asistența tehnică, dialogul politic și economic, acordurile comerciale și de investiții și standardizarea, pentru a contribui la crearea unor condiții mai bune pentru investiții de calitate.

3.1. Creșterea investițiilor

Inițiativa „Global Gateway” – Finanțele

Inițiativa „Global Gateway” urmărește să mobilizeze investiții în dezvoltarea de infrastructuri în valoare de până la 300 de miliarde EUR în perioada 2021-2027.

Această sumă include:

-investiții în valoare de până la 135 de miliarde EUR acordate prin FEDD+, inclusiv o nouă inițiativă împreună cu BEI, care ar putea aduce investiții suplimentare în valoare de 25 de miliarde EUR 10 ;

-finanțare prin granturi în valoare de până la 18 miliarde EUR, în cadrul altor programe de asistență externă ale UE; 

-145 de miliarde EUR din volumul investițiilor planificate de instituțiile europene financiare și de finanțare a dezvoltării;

-UE urmărește o mai bună coordonare cu statele sale membre pentru a-și consolida rolul strategic în consiliile de administrație ale băncilor multilaterale de dezvoltare (BMD) în sprijinul proiectelor din cadrul inițiativei „Global Gateway”.

UE se așteaptă să majoreze cheltuielile bugetare pentru infrastructură în țările terțe. În perioada 2014-2020, UE a investit 14 % din bugetul său extern – 9,62 miliarde EUR – în proiecte de conectivitate. În cadrul ciclului bugetar 2021-2027, se preconizează o majorare semnificativă a acestei sume. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – „Europa globală”, care finanțează cooperarea cu țările terțe, dispune de un buget total de 79 de miliarde EUR și are un obiectiv de cheltuieli de 35 % pentru acțiunile climatice. În plus, un procent de aproximativ 10 % din finanțarea asigurată prin IVCDCI va fi alocat pentru acțiunile digitale.

De asemenea, vom utiliza instrumente financiare inovatoare pentru a atrage capital privat. Instrumentul IVCDCI – „Europa globală” stabilește o capacitate de garantare a Uniunii în valoare de până la 53,4 miliarde EUR. De asemenea, UE poate mobiliza investiții private prin intermediul Instrumentului său de asistență pentru preaderare (IPA) III, al Interreg, al InvestEU și al programului UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+) va fi principalul nostru instrument financiar pentru mobilizarea investițiilor în cadrul inițiativei „Global Gateway”. Garanțiile pe care le oferă vor fi utilizate pentru reducerea riscurilor aferente activităților și pentru mobilizarea investițiilor private, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții financiare europene, inclusiv, de exemplu, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Pe lângă setul său de instrumente financiare, UE analizează posibilitatea de a institui un o facilitate de creditare europeană pentru creditele la export care să completeze mecanismele pentru credite la export existente la nivelul statelor membre și să sporească capacitatea generală a UE în acest domeniu. Această facilitate ar contribui la asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile pentru întreprinderile din UE pe piețele țărilor terțe, unde acestea trebuie să concureze din ce în ce mai frecvent cu concurenți străini care primesc un sprijin considerabil din partea guvernelor lor, facilitând astfel participarea acestora la proiecte de infrastructură.

Finanțarea inițiativei „Global Gateway” prin intermediul FEDD+

FEDD+ este un instrument inovator care va contribui la generarea de investiții într-o varietate de sectoare ale inițiativei „Global Gateway” prin capacitatea sa de garantare și prin combinarea granturilor. Acesta pune la dispoziție o capacitate de garantare în valoare de 40 de miliarde EUR.

Garanții

Garanțiile FEDD+ sunt oferite în condiții favorabile, extrem de competitive. Acestea permit investitorilor privați să finanțeze proiecte pe piețe mai problematice, asumându-și riscurile unor medii mai instabile și evitând totodată distorsiunile pieței.

Întrucât FEDD+ acoperă o parte a riscurilor, partenerii Uniunii din domeniul finanțării pentru dezvoltare pot corela garanțiile FEDD+ cu propriile resurse, ceea ce, la rândul său, va atrage investitori suplimentari. Programele de investiții vor fi puse în aplicare prin două mijloace principale:

·în cadrul unui parteneriat cu BEI, UE va oferi o garanție în valoare de 26,7 miliarde EUR, pentru a susține investițiile în mai multe sectoare, cum ar fi energie curată, infrastructura verde și sănătate, în care BEI a înregistrat deja rezultate foarte bune în cadrul mandatului anterior de acordare a împrumuturilor externe. Această acoperire a riscurilor va permite BEI să ofere împrumuturi țărilor partenere pentru a realiza investiții durabile în conectivitate și în alte sectoare prioritare. Garanția Uniunii va avea un impact maxim asupra investițiilor din cadrul inițiativei „Global Gateway” în țările partenere în care riscurile suverane și alte riscuri pentru sectorul public continuă să reprezinte un blocaj major. Abordarea bazată pe parteneriat în cadrul FEDD+ va asigura o orientare solidă în conformitate cu prioritățile inițiativei „Global Gateway”, promovând sinergiile și complementaritatea cu toate domeniile acțiunii externe a UE.

·Comisia va propune crearea, cu titlul de componentă sectorială a arhitecturii deschise a FEDD+ (13 miliarde EUR), a unei componente specifice a inițiativei „Global Gateway”, care, împreună cu alte componente tematice, cum ar fi componenta privind finanțarea durabilă, se va axa pe sectoare precum energia durabilă, transportul curat și sectorul digital. Va fi creată o subcomponentă specifică pentru conectivitatea digitală, cu o abordare la nivel de țară, pentru a consolida convergența cu pachetele UE privind economia digitală. Colaborarea cu o diversitate de instituții financiare europene va permite valorificarea pe deplin a bogatei expertize geografice și sectoriale disponibile în respectivele instituții pentru a elimina blocajele în materie de investiții cu care se confruntă sectorul privat în țările-gazdă.

Finanțarea mixtă

·În cazul în care proiectele au o valoare adăugată publică care nu este monetizată și care nu poate fi acoperită prin garanții, UE va utiliza mecanismele de finanțare mixtă ale FEDD+. Aceste mecanisme utilizează granturi și împrumuturi pentru a sprijini proiecte de investiții neeligibile pentru finanțare în țările partenere ale UE, sporindu-le totodată durabilitatea, reziliența la efectele schimbărilor climatice și impactul asupra dezvoltării.

Finanțarea sprijinită de FEDD+ se va baza pe mecanisme sistematice de filtrare a ofertelor anormal de scăzute, care pun în pericol punerea în aplicare efectivă a proiectelor sau a principiilor inițiativei „Global Gateway”, precum și a subvențiilor străine care subminează condițiile de concurență echitabile. Se va acorda atenție și asigurării faptului că schimburile comerciale și investițiile nu vor fi nedenaturate în cazul proiectelor finanțate de UE în țări terțe. Partenerii UE în materie de finanțare a dezvoltării ar trebui să adere la standarde în materie de achiziții publice similare celor aplicabile în UE.

În cazul în care FEDD+ va trebui să fie implementat ca urmare a unui cadru de reglementare nefavorabil sau a unor externalități care nu se reflectă în prețurile pieței (de exemplu, emisiile de CO2), UE va colabora cu țara parteneră pentru a remedia aceste deficiențe subiacente. Acest lucru ar trebui să reducă dependența țării partenere de o viitoare asistență externă.

3.2. Un mediu favorabil investițiilor

Un mediu propice joacă un rol esențial în mobilizarea unui număr mai mare de investiții în infrastructură care să respecte, de asemenea, standarde tehnice, de concurență, de mediu, sociale și de guvernanță înalte. UE va utiliza diversele sale instrumente pentru a îmbunătăți condițiile de atragere a unor investiții de calitate în țările partenere. Acest lucru va implica acțiuni în mai multe direcții:

·consolidarea capacităților de mobilizare a resurselor interne, de gestionare a finanțelor publice și a datoriilor, precum și îmbunătățirea sustenabilității datoriilor;

·facilitarea reformelor în țările partenere în vederea instituirii unor cadre de reglementare transparente, nediscriminatorii și durabile aliniate la standardele internaționale și consolidarea capacității acestora de a asigura respectarea obligațiilor legale;

·îmbunătățirea fluxului de finanțare durabilă, prin promovarea taxonomiilor, a standardelor și a informațiilor relevante. Comisia elaborează în prezent o strategie cuprinzătoare pentru a extinde accesul la finanțare durabilă în țările cu venituri mici și medii;

·consolidarea capacității țărilor partenere de a elabora planuri de infrastructură și de a pregăti rezerve de proiecte credibile aliniate la strategiile și nevoile de dezvoltare de la nivel național;

·încurajarea aderării la standardele internaționale privind cheltuielile cu infrastructura a altor furnizori de finanțare bilaterală și multilaterală;

·participarea activă în cadrul organismelor internaționale de standardizare relevante. 

O gestionare mai bună a cheltuielilor cu infrastructura – UE:

-va promova utilizarea unor instrumente multilaterale, cum ar fi cadrul FMI privind evaluarea managementului investițiilor publice (Public Investment Management Assessment - PIMA), metodologia OCDE pentru evaluarea sistemelor de achiziții publice (Methodology for Assessing Procurement Systems - MAPS) și modelul FMI/al Băncii Mondiale de evaluare a riscului fiscal aferent parteneriatelor public­privat (PPP Fiscal Risk Assessment Model - PFRAM), în vederea îmbunătățirii procesului de elaborare a proiectelor și a asigurării unui bun raport cost-beneficiu în ceea ce privește infrastructura;

-va furniza asistență tehnică pentru consolidarea capacităților și studii tehnice în țările partenere, prin intermediul programelor din cadrul instrumentului IVCDCI - „Europa globală” și al instrumentului de sprijin tehnic pentru statele membre ale UE, permițând schimbul de cunoștințe între administrațiile naționale în cadrul unor programe precum TAIEX;

-va promova punerea în aplicare a principiilor G20 privind investiții de calitate în infrastructură la nivel internațional.

4.Coordonarea eforturilor cu partenerii care împărtășesc aceeași viziune

Pentru punerea în aplicare a inițiativei „Global Gateway”, UE va colabora îndeaproape cu partenerii care împărtășesc aceeași viziune pentru a dezvolta sinergii între propriile eforturi privind conectivitatea și infrastructura de calitate cu țările terțe și pentru a obține un impact maxim în ceea ce privește reducerea decalajului în materie de infrastructură de la nivel mondial. Această cooperare se va extinde la toate aspectele activității noastre, inclusiv coordonarea politicilor, colaborarea și cofinanțarea proiectelor comune sau paralele, colaborarea cu țările-gazdă, sectorul privat și instituțiile financiare internaționale și cooperarea în contextul forumurilor internaționale relevante de stabilire a standardelor.

G7 a instituit deja un număr mare de inițiative care sprijină infrastructura durabilă în țările partenere. UE este pe deplin angajată în schimbarea radicală a finanțării infrastructurii, pe care liderii din cadrul G7 și-au asumat-o în cadrul Summitului de la Carbis Bay din iunie 2021, și joacă un rol activ în punerea în practică a acestei ambiții. UE consideră că acesta este un parteneriat pe termen lung, care va rămâne deschis pentru aderarea altor părți.

UE a încheiat deja parteneriate pentru conectivitate cu Japonia și India. De asemenea, aceasta intenționează să dezvolte un parteneriat cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), pe baza Declarației ministeriale din 2020. La începutul acestui an, UE și Statele Unite au lansat Consiliul pentru comerț și tehnologie, în cadrul căruia părțile cooperează, de asemenea, pentru a promova conectivitatea digitală internațională sigură și durabilă. UE va urmări continuarea colaborării cu SUA, precum și cu Canada, Republica Coreea și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune.

Pentru ca inițiativa „Global Gateway” să capete o importanță mai mare pe agenda politică, Uniunea Europeană va acționa astfel încât această inițiativă să devină o prioritate în cadrul summiturilor multilaterale și, după caz, bilaterale cu partenerii săi internaționali, începând cu viitorul Summit UE-Parteneriatul estic, urmat de Summitul UE-Uniunea Africană. UE va integra, de asemenea, principiile inițiativei „Global Gateway” în cooperarea sa actuală privind conectivitatea cu regiunile, organizațiile și țările partenere.

5.Guvernanță și comunicare

Proiectele din cadrul inițiativei „Global Gateway” vor fi dezvoltate și realizate prin intermediul inițiativelor de tip „Echipa Europa”. Instituțiile UE, statele membre și instituțiile financiare europene vor colabora cu întreprinderile europene, precum și cu guvernele, societatea civilă și sectorul privat din țările partenere.

Sub îndrumarea generală a președintei Comisiei, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei și comisarii responsabili vor continua punerea în aplicare a inițiativei „Global Gateway”. În acest context, va fi instituit un Comitet pentru inițiativa „Global Gateway”Global Gateway Board – pentru a oferi orientări strategice cu privire la această inițiativă, în special în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor de tip „Echipa Europa”.

Comisia va înființa un grup consultativ pentru întreprinderi privind inițiativa „Global Gateway”. Acest grup va asigura implicarea sectorului privat, va fi ușor accesibil și va contribui la organizarea unor discuții cu privire la punerea în aplicare a strategiei „Global Gateway”. Grupul va accepta contribuții din partea întreprinderilor și va face schimb de cunoștințe pentru a crește la maximum impactul și eficacitatea investițiilor. Acest grup își va desfășura activitatea într-un mod complementar și fără a aduce atingere activității desfășurate de organizațiile existente de sprijinire a întreprinderilor. Se va institui, de asemenea, un dialog cu societatea civilă pentru a asigura o abordare pe deplin favorabilă incluziunii.

Pentru a sprijini această intervenție, delegațiile UE, în strânsă colaborare cu statele membre ale UE, în cadrul unei abordări de tip „Echipa Europa”, vor juca un rol esențial în coordonarea cu toate părțile interesate de pe teren și în stabilirea de contacte cu țările partenere, pentru a identifica proiecte, a le corela cu sursele de finanțare și a monitoriza punerea în aplicare a acestora. Acest demers va face parte din eforturile diplomatice mai ample care vor fi întreprinse împreună cu statele membre pentru a promova modelul inițiativei „Global Gateway” și beneficiile economice, sociale și de mediu aferente.

UE va lansa o campanie de sensibilizare în țările partenere pentru a explica cetățenilor și părților interesate instituționale abordarea inițiativei „Global Gateway”, invitând statele membre și instituțiile financiare europene să își unească forțele în cadrul acestei comunicări. În cursul anului 2022, Comisia va organiza, de asemenea, pe teritoriul UE, o campanie de comunicare dedicată inițiativei „Global Gateway”.

6.Etapele următoare

Inițiativa „Global Gateway” își propune să combine capitalul și expertiza de tip „Echipa Europa” cu cele ale partenerilor săi internaționali și ale sectorului privat. Inițiativa se va baza pe nevoile țărilor partenere și pe interesele strategice ale Uniunii Europene. În acest sens, vom dezvolta inițiativa „Global Gateway” împreună cu țările partenere și vom invita societatea civilă, precum și sectorul privat local să participe activ la schimburile noastre. UE va contacta alte țări care doresc să se asocieze. De asemenea, vom implica sectorul privat în deblocarea capitalului, a expertizei și a experienței sale.

Progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a inițiativei „Global Gateway” vor fi monitorizate, evaluate și raportate cu regularitate și într-un mod proactiv. Strategia va fi adaptată, dacă este cazul. Comisia și Înaltul Reprezentant se angajează să pună în aplicare rapid strategia și vor informa periodic Consiliul și Parlamentul cu privire la progresele înregistrate.

Pornind de la succesul Forumului Europa pentru conectivitate din 2019, la care au participat unele dintre țările partenere ale UE și principalele părți interesate, UE va găzdui ediții periodice ale Forumului pentru inițiativa „Global Gateway”. Comisia va organiza o reuniune cu părțile interesate în iunie 2022 pentru a evalua progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a inițiativei „Global Gateway” și pentru a purta un dialog cu privire la etapele următoare.

(1)

The Global Infrastructure Hub (Platforma globală pentru infrastructură): https://outlook.gihub.org/ . 

(2)

Rozenberg, Julie; Fay, Marianne. 2019. Beyond the Gap: How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting the Planet („Dincolo de decalaj: cum își pot permite țările infrastructura de care au nevoie, protejând totodată planeta”). Washington, DC. Banca Mondială.

(3)

Concluziile Consiliului 10629/21: „O Europă conectată la nivel mondial”, 12 iulie 2021.

(4)

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5767 . 

(5)

Comunicarea intitulată „Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest”, COM(2020) 641 final.

(6)

Comunicarea comună intitulată „Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toți” [JOIN(2020) 7 final] și documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei intitulat „Recuperarea, reziliența și reforma: prioritățile Parteneriatului estic după 2020” [SWD(2021) 186 final].

(7)

Comunicarea comună intitulată „Un parteneriat reînnoit cu țările din vecinătatea sudică: O nouă agendă pentru Mediterana” [JOIN(2021) 2 final] și documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei intitulat „Un parteneriat reînnoit cu țările din vecinătatea sudică și planul economic și de investiții pentru vecinătatea sudică” [SWD(2021) 23 final].

(8)

 Comunicarea Comisiei intitulată „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital”, 9.3.2021, COM(2021) 118 final.

(9)

Kruk, Margaret E.; Gage, Anna D.; Joseph, Naima T.; Danaei, Goodarz; García-Saisó, Sebastián; Salomon, Joshua A., „Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries” („Mortalitatea cauzată de sistemele de sănătate de slabă calitate în era acoperirii universale cu servicii de sănătate: o analiză sistematică a deceselor care pot fi evitate în 137 de țări”), The Lancet 392.10160 (2018), pp. 2203-2212, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31668-4 .

(10)

Comisia propune o nouă inițiativă – „Global Gateway” – pentru a face față unei creșteri semnificative a investițiilor finanțate de la bugetul UE. Aceasta se oferă să pună la dispoziție o sumă suplimentară de 750 de milioane EUR pentru perioada 2022-2027, sub formă de tranșe anuale, cu condiția ca BEI să contribuie cu o sumă egală la aceste fonduri în conformitate cu acordurile corespunzătoare și ca punerea în aplicare a acestor proiecte să se realizeze conform planificării. În acest scop, trebuie continuate urgent activitățile de identificare și de evaluare a proiectelor. Comisia propune evaluarea acestui aspect în 2024, în vederea majorării bugetului dacă este cazul.