16.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/1


DIRECTIVA 2011/91/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 decembrie 2011

privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar

(text codificat)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articol 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 89/396/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar (3) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne în care se asigură libera circulație a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului.

(3)

Comerțul cu produse alimentare ocupă un loc foarte important în cadrul pieței interne.

(4)

Indicarea lotului din care face parte un produs alimentar răspunde necesității unei mai bune informări privind identitatea produselor. Aceasta reprezintă prin urmare o sursă utilă de informare în cazul în care produsele alimentare fac obiectul unui litigiu sau reprezintă un pericol pentru sănătatea consumatorilor.

(5)

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (5) nu conține nicio prevedere privind identificarea lotului.

(6)

La nivel internațional, există o obligație cu caracter general de a prezenta referințe privind lotul de fabricație sau cel de ambalare pentru produsele alimentare preambalate. Este de datoria Uniunii să contribuie la dezvoltarea comerțului internațional.

(7)

Prin urmare, se recomandă să se prevadă norme cu caracter general și orizontal pentru a putea gestiona un sistem comun de identificare a loturilor.

(8)

Eficiența acestui sistem depinde de aplicarea sa în diferitele etape ale procesului de comercializare. Cu toate acestea, se recomandă excluderea anumitor produse și operații, în special acelea care au loc în faza de început a rețelei de distribuție pentru produsele agricole.

(9)

Este necesar să se ia în considerare faptul că în cazul consumării anumitor produse alimentare imediat după cumpărare, cum ar fi înghețata porționată individual, operația de indicare a lotului direct pe ambalajul individual este inutilă. Cu toate acestea, operația de indicare a lotului pe ambalajul colectiv ar trebui să fie obligatorie pentru produsele respective.

(10)

Conceptul de lot implică faptul că mai multe exemplare ale aceluiași produs alimentar scos la vânzare prezintă caracteristici aproape identice de producție, fabricație sau de ambalare. Acest concept nu ar trebui să se aplice, prin urmare, produselor în vrac sau produselor care, datorită specificului lor sau naturii lor eterogene, nu pot fi considerate un ansamblu omogen.

(11)

Având în vedere varietatea metodelor de identificare utilizate, determinarea lotului și aplicarea indicației sau a marcării corespunzătoare ar trebui să intre în sarcina comerciantului.

(12)

În scopul satisfacerii cerințelor de informare la care răspunde, indicația respectivă ar trebui să poată fi distinsă cu claritate și să poată fi recunoscută ca atare.

(13)

Data durabilității minime sau mențiunea datei limită de utilizare poate servi, în conformitate cu Directiva 2000/13/CE, la identificarea lotului, cu condiția ca aceasta să fie indicată corect.

(14)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă privește indicațiile care permit identificarea lotului din care face parte un produs alimentar.

(2)   În sensul prezentei directive, prin „lot” se înțelege un grup de unități de vânzare ale unui produs alimentar produs, fabricat sau ambalat în condiții practic identice.

Articolul 2

(1)   Un produs alimentar nu poate fi comercializat decât în cazul în care este însoțit de o indicație de tipul celei prevăzute la articolul 1 alineatul (1).

(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

în cazul produselor agricole care, în momentul părăsirii spațiului de depozitare:

(i)

sunt vândute sau livrate către stații de depozitare temporară, pregătire sau ambalare;

(ii)

sunt transportate la organizațiile producătorilor; sau

(iii)

sunt colectate în vederea integrării imediate într-un sistem de pregătire operațională sau într-un sistem de prelucrare;

(b)

în cazul în care, la punctul de vânzare către consumatorul final, produsele alimentare nu sunt preambalate, sunt ambalate la cererea cumpărătorului sau sunt preambalate în vederea vânzării imediate;

(c)

în cazul ambalajelor sau al recipientelor pentru care suprafața celei mai mari fețe este mai mică de 10 cm2;

(d)

în cazul porțiilor individuale de înghețată. Indicația care permite identificarea lotului ar trebui să apară pe ambalajul colectiv.

Articolul 3

Lotul se stabilește în fiecare caz în parte de producătorul, fabricantul sau ambalatorul produsului alimentar respectiv sau de primul vânzător stabilit în cadrul Uniunii.

Stabilirea și aplicarea indicației prevăzute la articolul 1 alineatul (1) intră în responsabilitatea unuia sau altuia dintre operatorii respectivi. Indicația este precedată de litera „L” cu excepția cazurilor în care aceasta se poate distinge cu claritate față de alte indicații de pe etichetă.

Articolul 4

În cazul produselor alimentare preambalate, indicația menționată la articolul 1 alineatul (1) și, după caz, litera „L”, apar pe ambalaj sau pe o etichetă atașată acestuia.

În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, indicația prevăzută la articolul 1 alineatul (1) și, după caz, litera „L” apar pe ambalaj sau pe recipient sau, în lipsa acestora, pe documentele comerciale relevante.

Aceasta figurează în toate cazurile în așa fel încât să poată fi vizibilă cu ușurință, citită cu claritate și scrisă cu cerneală indelebilă.

Articolul 5

În cazul în care pe etichetă apare data durabilității minime sau mențiunea datei limită de utilizare, nu mai este nevoie ca indicația prevăzută la articolul 1 alineatul (1) să apară pe produsul alimentar, cu condiția ca acea dată să fie constituită cel puțin din indicația în formă necodificată a zilei și a lunii în această ordine.

Articolul 6

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere indicațiilor prevăzute prin dispoziții speciale ale Uniunii.

Comisia publică și menține actualizată o listă cu dispozițiile în cauză.

Articolul 7

Directiva 89/396/CEE, astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în anexa I partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 8

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 13 decembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. SZPUNAR


(1)  JO C 54, 19.2.2011, p. 34.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 mai 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2011.

(3)  JO L 186, 30.6.1989, p. 21.

(4)  A se vedea anexa I partea A.

(5)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.


ANEXA I

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 7)

Directiva 89/396/CEE a Consiliului

(JO L 186, 30.6.1989, p. 21)

Directiva 91/238/CEE a Consiliului

(JO L 107, 27.4.1991, p. 50)

Directiva 92/11/CEE a Consiliului

(JO L 65, 11.3.1992, p. 32)

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 7)

Directiva

Termenul de transpunere

89/396/CEE

20 iunie 1990 (1)

91/238/CEE

92/11/CEE


(1)  În conformitate cu articolul 7 primul paragraf din Directivei 89/396/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directive 92/11/CEE:

„Statele membre modifică, după caz, actele cu putere de lege și actele administrative astfel încât:

să permită comerțul cu produse conforme cu prezenta directivă până la 20 iunie 1990;

să interzică comerțul cu produsele neconforme cu prezenta directivă cu începere de la 1 iulie 1992. Cu toate acestea, produsele introduse pe piață sau etichetate înainte de această dată și care sunt conforme cu prezenta directivă pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.”


ANEXA II

Tabel de corespondență

Directiva 89/396/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolele 3-6

Articolele 3-6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Anexa I

Anexa II