26.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/1


DECIZIA (UE) 2021/357 A CONSILIULUI

din 25 februarie 2021

de modificare a Deciziei 98/683/CE privind aspectele legate de cursul de schimb valutar în raport cu francul CFA și cu francul comorian

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 219 alineatul (3),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

întrucât:

(1)

Uniunea are competență exclusivă în materie de politică monetară și curs de schimb valutar pentru statele membre a căror monedă este euro. În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune.

(2)

În conformitate cu articolul 219 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul decide asupra modalităților adecvate de negociere și încheiere a acordurilor privind chestiunile referitoare la regimul monetar sau de schimb valutar.

(3)

Înainte de introducerea monedei euro, Franța a încheiat mai multe acorduri privind aspectele legate de cursul de schimb valutar cu Uniunea Economică și Monetară Vest-Africană (Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA), cu Comunitatea Economică și Monetară a Africii Centrale (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale, CEMAC) și cu Comore, care urmăreau să garanteze convertibilitatea francului CFA și a francului comorian în franci francezi la o paritate fixă (2). După înlocuirea francului francez cu moneda euro, la 1 ianuarie 1999, Consiliul a autorizat Franța să continue astfel de acorduri în vigoare la data respectivă (denumite în continuare „acordurile existente”) în temeiul cadrului prevăzut în Decizia 98/683/CE (3).

(4)

Articolele 4 și 5 din Decizia 98/683/CE prevăd proceduri diferite referitoare la negocierea și modificarea acordurilor existente, după cum natura sau domeniul de aplicare al respectivelor acorduri se schimbă sau nu.

(5)

Franța și statele UEMOA au demarat procedura de înlocuire a acordului existent încheiat între acestea la 4 decembrie 1973 cu un nou acord de cooperare privind aspectele legate de cursul de schimb valutar. Noul cord de cooperare respectiv a fost semnat la 21 decembrie 2019 și este însoțit de un nou acord de garantare, care urmează să fie încheiat cu Banca Centrală a statelor UEMOA. La 22 mai 2020, guvernul francez a prezentat Adunării Naționale Franceze un proiect de lege de ratificare a noului acord de cooperare.

(6)

Înlocuirea acordurilor existente privind aspectele legate de cursul de schimb valutar încheiate de Franța cu UEMOA, cu CEMAC și cu Comore nu intră sub incidența domeniului de aplicare al articolelor 4 și 5 din Decizia 98/683/CE. Acest lucru este valabil chiar dacă natura și domeniul de aplicare ale unor astfel de noi acorduri de cooperare rămân neschimbate, și anume asigurarea convertibilității dintre moneda euro și moneda UEMOA, moneda CEMAC și moneda Comorelor la o paritate fixă, susținută de un angajament bugetar din partea Franței.

(7)

Franța ar trebui să fie abilitată să înlocuiască acordurile existente încheiate cu UEMOA, cu CEMAC și cu Comore. În conformitate cu Decizia 98/683/CE, diferitele proceduri ar trebui să se aplice în continuare, ținându-se cont de modul în care înlocuirea afectează sau nu natura sau domeniul de aplicare a respectivelor acorduri. Referitor la ambele proceduri va fi necesar ca organele competente ale Uniunii să fie implicate în conformitate cu regimul de schimb de informații și de aprobare existent, după caz, înainte de înlocuirea acordurilor existente cu noi acorduri de cooperare.

(8)

Prin urmare, Decizia 98/683/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 98/683/CE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia 98/683/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aspectele legate de cursul de schimb valutar în raport cu moneda UEMOA, moneda CEMAC și moneda Comorelor”.

2.

Articolele 3-5 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 3

Autoritățile franceze competente informează periodic Comisia, Banca Centrală Europeană și Comitetul economic și financiar cu privire la punerea în aplicare a acordurilor. Autoritățile franceze informează Comitetul economic și financiar înainte de schimbarea parității dintre euro și moneda UEMOA, moneda CEMAC sau moneda Comorelor.

Articolul 4

Franța poate negocia și adopta modificări ale acordurilor existente sau le poate înlocui, cu condiția ca natura sau domeniul de aplicare al acordurilor respective să nu se modifice. Franța informează în prealabil Comisia, Banca Centrală Europeană și Comitetul economic și financiar cu privire la astfel de modificări.

Articolul 5

Franța transmite Comisiei, Băncii Centrale Europene și Comitetului economic și financiar orice planuri de modificare a naturii sau a domeniului de aplicare al acordurilor existente, fie prin modificare, fie prin înlocuire. Planurile respective trebuie să obțină aprobarea Consiliului pe baza unei recomandări din partea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Avizul din 1 decembrie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  „Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et la République française”, astfel cum a fost modificată; „Convention de compte d’opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du Conseil de l’administration de la Banque des États de l’Afrique Centrale”, astfel cum a fost modificată; „Accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l’union monétaire ouest-africaine”, astfel cum a fost modificat; „Convention de compte d’opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine”, astfel cum a fost modificată; „Accord de coopération monétaire du 23 novembre 19799 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores”, astfel cum a fost modificat; „Convention de compte d’opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le ministre des Finances, de l’Économie et du Plan de la République fédérale des Comores”, astfel cum a fost modificată.

(3)  Decizia 98/683/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aspectele legate de cursul de schimb valutar în raport cu francul CFA și cu francul comorian (JO L 320, 28.11.1998, p. 58).