1.6.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1058 AL COMISIEI

din 30 mai 2023

de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat sălbatic cu pene

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 230 alineatul (1) și articolul 232 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că transporturile de animale, de materiale germinative de origine animală și de produse de origine animală trebuie să provină dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu ori dintr-o zonă sau dintr-un compartiment al acestora, menționate în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) din regulamentul respectiv pentru a intra în Uniune.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (2) stabilește cerințele de sănătate animală pe care transporturile de animale din anumite specii și categorii de animale, de materiale germinative de origine animală și de produse de origine animală, provenite din țări terțe sau din teritorii ori din zone sau compartimente ale acestora în cazul animalelor de acvacultură, trebuie să le respecte pentru a intra în Uniune.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei (3) stabilește listele cu țările terțe sau teritoriile ori zonele sau compartimentele acestora din care este permisă introducerea în Uniune a animalelor aparținând speciilor și categoriilor de animale, a materialelor germinative și a produselor de origine animală care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692.

(4)

Mai precis, anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 conțin listele cu țările terțe sau teritoriile ori zonele acestora autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și, respectiv, de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat sălbatic cu pene.

(5)

Canada a notificat Comisiei apariția a cinci focare de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) la păsări de curte din provinciile Quebec (4) și Columbia Britanică (1), care au fost confirmate între 18 aprilie 2023 și 6 mai 2023 prin analize de laborator (RT-PCR).

(6)

În plus, Regatul Unit a notificat Comisiei apariția unui focar de HPAI la păsări de curte din comitatul Lincolnshire din Anglia, care a fost confirmat la 16 mai 2023 prin analize de laborator (RT-PCR).

(7)

În urma respectivelor focare recente de HPAI, autoritățile veterinare din Canada și Regatul Unit au stabilit zone de restricții de cel puțin 10 km în jurul unităților afectate și au implementat o politică de depopulare totală pentru a menține sub control prezența HPAI și a-i limita răspândirea.

(8)

Canada și Regatul Unit au transmis Comisiei informații cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriile lor și la măsurile pe care le-au luat pentru a preveni răspândirea suplimentară a HPAI. Aceste informații au fost evaluate de Comisie. Pe baza respectivei evaluări și pentru a proteja statutul sanitar-veterinar al Uniunii, este necesar să nu mai fie autorizată introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat sălbatic cu pene din zonele supuse restricțiilor stabilite de autoritățile veterinare din Canada și Regatul Unit din cauza recentelor focare de HPAI.

(9)

În plus, Canada a transmis informații actualizate cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul ei în ceea ce privește șase focare de HPAI din unități avicole situate în provinciile Columbia Britanică (4) și Quebec (2), care au fost confirmate între 25 noiembrie 2022 și 2 februarie 2023.

(10)

În plus, Regatul Unit a transmis informații actualizate cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul său în ceea ce privește un focar de HPAI în unități avicole din comitatul Devon din Anglia, Regatul Unit, care au fost confirmate la 31 martie 2023.

(11)

În plus, Statele Unite au transmis informații actualizate cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul lor în ceea ce privește 25 focare de HPAI în unități avicole din statele Alaska (1), Colorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Missouri (1), New York (2), Oregon (4), Pennsylvania (3), Dakota de Sud (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (2) și Wisconsin (1), care au fost confirmate între 12 iulie 2022 și 5 aprilie 2023.

(12)

Totodată, Canada, Regatul Unit și Statele Unite au transmis informații și despre măsurile pe care le-au luat pentru a preveni răspândirea în continuare a HPAI. În particular, ca urmare a acestor focare de respectiva boală, Canada, Regatul Unit și Statele Unite au implementat o politică de depopulare totală pentru a menține sub control și a limita răspândirea respectivei boli și, în plus, au finalizat curățarea și dezinfecția necesare în urma implementării politicii de depopulare totală în unitățile avicole de pe teritoriul lor în care s-au înregistrat cazuri de infecții.

(13)

Comisia a evaluat informațiile transmise de Canada, Regatul Unit și Statele Unite și a concluzionat că focarele de HPAI din respectivele unități avicole au fost eliminate și că nu mai există niciun risc asociat cu introducerea în Uniune a produselor obținute de la păsări de curte din zonele din Canada, Regatul Unit și Statele Unite din care a fost suspendată introducerea în Uniune a produselor obținute de la păsări de curte din cauza respectivelor focare.

(14)

Prin urmare, este necesar ca anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 să fie modificate pentru a se ține seama de situația epidemiologică actuală în ceea ce privește HPAI din Canada, Regatul Unit și Statele Unite.

(15)

Având în vedere situația epidemiologică actuală în ceea ce privește HPAI din Canada, Regatul Unit și Statele Unite și riscul mare de introducere a bolii în Uniune, este necesar ca modificările care trebuie aduse anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 prin prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 1).


ANEXĂ

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, secțiunea B se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Canada, rândul corespunzător zonei CA-2.158 se înlocuiește cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023”;

(ii)

în rubrica pentru Canada, rândul corespunzător zonei CA-2.160 se înlocuiește cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023”;

(iii)

în rubrica pentru Canada, rândurile corespunzătoare zonelor CA-2.165 și CA-2.166 se înlocuiesc cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023”;

(iv)

în rubrica pentru Canada, rândurile corespunzătoare zonelor CA-2.172 și CA-2.173 se înlocuiesc cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023”;

(v)

în rubrica pentru Canada, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor CA-2.186 – CA-2.190 se adaugă după rândurile corespunzătoare zonei CA-2.185:

CA

Canada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023”;

 

(vi)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândul corespunzător zonei GB-2.297 se înlocuiește cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023”;

(vii)

în rubrica pentru Regatul Unit, după rândul corespunzător zonei GB-2.302 se adaugă următorul rând corespunzător zonei GB-2.303:

GB

Regatul Unit

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023”;

 

(viii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.231 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023”;

(ix)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.233 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023”;

(x)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.235 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023”;

(xi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.311 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023”;

(xii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.333 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023”;

(xiii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.339 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023”;

(xiv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.350 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023”;

(xv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.352 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023”;

(xvi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.361 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023”;

(xvii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.365 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023”;

(xviii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.375 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

14.5.2023”;

(xix)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.384 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023”;

(xx)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonelor US-2.387 și US-2.388 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023”;

(xxi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.393 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023”;

(xxii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.395 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023”;

(xxiii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.402 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023”;

(xxiv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.405 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023”;

(xxv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.407 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023”;

(xxvi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.412 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023”;

(xxvii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.420 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023”;

(xxviii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.431 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023”;

(xxix)

în rubrica pentru Statele Unite, rândul corespunzător zonei US-2.446 se înlocuiește cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023”;

(xxx)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonelor US-2.449 și US-2.450 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023”;

(b)

partea 2 se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Canada, următoarele descrieri ale zonelor CA-2.186 – CA-2.190 se adaugă după descrierea zonei CA-2.185:

„Canada

CA-2.186

Quebec- Latitude 45.71, Longitude -72.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Hugues

10 km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.187

Quebec- Latitude 45.41, Longitude -73.32

The municipalities involved are:

3km PZ: Carignan and Saint-Jean-sur-Richelieu

10 km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, and Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec- Latitude 45.81, Longitude -72.79

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot and Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia- Latitude 49.09, Longitude -122.03

The municipalities involved are:

3km PZ: Yarrow and Barrowtown

10 km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale and Arnold

CA-2.190

Quebec- Latitude 45.8, Longitude -72.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot and Lanoieville”;

(ii)

în rubrica pentru Regatul Unit, următoarea descriere a zonei GB-2.303 se adaugă după descrierea zonei GB-2.302:

„Regatul Unit

GB-2.303

near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.72”.

2.

În anexa XIV, în partea 1, secțiunea B se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Canada, rândurile corespunzătoare zonei CA-2.158 se înlocuiesc cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

16.5.2023”;

(ii)

în rubrica pentru Canada, rândurile corespunzătoare zonei CA-2.160 se înlocuiesc cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

16.5.2023”;

(iii)

în rubrica pentru Canada, rândurile corespunzătoare zonelor CA-2.165 și CA-2.166 se înlocuiesc cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

16.5.2023”;

(iv)

în rubrica pentru Canada, rândurile corespunzătoare zonelor CA-2.172 și CA-2.173 se înlocuiesc cu următorul text:

CA

Canada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

2.2.2023

16.5.2023”;

(v)

în rubrica pentru Canada, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor CA-2.186 – CA-2.190 se adaugă după rândurile corespunzătoare zonei CA-2.185:

CA

Canada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

 

GBM

P1

 

6.5.2023”;

 

(vi)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.297 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023

GBM

P1

 

31.3.2023

17.5.2023”;

(vii)

în rubrica pentru Regatul Unit, următoarele rânduri corespunzătoare zonei GB-2.303 se adaugă după rândul corespunzător zonei GB-2.302:

GB

Regatul Unit

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

 

GBM

P1

 

16.5.2023”;

 

(viii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.231 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

12.7.2022

20.4.2023”;

(ix)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.233 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

15.7.2022

20.4.2023”;

(x)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.235 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

19.7.2022

20.4.2023”;

(xi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.311 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

15.4.2023”;

(xii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.333 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

3.11.2022

20.4.2023”;

(xiii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.339 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

7.11.2022

21.4.2023”;

(xiv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.350 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

20.4.2023”;

(xv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.352 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

24.4.2023”;

(xvi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.361 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

24.4.2023”;

(xvii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.365 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

6.5.2023”;

(xviii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.375 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

14.4.2023”;

(xix)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.384 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

20.4.2023”;

(xx)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonelor US-2.387 și US-2.388 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

29.4.2023”;

(xxi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.393 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

21.12.2022

29.4.2023”;

(xxii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.395 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

28.12.2022

29.4.2023”;

(xxiii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.402 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

19.1.2023

10.5.2023”;

(xxiv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.405 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

25.1.2023

10.5.2023”;

(xxv)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.407 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

1.2.2023

20.4.2023”;

(xxvi)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.412 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

20.4.2023”;

(xxvii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.420 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023

GBM

P1

 

24.2.2023

24.4.2023”;

(xxviii)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.431 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

20.4.2023”;

(xxix)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonei US-2.446 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023

GBM

P1

 

21.3.2023

28.4.2023”;

(xxx)

în rubrica pentru Statele Unite, rândurile corespunzătoare zonelor US-2.449 și US-2.450 se înlocuiesc cu următorul text:

SUA

Statele Unite

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

5.4.2023

7.5.2023”.