23.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 352/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2373 AL CONSILIULUI

din 22 decembrie 2016

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1127

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 iulie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1127 (2) privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, stabilind o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(2)

Consiliul a stabilit că încă trei persoane au fost implicate în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului (3), că a fost luată o decizie cu privire la acestea de către o autoritate competentă în înțelesul articolului 1 alineatul (4) din respectiva poziție comună și că persoanele în cauză ar trebui să facă obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(3)

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1127 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LAJČÁK


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1127 al Consiliului din 12 iulie 2016 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2425 (JO L 188, 13.7.2016, p. 1).

(3)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).


ANEXĂ

Persoanele menționate mai jos se adaugă la lista persoanelor prevăzută în secțiunea I (Persoane) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1127:

EL HAJJ, Hassan Hassan, născut la 22 martie 1988 la Zaghdraiya, Sidon (Liban), cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada);

MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE), născut la 5 noiembrie 1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia);

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13 octombrie 1976 la Pülümür (Turcia).