28.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 21/45


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 20 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Atunci când evaluează caracterul complet al cererii în legătură cu anumite aprobări prudențiale, înainte de a decide dacă să acorde sau nu aprobările menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante ar trebui să asigure o cooperare reciprocă promptă și eficientă și să ajungă la o înțelegere comună în ceea ce privește primirea unei cereri complete sau aspectele cererii pe care le consideră incomplete.

(2)

Supraveghetorul consolidant ar trebui să confirme solicitantului și autorităților competente relevante data primirii cererii complete, pentru a asigura claritatea cu privire la data exactă la care începe să curgă termenul de șase luni pentru adoptarea deciziei comune și a reduce la minimum riscul unor eventuale controverse cu privire la acest punct de plecare.

(3)

Evaluarea caracterului complet al cererii ar trebui realizată pe baza aspectelor pe care trebuie să le evalueze autoritățile competente atunci când decid în legătură cu acordarea aprobării solicitate. Asigurarea legăturii între evaluarea care trebuie efectuată de autoritățile competente și informațiile care trebuie să fie incluse în cererile depuse este esențială pentru a îmbunătăți calitatea cererilor și asigură coerența între colegiile de supraveghere, atât în ceea ce privește conținutul cererilor, cât și evaluarea caracterului complet al acestora.

(4)

Pentru a se asigura o aplicare coerentă a procesului de adoptare a unei decizii comune, este important ca fiecare etapă să fie bine definită. Un proces clar definit facilitează schimbul prompt de informații, asigură alocarea proporțională și gestionarea eficientă a resurselor de supraveghere, promovează înțelegerea reciprocă, dezvoltă relații de încredere între autoritățile de supraveghere și promovează o supraveghere eficace.

(5)

Evaluarea caracterului complet al cererii nu ar trebui să se extindă la evaluarea cererii, pe care autoritățile competente o efectuează pentru a hotărî în legătură cu acordarea aprobării. Timpul prevăzut pentru fiecare etapă a procesului de adoptare a deciziei comune ar trebui, prin urmare, să fie proporțional cu complexitatea și domeniul de aplicare ale etapei respective, ținând seama de faptul că termenul pentru adoptarea unei decizii comune nu poate fi prelungit sau suspendat.

(6)

Supraveghetorul consolidant ar trebui să fie în măsură să evalueze dacă și în ce mod modelul pentru care se solicită aprobarea include expunerile deținute în jurisdicții din afara Uniunii. În acest context, ar trebui promovată interacțiunea dintre autoritățile competente și autoritățile de supraveghere din țări terțe, pentru a permite autorităților competente să realizeze o evaluare completă a performanței modelului.

(7)

Planificarea promptă și realistă a procesului de adoptare a deciziei comune este esențială. Fiecare autoritate competentă implicată ar trebui să transmită supraveghetorului consolidant contribuția sa la decizia comună în mod prompt și eficient.

(8)

Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare, ar trebui stabilite etapele de urmat pentru a efectua evaluarea și a adopta decizia comună, recunoscându-se că unele sarcini aferente acestui proces pot fi efectuate în paralel, iar altele succesiv.

(9)

Pentru a se facilita adoptarea deciziilor comune, este important ca autoritățile competente implicate în procesul decizional să comunice între ele, în special înainte de finalizarea deciziilor comune.

(10)

Pentru a se asigura instituirea unui proces eficace, supraveghetorul consolidant ar trebui să aibă responsabilitatea finală pentru a stabili ce pași trebuie urmați pentru adoptarea unei decizii comune privind aprobarea modelelor interne.

(11)

Prin stabilirea unor dispoziții clare privind conținutul deciziilor comune ar trebui să se asigure că deciziile comune sunt pe deplin motivate și contribuie la monitorizarea eficientă a oricăror termeni și condiții.

(12)

Pentru clarificarea procesului care trebuie urmat după adoptarea deciziei comune, pentru asigurarea tratării transparente a rezultatului procesului decizional și pentru facilitarea desfășurării, dacă este necesar, a unor acțiuni subsecvente adecvate, ar trebui stabilite standarde privind comunicarea deciziei comune.

(13)

Calendarul procesului de adoptare a unei decizii comune privind cererile de aprobare legate de extinderile sau modificările importante ale modelelor, precum și împărțirea sarcinilor între supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante ar trebui să fie proporționale cu domeniul de aplicare al respectivelor extinderi sau modificări importante ale modelelor.

(14)

Procesul de adoptare a deciziei comune în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 include procedura care trebuie urmată dacă nu se ajunge la o decizie comună. Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a acestui aspect al procesului și, în special, pentru a se asigura articularea unor decizii pe deplin motivate și a clarifica tratamentul aplicat eventualelor opinii sau rezerve exprimate de autoritățile competente relevante, ar trebui stabilite standarde referitoare la calendarul pentru adoptarea deciziilor în absența unei decizii comune și la comunicarea acestor decizii.

(15)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei Europene de către autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană – ABE).

(16)

ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament specifică procesul de adoptare a deciziei comune menționat la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește cererile de aprobare menționate la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) și articolul 363 din respectivul regulament, în scopul de a facilita adoptarea deciziilor comune.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„autoritate competentă relevantă” înseamnă o autoritate competentă, alta decât supraveghetorul consolidant, care este responsabilă pentru supravegherea filialelor participante la depunerea cererii comune ale unei instituții-mamă din UE, ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE și care trebuie să adopte o decizie comună, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu privire la cererea menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv;

2.

„solicitant” înseamnă o instituție-mamă din UE și filialele sale sau filialele unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE, care depun o cerere;

3.

„raport de evaluare” înseamnă un raport care cuprinde evaluarea unei cereri în conformitate cu articolul 6.

CAPITOLUL II

PROCESUL DE ADOPTARE A DECIZIEI COMUNE

Articolul 3

Implicarea autorităților de supraveghere din țări terțe în procesul de evaluare

(1)   Supraveghetorul consolidant poate decide să implice autoritățile de supraveghere ale unei țări terțe care participă la colegiul de supraveghere, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei (3), în procesul de evaluare a cererilor depuse în temeiul articolului 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazurile în care solicitantul își desfășoară activitatea în țara terță respectivă și intenționează să aplice metodologiile în cauză expunerilor din țara terță respectivă. În acest caz, atât supraveghetorul consolidant, cât și autoritățile respective ajung la un acord în legătură cu gradul de implicare a autorităților de supraveghere din țara terță în următoarele scopuri:

(a)

transmiterea în atenția supraveghetorului consolidant a contribuției lor la raportul de evaluare pregătit de supraveghetorul consolidant;

(b)

adăugarea contribuțiilor menționate la litera (a) ca anexe la raportul de evaluare pregătit de supraveghetorul consolidant.

(2)   Atunci când supraveghetorul consolidant decide să implice autoritățile de supraveghere ale unor țări terțe, supraveghetorul consolidant nu transmite autorităților de supraveghere din țările terțe rapoartele de evaluare pregătite de orice autoritate competentă relevantă decât cu consimțământul expres al autorității competente relevante respective.

(3)   Supraveghetorul consolidant oferă autorităților competente relevante toate informațiile cu privire la domeniul de aplicare, nivelul și natura implicării autorităților de supraveghere din țara terță în procesul de evaluare și la măsura în care raportul de evaluare pregătit de supraveghetorul consolidant a beneficiat de contribuțiile acestora.

Articolul 4

Evaluarea caracterului complet al cererii

(1)   La primirea unei cereri de aprobare vizate la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, depuse de solicitant, supraveghetorul consolidant transmite cererea autorităților competente relevante fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 10 zile.

(2)   Supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante evaluează caracterul complet al cererii în termen de șase săptămâni de la primirea acesteia de către supraveghetorul consolidant.

(3)   O cerere este considerată completă dacă include toate informațiile de care au nevoie autoritățile competente pentru a evalua cererea în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în special la articolele 143, 144, 151, 283, 312 și 363 din regulamentul respectiv.

(4)   Autoritățile competente relevante transmit supraveghetorului consolidant evaluarea lor cu privire la caracterul complet al cererii.

(5)   Evaluarea menționată la alineatul (4) indică eventualele elemente ale cererii care sunt considerate incomplete sau lipsă.

(6)   În cazul în care o autoritate competentă relevantă nu transmite supraveghetorului consolidant evaluarea sa cu privire la caracterul complet al cererii în termenul menționat la alineatul (2), se consideră că din punctul de vedere al autorității competente relevante cererea este completă.

(7)   În cazul în care supraveghetorul consolidant sau oricare dintre autoritățile competente relevante consideră că informațiile furnizate în cerere sunt incomplete, supraveghetorul consolidant informează solicitantul în legătură cu aspectele cererii considerate incomplete sau lipsă și îi oferă posibilitatea de a transmite informațiile care lipsesc.

(8)   Atunci când un solicitant furnizează informațiile lipsă menționate la alineatul (7), supraveghetorul consolidant transmite aceste informații autorităților competente relevante fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 10 de zile de la primirea informațiilor respective.

(9)   Supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante evaluează dacă cererea este completă, ținând seama de informațiile suplimentare, în termen de șase săptămâni de la primirea informațiilor respective de către supraveghetorul consolidant, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (3)-(6).

(10)   În cazul în care o cerere completă a fost evaluată în prealabil ca fiind incompletă, perioada de șase luni menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este considerată a începe la data primirii de către supraveghetorul consolidant a informațiilor care au completat cererea.

(11)   Atunci când o cerere este evaluată ca fiind completă, supraveghetorul consolidant informează solicitantul și autoritățile competente relevante în legătură cu aceasta, indicând data primirii cererii complete sau data primirii informațiilor care au completat cererea.

(12)   În orice caz, supraveghetorul consolidant sau orice autoritate competentă relevantă poate impune solicitantului să furnizeze informații suplimentare necesare pentru evaluarea cererii și pentru adoptarea unei decizii comune cu privire la respectiva cerere.

Articolul 5

Planificarea etapelor procesului de adoptare a deciziei comune

(1)   Înainte de începerea procesului de adoptare a deciziei comune, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante convin asupra unui calendar al etapelor procesului de adoptare a deciziei comune și asupra împărțirii sarcinilor. În caz de dezacord, supraveghetorul consolidant stabilește calendarul după luarea în considerare a opiniilor și rezervelor exprimate de autoritățile competente relevante. Calendarul se stabilește în termen de șase săptămâni de la primirea unei cereri complete. După finalizare, calendarul este transmis de supraveghetorul consolidant autorităților competente relevante.

(2)   Calendarul include data primirii cererii complete în temeiul articolului 4 alineatul (9) și cel puțin următoarele etape:

(a)

un acord privind calendarul și împărțirea sarcinilor între supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante;

(b)

un acord privind gradul de implicare a autorităților de supraveghere din țări terțe în temeiul articolului 3;

(c)

dialogul dintre supraveghetorul consolidant, autoritățile competente relevante și solicitant cu privire la detaliile cererii, în cazul în care supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante consideră că acest lucru este necesar;

(d)

transmiterea rapoartelor de evaluare de către autoritățile competente relevante supraveghetorului consolidant, în temeiul articolului 6 alineatul (2);

(e)

dialogul dintre supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante cu privire la rapoartele de evaluare, în temeiul articolului 7 alineatul (2);

(f)

pregătirea proiectului de decizie comună de către supraveghetorul consolidant și transmiterea acestuia către autoritățile competente relevante, în temeiul articolului 7 alineatele (3) și (4);

(g)

consultarea solicitantului cu privire la proiectul de decizie comună, atunci când acest lucru este impus de legislația unui stat membru;

(h)

dialogul dintre supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante referitor la proiectul de decizie comună, în temeiul articolului 7 alineatul (4);

(i)

transmiterea proiectului de decizie comună de supraveghetorul consolidant către autoritățile competente relevante, în vederea ajungerii la un acord și a adoptării deciziei comune în temeiul articolului 8;

(j)

comunicarea deciziei comune solicitantului, în temeiul articolului 9.

(3)   Calendarul îndeplinește toate cerințele următoare:

(a)

este proporțional cu domeniul de aplicare al cererii;

(b)

reflectă domeniul de aplicare și complexitatea fiecărei sarcini efectuate de autoritățile competente relevante și de supraveghetorul consolidant, precum și complexitatea instituțiilor care fac parte din grupul căruia urmează să i se aplice decizia comună;

(c)

ține seama, în măsura posibilului, de alte activități realizate de supraveghetorul consolidant și de autoritățile competente relevante în cadrul programului de examinare prudențială al colegiului, menționat la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(4)   Împărțirea sarcinilor reflectă următoarele:

(a)

domeniul de aplicare și complexitatea cererii;

(b)

importanța domeniului de aplicare al cererii pentru fiecare instituție;

(c)

tipul expunerilor sau al riscurilor la care se referă cererea și situarea geografică a acestora;

(d)

măsura în care expunerile sau riscurile asumate într-o anumită jurisdicție influențează gradul de importanță al modificărilor sau al extinderilor modelelor, în momentul evaluării la nivel consolidat;

(e)

capacitatea supraveghetorului consolidant și a fiecărei autorități competente relevante de a efectua sarcinile necesare pentru a realiza o evaluare și a formula un aviz pe deplin motivat.

În sensul primului paragraf litera (c), în cazul în care situarea geografică a expunerilor sau a riscurilor este diferită de locul în care expunerile sau riscurile sunt gestionate, creditate sau comercializate, împărțirea sarcinilor conferă responsabilități separate autorităților competente din statele membre în care expunerile sau riscurile sunt situate și autorităților competente din statele membre în care expunerile sau riscurile respective sunt gestionate, creditate sau comercializate.

(5)   Supraveghetorul consolidant comunică solicitantului o dată orientativă pentru dialogul menționat la alineatul (2) litera (c) și o dată estimată pentru comunicarea menționată la alineatul (2) litera (i).

(6)   În cazul în care devine necesară actualizarea calendarului sau a împărțirii sarcinilor, supraveghetorul consolidant face acest lucru în consultare cu autoritățile competente relevante.

Articolul 6

Pregătirea rapoartelor de evaluare

(1)   Autoritățile competente relevante și supraveghetorul consolidant evaluează cererea pe baza împărțirii sarcinilor stabilită în conformitate cu articolul 5 alineatul (1). Aceste evaluări iau forma unor rapoarte de evaluare.

(2)   Fiecare autoritate competentă relevantă transmite supraveghetorului consolidant raportul său de evaluare până la data specificată în calendar în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (d).

(3)   Fiecare raport de evaluare include cel puțin toate elementele următoare:

(a)

o opinie cu privire la acordarea sau refuzarea aprobării solicitate, pe baza cerințelor stabilite la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împreună cu motivele care au stat la baza opiniei respective;

(b)

termenii și condițiile, dacă există, în care o astfel de aprobare ar trebui să fie acordată, inclusiv motivele corespunzătoare acestora și un calendar pentru îndeplinirea acestora;

(c)

evaluările privind aspectele pe care trebuie să le evalueze autoritățile competente în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, referitoare la aprobările menționate la articolul 143, 144, 151, 283, 312 sau 363 din regulamentul respectiv;

(d)

eventualele recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate în timpul evaluării cererii și pentru adoptarea unei decizii comune privind cererea.

Articolul 7

Pregătirea proiectului de decizie comună

(1)   Supraveghetorul consolidant comunică unei autorități competente relevante orice raport de evaluare vizat la articolul 6 dacă această contribuție este utilă pentru evaluarea efectuată de respectiva autoritate competentă relevantă.

(2)   Supraveghetorul consolidant poartă un dialog cu autoritățile competente relevante, astfel cum se prevede în calendar în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (e), pe baza rapoartelor de evaluare pregătite de supraveghetorul consolidant și de autoritățile competente relevante, în vederea pregătirii unui proiect de decizie comună.

(3)   Supraveghetorul consolidant pregătește un proiect de decizie comună pe deplin motivat. Proiectul de decizie comună specifică fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

denumirile supraveghetorului consolidant și ale autorităților competente relevante implicate în proiectul de decizie comună;

(b)

denumirea grupului de instituții și o listă a tuturor instituțiilor din cadrul grupului la care se referă și cărora li se aplică proiectul de decizie comună, cu informații detaliate privind domeniul de aplicare al proiectului de decizie comună;

(c)

trimiterile la legislația Uniunii și la legislația națională aplicabile în legătură cu pregătirea, finalizarea și aplicarea proiectului de decizie comună;

(d)

data proiectului de decizie comună și a oricărei actualizări relevante a acestuia, în cazul realizării unor extinderi sau modificări importante, astfel cum sunt menționate la articolul 13;

(e)

o opinie cu privire la acordarea aprobării solicitate, pe baza rapoartelor de evaluare menționate la articolul 6;

(f)

în cazul în care opinia menționată la litera (e) este de a acorda aprobarea solicitată, data de la care se acordă aprobarea;

(g)

o scurtă descriere a rezultatelor evaluărilor pentru fiecare instituție din cadrul grupului;

(h)

eventualele recomandări pentru remedierea oricăror deficiențe constatate în timpul evaluării cererii și pentru adoptarea unei decizii comune privind cererea;

(i)

orice termeni și condiții, inclusiv motivele corespunzătoare acestora, care trebuie îndeplinite de către solicitant înainte de utilizarea aprobării menționate la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, după caz;

(j)

data de referință în legătură cu literele (g), (h) și (i);

(k)

calendarul pentru îndeplinirea termenilor și condițiilor menționate la litera (i) sau pentru aplicarea recomandărilor menționate la litera (h), dacă este cazul;

(l)

calendarul pentru transpunerea proiectului de decizie comună în aprobări naționale corespunzătoare, dacă este cazul.

(4)   Supraveghetorul consolidant transmite proiectul de decizie comună autorităților competente relevante în vederea dialogului menționat la articolul 5 alineatul (2) litera (h), dacă este cazul.

Articolul 8

Adoptarea deciziei comune

(1)   Supraveghetorul consolidant revizuiește proiectul de decizie comună, dacă este necesar, pentru a reflecta concluziile dialogului menționat la articolul 7 alineatul (4), și elaborează un proiect final de decizie comună.

(2)   Supraveghetorul consolidant transmite proiectul final de decizie comună autorităților competente relevante, fără întârzieri nejustificate și până la termenul limită specificat în calendar în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (i), fixând un termen în care acestea să își dea acordul lor scris, care poate fi transmis prin mijloace electronice.

(3)   Autoritățile competente relevante care primesc proiectul final de decizie comună și nu au obiecții în legătură cu acesta transmit supraveghetorului consolidant acordul lor scris în termenul stabilit.

(4)   Se consideră că a fost adoptată o decizie comună numai atunci când toate autoritățile competente relevante au transmis acordul lor scris.

(5)   Decizia comună cuprinde decizia comună în sine și acordurile scrise atașate la aceasta. Supraveghetorul consolidant pune decizia comună la dispoziția tuturor autorităților competente relevante.

Articolul 9

Comunicarea deciziei comune

(1)   Supraveghetorul consolidant comunică solicitantului decizia comună menționată la articolul 8 alineatul (5), în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împreună cu informațiile privind transpunerea deciziei comune în aprobări naționale corespunzătoare, dacă este cazul, în termenul specificat în calendar, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (j).

(2)   Supraveghetorul consolidant confirmă autorităților competente relevante faptul că a comunicat decizia comună solicitantului.

(3)   Dacă este cazul, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante discută pe marginea deciziei comune cu instituțiile care sunt stabilite pe teritoriul lor de competență și care fac obiectul deciziei comune, în vederea explicării detaliilor referitoare la decizie și la aplicarea acesteia.

CAPITOLUL III

DEZACORDURI ȘI DECIZII LUATE ÎN ABSENȚA UNEI DECIZII COMUNE

Articolul 10

Procesul decizional în absența unei decizii comune

(1)   În cazul în care nu se ajunge la un acord în termenul menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, supraveghetorul consolidant consultă, la cererea oricăreia dintre autoritățile competente relevante, Autoritatea Bancară Europeană (ABE). Supraveghetorul consolidant poate consulta ABE din proprie inițiativă.

(2)   În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună în termenul menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, decizia supraveghetorului consolidant menționată la articolul 20 alineatul (4) primul paragraf din regulamentul respectiv se confirmă în scris și până la data cea mai îndepărtată dintre cele de mai jos:

(a)

o lună de la expirarea termenului menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care niciuna dintre autoritățile competente relevante nu a înaintat cazul către ABE în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) al patrulea paragraf din regulamentul respectiv;

(b)

o lună de la primirea oricăror recomandări din partea ABE în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, în cazul în care supraveghetorul consolidant a consultat ABE în termenul menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(c)

o lună de la adoptarea unei decizii a ABE în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)   În cazul în care ABE a fost consultată în temeiul alineatului (1), decizia supraveghetorului consolidant menționată la alineatul (2) include o explicație referitoare la orice abateri de la recomandările ABE.

Articolul 11

Elaborarea deciziilor luate în absența unei decizii comune

Decizia luată de supraveghetorul consolidant în absența unei decizii comune include toate elementele enumerate la articolul 7 alineatul (3), după caz.

Articolul 12

Comunicarea deciziilor luate în absența unei decizii comune

Supraveghetorul consolidant comunică decizia sa solicitantului și autorităților competente relevante fără întârziere, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

CAPITOLUL IV

ACTUALIZAREA DECIZIILOR ÎN CAZUL UNOR EXTINDERI SAU MODIFICĂRI IMPORTANTE ALE MODELELOR ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE

Articolul 13

Extinderi sau modificări importante ale modelelor

(1)   În cazul în care o cerere de aprobare se referă la extinderi sau modificări importante ale modelelor în conformitate cu articolul 143 alineatul (3), articolul 151 alineatele (4) sau (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente responsabile pentru supravegherea instituțiilor care sunt afectate de respectivele extinderi sau modificări importante ale modelelor acționează împreună, pe baza unei consultări temeinice, pentru a decide în legătură cu acordarea sau nu a aprobării solicitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, conform procesului stabilit la articolele 3-9 din prezentul regulament.

(2)   Calendarul procesului de adoptare a deciziei comune în vederea acordării aprobării cu privire la extinderi sau modificări importante îndeplinește toate condițiile de mai jos:

(a)

este proporțional cu domeniul de aplicare al extinderilor sau modificărilor importante;

(b)

este proporțional cu responsabilitățile și cu împărțirea sarcinilor între supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante responsabile pentru supravegherea instituțiilor care sunt afectate de respectivele extinderi sau modificări importante ale modelelor.

În sensul primului paragraf litera (b), în cazul în care o cerere se referă la o extindere sau o modificare importantă a modelelor care afectează instituții stabilite într-un singur stat membru, timpul alocat supraveghetorului consolidant pentru toate aspectele procesului stabilit la articolele 3-9 se limitează la minimum.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (a se vedea pagina 2 din prezentul Jurnal Oficial).