30.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/180 AL CONSILIULUI

din 27 ianuarie 2023

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/2474 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Regulamentul (UE) 2022/2474 al Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1), în special articolul 1 punctul 19,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 decembrie 2022, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2022/2474, prin care a fost modificat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2) și au fost introduse măsuri restrictive suplimentare de suspendare a activităților de difuzare în Uniune sau direcționate către Uniune ale anumitor canale mass-media menționate în anexa V la Regulamentul (UE) 2022/2474. În temeiul articolului 1 punctul 19 din Regulamentul (UE) 2022/2474, aplicabilitatea unor astfel de măsuri cu privire la unul sau mai multe dintre aceste canale mass-media face obiectul adoptării de către Consiliu a unor acte de punere în aplicare.

(2)

După examinarea cazurilor respective, Consiliul a concluzionat că măsurile restrictive menționate la articolul 2f din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să se aplice, începând cu 1 februarie 2023, cu privire la toate entitățile menționate în anexa V la Regulamentul (UE) 2022/2474,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Măsurile menționate la articolul 2f din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să se aplice, începând cu 1 februarie 2023, cu privire la toate entitățile menționate în anexa V la Regulamentul (UE) 2022/2474.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  JO L 322I, 16.12.2022, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).