15.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/6


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/578 A COMISIEI

din 11 aprilie 2016

de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 281,

întrucât:

(1)

Articolul 280 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare „codul”) prevede obligația Comisiei de a elabora un program de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice (denumit în continuare „programul de lucru”). Primul program de lucru a fost adoptat prin Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Comisiei (2). Este necesar ca acest program să fie actualizat. Având în vedere numărul de modificări care trebuie aduse Deciziei de punere în aplicare 2014/255/UE și din motive de claritate, este adecvat să se înlocuiască și să se abroge decizia respectivă.

(2)

Programul de lucru este important îndeosebi pentru stabilirea măsurilor tranzitorii legate de sistemele electronice și a termenelor pentru instalarea sistemelor care nu sunt încă operaționale până la data aplicării codului, și anume 1 mai 2016. Prin urmare, programul de lucru este necesar pentru a stabili perioadele tranzitorii legate de sistemele electronice prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 (3), în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 (4) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 (5) ale Comisiei.

(3)

Codul prevede că toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale și stocarea acestor informații trebuie să se realizeze prin utilizarea tehnicilor electronice de prelucrare a datelor și că sistemele informatice și de comunicații trebuie să ofere operatorilor economici aceleași facilități în toate statele membre. Pentru a asigura aplicarea corectă a codului, programul de lucru ar trebui așadar să prevadă un plan amplu pentru implementarea sistemelor electronice.

(4)

În consecință, pentru ca acest cod să poată fi aplicat în practică, programul de lucru ar trebui să includă o listă a sistemelor electronice care trebuie pregătite și dezvoltate de statele membre (denumite „sisteme naționale”) sau de statele membre în colaborare cu Comisia (denumite „sisteme transeuropene”). Această listă ar trebui să se bazeze pe documentul de planificare existent, referitor la toate proiectele vamale legate de tehnologia informației, denumit „planul strategic multianual” (PSM), care este întocmit în conformitate cu Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), în special în conformitate cu articolul 4 și articolul 8 alineatul (2). Sistemele electronice menționate în programul de lucru ar trebui să facă obiectul aceleiași abordări în ceea ce privește managementul de proiect și să fie pregătite și dezvoltate așa cum se prevede în PSM.

(5)

Programul de lucru ar trebui să identifice sistemele electronice, temeiul juridic corespunzător, etapele-cheie și datele avute în vedere pentru începerea operațiunilor. Datele la care se face referire prin sintagma „date de începere a instalării” ar trebui să fie primele date posibile de la care statele membre sunt în măsură să demareze funcționarea noului sistem electronic. Totodată, programul de lucru ar trebui să definească „datele de încheiere a instalării” ca fiind datele limită până la care toate statele membre și toți operatorii economici demarează utilizarea sistemului electronic nou sau actualizat, în conformitate cu cerințele codului. Aceste perioade sunt necesare pentru implementarea instalării sistemului la nivelul Uniunii. Lungimea perioadelor ar trebui să țină seama de necesitățile în materie de instalare ale fiecărui sistem.

(6)

Termenele pentru instalarea sistemelor transeuropene ar trebui să fie stabilite fie prin intermediul unor date specifice, fie, dacă este necesar, prin intermediul unor perioade. Aceste perioade ar trebui să se limiteze la durata necesară pentru migrarea de la sistemul actual utilizat de statele membre și de operatorii economici la noul sistem. Statele membre ar trebui să fie autorizate să decidă în cadrul acestor perioade când începe și când se încheie migrarea sistemelor proprii, precum și utilizarea și conectarea operatorilor economici la noile sisteme. Data de încheiere stabilită de fiecare stat membru în parte ar trebui să constituie data de încheiere a valabilității perioadei legate de normele tranzitorii privind sistemele electronice relevante prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

(7)

Termenele pentru instalarea și migrarea sistemelor naționale ar trebui să fie stabilite în conformitate cu planurile naționale ale statelor membre referitoare la proiecte și la migrare, având în vedere că aceste sisteme aparțin unor medii și configurații informatice naționale specifice. Data de încheiere stabilită de fiecare stat membru în parte ar trebui să constituie data de încheiere a perioadei tranzitorii legate de sistemele electronice relevante prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447. Din motive de transparență și în conformitate cu articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei planurile naționale, iar Comisia ar trebui să le publice pe site-ul Europa. De asemenea, statele membre ar trebui să asigure, în timp util, transmiterea către operatorii economici a informațiilor tehnice necesare pentru a le permite acestora să-și actualizeze, dacă este necesar, propriile sisteme și să efectueze conectarea la sistemele noi sau modernizate și să aplice noile norme și cerințe în materie de date, aplicând totodată recomandările formulate de statele membre în ghidurile naționale de bune practici în domeniul IT.

(8)

Sistemele electronice menționate în programul de lucru ar trebui să fie selectate având în vedere impactul lor preconizat în raport cu prioritățile definite în cod. Una dintre principalele priorități în acest sens este de a oferi operatorilor economici o gamă largă de servicii vamale electronice pe întregul teritoriu vamal al Uniunii. Totodată, sistemele electronice ar trebui să aibă drept scop creșterea eficienței, a eficacității și a gradului de armonizare a procedurilor vamale din întreaga Uniune. Ordinea și calendarul instalării sistemelor incluse în programul de lucru ar trebui să se bazeze pe considerente practice și de management de proiect, precum repartizarea eforturilor și a resurselor, interconectarea proiectelor, condițiile prealabile specifice fiecărui sistem și maturitatea proiectului. Programul de lucru ar trebui să organizeze dezvoltarea sistemelor electronice în mai multe etape. Având în vedere numărul mare de sisteme și interfețe care trebuie dezvoltate, instalate și întreținute, precum și costurile ridicate necesare pentru implementarea integrală a programului de lucru până în anul 2020, ar trebui să se asigure o urmărire și o monitorizare atente.

(9)

Dat fiind că sistemele electronice menționate la articolul 16 alineatul (1) din cod trebuie dezvoltate, instalate și întreținute de statele membre, în cooperare cu Comisia, aceasta din urmă și statele membre ar trebui să colaboreze pentru a se asigura că pregătirea și implementarea sistemelor electronice sunt gestionate în conformitate cu programul de lucru și că sunt luate măsurile adecvate pentru a planifica, a proiecta, a dezvolta și a instala sistemele identificate în mod coordonat și în timp util.

(10)

Pentru a se asigura sincronizarea programului de lucru cu PSM, programul de lucru ar trebui să fie actualizat în același timp cu PSM și ar trebui să fie aliniat la acesta. Pentru stabilirea viitoarelor actualizări ale programului de lucru va fi necesar să se acorde o atenție deosebită progreselor înregistrate în fiecare an în îndeplinirea obiectivelor propuse, avându-se în vedere natura ambițioasă și dificilă a sistemelor electronice care urmează să fie finalizate în anii 2019 și 2020, precum și concentrarea planificată a activităților în anii 2019 și 2020.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Programul de lucru

Se adoptă programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute de Codul vamal al Uniunii (denumit în continuare „programul de lucru”), în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Implementare

(1)   Comisia și statele membre cooperează în vederea implementării programului de lucru.

(2)   Statele membre dezvoltă și instalează sistemele electronice relevante până la datele de încheiere ale perioadelor de instalare relevante stabilite în programul de lucru.

(3)   Proiectele menționate în programul de lucru, precum și pregătirea și implementarea sistemelor electronice aferente sunt gestionate în concordanță cu programul de lucru și cu planul strategic multianual (PSM).

(4)   Comisia se angajează să vizeze o înțelegere comună și un acord cu statele membre privind sfera de aplicare a proiectelor, proiectarea, cerințele și arhitectura sistemelor electronice pentru a iniția proiectele din cadrul programului de lucru. Dacă este cazul, Comisia se consultă cu operatorii economici și ține seama de punctele de vedere ale acestora.

Articolul 3

Actualizări

(1)   Programul de lucru face obiectul unor actualizări periodice pentru a se asigura alinierea și ajustarea acestuia în funcție de cele mai recente evoluții înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și pentru a se lua în considerare progresele efective realizate în pregătirea și dezvoltarea sistemelor electronice, în special în ceea ce privește disponibilitatea unor specificații acceptate de comun acord și intrarea în funcțiune a sistemelor electronice.

(2)   Pentru a se asigura sincronizarea programului de lucru cu PSM, programul de lucru se actualizează cel puțin o dată pe an.

Articolul 4

Comunicare și guvernanță

(1)   Comisia și statele membre fac schimb de informații privind planificarea și progresele înregistrate în implementarea fiecărui sistem.

(2)   Cel târziu cu șase luni înainte de data planificată pentru instalarea unui anumit sistem IT, statele membre prezintă Comisiei planurile naționale referitoare la proiecte și la migrare. Aceste planuri includ următoarele informații:

data publicării specificațiilor tehnice pentru comunicarea externă aferente sistemului electronic;

perioada de testare a conformității în colaborare cu operatorii economici;

datele instalării sistemului electronic, inclusiv data de începere a operațiunilor, precum și, după caz, perioada pe parcursul căreia operatorii economici sunt autorizați să efectueze migrarea.

(3)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice actualizări ale planurilor naționale referitoare la proiecte și la migrare.

(4)   Comisia publică pe site-ul său planurile naționale referitoare la proiecte și la migrare.

(5)   Statele membre pun la dispoziția operatorilor economici, în timp util, specificațiile tehnice referitoare la comunicarea externă aferente sistemului electronic național.

Articolul 5

Abrogare

(1)   Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Consiliului din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul vamal al Uniunii (JO L 134, 7.5.2014, p. 46).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(6)  Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț (JO L 23, 26.1.2008, p. 21).


ANEXĂ

Programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

I.   INTRODUCERE LA PROGRAMUL DE LUCRU

1.

Programul de lucru furnizează un instrument care sprijină aplicarea codului în ceea ce privește dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în acesta.

2.

Scopul programului de lucru este, totodată, să precizeze perioadele în care se aplică măsurile tranzitorii până la instalarea sistemelor electronice noi sau modernizate, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) 2015/2446, în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

3.

Prin „etapa-cheie” în termeni de dată-țintă a specificațiilor tehnice se înțelege data la care se pune la dispoziție o versiune stabilă a specificațiilor tehnice. Pentru sistemele sau componentele naționale, această dată va fi comunicată în cadrul planificării naționale publicate în ceea ce privește proiectele.

4.

Programul de lucru stabilește următoarele „date de instalare” a sistemelor transeuropene și naționale:

(a)

data de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege prima dată posibilă pentru punerea în funcțiune a sistemului electronic;

(b)

data de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege:

data limită până la care sistemele trebuie să fie puse în funcțiune de către toate statele membre și utilizate de către toți operatorii economici; precum și

data de încheiere a valabilității perioadei tranzitorii.

În sensul literei (b), data va fi aceeași cu data de începere în cazul în care nu se are în vedere o perioadă efectivă (de instalare sau migrare).

5.

Pentru sistemele pur naționale sau pentru componentele naționale specifice ale unui proiect mai amplu la nivelul Uniunii, statele membre pot decide cu privire la „datele de instalare”, precum și cu privire la data de începere și data de încheiere a unei perioade de instalare, în conformitate cu planificarea națională în ceea ce privește proiectele.

Este vorba despre următoarele sisteme naționale sau componente naționale specifice:

(a)

sistemul automatizat de export în cadrul CVU – componenta 2 (modernizarea sistemelor naționale de export) (partea II, punctul 10);

(b)

regimuri speciale în cadrul CVU (RS IMP/RS EXP) (partea II, punctul 12);

(c)

notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în cadrul CVU (partea II, punctul 13);

(d)

modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU (partea II, punctul 14);

(e)

gestionarea garanțiilor în cadrul CVU – componenta 2 (partea II, punctul 16).

6.

Pentru sistemele transeuropene cu o perioadă efectivă de instalare, dar fără o dată unică de implementare, statele membre pot începe instalarea la o dată adecvată din cadrul acestei perioade și le pot acorda operatorilor economici un interval de timp suficient pentru a migra în cursul acestei perioade de instalare, dacă respectivul interval de timp este considerat adecvat. Datele de începere și de încheiere sunt comunicate Comisiei. Va fi necesar să se prevadă examinarea atentă a aspectelor care țin de domeniul comun.

Este vorba despre următoarele sisteme transeuropene:

(a)

dovada statutului unional în cadrul CVU (partea II, punctul 8);

(b)

modernizarea NCTS în cadrul CVU (partea II, punctul 9);

(c)

sistemul automatizat de export în cadrul CVU în (componenta 1) (partea II, punctul 10).

7.

În vederea implementării programului de lucru, Comisia și statele membre vor trebui să gestioneze cu precauție elementele complexe legate de dependențe, variabile și ipoteze. Principiile stabilite în PSM vor fi utilizate pentru gestionarea planificării.

Proiectele vor fi implementate în mai multe etape, de la elaborare, construcție, testare și migrare până la punerea în funcțiune finală. Rolul Comisiei și al statelor membre în aceste etape va depinde de natura și de arhitectura sistemelor și ale componentelor sau serviciilor acestora, așa cum sunt descrise în fișele de proiect detaliate din cadrul PSM. Atunci când este cazul, Comisia va defini, în strânsă cooperare cu statele membre, specificații tehnice comune care vor fi revizuite împreună cu acestea, pentru a fi prezentate cu 24 de luni înainte de data-țintă de instalare a sistemului electronic. Trebuie să fie puse la dispoziție, în timp util, specificații tehnice elaborate la nivel național pentru sistemele sau componentele naționale, cel puțin în ceea ce privește părțile referitoare la comunicarea externă cu operatorii economici, pentru a le permite operatorilor economici să își planifice și să își ajusteze în mod corespunzător sistemele și interfețele.

Statele membre și, după caz, Comisia vor participa la dezvoltarea și instalarea sistemelor, în conformitate cu arhitectura și specificațiile definite ale sistemului. Activitățile se vor desfășura respectându-se etapele și datele menționate în programul de lucru. Comisia și statele membre vor colabora, de asemenea, cu operatorii economici și cu alte părți interesate.

Operatorii economici vor avea obligația de a lua măsurile necesare pentru a fi în măsură să utilizeze sistemele după ce acestea vor fi puse în funcțiune și cel târziu până la datele de încheiere definite în prezentul program de lucru sau, dacă este cazul, definite de statele membre în cadrul planului lor național.

II.   LISTA PROIECTELOR LEGATE DE DEZVOLTAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR ELECTRONICE

A.   Lista completă

„Proiecte legate de Codul vamal al Uniunii (CVU) și sisteme electronice aferente”

Lista proiectelor legate de dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice necesare pentru aplicarea codului

Temeiul juridic

Etapă cheie

Datele de instalare a sistemelor electronice

 

 

 

Data de începere a perioadei de instalare a sistemului electronic (1)

Data de încheiere a perioadei de instalare a sistemului electronic (2)

=

Data de încheiere a perioadei tranzitorii

1.   Sistemul exportatorilor înregistrați (REX) în cadrul CVU

Proiectul urmărește să pună la dispoziție informații actualizate privind exportatorii înregistrați stabiliți în țări care beneficiază de SGP și care exportă mărfuri în Uniune. Sistemul va avea o dimensiune transeuropeană și va include, de asemenea, date cu privire la operatorii economici din UE, pentru a susține exporturile către țări care beneficiază de SGP. Datele necesare vor fi introduse în sistem în mod treptat până la 31 decembrie 2017.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 64 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Informațiile tarifare obligatorii (ITO) în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv modernizarea sistemelor transeuropene ITOE-3 și Supraveghere 2 existente, pentru a asigura următoarele:

(a)

alinierea sistemului ITOE-3 la cerințele CVU;

(b)

extinderea datelor declarației solicitate în temeiul supravegherii;

(c)

monitorizarea utilizării obligatorii a ITO;

(d)

monitorizarea și gestionarea utilizării extinse a ITO.

Proiectul va fi implementat în două etape.

Prima etapă va consta, în primul rând, în crearea treptată a funcționalității necesare pentru a primi setul de date ale declarației solicitat în cadrul CVU (pasul 1) începând cu 1 martie 2017 până la implementarea proiectelor enumerate la punctele 10 și 14 din prezentul document (și cel târziu la 31 decembrie 2020) și, în al doilea rând, în respectarea obligației de control al utilizării ITO pe baza noului set de date ale declarației solicitat și a alinierii procedurilor de adoptare a deciziilor vamale (pasul 2).

A doua etapă va implementa formularul electronic pentru cererile și deciziile ITO și va pune la dispoziția operatorilor economici o interfață armonizată pentru comercianți la nivelul UE pentru prezentarea cererii ITO și primirea deciziei ITO pe cale electronică.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2016

(etapa 1)

1.3.2017

(etapa 1 – pasul 1)

1.3.2017

(etapa 1 – pasul 1)

1.10.2017

(etapa 1 – pasul 2)

1.10.2017

(etapa 1 – pasul 2)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2016

(etapa 2)

1.10.2018

(etapa 2)

1.10.2018

(etapa 2)

3.   Decizii vamale în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv armonizarea procedurilor legate de cererile de decizii vamale, de luarea deciziilor și de gestionarea acestora prin standardizarea și gestionarea electronică a datelor din cereri și din decizii/autorizații în întreaga Uniune. Proiectul se referă la deciziile naționale și la cele care implică mai multe state membre definite în cod și include componente ale sistemelor dezvoltate în mod centralizat la nivelul Uniunii, precum și integrarea componentelor naționale, dacă statele membre își exprimă această opțiune. Acest sistem transeuropean va facilita consultările în perioada de luare a deciziilor și gestionarea procesului de autorizare.

El cuprinde un portal destinat comercianților din UE, un sistem de gestionare a deciziilor vamale și un sistem de referințe cu privire la clienți.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 22, 23, 26, 27 și 28 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T4 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Accesul direct al comercianților la sistemele europene de informații (gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală)

Obiectivul acestui proiect este de a furniza soluții practice pentru a le oferi comercianților acces direct și armonizat la nivelul UE, în cadrul unui serviciu destinat interfețelor utilizator-sistem care să fie integrat în sistemele vamale electronice, definite în contextul proiectelor specifice în cadrul CVU. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală vor fi integrate în portalurile sistemelor vizate și includ asistență pentru gestionarea identității, accesului și utilizatorilor în conformitate cu politicile de securitate necesare.

Prima instalare este prevăzută în paralel cu sistemul de decizii vamale în cadrul CVU.

Ulterior, acest mijloc tehnic de autentificare și gestionare a utilizatorilor va putea fi utilizat și în alte proiecte în cadrul CVU, cum ar fi modernizarea ITO în cadrul CVU, modernizarea AEO în cadrul CVU, sistemul privind dovada statutului unional în cadrul CVU și eventual sistemul de fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU. A se consulta proiectele respective pentru datele de instalare.

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T4 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Modernizare pentru operatorii economici autorizați (AEO) în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea proceselor operaționale legate de cererile și autorizațiile AEO, ținând seama de modificările dispozițiilor legale din CVU.

În prima etapă, proiectul urmărește implementarea îmbunătățirilor majore aduse sistemului AEO în vederea armonizării cu procedura de luare a deciziilor vamale.

În a doua etapă, proiectul va implementa formularul electronic pentru cererile și deciziile AEO și va pune la dispoziția operatorilor economici o interfață armonizată la nivelul UE pentru prezentarea cererilor AEO și primirea deciziilor AEO pe cale electronică.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 și 39 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2016

1.3.2018

(etapa 1)

1.3.2018

(etapa 1)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2017

1.10.2019

(etapa 2)

1.10.2019

(etapa 2)

6.   Modernizarea sistemului de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI 2) în cadrul CVU

Acest proiect urmărește să realizeze o modernizare minoră a sistemului transeuropean EORI existent, care permite înregistrarea și identificarea operatorilor economici din Uniune, precum și a operatorilor și a altor persoane decât operatorii economici din țări terțe care sunt active în domeniul vamal în Uniune.

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Supraveghere 3 în cadrul CVU

Acest proiect are ca obiectiv modernizarea sistemului Supraveghere 2+ pentru a asigura alinierea acestuia la cerințele CVU, cum ar fi schimbul de informații standard utilizând tehnici electronice de prelucrare a datelor și stabilirea unor funcții adecvate necesare pentru procesarea și analizarea întregului set de date de supraveghere obținut de la statele membre.

Prin urmare, el va include și alte capacități de extragere de date și funcții de raportare care urmează să fie puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 și articolul 56 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Dovada statutului unional în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv crearea unui nou sistem transeuropean pentru stocarea, gestionarea și recuperarea următoarelor dovezi electronice ale statutului unional: T2L/F și manifestul vamal al mărfurilor (emise de un emitent neautorizat).

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 153 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Modernizarea noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a alinia sistemul transeuropean NCTS existent la noile cerințe ale CVU, cum ar fi înregistrarea incidentelor din timpul transportului și alinierea schimburilor de informații la cerințele în materie de date prevăzute în CVU și modernizarea și dezvoltarea interfețelor cu alte sisteme.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 și articolele 226-236 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU

Acest proiect urmărește implementarea cerințelor CVU pentru export și ieșire.

 

Componenta 1 – „AES transeuropean”: Obiectivul proiectului este de a dezvolta în continuare sistemul transeuropean de control al exporturilor existent, pentru a implementa un AES complet care să răspundă cerințelor operaționale în materie de procese și date introduse prin CVU, printre altele domeniul de aplicare al regimurilor simplificate, divizarea loturilor de ieșire și vămuirea centralizată pentru export. De asemenea, se preconizează ca acesta să includă dezvoltarea unor interfețe armonizate cu sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor (EMCS) și cu NCTS. Ca atare, AES va permite automatizarea completă a procedurilor de export și a formalităților de ieșire. AES include elemente care trebuie să fie dezvoltate la nivel central și național.

 

Componenta 2 – „Modernizarea sistemelor naționale de export”: De asemenea, nefăcând parte din domeniul de aplicare al AES, dar fiind strâns legate de acesta, sistemele naționale separate trebuie să fie modernizate în ceea ce privește elementele naționale specifice legate de formalitățile de export și/sau de ieșire. În măsura în care aceste elemente nu au un impact asupra domeniului comun pentru AES, ele pot fi înglobate în cadrul acestei componente.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 179 și 263-276 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2017

(componenta 1)

1.10.2019

(componenta 1)

2.3.2020

(componenta 1)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

(componenta 2)

1.3.2017

(componenta 2)

2.3.2020

(componenta 2)

11.   Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a dezvolta un nou sistem transeuropean pentru a sprijini și a optimiza procedurile de gestionare a datelor INF și prelucrarea electronică a datelor INF în cadrul regimurilor speciale.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 215, 237-242 și 250-262 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Regimuri speciale în cadrul CVU

Acest proiect are ca scop accelerarea, facilitarea și armonizarea regimurilor speciale în întreaga Uniune prin furnizarea unor modele comune de procese operaționale. Sistemele naționale vor implementa toate modificările introduse prin CVU pentru antrepozitul vamal, destinația finală, admiterea temporară, perfecționarea activă și perfecționarea pasivă.

Acest proiect va fi implementat în două etape.

 

Componenta 1 – „RS EXP naționale”: oferă soluțiile electronice necesare la nivel național pentru activitățile legate de regimurile speciale de export.

 

Componenta 2 – „RS IMP naționale”: oferă soluțiile electronice necesare la nivel național pentru activitățile legate de regimurile speciale de import.

Implementarea acestor proiecte se va realiza prin intermediul proiectelor enumerate la punctele 10 și 14 din prezentul program.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 215, 237-242 și 250-262 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM (pentru componentele 1 și 2)

1.3.2017

(componenta 1)

2.3.2020

(componenta 1)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

13.   Notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a defini procedurile pentru notificarea sosirii mijloacelor de transport, prezentarea mărfurilor (notificarea prezentării) și declarația de depozitare temporară, descrise în CVU, și de a susține armonizarea în acest sens în toate statele membre în ceea ce privește schimbul de date dintre operatori și vamă.

Proiectul vizează automatizarea procedurilor la nivel național.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 și articolele 133-152 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

A se defini de către SM ca parte a planului național

A se defini de către SM ca parte a planului național

14.   Modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU

Proiectul urmărește implementarea tuturor procedurilor și cerințelor în materie de date care decurg din CVU și care se referă la domeniul importului (și care nu fac obiectul niciunuia dintre celelalte proiecte definite în programul de lucru). El se referă în special la modificările pentru procedura de „punere în liberă circulație” (procedura standard + simplificări), dar include și efectele care rezultă din alte migrări de sisteme. Acest proiect se referă la domeniul importului la nivel național care include sistemele naționale de prelucrare a declarațiilor vamale, precum și alte sisteme, cum ar fi sistemele naționale de contabilitate și plată.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 alineatul (1) și articolele 53, 56, 77-80, 83-87, 101-105, 108-109, 158-187, 194-195 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

A se defini de către SM ca parte a planului național

A se defini de către SM ca parte a planului național

15.   Vămuirea centralizată pentru import în cadrul CVU

Scopul acestui proiect este ca mărfurile să poată fi plasate sub un regim vamal utilizând vămuirea centralizată, permițând operatorilor economici să își centralizeze activitățile din punct de vedere vamal. Prelucrarea declarației vamale și acordarea liberului de vamă pentru mărfuri ar trebui să fie coordonate între birourile vamale implicate. Este vorba despre un sistem transeuropean care conține componente dezvoltate la nivel central și național.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 179 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2018

1.10.2020

Planul de implementare urmează să fie definit ca parte a documentației proiectelor referitoare la vămuirea centralizată pentru import

16.   Gestionarea garanțiilor în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a asigura gestionarea eficace și eficientă a diverselor tipuri de garanții.

 

Componenta 1 – „Gestionarea garanțiilor”: Sistemul transeuropean va asigura gestionarea garanțiilor globale care pot fi utilizate în mai mult de un stat membru și monitorizarea sumei de referință pentru fiecare declarație vamală sau declarație suplimentară sau o informare adecvată privind datele necesare pentru înregistrarea în conturi a datoriilor vamale existente pentru toate regimurile vamale, așa cum se prevede în Codul vamal al Uniunii, cu excepția tranzitului, care este gestionat în cadrul proiectului NCTS.

 

Componenta 2 – „Gestionarea garanțiilor naționale”: De asemenea, sistemele electronice existente la nivel național pentru gestionarea garanțiilor valabile într-un stat membru trebuie să fie modernizate.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 89-100 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2018

(componenta 1)

1.10.2020

(componenta 1)

1.10.2020

(componenta 1)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

(componenta 2)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

17.   Modernizarea sistemului de control al importurilor în cadrul CVU (ICS 2)

Obiectivul acestui proiect este să întărească siguranța și securitatea lanțului logistic pentru toate modurile de transport, în special pentru transportul aerian de mărfuri, prin îmbunătățirea calității datelor, a fișierelor de date, a disponibilității și a schimbului de date cu privire la informațiile care figurează în declarația sumară de intrare și cele referitoare la riscuri și controale (ciclu de viață ENS+).

Totodată, proiectul va facilita colaborarea dintre statele membre în cadrul procesului de analiză a riscurilor. El va conduce la o arhitectură complet nouă a sistemului ICS transeuropean existent.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 46 și 127-132 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2018

1.10.2020

Planul de implementare urmează să fie definit ca parte a documentației proiectelor referitoare la ICS2

B.   Prezentare generală a listei

Proiecte legate de sistemele electronice în cadrul Codului vamal al Uniunii

Date de instalare/Perioade de instalare

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Sistemul exportatorilor înregistrați (REX) în cadrul CVU

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sistemului de informații tarifare obligatorii (ITO) în cadrul CVU

1.3.2017 (etapa 1 – pasul 1)

1.10.2017 (etapa 2 – pasul 2)

1.10.2018 (etapa 2)

 

 

Etapa 1 (pasul 1)

Etapa 1 (pasul 2)

 

Etapa 2

 

 

 

 

3.

Decizii vamale în cadrul CVU

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Accesul direct al comercianților la sistemele europene de informații (gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Modernizarea sistemului pentru operatorii economici autorizați (AEO) în cadrul CVU

1.3.2018 (etapa 1)

1.10.2019 (etapa 2)

 

 

 

 

Etapa 1

 

 

Etapa 2

 

 

6.

Modernizarea sistemului de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI 2) în cadrul CVU

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Supraveghere 3 în cadrul CVU

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dovada statutului unional în cadrul CVU

1.3.2019-1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Modernizarea noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) în cadrul CVU

1.10.2019-2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU –

Componenta 1: AES transeuropean

1.10.2019-2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU –

Componenta 2: Modernizarea sistemelor naționale de export

1.3.2017-2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Regimuri speciale în cadrul CVU –

Componenta 1: RS EXP naționale

planificare la nivel național

1.3.2017-2.3.2020 – a se vedea și proiectul 10

 

 

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

 

12.

Regimuri speciale în cadrul CVU –

Componenta 2: RS IMP naționale

planificarea la nivel național pentru RS IMP – a se vedea și proiectul 14

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

13.

Notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în cadrul CVU

planificare la nivel național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU

planificare la nivel național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vămuirea centralizată pentru import în cadrul CVU

1.10.2020 – plan de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Gestionarea garanțiilor în cadrul CVU –

Componenta 1: Gestionarea garanțiilor transeuropene

1.10.2020-1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sistemul de gestionare a garanțiilor în cadrul CVU –

Componenta 2: Gestionarea garanțiilor naționale

planificare la nivel național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Modernizarea sistemului de control al importurilor în cadrul CVU (ICS 2)

1.10.2020 – plan de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Această dată de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este egală cu prima dată posibilă la care statele membre încep operațiunile.

(2)  Această dată de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este egală cu data limită până la care sistemul ar trebui să fie complet instalat și cu data limită până la care ar trebui să migreze toți operatorii economici; după caz, data va fi stabilită de statele membre și este egală cu data de încheiere a valabilității perioadei tranzitorii. Această dată nu poate să depășească 31 decembrie 2020.