15.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 87/13


REGULAMENTUL (UE) 2022/428 AL CONSILIULUI

din 15 martie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/430 a Consiliului din 15 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La data de 15 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/430 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC și de introducere a unor restricții comerciale suplimentare privind fierul și oțelul, precum și produsele de lux.

(4)

Decizia (PESC) 2022/430 extinde lista persoanelor care au legătură cu baza industrială și de apărare a Rusiei cărora li se impun restricții mai stricte la export în ceea ce privește produsele și tehnologia cu dublă utilizare, precum și produsele și tehnologia ce ar putea contribui la consolidarea tehnologică a sectorului de apărare și securitate al Rusiei.

(5)

Decizia (PESC) 2022/430 impune, totodată, interdicții care vizează investițiile noi în sectorul energetic rus, precum și o restricție cuprinzătoare la export privind echipamentele, tehnologiile și serviciile pentru industria energetică din Rusia, cu excepția industriei nucleare și a sectorului din aval al transportului de energie.

(6)

Decizia (PESC) 2022/430 interzice toate tranzacțiile cu anumite întreprinderi de stat care fac deja obiectul unor restricții de refinanțare.

(7)

Decizia (PESC) 2022/430 interzice, de asemenea, furnizarea de servicii de rating de credit și accesul clienților ruși la orice servicii pe bază de abonament legate de activități de rating.

(8)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următoarele litere:

„(s)

«rating de credit» înseamnă un aviz, acordat pe baza unui sistem de clasificare bine stabilit și definit al categoriilor de rating, referitor la bonitatea unei entități, a unei creanțe sau a unei obligații financiare, a unui titlu de creanță sau a unei acțiuni preferențiale și a altor instrumente financiare ori a unui emitent de astfel de creanțe sau obligații financiare, titluri de creanță sau acțiuni preferențiale și alte instrumente financiare;

(t)

«activități de rating» înseamnă analiza datelor și a informațiilor, precum și evaluarea, aprobarea, acordarea și revizuirea ratingurilor de credit;

(u)

«sector energetic» înseamnă un sector care acoperă următoarele activități, cu excepția celor legate de domeniul nuclear civil:

(i)

explorarea, producția, distribuția în Rusia sau extracția țițeiului, a gazelor naturale sau a combustibililor fosili solizi, rafinarea combustibililor, lichefierea gazelor naturale sau regazificarea;

(ii)

fabricarea sau distribuția în Rusia de produse pe bază de combustibili fosili solizi, de produse petroliere rafinate sau de gaze; sau

(iii)

construirea de instalații, instalarea de echipamente sau furnizarea de servicii, echipamente sau tehnologii pentru activități legate de producerea de energie sau de producția de energie electrică.”

2.

La articolul 2 alineatul (7) se adaugă următorul punct:

„(iii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată sectorului energetic, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export sau asistența tehnică sau financiară aferentă este permisă în temeiul excepțiilor prevăzute la articolul 3 alineatele (3)-(6).”

3.

La articolul 2a alineatul (7) se adaugă următorul punct:

„(iii)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată sectorului energetic, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export sau asistența tehnică sau financiară aferentă este permisă în temeiul excepțiilor prevăzute la articolul 3 alineatele (3)-(6).”

4.

La articolul 2b, alineatul (1), formularea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În ceea ce privește persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa IV, prin derogare de la articolul 2 alineatele (1) și (2) și de la articolul 2a alineatele (1) și (2) și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și de produse și tehnologii care figurează pe lista din anexa VII ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective numai după ce au stabilit că:”.

5.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor sau tehnologiilor care figurează pe lista din anexa II, indiferent dacă produsele sau tehnologiile respective provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală, ori în scopul utilizării lor în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse sau tehnologii sau al furnizării de asistență tehnică sau financiară, necesare pentru:

(a)

transportul de combustibili fosili, în special cărbune, petrol și gaze naturale, din sau prin Rusia către Uniune; sau

(b)

prevenirea urgentă a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane și asupra mediului ori reducerea urgentă a efectelor unui astfel de eveniment.

(4)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la data de 17 septembrie 2022, a unei obligații care decurge dintr-un contract încheiat înainte de 16 martie 2022 sau din contractele accesorii necesare pentru executarea unui astfel de contract, cu condiția ca autoritatea competentă să fi fost informată cu cel puțin cinci zile lucrătoare în prealabil.

(5)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) nu se aplică în cazul furnizării de servicii de asigurare și reasigurare vreunei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului unui stat membru cu privire la activitățile sale în afara sectorului energetic din Rusia.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și furnizarea de asistență tehnică sau financiară, după ce au stabilit că:

(a)

este necesar(ă) pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii; sau

(b)

este destinat(ă) pentru utilizarea exclusivă de către entitățile deținute de o persoană juridică, o entitate sau un organism, care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului unui stat membru, sau controlate, singure sau alături de altele, de o astfel de persoană juridică, entitate sau organism.

(7)   Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (6), în termen de două săptămâni de la autorizare.”

6.

Articolul 3a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3a

(1)   Se interzice:

(a)

achiziționarea oricărei noi participații sau extinderea oricărei participații existente în orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(b)

acordarea sau participarea la orice acord de acordare a oricărui nou împrumut sau credit ori furnizarea în alt mod de finanțare, inclusiv capital propriu, oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia sau în scopul documentat al finanțării unei astfel de persoane juridice, a unei astfel de entități sau a unui astfel de organism;

(c)

crearea oricărei noi întreprinderi comune împreună cu orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(d)

furnizarea de servicii de investiții care au legătură directă cu activitățile menționate la literele (a), (b) și (c).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, orice activitate menționată la alineatul (1), după ce au stabilit că:

(a)

este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii, precum și a transportului de combustibili fosili, în special cărbune, petrol și gaze naturale, din sau prin Rusia către Uniune; sau

(b)

privește exclusiv o persoană juridică, o entitate sau un organism care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia deținut(ă) de persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului unui stat membru.

(3)   Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (2), în termen de două săptămâni de la autorizare.”

7.

La articolul 3e, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Administratorul de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european sprijină Comisia și statele membre în asigurarea punerii în aplicare și a respectării articolului 3d. În special, administratorul de rețea respinge toate planurile de zbor depuse de operatorii aerieni care indică intenția de a desfășura deasupra teritoriului Uniunii activități care constituie o încălcare a prezentei decizii, astfel încât pilotului să nu i se permită să zboare.”

8.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 3g

(1)   Se interzice:

(a)

importul, direct sau indirect, în Uniune de produse siderurgice, astfel cum figurează pe lista din anexa XVII, în cazul în care acestea:

(i)

sunt originare din Rusia; ori

(ii)

au fost exportate din Rusia;

(b)

achiziționarea, în mod direct sau indirect, de produse siderurgice, astfel cum figurează pe lista din anexa XVII, care se află în Rusia sau au fost originare din Rusia;

(c)

transportul de produse siderurgice, astfel cum figurează pe lista din anexa XVII, în cazul în care acestea au fost originare din Rusia sau sunt exportate din Rusia către orice altă țară;

(d)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv de produse financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și reasigurare, legate de interdicțiile prevăzute la literele (a), (b) și (c).

(2)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la data de 17 iunie 2022, a contractelor încheiate înainte de 16 martie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

Articolul 3h

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse de lux, astfel cum figurează pe lista din anexa XVIII, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia.

(2)   Interdicția menționată la alineatul (1) se aplică în cazul produselor de lux care figurează pe lista din anexa XVIII, în măsura în care valoarea acestora depășește 300 EUR pe articol, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexă.

(3)   Interdicția menționată la alineatul (1) nu se aplică în cazul produselor necesare în scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare din Rusia ale statelor membre ori ale țărilor partenere sau ale organizațiilor internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional ori în cazul bunurilor personale ale angajaților acestora.”

9.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5aa

(1)   Se interzice angajarea directă sau indirectă în orice tranzacție cu:

(a)

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilite în Rusia care sunt controlate sau deținute de stat în proporție de peste 50 % ori în care Rusia, guvernul său ori Banca Centrală a Rusiei are dreptul de a participa la profituri sau cu care Rusia, guvernul său ori Banca Centrală a Rusiei are alte relații economice substanțiale, astfel cum figurează pe lista din anexa XIX;

(b)

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în afara Uniunii ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIX; sau

(c)

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la prezentul alineat litera (a) sau (b).

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la data de 15 mai 2022, a contractelor încheiate înainte de data de 16 martie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

tranzacțiilor care sunt strict necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul de combustibili fosili, în special cărbune, petrol și gaze naturale, precum și titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din sau prin Rusia către Uniune;

(b)

tranzacțiilor legate de proiecte energetice din afara Rusiei în care o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat în anexa XIX este acționar minoritar.”

10.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5j

(1)   Începând din data de 15 aprilie 2022, se interzice furnizarea de servicii de rating de credit către orice persoană fizică sau juridică rusă cu reședința în Rusia sau către orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit(ă) în Rusia.

(2)   Începând din data de 15 aprilie 2022, se interzice acordarea accesului la orice servicii pe bază de abonament legate de activități de rating oricărei persoane fizice sau juridice ruse cu reședința în Rusia sau oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit(e) în Rusia.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică resortisanților unui stat membru sau persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.”

11.

La articolul 11 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV sau XIX ori menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) sau (c), alineatul (2) litera (b) sau (c), alineatul (3) litera (c) sau (d) sau alineatul (4) litera (b) sau (c), la articolul 5a litera (a), (b) sau (c), la articolul 5aa litera (b) sau (c), la articolul 5h sau la articolul 5j.”

12.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Este interzisă participarea, cu bună știință și în mod intenționat, la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament.”

13.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

14.

Se adaugă anexele XVII, XVIII și XIX în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 87 I, 15.3.2022.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXA I

În anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se introduc rubrici pentru următoarele persoane fizice și entități:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Centrul de construcții și reparații navale AO JSC)

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrul de competențe tehnologice în domeniul radiofonicii)

 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare Tsiklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center (Centrul de reparații navale Dalzavod)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel (Șantierul naval Vympel JSC)

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolievici Erșov

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Centrul de cercetare și dezvoltare microelectronică Novosibirsk)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Institutul de cercetare și proiectare pentru inginerie electrică N.A. Dollezhal Ordinul lui Lenin)

 

Nerpa Shipyard (Șantierul naval Nerpa)

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC (Șantierul naval Novorossiysk JSC)

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Chimiei Aplicate)

 

Scientific-Research Institute of Electronics (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Electronicii)

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Hipersonice)

 

Scientific Research Institute NII Submikron (Institutul de Cercetare Științifică NII Submikron)

 

Serghei IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrul de întreținere a navelor Zvezdochka)

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) [Zona guvernamentală statală de testare științifică a sistemelor de aeronave (GkNIPAS)]

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Biroul statal de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Raduga Bereznya)

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Centrul de studii științifice AO GNTs RF—FEI Institutul de Fizică Energetică A.I. Leypunskiy)

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) [Institutul de Stat pentru Cercetare Științifică în Domeniul Construcției de Mașini Bakhirev (GosNIImash)]

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Centrul colectiv de proiectare de module și circuite integrate fotonice și microunde Tomsk)

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory»

 

United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC»

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka»

 

United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory YANTAR»

 

United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega»

 

United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard»

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Materialelor Compozite Ural)

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Centrala-pilot Vega

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovici Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”


ANEXA II

Se adaugă următoarele anexe:

„ANEXA XVII

LISTA PRODUSELOR SIDERURGICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3g

Codurile NC/TARIC

Denumirea produsului

7208 10 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 25 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 26 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 27 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 36 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 37 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 38 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 39 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 40 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 52 99

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 53 90

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 54 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7211 14 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7211 19 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7212 60 00

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 19 10

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 30 10

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 30 30

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 30 90

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 40 15

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 40 90

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7226 19 10

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7226 91 20

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7226 91 91

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7226 91 99

Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7209 15 00

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 16 90

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 17 90

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 18 91

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 25 00

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 26 90

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 27 90

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 28 90

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 90 20

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 90 80

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7211 23 20

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7211 23 30

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7211 23 80

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7211 29 00

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7211 90 20

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7211 90 80

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7225 50 20

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7225 50 80

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7226 20 00

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7226 92 00

Foi laminate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7209 16 10

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7209 17 10

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7209 18 10

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7209 26 10

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7209 27 10

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7209 28 10

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7225 19 90

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7226 19 80

Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați)

7210410020

Foi cu învelișuri metalice

7210410030

Foi cu învelișuri metalice

7210490020

Foi cu învelișuri metalice

7210490030

Foi cu învelișuri metalice

7210610020

Foi cu învelișuri metalice

7210610030

Foi cu învelișuri metalice

7210690020

Foi cu învelișuri metalice

7210690030

Foi cu învelișuri metalice

7212300020

Foi cu învelișuri metalice

7212300030

Foi cu învelișuri metalice

7212506120

Foi cu învelișuri metalice

7212506130

Foi cu învelișuri metalice

7212506920

Foi cu învelișuri metalice

7212506930

Foi cu învelișuri metalice

7225920020

Foi cu învelișuri metalice

7225920030

Foi cu învelișuri metalice

7225990011

Foi cu învelișuri metalice

7225990022

Foi cu învelișuri metalice

7225990023

Foi cu învelișuri metalice

7225990041

Foi cu învelișuri metalice

7225990045

Foi cu învelișuri metalice

7225990091

Foi cu învelișuri metalice

7225990092

Foi cu învelișuri metalice

7225990093

Foi cu învelișuri metalice

7226993010

Foi cu învelișuri metalice

7226993030

Foi cu învelișuri metalice

7226997011

Foi cu învelișuri metalice

7226997013

Foi cu învelișuri metalice

7226997091

Foi cu învelișuri metalice

7226997093

Foi cu învelișuri metalice

7226997094

Foi cu învelișuri metalice

7210 20 00

Foi cu învelișuri metalice

7210 30 00

Foi cu învelișuri metalice

7210 90 80

Foi cu învelișuri metalice

7212 20 00

Foi cu învelișuri metalice

7212 50 20

Foi cu învelișuri metalice

7212 50 30

Foi cu învelișuri metalice

7212 50 40

Foi cu învelișuri metalice

7212 50 90

Foi cu învelișuri metalice

7225 91 00

Foi cu învelișuri metalice

7226 99 10

Foi cu învelișuri metalice

7210410080

Foi cu învelișuri metalice

7210490080

Foi cu învelișuri metalice

7210610080

Foi cu învelișuri metalice

7210690080

Foi cu învelișuri metalice

7212300080

Foi cu învelișuri metalice

7212506180

Foi cu învelișuri metalice

7212506980

Foi cu învelișuri metalice

7225920080

Foi cu învelișuri metalice

7225990025

Foi cu învelișuri metalice

7225990095

Foi cu învelișuri metalice

7226993090

Foi cu învelișuri metalice

7226997019

Foi cu învelișuri metalice

7226997096

Foi cu învelișuri metalice

7210 70 80

Foi cu acoperire organică

7212 40 80

Foi cu acoperire organică

7209 18 99

Produse de oțelărie

7210 11 00

Produse de oțelărie

7210 12 20

Produse de oțelărie

7210 12 80

Produse de oțelărie

7210 50 00

Produse de oțelărie

7210 70 10

Produse de oțelărie

7210 90 40

Produse de oțelărie

7212 10 10

Produse de oțelărie

7212 10 90

Produse de oțelărie

7212 40 20

Produse de oțelărie

7208 51 20

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 51 91

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 51 98

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 52 91

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 90 20

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7208 90 80

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7210 90 30

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 40 12

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 40 40

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7225 40 60

Plăci de tablă quarto din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate

7219 11 00

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 12 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 12 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 13 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 13 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 14 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 14 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 22 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 22 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 23 00

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 24 00

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7220 11 00

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7220 12 00

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la cald

7219 31 00

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 32 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 32 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 33 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 33 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 34 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 34 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 35 10

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 35 90

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 90 20

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 90 80

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 20 21

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 20 29

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 20 41

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 20 49

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 20 81

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 20 89

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 90 20

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7220 90 80

Foi și benzi din oțeluri inoxidabile laminate la rece

7219 21 10

Plăci de tablă quarto inoxidabilă, laminate la cald

7219 21 90

Plăci de tablă quarto inoxidabilă, laminate la cald

7214 30 00

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 91 10

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 91 90

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 99 31

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 99 39

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 99 50

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 99 71

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 99 79

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 99 95

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7215 90 00

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 10 00

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 21 00

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 22 00

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 40 10

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 40 90

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 50 10

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 50 91

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 50 99

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 99 00

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 10 20

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 20 10

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 20 91

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 30 20

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 30 41

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 30 49

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 30 61

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 30 69

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 30 70

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 30 89

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 60 20

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 60 80

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 70 10

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 70 90

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7228 80 00

Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7214 20 00

Vergele de armătură

7214 99 10

Vergele de armătură

7222 11 11

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 11 19

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 11 81

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 11 89

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 19 10

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 19 90

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 11

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 19

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 21

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 29

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 31

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 39

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 81

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 20 89

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 30 51

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 30 91

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 30 97

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 40 10

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 40 50

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7222 40 90

Bare și profile ușoare din oțeluri inoxidabile

7221 00 10

Sârmă laminată din oțeluri inoxidabile

7221 00 90

Sârmă laminată din oțeluri inoxidabile

7213 10 00

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 20 00

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 91 10

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 91 20

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 91 41

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 91 49

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 91 70

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 91 90

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 99 10

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7213 99 90

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7227 10 00

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7227 20 00

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7227 90 10

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7227 90 50

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7227 90 95

Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje

7216 31 10

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7216 31 90

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7216 32 11

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7216 32 19

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7216 32 91

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7216 32 99

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7216 33 10

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7216 33 90

Profile din fier sau din oțeluri nealiate

7301 10 00

Palplanșe

7302 10 22

Material feroviar

7302 10 28

Material feroviar

7302 10 40

Material feroviar

7302 10 50

Material feroviar

7302 40 00

Material feroviar

7306 30 41

Alte tuburi, țevi

7306 30 49

Alte tuburi, țevi

7306 30 72

Alte tuburi, țevi

7306 30 77

Alte tuburi, țevi

7306 61 10

Secțiuni tubulare

7306 61 92

Secțiuni tubulare

7306 61 99

Secțiuni tubulare

7304 11 00

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 22 00

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 24 00

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 41 00

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 49 10

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 49 93

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 49 95

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 49 99

Tuburi și țevi fără sudură din oțeluri inoxidabile

7304 19 10

Alte tuburi fără sudură

7304 19 30

Alte tuburi fără sudură

7304 19 90

Alte tuburi fără sudură

7304 23 00

Alte tuburi fără sudură

7304 29 10

Alte tuburi fără sudură

7304 29 30

Alte tuburi fără sudură

7304 29 90

Alte tuburi fără sudură

7304 31 20

Alte tuburi fără sudură

7304 31 80

Alte tuburi fără sudură

7304 39 10

Alte tuburi fără sudură

7304 39 52

Alte tuburi fără sudură

7304 39 58

Alte tuburi fără sudură

7304 39 92

Alte tuburi fără sudură

7304 39 93

Alte tuburi fără sudură

7304 39 98

Alte tuburi fără sudură

7304 51 81

Alte tuburi fără sudură

7304 51 89

Alte tuburi fără sudură

7304 59 10

Alte tuburi fără sudură

7304 59 92

Alte tuburi fără sudură

7304 59 93

Alte tuburi fără sudură

7304 59 99

Alte tuburi fără sudură

7304 90 00

Alte tuburi fără sudură

7305 11 00

Tuburi mari sudate

7305 12 00

Tuburi mari sudate

7305 19 00

Tuburi mari sudate

7305 20 00

Tuburi mari sudate

7305 31 00

Tuburi mari sudate

7305 39 00

Tuburi mari sudate

7305 90 00

Tuburi mari sudate

7306 11 10

Alte țevi sudate

7306 11 90

Alte țevi sudate

7306 19 10

Alte țevi sudate

7306 19 90

Alte țevi sudate

7306 21 00

Alte țevi sudate

7306 29 00

Alte țevi sudate

7306 30 11

Alte țevi sudate

7306 30 19

Alte țevi sudate

7306 30 80

Alte țevi sudate

7306 40 20

Alte țevi sudate

7306 40 80

Alte țevi sudate

7306 50 20

Alte țevi sudate

7306 50 80

Alte țevi sudate

7306 69 10

Alte țevi sudate

7306 69 90

Alte țevi sudate

7306 90 00

Alte țevi sudate

7215 10 00

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7215 50 11

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7215 50 19

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7215 50 80

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7228 10 90

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7228 20 99

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7228 50 20

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7228 50 40

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7228 50 61

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7228 50 69

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7228 50 80

Bare finisate la rece din oțeluri nealiate și din alte oțeluri aliate

7217 10 10

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 10 31

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 10 39

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 10 50

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 10 90

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 20 10

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 20 30

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 20 50

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 20 90

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 30 41

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 30 49

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 30 50

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 30 90

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 90 20

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 90 50

Sârmă din oțeluri nealiate

7217 90 90

Sârmă din oțeluri nealiate

ANEXA XVIII

LISTA PRODUSELOR DE LUX MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3h

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Codurile din nomenclatură sunt preluate din Nomenclatura combinată, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1) și astfel cum sunt prevăzute în anexa I la acesta, valabile la momentul publicării prezentului regulament și, mutatis mutandis, astfel cum au fost modificate prin acte legislative ulterioare.

1.   Cai

ex

0101 21 00

Reproducători de rasă pură

ex

0101 29 90

Altele

2.   Caviar și înlocuitorii acestuia

ex

1604 31 00

Caviar

ex

1604 32 00

Înlocuitori de caviar

3.   Trufe și preparate din trufe

ex

0709 56 00

Trufe

ex

0710 80 69

Altele

ex

0711 59 00

Altele

ex

0712 39 00

Altele

ex

2001 90 97

Altele

ex

2003 90 10

Trufe

ex

2103 90 90

Altele

ex

2104 10 00

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate

ex

2104 20 00

Preparate alimentare compuse omogenizate

ex

2106 00 00

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

4.   Vinuri (inclusiv spumoase), bere, rachiuri și băuturi spirtoase

ex

2203 00 00

Bere fabricată din malț

ex

2204 10 11

Șampanie

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Altele

ex

2204 10 94

Vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

ex

2204 10 96

Alte vinuri din soiuri

ex

2204 10 98

Altele

ex

2204 21 00

Prezentate în recipiente cu un conținut de maximum 2 l

ex

2204 29 00

Altele

ex

2205 00 00

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

ex

2206 00 00

Alte băuturi fermentate (de exemplu, cidru de mere, cidru de pere, hidromel, saké); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate cu băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex

2207 10 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol

ex

2208 00 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

5.   Țigări de foi și trabucuri

ex

2402 10 00

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun

ex

2402 90 00

Altele

6.   Parfumuri, ape de toaletă și cosmetice, inclusiv produse de înfrumusețare și de machiaj

ex

3303

Parfumuri și ape de toaletă

ex

3304 00 00

Produse de înfrumusețare sau de machiaj și preparate pentru întreținerea sau îngrijirea pielii (altele decât medicamentele), inclusiv preparate de protecție împotriva soarelui și preparate pentru bronzare; preparate pentru manichiură sau pedichiură

ex

3305 00 00

Preparate pentru îngrijirea părului

ex

3307 00 00

Preparate pentru preras, ras sau după ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte; deodorante pentru încăperi, preparate chiar parfumate, care au sau nu proprietăți dezinfectante

ex

6704 00 00

Peruci, bărbi, sprâncene, gene, meșe și articole similare din păr uman, din păr de animale sau din materiale textile; articole din păr uman nedenumite și necuprinse în altă parte

7.   Articole din piele, de șelărie și de voiaj, genți și alte articole similare

ex

4201 00 00

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale (inclusiv șleauri, zgărzi, genunchiere, botnițe, pături pentru șa, oblâncuri, îmbrăcăminte pentru câini și articole similare) din orice materiale

ex

4202 00 00

Valize, geamantane și cufere, inclusiv casete de toaletă și mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau arme, tocuri de pistol și articole similare; genți de voiaj, genți izolate termic pentru produse alimentare și băuturi, truse de toaletă, rucsacuri, genți, sacoșe pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru tutun, truse pentru scule, genți pentru articole sportive, cutii pentru sticle sau bijuterii, cutii pentru pudră, casete pentru argintărie și articole similare, din piele naturală sau reconstituită, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibră vulcanizată sau din carton sau acoperite în totalitate sau în mare parte cu astfel de materiale sau cu hârtie

ex

4205 00 90

Altele

ex

9605 00 00

Seturi de voiaj compuse din articole de toaletă, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

8.   Paltoane sau alte articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și pantofi (indiferent de material)

ex

4203 00 00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

ex

4303 00 00

Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană

ex

6101 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți, cu excepția articolelor de la poziția 6103

ex

6102 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete, cu excepția articolelor de la poziția 6104

ex

6103 00 00

Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

ex

6104 00 00

Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele de baie), tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

ex

6105 00 00

Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

ex

6106 00 00

Cămăși, bluze, bluze-cămașă, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

ex

6107 00 00

Chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

ex

6108 00 00

Combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei și fete

ex

6109 00 00

Tricouri (T-shirts), bluze și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

ex

6110 00 00

Jerseuri, pulovere, cardigane și articole similare, veste și articole similare, inclusiv tricotajele subțiri care se poartă sub pulovere, tricotate sau croșetate

ex

6111 00 00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, pentru sugari

ex

6112 11 00

Din bumbac

ex

6112 12 00

Din fibre sintetice

ex

6112 19 00

Din alte materiale textile

ex

6112 20 00

Combinezoane și costume de schi

ex

6112 31 00

Din fibre sintetice

ex

6112 39 00

Din alte materiale textile

ex

6112 41 00

Din fibre sintetice

ex

6112 49 00

Din alte materiale textile

ex

6113 00 10

Din materiale tricotate sau croșetate de la poziția 5906

ex

6113 00 90

Altele

ex

6114 00 00

Alte articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croșetate

ex

6115 00 00

Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, șosete și alte articole similare, inclusiv ciorapii cu compresie progresivă (spre exemplu, pentru varice) și încălțăminte fără talpă aplicată, tricotate sau croșetate

ex

6116 00 00

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

ex

6117 00 00

Alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

ex

6201 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt și articole similare, pentru bărbați sau băieți, cu excepția articolelor de la poziția 6203

ex

6202 00 00

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt și articole similare, pentru femei sau fete, cu excepția articolelor de la poziția 6204

ex

6203 00 00

Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), pentru bărbați sau băieți

ex

6204 00 00

Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât pentru baie), pentru femei și fete

ex

6205 00 00

Cămăși și cămăși cu mânecă scurtă pentru bărbați sau băieți

ex

6206 00 00

Cămăși, bluze, bluze-cămăși și cămăși cu mânecă scurtă pentru femei sau fete

ex

6207 00 00

Bluze şi maiouri de corp, chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, pentru bărbați sau pentru băieți

ex

6208 00 00

Bluze de corp și cămăși de zi, combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, pentru femei sau fete

ex

6209 00 00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari

ex

6210 10 00

Din materialele de la poziția 5602 sau 5603

ex

6210 20 00

Alte articole de îmbrăcăminte de tipul celor descrise la subpozițiile 6201 11 -6201 19

ex

6210 30 00

Alte articole de îmbrăcăminte de tipul celor descrise la subpozițiile 6202 11 -6202 19

ex

6210 40 00

Alte articole de îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți

ex

6210 50 00

Alte articole de îmbrăcăminte pentru femei sau fete

ex

6211 11 00

Pentru bărbați sau băieți

ex

6211 12 00

Pentru femei sau fete

ex

6211 20 00

Combinezoane și costume de schi

ex

6211 32 00

Din bumbac

ex

6211 33 00

Din fibre sintetice sau artificiale

ex

6211 39 00

Din alte materiale textile

ex

6211 42 00

Din bumbac

ex

6211 43 00

Din fibre sintetice sau artificiale

ex

6211 49 00

Din alte materiale textile

ex

6212 00 00

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

ex

6213 00 00

Batiste

ex

6214 00 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare

ex

6215 00 00

Cravate, papioane și fulare cravată

ex

6216 00 00

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget

ex

6217 00 00

Alte accesorii de îmbrăcăminte confecționate; părți de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția 6212

ex

6401 00 00

Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau din material plastic, a cărei față nu a fost nici fixată de talpa exterioară prin coasere sau prin nituri, cuie, șuruburi, știfturi sau dispozitive similare, nici formată din diferite părți asamblate prin procedee similare

ex

6402 20 00

Încălțăminte cu fețe din curelușe sau bride fixate de talpă prin știfturi

ex

6402 91 00

Care acoperă glezna

ex

6402 99 00

Altele

ex

6403 19 00

Altele

ex

6403 20 00

Încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală și cu fețe confecționate din benzi din piele naturală care trec peste restul piciorului și înconjoară degetul mare

ex

6403 40 00

Alte articole de încălțăminte care încorporează un bombeu de protecție din metal

ex

6403 51 00

Care acoperă glezna

ex

6403 59 00

Altele

ex

6403 91 00

Care acoperă glezna

ex

6403 99 00

Altele

ex

6404 19 10

Papuci de casă și altă încălțăminte de interior

ex

6404 20 00

Încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală sau reconstituită

ex

6405 00 00

Altă încălțăminte

ex

6504 00 00

Pălării și alte articole pentru acoperit capul, împletite sau confecționate prin îmbinarea benzilor din orice material, chiar căptușite sau împodobite

ex

6505 00 10

Din pâslă din păr fin de animale sau din lână și păr fin de animale, făcute din discurile și cilindrii de la poziția 6501 00 00

ex

6505 00 30

Caschete, chipiuri și alte articole similare, cu cozoroc, pentru acoperit capul

ex

6505 00 90

Altele

ex

6506 99 00

Din alte materiale

ex

6601 91 00

Cu tije sau mânere telescopice

ex

6601 99 00

Altele

ex

6602 00 00

Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și articole similare

ex

9619 00 81

Șervețele și scutece pentru copii

9.   Covoare, preșuri și tapiserii, țesute manual sau nu

ex

5701 00 00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncte înnodate sau înfășurate, chiar confecționate

ex

5702 10 00

Covoare denumite «Kelim» sau «Kilim», «Schumacks» sau «Soumak», «Karamanie» și covoare similare țesute manual

ex

5702 20 00

Acoperitoare de podea din fibre de nuci de cocos

ex

5702 31 80

Altele

ex

5702 32 00

Din materiale textile sintetice sau artificiale

ex

5702 39 00

Din alte materiale textile

ex

5702 41 90

Altele

ex

5702 42 00

Din materiale textile sintetice sau artificiale

ex

5702 50 00

Altele, neplușate, neconfecționate

ex

5702 91 00

Din lână sau păr fin de animale

ex

5702 92 00

Din materiale textile sintetice sau artificiale

ex

5702 99 00

Din alte materiale textile

ex

5703 00 00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri, chiar confecționate

ex

5704 00 00

Covoare și alte acoperitoare de podea, din pâslă, fără smocuri sau șuvițe, chiar confecționate

ex

5705 00 00

Alte covoare și acoperitoare de podea din materiale textile, chiar confecționate

ex

5805 00 00

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu, cu punct mic, cu cruciulițe), chiar confecționate

10.   Perle, pietre prețioase și semiprețioase, articole din perle, bijuterii, articole din aur sau argint

ex

7101 00 00

Perle naturale sau de cultură, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; perle naturale sau de cultură, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

ex

7102 00 00

Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate și neîncastrate, cu excepția celor pentru uz industrial

ex

7103 00 00

Pietre prețioase, altele decât diamantele, și semiprețioase, chiar prelucrate sau asortate, dar neînșirate, nemontate, neîncastrate; pietre prețioase și semiprețioase, altele decât diamantele, neasortate, înșirate temporar pentru facilitarea transportului

ex

7104 91 00

Diamante, cu excepția celor pentru uz industrial

ex

7105 00 00

Pulberi și praf de pietre prețioase sau semiprețioase, naturale sau artificiale

ex

7106 00 00

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

ex

7107 00 00

Metale comune placate sau dublate cu argint, sub formă brută sau semiprelucrate

ex

7108 00 00

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

ex

7109 00 00

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

ex

7110 11 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

ex

7110 19 00

Altele

ex

7110 21 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

ex

7110 29 00

Altele

ex

7110 31 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

ex

7110 39 00

Altele

ex

7110 41 00

Sub formă brută sau sub formă de pulbere

ex

7110 49 00

Altele

ex

7111 00 00

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

ex

7113 00 00

Articole de bijuterie sau de giuvaergerie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

7114 00 00

Articole de aurărie sau argintărie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

7115 00 00

Alte articole din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

7116 00 00

Articole din perle naturale sau de cultură, din pietre prețioase sau semiprețioase naturale, artificiale sau reconstituite

11.   Monede și bancnote care nu au curs legal

ex

4907 00 30

Bancnote

ex

7118 10 00

Monede care nu au curs legal, altele decât monedele din aur

ex

7118 90 00

Altele

12.   Tacâmuri de metal prețios sau placate cu metal prețios

ex

7114 00 00

Articole de aurărie sau argintărie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

7115 00 00

Alte articole din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

8214 00 00

Alte articole de cuțitărie (de exemplu, mașini de tuns, satâre de măcelărie sau de bucătărie, cuțite de ghilotină, cuțite de tranșat sau de tocat, cuțite de tăiat hârtie); instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pilele de unghii)

ex

8215 00 00

Linguri, furculițe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuțite speciale pentru pește sau pentru unt, clești pentru zahăr și articole similare

ex

9307 00 00

Săbii, spade, baionete, lănci și alte arme albe; părțile și tecile acestora

13.   Veselă din porțelan, piatră sau lut sau obiecte de olărit de înaltă calitate

ex

6911 00 00

Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din porțelan

ex

6912 00 23

Din gresie

ex

6912 00 25

Din faianță sau ceramică fină

ex

6912 00 83

Din gresie

ex

6912 00 85

Din faianță sau ceramică fină

ex

6914 10 00

Din porțelan

ex

6914 90 00

Altele

14.   Articole din cristal cu plumb

ex

7009 91 00

Neînrămate

ex

7009 92 00

Înrămate

ex

7010 00 00

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă

ex

7013 22 00

Din cristal cu plumb

ex

7013 33 00

Din cristal cu plumb

ex

7013 41 00

Din cristal cu plumb

ex

7013 91 00

Din cristal cu plumb

ex

7018 10 00

Mărgele din sticlă, imitații de perle naturale sau de cultură, imitații de pietre prețioase sau semiprețioase și articole similare din sticlă

ex

7018 90 00

Altele

ex

7020 00 80

Altele

ex

9405 50 00

Lămpi și corpuri de iluminat, neelectrice

ex

9405 91 00

Din sticlă

15.   Dispozitive electronice de uz casnic a căror valoare depășește 750 EUR

ex

8414 51

Ventilatoare de masă, de sol, de perete, de fereastră, de plafon, de acoperiș, cu motor electric încorporat de o putere de maximum 125 W

ex

8414 59 00

Altele

ex

8414 60 00

Hote a căror cea mai mare latură orizontală este de maximum 120 cm

ex

8415 10 00

De perete sau de fereastră, care formează un singur corp sau de tipul «split-system» (sisteme cu elemente separate)

ex

8418 10 00

Frigidere și congelatoare combinate, prevăzute cu uși sau sertare exterioare separate

ex

8418 21 00

Cu compresie

ex

8418 29 00

Altele

ex

8418 30 00

Congelatoare tip ladă, de o capacitate de maximum 800 l

ex

8418 40 00

Congelatoare tip dulap, de o capacitate de maximum 900 l

ex

8419 81 00

Pentru prepararea băuturilor calde, gătirea sau încălzirea alimentelor

ex

8422 11 00

De uz casnic

ex

8423 10 00

Cântare de persoane, inclusiv cântare pentru sugari; cântare de uz casnic

ex

8443 12 00

Mașini și aparate de imprimat tip offset de birou (alimentate cu foi de hârtie cu o latură de maximum 22 cm și cealaltă latură de maximum 36 cm în stare nepliată)

ex

8443 31 00

Mașini care asigură cel puțin două din funcțiile următoare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

ex

8443 32 00

Altele, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

ex

8443 39 00

Altele

ex

8450 11 00

Mașinile complet automate

ex

8450 12 00

Alte mașini, cu storcător centrifugal încorporat

ex

8450 19 00

Altele

ex

8451 21 00

Cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 10 kg

ex

8452 10 00

Mașini de cusut de uz casnic

ex

8470 10 00

Mașini electronice de calculat care pot să funcționeze fără sursă de energie exterioară și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, care au o funcție de calcul

ex

8470 21 00

Care au un organ imprimant încorporat

ex

8470 29 00

Altele

ex

8470 30 00

Alte mașini de calculat

ex

8471 00 00

Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; cititoare magnetice sau optice, mașini pentru transpunerea datelor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex

8472 90 80

Altele

ex

8479 60 00

Aparate pentru răcirea aerului prin evaporare

ex

8508 11 00

De o putere de maximum 1 500 W și având un sac pentru colectarea prafului sau un alt recipient de maximum 20 l

ex

8508 19 00

Altele

ex

8508 60 00

Alte aspiratoare

ex

8509 80 00

Alte aparate

ex

8516 31 00

Uscătoare de păr

ex

8516 50 00

Cuptoare cu microunde

ex

8516 60 10

Mașini de gătit

ex

8516 71 00

Aparate pentru prepararea cafelei sau a ceaiului

ex

8516 72 00

Prăjitoare de pâine

ex

8516 79 00

Altele

ex

8517 11 00

Aparate telefonice pentru beneficiari, pentru telefonie prin fir, cu receptor fără fir

ex

8517 13 00

Telefoane inteligente

ex

8517 18 00

Altele

ex

8517 61 00

Stații de bază

ex

8517 62 00

Aparate pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comutare (switch) și rutare (router)

ex

8517 69 00

Altele

ex

8526 91 00

Aparate de radionavigație

ex

8529 10 65

Antene de exterior pentru aparate receptoare de radiodifuziune și de televiziune

ex

8529 10 69

Altele

ex

8531 10 00

Alarme antifurt sau împotriva incendiilor și aparate similare

ex

8543 70 10

Mașini electrice cu funcție de traducere sau de dicționar

ex

8543 70 30

Amplificatoare de antenă

ex

8543 70 50

Bănci și cupole solare și aparate similare pentru bronzat

ex

8543 70 90

Altele

ex

9504 50 00

Console și mașini de jocuri video, altele decât cele de la subpoziția 9504 30

ex

9504 90 80

Altele

16.   Aparatură electrică/electronică sau optică pentru înregistrarea și reproducerea de sunete și imagini a cărei valoare depășește 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului

ex

8521 00 00

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un aparat receptor de semnale videofonice

ex

8527 00 00

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

ex

8528 71 00

Neconcepute pentru a încorpora un dispozitiv de afișare sau un ecran video

ex

8528 72 00

Altele, în culori

ex

9006 00 00

Aparate fotografice (altele decât cinematografice); aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica fotografică, cu excepția lămpilor și tuburilor cu descărcare de la poziția 8539

ex

9007 00 00

Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, chiar încorporând aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului

17.   Vehicule, cu excepția ambulanțelor, pentru transportul terestru, aerian sau maritim al persoanelor, cu o valoare de peste 50 000 EUR fiecare, teleferice, telescaune, teleschiuri, mecanisme de tracțiune pentru funiculare, motociclete cu o valoare de peste 5 000 EUR fiecare, precum și accesoriile și piesele de schimb ale acestora

ex

4011 10 00

De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv cele de tip break și cele de curse)

ex

4011 20 00

De tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane

ex

4011 30 00

De tipul celor utilizate pentru aeronave

ex

4011 40 00

De tipul celor utilizate pentru motociclete

ex

4011 90 00

Altele

ex

7009 10 00

Oglinzi retrovizoare pentru vehicule

ex

8407 00 00

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

ex

8408 00 00

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)

ex

8409 00 00

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor de la poziția 8407 sau 8408

ex

8411 00 00

Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz

 

8428 60 00

Teleferice (inclusiv telescaune și teleschiuri), mecanisme de tracțiune pentru funiculare

ex

8431 39 00

Părți și accesorii de teleferice (inclusiv telescaune și teleschiuri), mecanisme de tracțiune pentru funiculare

ex

8483 00 00

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; șuruburi cu bile sau cu role; traductoare de viteză și alte variatoare, inclusiv convertizoare de cuplu; volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații)

ex

8511 00 00

Aparate și dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin scânteie sau prin compresie (de exemplu, magnetouri, dinamuri-magnetou, bobine de aprindere, bujii de aprindere sau de încălzire, demaroare); generatoare (de exemplu, dinamuri, alternatoare) și conjunctoare-disjunctoare utilizate cu aceste motoare

ex

8512 20 00

Alte aparate de iluminat sau de semnalizare vizuală

ex

8512 30 10

Avertizoare electrice antifurt de tipul utilizat pentru autovehicule

ex

8512 30 90

Altele

ex

8512 40 00

Ștergătoare de parbriz, dispozitive antigivraj și dispozitive de dezaburire

ex

8544 30 00

Seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de transport

ex

8603 00 00

Vagoane automotoare pentru cale ferată sau tramvai și drezine cu motor, altele decât cele de la poziția 8604

ex

8605 00 00

Vagoane de călători pentru trenuri sau tramvaie, care nu sunt autopropulsate; vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte vagoane, cu destinație specială, pentru trenuri sau tramvaie care nu sunt autopropulsate (cu excepția vagoanelor de la poziția 8604 )

ex

8607 00 00

Părțile de vehicule pentru căi ferate sau similare

ex

8702 00 00

Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv șoferul

ex

8703 00 00

Autoturisme și alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702 ), inclusiv mașinile de tip «break» și mașinile de curse, inclusiv snowmobilele

ex

8706 00 00

Șasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la pozițiile 8701 -8705

ex

8707 00 00

Caroserii, inclusiv cabinele, pentru autovehiculele de la pozițiile 8701 -8705

ex

8708 00 00

Părți și accesorii de autovehicule de la pozițiile 8701 -8705

ex

8711 00 00

Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale și cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe

ex

8712 00 00

Biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor

ex

8714 00 00

Părți și accesorii de vehicule de la pozițiile 8711 -8713

ex

8716 10 00

Remorci și semiremorci pentru locuit sau camping, de tipul rulotă

ex

8716 40 00

Alte remorci și semiremorci

ex

8716 90 00

Părți

ex

8901 10 00

Pacheboturi, nave de croazieră și nave similare în principal concepute pentru transportul persoanelor; feriboturi

ex

8901 90 00

Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave proiectate atât pentru transportul persoanelor, cât și al mărfurilor

ex

8903 00 00

Iahturi și alte nave și ambarcațiuni de agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe

18.   Ceasuri și părți ale acestora

ex

9101 00 00

Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și alte ceasuri similare (inclusiv cronometrele de același tip), cu carcase din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

ex

9102 00 00

Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și alte ceasuri similare (inclusiv cronometrele de același tip), altele decât cele de la poziția 9101

ex

9103 00 00

Ceasuri deșteptătoare și pendule mici, cu mecanism de ceas, exceptând ceasurile de la poziția 9104

ex

9104 00 00

Ceasuri de bord și ceasuri similare, pentru automobile, avioane, vehicule aeriene, nave sau alte vehicule

ex

9105 00 00

Alte ceasuri

ex

9108 00 00

Mecanisme pentru ceasuri de mână, complete și asamblate

ex

9109 00 00

Mecanisme de ceasornicărie, complete și asamblate, altele decât ceasurile de mână

ex

9110 00 00

Mecanisme de ceasornicărie complete, neasamblate sau parțial asamblate (seturi de mecanisme); mecanisme incomplete de ceasornic, asamblate; eboșe pentru mecanisme de ceasornicărie

ex

9111 00 00

Carcase de ceasuri de mână și părți ale acestora

ex

9112 00 00

Carcase și cutii protectoare pentru aparate de ceasornicărie și părți ale acestora

ex

9113 00 00

Brățări de ceasuri și părți ale acestora

ex

9114 00 00

Alte furnituri de ceasornicărie

19.   Instrumente muzicale a căror valoare depășește 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Piane, chiar automate; clavecine și alte instrumente cu corzi, cu claviatură

ex

9202 00 00

Alte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu, chitare, viori, harpe)

ex

9205 00 00

Instrumente muzicale de suflat (de exemplu, orgi cu tuburi și claviatură, acordeoane, clarinete, trompete, cimpoaie), altele decât orgile pentru iarmaroc și flașnetele

ex

9206 00 00

Instrumente muzicale de percuție (de exemplu, tobe, xilofoane, cinele, castaniete, maracase)

ex

9207 00 00

Instrumente muzicale al căror sunet este produs sau amplificat prin mijloace electrice (de exemplu, orgi, chitare, acordeoane)

20.   Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

ex

9700

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

21.   Articole și echipamente pentru sport, inclusiv pentru schi, golf, scufundări și sporturi nautice

ex

4015 19 00

Altele

ex

4015 90 00

Altele

ex

6210 40 00

Alte articole de îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți

ex

6210 50 00

Alte articole de îmbrăcăminte pentru femei sau fete

ex

6211 11 00

Pentru bărbați sau băieți

ex

6211 12 00

Pentru femei sau fete

ex

6211 20 00

Combinezoane și costume de schi

ex

6216 00 00

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget

ex

6402 12 00

Încălțăminte pentru schi și încălțăminte pentru surf pe zăpadă

ex

6402 19 00

Altele

ex

6403 12 00

Încălțăminte pentru schi și încălțăminte pentru surf pe zăpadă

ex

6403 19 00

Altele

ex

6404 11 00

Încălțăminte pentru sport; încălțăminte pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică, pentru antrenament și încălțăminte similară

ex

6404 19 90

Altele

ex

9004 90 00

Altele

ex

9020 00 00

Alte aparate respiratorii și măști de gaze, excluzând măștile de protecție lipsite de părți mecanice și element filtrant amovibil

ex

9506 11 00

Schiuri

ex

9506 12 00

Legături pentru schiuri

ex

9506 19 00

Altele

ex

9506 21 00

Planșe cu vele

ex

9506 29 00

Altele

ex

9506 31 00

Crose complete

ex

9506 32 00

Mingi de golf

ex

9506 39 00

Altele

ex

9506 40 00

Articole și echipamente pentru tenis de masă

ex

9506 51 00

Rachete de tenis, chiar fără coarde

ex

9506 59 00

Altele

ex

9506 61 00

Mingi de tenis

ex

9506 69 10

Mingi de crichet sau de polo

ex

9506 69 90

Altele

ex

9506 70

Patine pentru gheață și patine cu rotile, inclusiv încălțămintea la care se atașează patinele

ex

9506 91

Articole și echipamente pentru cultură fizică, gimnastică sau atletism

ex

9506 99 10

Articole pentru crichet sau polo, altele decât mingile

ex

9506 99 90

Altele

ex

9507 00 00

Undițe de pescuit, cârlige de pescuit și alte articole pentru pescuit cu undița; plase pentru prins pești, plase pentru prins fluturi; capcane pentru păsări (altele decât cele de la poziția 9208 sau 9705 ) și articole de vânătoare similare

22.   Articole și echipamente pentru biliard, bowling automat, jocuri de cazino și jocuri care funcționează prin introducerea unei monede sau a unei bancnote

ex

9504 20 00

Articole și accesorii pentru jocuri de biliard

ex

9504 30 00

Alte jocuri care funcționează prin introducerea unei monede, a unei bancnote, a unui card bancar, a unei fise sau a altor instrumente de plată, cu excepția echipamentelor pentru jocurile de popice automate (bowling)

ex

9504 40 00

Cărți de joc

ex

9504 50 00

Console și mașini de jocuri video, altele decât cele de la subpoziția 9504 30

ex

9504 90 80

Altele

ANEXA XIX

LISTA ÎNTREPRINDERILOR DE STAT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).