16.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 292/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1343 AL COMISIEI

din 10 august 2021

de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei indicații geografice de băutură spirtoasă înregistrate

[Újfehértói meggypálinka]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (1), în special articolul 30 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 21 coroborat cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Comisia a examinat cererea Ungariei din 18 aprilie 2017 de aprobare a unei modificări a dosarului tehnic referitor la indicația geografică „Újfehértói meggypálinka”, protejată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008.

(2)

Regulamentul (UE) 2019/787, care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 110/2008, a intrat în vigoare la 25 mai 2019. În conformitate cu articolul 49 alineatul (1) din regulamentul respectiv, capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, referitor la indicațiile geografice, se abrogă cu efect de la 8 iunie 2019. În temeiul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787, dosarele tehnice transmise înainte de 8 iunie 2019 în contextul oricărei cereri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 sunt considerate caiete de sarcini.

(3)

După ce a concluzionat că cererea este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în aplicarea articolului 17 alineatul (6) din regulamentul respectiv, în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2019/787.

(4)

Întrucât Comisiei nu i-a fost notificat niciun act de opoziție în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/787, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată în temeiul articolului 30 alineatul (2) din regulamentul respectiv, aplicabil mutatis mutandis modificărilor caietului de sarcini,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini privind denumirea „Újfehértói meggypálinka”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 130, 17.5.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(3)  JO C 147, 26.4.2021, p. 7.