29.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/148


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2022/1326 A COMISIEI

din 18 martie 2022

de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea unor substanțe psihoactive noi în definiția termenului „drog”

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (1), în special articolele 1a și 8a,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 5c din Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Comitetul Științific al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „OEDT” sau „Observatorul”), extins în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5c alineatul (4) din același regulament, a întocmit, la 18 și 19 noiembrie 2021 rapoarte de evaluare a riscurilor privind noile substanțe psihoactive 2-(metilamino)-1- (3-metilfenil) propan-1-onă (3-metilmetcatinonă, 3-MMC) și -1-(3-clorofenil)-2- (metilamino) propan-1-onă (3-clorometcatinonă, 3-CMC). Observatorul a prezentat Comisiei și statelor membre rapoartele de evaluare a riscurilor la 25 noiembrie 2021.

(2)

3-MMC și 3-CMC sunt catinone sintetice cu efecte psihostimulante. Sunt derivate ale catinonei și prezintă o legătură strânsă cu metcatinona (efedronă) și mefedrona (4-metilmetcatinonă; 4-MMC), respectiv cu metcatinona și 4-clorometcatinona (4-CMC; clefedrona), având efecte psihostimulante asemănătoare cu acestea. Catinona, metcatinona, mefedrona și 4-CMC sunt reglementate în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1971 privind substanțele psihotrope.

(3)

Substanța 3-MMC este disponibilă în Uniunea Europeană cel puțin din 2012 și a fost detectată în 23 de state membre. După o scădere a confiscărilor efectuate în Europa între 2016 și 2018, se înregistrează, aparent, o reapariție a 3-MMC, în condițiile în care în 2020 s-au confiscat aproximativ 740 de kilograme din această substanță în formă de pulbere și în care importurile, distribuția și consumul au continuat în 2021, fiind înregistrată o singură confiscare la scară largă a puțin peste 120 de kilograme în forma de pulbere la o frontieră externă a Uniunii Europene.

(4)

Din informațiile obținute în urma unor confiscări și a probelor strânse reiese că, de regulă, 3-MMC este disponibilă pe piața drogurilor sub formă de pulbere. S-au raportat și alte forme fizice, cum ar fi comprimatele și capsulele, dar într-o măsură mult mai mică. Ocazional, s-au raportat și lichide, material vegetal și hârtie sugativă care conțin 3-MMC.

(5)

Cinci state membre au raportat un total de 27 de decese cu expunere confirmată la 3-MMC. De asemenea, patru state membre au raportat 14 cazuri de otrăvire acută neletală cu expunere confirmată la 3-MMC.

(6)

Substanța 3-CMC este disponibilă în Uniunea Europeană cel puțin din 2014 și a fost detectată în 23 de state membre. În cursul anilor 2020 și 2021, s-a fost confiscat aproximativ 2 500 kg de 3-CMC, ceea ce reprezintă peste 90 % din cantitatea totală de pulbere de 3-CMC confiscată de la începutul monitorizării substanței în Europa.

(7)

Din informațiile obținute în urma unor confiscări și a probelor strânse reiese că, de regulă, 3-CMC este disponibilă pe piața drogurilor sub formă de pulbere. S-au raportat și alte forme fizice, cum ar fi comprimatele și capsulele, dar într-o măsură mult mai mică. Ocazional, s-au raportat și lichide, material vegetal și hârtie sugativă care conțin 3-CMC.

(8)

Două state membre au raportat un total de 10 decese cu expunere confirmată la 3-CMC. De asemenea, un stat membru a raportat o intoxicație acută neletală cu expunere confirmată la 3-CMC.

(9)

Din informațiile disponibile reiese că, deși, de regulă, 3-MMC și 3-CMC se vând și se caută ca droguri stimulante de sine stătătoare, se pare că, cel puțin parțial, aceste substanțe sunt fabricate, importate, distribuite, vândute și consumate ca înlocuitori „legali” ai stimulatorilor controlați, inclusiv amfetamina, cocaina și MDMA. În plus, este posibil ca acestea să fie vândute greșit ca alte droguri.

(10)

Există informații restrânse cu privire la implicarea grupurilor infracționale organizate în producția, traficul și distribuția substanțelor 3-MMC și 3-CMC în Uniune. Cu toate acestea, există informații care sugerează săvârșirea de infracțiuni, cum ar fi traficul, producția ilicită și infracțiunile care țin de oferta de droguri, infracțiuni care implică aceste două substanțe.

(11)

Din informațiile disponibile, reiese că 3-MMC și 3-CMC sunt fabricate de întreprinderi din industria chimică din afara Uniunii și importate în Uniune la scară industrială. În plus, din informații care nu sunt larg răspândite reiese că o anumită producție s-a realizat în laboratoare ilicite din Europa.

(12)

Substanțele 3-MMC și 3-CMC nu au utilizări recunoscute în domeniul medicinei umane sau veterinare în Uniune și, din câte se pare, nici în altă parte. Nu există indicii că aceste substanțe pot fi utilizate în alt scop decât ca etalon analitic de referință și în cercetarea științifică.

(13)

Există posibilitatea ca riscurile pentru sănătate și cele sociale asociate cu 3-MMC și 3-CMC să prezinte asemănări cu riscurile pe care le prezintă alte catinone și psihostimulante de care sunt strâns legate și care se află sub control internațional. Dovezile existente și informațiile disponibile privind riscurile pentru sănătate și pentru societate pe care le prezintă substanțele oferă motive suficiente pentru includerea substanțelor 3-MMC și 3-CMC în definiția termenului „drog”. Cu toate acestea, raportul de evaluare a riscurilor arată că prin continuarea cercetării s-ar putea răspunde la multe dintre întrebările legate de 3-MMC și 3-CMC care apar ca urmare a lipsei de date cu privire la riscurile la adresa sănătății individuale, a sănătății publice și a societății.

(14)

Substanțele 3-MMC și 3-CMC nu se regăsesc pe lista substanțelor controlate în temeiul Convenției unice asupra stupefiantelor din 1961 a Organizației Națiunilor Unite, astfel cum a fost modificată prin protocolul din 1972, sau al Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1971 asupra substanțelor psihotrope. Substanța 3-CMC nu a fost încă evaluată în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite, în timp ce substanța 3-MMC a făcut obiectul unei revizuiri critice neconcludente de către Comitetul de experți privind dependența de droguri din cadrul OMS în noiembrie 2016. Comitetul nu a reușit să ajungă la un consens; în schimb, a amânat un aviz și a solicitat Secretariatului să organizeze o nouă evaluare critică a 3-MMC în cadrul unei reuniuni ulterioare a Comitetului de experți. Încă nu a avut loc o nouă analiză critică a 3-MMC în cadrul Comitetului de experți privind dependența de droguri. Din 2016, când a fost făcută această analiză critică, statele membre au raportat informații noi semnificative, din care reiese că este posibil ca 3-MMC să prezinte un risc la adresa sănătății și a societății la nivelul Uniunii și, prin urmare, că trebuie adăugat la definiția termenului „drog” conform dreptului Uniunii.

(15)

Din informațiile obținute în urma confiscărilor efectuate de autoritățile de aplicare a legii în 2020 și 2021 reiese faptul că în Uniune s-a înregistrat recent o creștere, care poate fi semnificativă, a disponibilității și a potențialului de difuzare atât în cazul 3-MMC, cât și al 3-CMC. Din informațiile disponibile reiese că efectele consumului de 3-MMC și 3-CMC asupra sănătății sunt nefaste, fiind legate de toxicitatea acută a acestor substanțe, iar în cazul substanței 3 MMC, și de riscurile de abuz sau de potențialul de a produce dependență. Din cauza lipsei de studii, în cazul substanței 3-CMC există incertitudini cu privire la potențialul de dependență și la riscul de abuz. Aceste efecte negative asupra sănătății sunt considerate a prezenta un risc de moarte, deoarece pot provoca decesul sau vătămări letale, boli grave, afecțiuni fizice sau psihice grave sau pot răspândi boli, inclusiv virusuri care se transmit prin sânge, cum ar fi hepatita C și HIV. Aceste efecte sunt comparabile cu cele ale altor catinone sintetice și psihostimulante cu care au legături strânse și care se află sub control internațional, deși acest lucru necesită studii suplimentare.

(16)

Din informațiile disponibile mai reiese că este posibil ca în urma consumului de 3-MMC și de 3-CMC să apară riscuri sociale și să se ajungă la marginalizare și la o vulnerabilitate sporită. În plus, este posibil ca acest consum să prezinte un risc extins la adresa siguranței publice, mai ales în cazul conducerii sub influența acestor substanțe.

(17)

Un număr de 15 state membre controlează substanța 3-MMC în temeiul legislației naționale privind controlul drogurilor, șase state membre controlează această substanță în temeiul noii legislații privind substanțele psihoactive, iar un stat membru o controlează în temeiul altor acte legislative. Un număr de 13 state membre controlează substanța 3-CMC în temeiul legislației naționale privind controlul drogurilor, șapte state membre controlează această substanță în temeiul noii legislații privind substanțele psihoactive, iar un stat membru o controlează în temeiul altor acte legislative. Având în vedere că aceste măsuri naționale de control sunt deja în vigoare, includerea substanțelor 3-MMC și 3-CMC în definiția termenului „drog” și, prin urmare, acoperirea acestora prin dispozițiile privind infracțiunile și sancțiunile, astfel cum sunt definite în Decizia-cadru 2004/757/JAI, ar contribui la evitarea apariției unor obstacole în ceea ce privește asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară la nivel transfrontalier și ar contribui la protejarea cetățenilor împotriva riscurilor pe care le pot prezenta disponibilitatea și utilizarea acestor substanțe.

(18)

Articolul 1a din Decizia-cadru 2004/757/JAI conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate cu scopul de a asigura, la nivelul Uniunii, un răspuns rapid și bazat pe cunoștințe de specialitate în cazul apariției unor noi substanțe psihoactive detectate și raportate de statele membre, modificând anexa la decizia-cadru respectivă pentru a include acele substanțe în definiția termenului „drog”.

(19)

Întrucât au fost respectate condițiile și procedura pentru declanșarea exercitării competențelor de a adopta acte delegate, ar trebui adoptată o directivă delegată pentru a include substanțele 3-MMC și 3-CMC în anexa la Decizia-cadru 2004/757/JAI.

(20)

Irlanda are obligații în temeiul Deciziei-cadru 2004/757/JAI, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2017/2103 a Parlamentului European și a Consiliului (3), și, prin urmare, participă la adoptarea și la aplicarea acestei directive.

(21)

Danemarca are obligații în temeiul Deciziei-cadru 2004/757/JAI, astfel cum este aplicabilă până la 21 noiembrie 2018, dar nu are obligații în temeiul Directivei (UE) 2017/2103. Prin urmare, nu participă la adoptarea și aplicarea prezentei directive, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(22)

În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (4), statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, să transmită alături de notificarea măsurilor lor de transpunere și unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(23)

Prin urmare, Decizia-cadru 2004/757/JAI ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Deciziei-cadru 2004/757/JAI

În anexa la Decizia-cadru 2004/757/JAI, se adaugă următoarele puncte 20 și 21:

„20.

2-(metilamino)-1- (3-metilfenil) propan-1-onă (3-MMC) (*1).

21.

1-(3-clorofenil)-2- (metilamino) propan-1-onă (3-CMC) (*1).

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 18 februarie 2023. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre îi comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335, 11.11.2004, p. 8.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (JO L 376, 27.12.2006, p. 1).

(3)  Directiva (UE) 2017/2103 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului (JO L 305, 21.11.2017, p. 12).

(4)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.