16.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 96/57


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/576 A COMISIEI

din 15 decembrie 2017

privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun

[notificată cu numărul C(2017) 8435]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2014/40/UE prevede că toate pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piață trebuie să poarte un element de securitate inviolabil, compus din elemente vizibile și invizibile, care să faciliteze verificarea autenticității produselor din tutun. Ar trebui să se stabilească standarde tehnice pentru un sistem de elemente de securitate.

(2)

Elementele de securitate, împreună cu sistemul care asigură trasabilitatea produselor din tutun prevăzut la articolul 15 din Directiva 2014/40/UE și stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei (2), ar trebui să permită monitorizarea și asigurarea cu mai mare eficacitate a conformității produselor din tutun cu Directiva 2014/40/UE.

(3)

Normele comune la nivelul Uniunii privind standardele referitoare la elementele de securitate sunt esențiale, deoarece reglementările naționale divergente și insuficient de exacte pot submina eforturile de îmbunătățire a conformității produselor din tutun cu reglementările privind produsele din tutun de la nivelul Uniunii. Un cadru mai armonizat pentru elementele de securitate în toate statele membre ar trebui să faciliteze, de asemenea, funcționarea pieței interne a produselor din tutun legale.

(4)

Standardele tehnice pentru elementele de securitate ar trebui să țină seama în mod corespunzător de nivelul înalt de inovare care există în acest domeniu, permițând în același timp autorităților competente ale statelor membre să verifice într-un mod eficace autenticitatea produselor din tutun. Fiecare stat membru ar trebui să își poată defini combinația sau combinațiile de elemente de autentificare care vor fi utilizate pentru dezvoltarea elementelor de securitate aplicate produselor din tutun fabricate sau importate pe teritoriul său. Combinația sau combinațiile utilizate ar trebui să includă elemente vizibile și invizibile. În conformitate cu standardele internaționale, elementele invizibile, care nu sunt direct perceptibile pentru simțurile umane, pot fi definite în mai mare detaliu prin referire la complexitatea echipamentelor necesare pentru verificarea autenticității lor. Pentru a asigura soliditatea elementelor de securitate, este adecvat să se prevadă o obligație privind utilizarea a cel puțin unui element invizibil a cărei verificare să necesite utilizarea unor instrumente concepute special în acest scop sau a unor echipamente profesionale de laborator. Includerea unei varietăți de tipuri diferite de elemente de autentificare într-un element de securitate ar trebui să asigure echilibrul necesar între flexibilitate și un înalt nivel de securitate. Aceasta ar trebui să permită, de asemenea, statelor membre să ia în considerare noi soluții inovatoare, care au capacitatea de a spori eficacitatea elementelor de securitate.

(5)

Combinația de diferite elemente de autentificare ar trebui să fie impusă ca un pas important în garantarea faptului că integritatea elementului final de securitate aplicat unui produs din tutun este bine protejată.

(6)

Importanța asigurării solidității unui sistem pentru elementele de securitate este confirmată de standardele recunoscute la nivel internațional (3). În acest sens, ar trebui să fie introduse în practică mecanisme de protecție suplimentare, care să protejeze în cea mai mare măsură posibilă elementele de securitate și diferitele elemente de autentificare ale acestora împotriva amenințărilor interne și externe. Prin urmare, ar trebui să existe o cerință potrivit căreia cel puțin un element de autentificare al unui element de securitate să fie furnizat de un furnizor de soluții terț independent, reducând astfel potențialul unor atacuri comise de persoane sau de entități care au legătură directă sau indirectă cu producătorul sau cu furnizorul elementelor de autentificare utilizate pentru dezvoltarea elementului de securitate. În plus, pentru a se asigura respectarea continuă a cerinței de independență, care este esențială pentru asigurarea și menținerea integrității elementelor de securitate în întreaga Uniune, procedurile de monitorizare a conformității cu criteriile de independență stabilite în prezenta decizie ar trebui să facă obiectul unor revizuiri periodice de către Comisie. Concluziile revizuirii ar trebui să fie publicate de către Comisie și să facă parte din raportul privind aplicarea Directivei 2014/40/UE prevăzut la articolul 28 din directiva respectivă.

(7)

Mai multe state membre au prevăzut aplicarea de timbre fiscale sau marcaje de identificare naționale utilizate în scopuri fiscale. Aceste state membre ar trebui să aibă libertatea de a permite ca timbrele lor fiscale sau marcajele de identificare naționale utilizate în scopuri fiscale să fie utilizate ca element de securitate în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2014/40/UE și a prezentei decizii. Pentru a diminua orice sarcină economică inutilă, statele membre ale căror timbre fiscale sau marcaje de identificare naționale utilizate în scopuri fiscale nu respectă una sau mai multe cerințe prevăzute la articolul 16 din Directiva 2014/40/UE și în prezenta decizie ar trebui să poată utiliza timbrele lor fiscale sau marcajele lor de identificare naționale utilizate în scopuri fiscale ca parte a elementului de securitate. În astfel de cazuri, statele membre ar trebui să se asigure că producătorii și importatorii de produse din tutun sunt informați cu privire la elementele de autentificare suplimentare necesare pentru dezvoltarea unui element de securitate conform cu toate cerințele legislative.

(8)

Pentru a asigura integritatea elementelor de securitate și pentru a le proteja împotriva atacurilor externe, ele trebuie să fie aplicate fie prin fixare sau tipărire, fie printr-o combinație a acestor două metode, în așa fel încât să nu poată fi înlocuite, reutilizate sau modificate în niciun fel. În plus, elementele de securitate ar trebui să permită identificarea și verificarea autenticității unui pachet unitar de produs din tutun pe întreaga perioadă în care produsul din tutun se află pe piață.

(9)

Pentru a permite verificarea autenticității unui produs din tutun și, prin urmare, intensificarea combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun în Uniune, statelor membre și Comisiei ar trebui să li se furnizeze, la cerere, eșantioane de produse care să poată fi utilizate ca referință în cadrul analizelor de laborator. În plus, pentru a permite autorităților competente ale unui stat membru să verifice autenticitatea unui produs din tutun destinat pieței naționale a altui stat membru, statele membre ar trebui să își acorde reciproc asistență prin partajarea produselor de referință obținute, precum și prin furnizarea de cunoștințe și expertiză disponibilă în măsura în care acest lucru este posibil.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate pachetelor unitare de produse din tutun introduse pe piața Uniunii.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii și în plus față de definițiile stabilite la articolul 2 din Directiva 2014/40/CE, se aplică următoarele definiții:

(a)

„element de autentificare” înseamnă un element al unui element de securitate;

(b)

„deschis” înseamnă direct perceptibil printr-unul sau mai multe simțuri umane, fără a recurge la dispozitive externe. Categoria soluțiilor de autentificare „deschise” menționată în ISO 12931:2012 este considerată corespunzătoare acestei definiții;

(c)

„semiînchis” înseamnă care nu este direct perceptibil pentru simțurile umane, dar este detectabil de către aceste simțuri cu ajutorul unor dispozitive externe, precum o lampă cu raze UV sau un stilou sau marker special, fără a fi nevoie de cunoștințe sau de formare de specialitate. Categoria soluțiilor de autentificare „închise” autentificate cu instrumente disponibile în comerț menționată în ISO 12931:2012 este considerată corespunzătoare acestei definiții;

(d)

„închis” înseamnă care nu este direct perceptibil pentru simțurile umane și este detectabil doar prin utilizarea unor instrumente concepute special sau a unor echipamente profesionale de laborator. Categoriile de soluții de autentificare „închise” care necesită instrumente concepute special și analiză criminalistică menționate în ISO 12931:2012 sunt considerate corespunzătoare acestei definiții.

Articolul 3

Elementul de securitate

(1)   Statele membre prevăd obligația ca elementele de securitate să fie formate din cel puțin cinci tipuri de elemente de autentificare, dintre care cel puțin:

(a)

unul este deschis;

(b)

unul este semiînchis;

(c)

unul este închis.

(2)   Statele membre prevăd obligația ca cel puțin unul dintre elementele de autentificare menționate la alineatul (1) să fie furnizat de un furnizor terț independent care îndeplinește cerințele stabilite la articolul 8.

(3)   Fiecare stat membru comunică producătorilor și importatorilor de produse din tutun combinația sau combinațiile de elemente de autentificare care trebuie utilizate în elementele de securitate aplicate pachetelor unitare de produse din tutun introduse pe piața din statul respectiv.

Elementele de autentificare menționate la primul paragraf pot include oricare dintre tipurile de elemente de autentificare deschise, semiînchise și închise prezentate în anexă.

(4)   Comunicarea menționată la alineatul (3) are loc până la data de 20 septembrie 2018, cel târziu. Orice modificări ulterioare ale combinației sau combinațiilor de elemente de autentificare este comunicată de statele membre producătorilor și importatorilor de produse din tutun cu cel puțin șase luni înainte de data la care este prevăzută intrarea în vigoare a modificărilor.

Articolul 4

Utilizarea timbrelor fiscale ca element de securitate

(1)   Statele membre care permit utilizarea timbrelor fiscale sau a marcajelor de identificare naționale utilizate în scopuri fiscale pentru dezvoltarea elementelor de securitate se asigură că elementul de securitate final respectă cerințele de la articolul 3 din prezenta decizie și de la articolul 16 din Directiva 2014/40/UE.

(2)   Atunci când un timbru fiscal sau un marcaj de identificare național utilizat în scopuri fiscale destinat utilizării ca element de securitate nu respectă una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la alineatul (1), el va fi utilizat doar ca parte a unui element de securitate. În astfel de cazuri, statele membre asigură faptul că producătorii și importatorii de produse din tutun sunt informați cu privire la tipurile suplimentare de elemente de autentificare necesare pentru dezvoltarea unui element de securitate conform.

(3)   Informațiile menționate la alineatul (2) sunt puse la dispoziția producătorilor și importatorilor de produse din tutun până la 20 septembrie 2018 cel târziu. Orice informații subsecvente referitoare la modificările aduse timbrului fiscal sau marcajului de identificare național utilizat în scopuri fiscale destinat utilizării ca element de securitate sunt comunicate producătorilor și importatorilor de produse din tutun cu cel puțin șase luni înainte de data la care este prevăzută intrarea în vigoare a modificărilor, cu condiția ca aceste informații să le fie necesare în scopul dezvoltării unui element de securitate conform.

Articolul 5

Aplicarea elementelor de securitate pe pachetele unitare

(1)   Statele membre prevăd obligația ca aplicarea elementelor de securitate pe pachetele unitare de produse din tutun să se efectueze prin oricare dintre următoarele metode:

(a)

fixare;

(b)

tipărire;

(c)

combinație de fixare și tipărire.

(2)   Elementele de securitate se aplică pe pachetele unitare de produse din tutun în așa fel încât:

(a)

să permită identificarea și verificarea autenticității unui pachet unitar de produs din tutun pe întreaga perioadă în care produsul din tutun se află pe piață; și

(b)

să fie protejate împotriva înlocuirii, reutilizării sau modificării în orice mod.

Articolul 6

Integritatea elementelor de securitate

(1)   Statele membre pot decide, în orice moment, să pună în aplicare sau să retragă programe de rotație a elementelor de securitate.

(2)   Dacă un stat membru are motive să considere că integritatea oricărui element de autentificare al unui element de securitate utilizat în mod curent pe piața sa este compromisă, el solicită înlocuirea sau modificarea elementului de securitate respectiv. Dacă un stat membru detectează un element de securitate compromis, el informează în acest sens producătorii și importatorii, precum și furnizorii elementului de securitate în cauză, în termen de cinci zile lucrătoare.

(3)   Statele membre pot stabili orientări sau cerințe oficiale cu privire la securitatea procedurilor de producție și de distribuție, precum cele referitoare la utilizarea unor echipamente și a altor componente sigure, la audituri, instrumente de monitorizare a cantităților produse, precum și la expedierea în condiții de siguranță, în vederea evitării, descurajării, identificării și reducerii producției ilicite, a distribuției sau a furtului de elemente de securitate și de elemente de autentificare din care sunt alcătuite acestea.

Articolul 7

Verificarea autenticității produselor din tutun

(1)   Statele membre se asigură că dispun de mijloacele necesare pentru a analiza fiecare combinație de elemente de autentificare a căror utilizare o permit în dezvoltarea elementelor de securitate, în conformitate cu articolele 3 și 4 din prezenta decizie, pentru a putea stabili dacă un pachet unitar de produs din tutun este sau nu autentic. Analiza trebuie să fie efectuată în conformitate cu criterii de performanță și o metodologie de evaluare recunoscute la nivel internațional, precum cele stabilite în ISO 12931:2012.

(2)   Statele membre solicită producătorilor și importatorilor de produse din tutun situați pe teritoriul lor să furnizeze, pe baza unei cereri scrise, eșantioane de produse din tutun aflate la momentul respectiv pe piață. Eșantioanele se furnizează în format de pachet unitar și includ elementul de securitate aplicat. Statele membre, la cerere, pun la dispoziția Comisiei eșantioanele de produse din tutun primite.

(3)   Statele membre, la cerere, își acordă reciproc asistență în verificarea autenticității unui produs din tutun destinat pieței naționale a altui stat membru, inclusiv prin partajarea oricăror eșantioane obținute în temeiul alineatului (2).

Articolul 8

Independența furnizorilor de elemente de autentificare

(1)   În sensul articolului 3 alineatul (2), un furnizor de elemente de autentificare, precum și, dacă este cazul, subcontractanții săi, sunt considerați independenți dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

(a)

independență față de industria tutunului în ceea ce privește forma juridică, organizarea și luarea deciziilor. În special, se evaluează dacă întreprinderea sau grupul de întreprinderi nu se află sub controlul direct sau indirect al industriei tutunului, inclusiv prin intermediul unei participații minoritare;

(b)

independență financiară față de industria tutunului, care va fi prezumată dacă, înainte de asumarea funcțiilor sale, întreprinderea sau grupul de întreprinderi generează mai puțin de 10 % din cifra sa de afaceri anuală mondială, excluzând TVA și orice alte taxe indirecte, din bunuri și servicii furnizate sectorului tutunului în ultimii doi ani calendaristici, în măsura în care se poate determina pe baza celor mai recente conturi aprobate. Pentru fiecare an calendaristic ulterior, cifra de afaceri mondială, excluzând TVA și orice alte taxe indirecte, din bunuri și servicii furnizate sectorului tutunului nu depășește 20 %;

(c)

absența conflictelor de interese cu industria tutunului în ceea ce privește persoanele responsabile de conducerea întreprinderii sau a grupului de întreprinderi, inclusiv membrii consiliului de administrație sau ai oricărei alte forme de organism de conducere. În special, aceste persoane:

(i)

nu au participat la structurile întreprinderilor din industria tutunului în ultimii cinci ani;

(ii)

acționează independent de orice interese pecuniare sau nepecuniare legate de industria tutunului, inclusiv deținerea de acțiuni, participarea la sisteme de pensii private sau interese deținute de partenerii, soții/soțiile sau rudele lor directe în linie ascendentă sau descendentă.

(2)   În cazul în care un furnizor de elemente de autentificare recurge la subcontractanți, el rămâne responsabil de asigurarea conformității subcontractanților cu criteriile de independență stabilite la alineatul (1).

(3)   Statele membre, precum și Comisia, pot solicita furnizorilor de elemente de autentificare, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanților acestora, să li se furnizeze documentele necesare pentru a evalua conformitatea cu criteriile stabilite la alineatul (1). Astfel de documente pot include declarații anuale de conformitate cu criteriile de independență stabilite la alineatul (1). Statele membre și Comisia pot impune ca declarațiile anuale să includă o listă completă a serviciilor prestate industriei tutunului în cursul celui mai recent an calendaristic, precum și declarații individuale de independență financiară față de industria tutunului puse la dispoziție de toți membrii conducerii furnizorului independent.

(4)   Orice modificare a circumstanțelor legate de criteriile menționate la alineatul (1), de natură să afecteze independența unui furnizor de elemente de autentificare (inclusiv, dacă este cazul, a subcontractanților săi), care persistă timp de doi ani calendaristici consecutivi, se comunică fără întârziere statelor membre relevante și Comisiei.

(5)   În cazul în care informațiile obținute în conformitate cu alineatul (3) sau comunicarea menționată la alineatul (4) dezvăluie faptul că un furnizor de elemente de autentificare (inclusiv, dacă este cazul, subcontractanții săi) nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1), într-un termen rezonabil și cel mai târziu până la sfârșitul anului calendaristic următor anului calendaristic în care informațiile au fost primite sau comunicarea a fost primită, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea criteriilor stabilite la alineatul (1).

(6)   Furnizorii de elemente de autentificare informează fără întârziere statele membre relevante și Comisia cu privire la apariția oricăror amenințări sau a altor tentative de exercitare a unei influențe necorespunzătoare care pot submina în mod efectiv sau potențial independența lor.

(7)   Autoritățile publice sau întreprinderile de drept public împreună cu subcontractanții lor sunt considerate independente de industria tutunului.

(8)   Procedurile care guvernează monitorizarea conformității cu criteriile de independență stabilite la alineatul (1) sunt supuse unei revizuiri periodice de către Comisie, în vederea evaluării conformității lor cu cerințele prezentei decizii. Concluziile revizuirii se publică și fac parte din raportul privind aplicarea Directivei 2014/40/UE prevăzut la articolul 28 din directiva respectivă.

Articolul 9

Dispoziție tranzitorie

(1)   Țigaretele și tutunul de rulat care au fost produse în Uniune sau importate în Uniune înainte de 20 mai 2019 și care nu poartă un element de securitate în conformitate cu prezenta decizie pot rămâne în liberă circulație până la 20 mai 2020.

(2)   Produsele din tutun altele decât țigaretele și tutunul de rulat care au fost produse în Uniune sau importate în Uniune înainte de 20 mai 2024 și care nu poartă un element de securitate în conformitate cu prezenta decizie pot rămâne în liberă circulație până la 20 mai 2026.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 127, 29.4.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun (a se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  ISO 12931:2012 (Criterii de performanță pentru soluțiile de stabilire a autenticității utilizate în combaterea contrafacerii bunurilor materiale).


ANEXĂ

TIPURI DE ELEMENTE DE AUTENTIFICARE

Deschise

Semiînchise

Închise

Guilloche

Model ornamental constând în două sau mai multe benzi împletite, tipărite în mai multe culori nonstandard.

Imagini laser

Imagine care devine vizibilă ochiului uman doar atunci când este luminată cu o lumină de o anumită lungime de undă, precum un indicator cu laser.

Identificatori ADN

Marcator de analiză criminalistică implicând utilizarea principiilor matematice combinatorii pentru definirea secvențelor de nucleotide.

Imprimare în curcubeu

Combinație de două sau mai multe culori, care se întrepătrund subtil, ceea ce conduce la crearea de nuanțe intercalate (generând culorile curcubeului).

Imagine polarizată

Imagine care devine vizibilă ochiului uman doar atunci când deasupra ei este așezat un filtru polarizant specific.

Identificatori moleculari

Marcator chimic care, fiind adesea inclus în materiile prime ale obiectului pe care îl marchează, permite detectarea diluției și a rapoartelor amestecurilor în materiale. Codificat în mod unic și încorporat în cantități infime.

Imagine latentă

Un model liniar tipărit prin tehnica intaglio, care arată o imagine diferită atunci când obiectul pe care este tipărit este înclinat. Imaginea poate fi combinată cu cerneală cu cromatică variabilă.

Hârtie inertă UV

Hârtie specială care nu reflectă lumina ultravioletă. Adecvată pentru tipărire cu cerneluri sensibile la ultraviolete (UV) care vor fi vizibile în momentul expunerii la lămpi speciale cu UV.

Fibre de securitate (închis)

Fibre fluorescente invizibile care sunt amplasate aleatoriu pe o hârtie adecvată. Nu pot fi scanate sau fotocopiate și vor deveni vizibile doar prin expunere la lămpi speciale cu UV.

Cerneală cu cromatică variabilă

Culorile variază în momentul vizualizării din unghiuri diferite.

Fibre de securitate (semiînchis)

Fibre fluorescente vizibile integral sau parțial integrate printr-un model aleatoriu care nu este reproductibil. Pot avea diferite culori și forme. Își schimbă culoarea în momentul expunerii la lumină UV.

Elemente magnetice

Model de elemente magnetice care generează un semnal sau o serie de semnale, care pot fi detectate de la distanță prin dispozitive speciale de identificare.

Modele tactile

Tehnică de tipărire intaglio care generează un relief tactil proeminent care poate fi autentificat prin expunere la lumină oblică. Această tehnică poate fi combinată cu o imagine latentă.

Microtipărire

Text tipărit cu caractere extrem de mici care trebuie să fie mărit pentru a putea fi citit cu ochiul liber.

Cerneluri anti-Stokes

Cerneluri cu proprietăți anti-Stokes care pot fi examinate utilizând un comparator video spectral (instrumente VSC).

Hologramă

Afișare a unei înregistrări fotografice complet tridimensionale a unui câmp luminos cu unghi de observare.

Cerneală termocromă

Cerneală termoreactivă care este sensibilă la schimbările de temperatură. Cerneala își va schimba culoarea sau va dispărea în momentul expunerii la modificări de temperatură.

Cerneluri reactive (închis)

Cerneluri incolore sau transparente care devin vizibile în momentul reacției cu un diluant specific aplicat cu ajutorul unor instrumente special concepute, în condiții de laborator.

 

Cerneluri reactive (semiînchis)

Cerneluri incolore sau transparente care devin vizibile în momentul reacției cu un diluant specific aplicat cu un stilou sau marker special.