8.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 94/38


REGULAMENTUL (CE) NR. 288/2009 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2009

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 103h litera (f), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 13/2009 (2) al Consiliului a modificat Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 în vederea acordării de ajutoare comunitare în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli pentru furnizarea de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane destinate copiilor care frecventează în mod regulat o instituție de învățământ administrată sau recunoscută de către autoritățile competente ale unui stat membru.

(2)

Pentru a asigura punerea în aplicare riguroasă a programului de încurajare a consumului de fructe în școli, statele membre care doresc să participe la acest program, la nivel național sau regional, ar trebui să elaboreze în prealabil strategii pentru punerea în aplicare a acestuia. Pentru a asigura o valoare adăugată programelor de încurajare a consumului de fructe în școli instituite în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să explice în strategiile lor cum vor garanta valoarea adăugată a programului propriu, în special în cazul în care mesele oferite în mod regulat de școli sunt servite în același timp cu produsele finanțate prin programele de încurajare a consumului de fructe în școli. În cazul în care statele membre decid să pună în aplicare mai mult de un singur program, acestea ar trebui să elaboreze câte o strategie pentru fiecare program.

(3)

Strategia unui stat membru ar trebui să conțină elementele cheie prevăzute la articolul 103ga alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în special bugetul programului, inclusiv contribuția națională și comunitară, durata sa, grupul țintă, produsele eligibile și implicarea părților interesate, precum autoritățile din domeniul educației și sănătății, sectorul privat sau părinții copiilor. Strategia unui stat membru ar trebui să descrie, de asemenea, și măsurile adiacente care ar trebui să fie adoptate în vederea asigurării eficienței programului.

(4)

În conformitate cu articolul 152 alineatul (1) din tratat, trebuie asigurat un nivel ridicat de protecție a sănătății în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor comunitare. Astfel, pentru a se asigura că produsele eligibile pentru ajutor oferă copiilor un nivel ridicat de protecție a sănătății și promovează obiceiuri alimentare sănătoase, statele membre ar trebui să excludă din strategiile lor produsele cu adaos de zahăr, grăsimi, sare sau îndulcitori, cu excepția situațiilor în care, în cazuri justificate corespunzător, statele membre prevăd în strategiile lor că astfel de produse pot fi eligibile în cadrul programului lor. În toate cazurile, lista de produse eligibile a unui stat membru ar trebui aprobată de către autoritatea națională de sănătate competentă.

(5)

Pentru a fi eficient, programele de încurajare a consumului de fructe în școli necesită aplicarea unor măsuri adiacente. Aceste măsuri adiacente nu ar trebui să se limiteze la anumite zone geografice sau instituții de învățământ, excluzând astfel anumiți copii din domeniul lor de aplicare. Prin urmare, scopul statelor membre ar trebui să fie acela de a oferi acces la măsurile adiacente majorității copiilor din grupul țintă al programului lor.

(6)

În vederea unei bune administrări și gestionări bugetare, statele membre care doresc să pună în aplicare un program de încurajare a consumului de fructe în școli ar trebui să solicite anual ajutoare comunitare.

(7)

În vederea asigurării transparenței, ar trebui prevăzută o repartizare orientativă a ajutoarelor comunitare per stat membru, calculată pe baza unei chei de repartizare menționată la articolul 103ga alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Pentru a fi luate în considerare creșterile demografice, Comisia ar trebui să evalueze cel puțin o dată la trei ani dacă respectiva repartizare este încă de actualitate.

(8)

Pentru a valorifica la maximum întregul potențial al fondurilor disponibile, ajutoarele comunitare care au fost atribuite orientativ statelor membre care nu au comunicat Comisiei strategiile lor în timp util, ar trebui să fie realocate între statele membre participante care au comunicat Comisiei dorința lor de a folosi mai mult decât alocarea inițială de ajutoare comunitare.

(9)

Ar trebui să fie eligibile pentru ajutoare comunitare, dacă sunt prevăzute în strategia unui stat membru, nu doar costurile aferente cumpărării fructelor și legumelor, a fructelor și legumelor prelucrate și a produselor pe bază de banane, ci și anumite costuri legate direct de punerea în aplicare a unui program de încurajare a consumului de fructe în școli. Cu toate acestea, pentru a menține eficiența programului, doar un procentaj scăzut din ajutoarele comunitare ar trebui să fie alocat acestor costuri conexe. În vederea gestionării financiare și a controlului, aceste costuri ar trebui să reprezinte sume fixe, calculate în mod pro-rata.

(10)

În vederea bunei administrări, gestionării bugetare și supravegherii, ar trebui specificate condițiile de acordare a ajutoarelor, aprobarea solicitanților de ajutoare și condițiile pentru o cerere de ajutor valabilă. În ceea ce privește plata ajutoarelor, ar trebui specificate cerințele care trebuie îndeplinite de către solicitanți și ar trebui stabilite norme privind depunerea cererilor, controalele care trebuie efectuate și sancțiunile care trebuie aplicate de către autoritățile competente, precum și privind procedura de plată.

(11)

Pentru a proteja interesele financiare ale Comunității, ar trebui adoptate măsuri adecvate de control pentru combaterea neregulilor și a fraudei. Aceste măsuri de control ar trebui să presupună verificări administrative complete, suplimentate de controale la fața locului. Ar trebui specificate domeniul de aplicare, conținutul, calendarul și modul de raportare ale respectivelor măsuri de control pentru a asigura o abordare echitabilă și uniformă de către statele membre, ținând seama de modurile lor diferite de punere în aplicare a programului.

(12)

Sumele plătite necuvenit ar trebui recuperate și ar trebui stabilite sancțiuni pentru a preveni un comportament fraudulos și neglijențe grave din partea solicitanților.

(13)

Pentru a evalua eficiența programului de încurajare a consumului de fructe în școli și pentru a permite examinarea reciprocă și schimbul celor mai bune practici, statele membre ar trebui să monitorizeze și să evalueze în mod regulat punerea în aplicare a programului lor de încurajare a consumului de fructe în școli și să trimită Comisiei rezultatele și constatările lor. În cazul în care fructele și legumele, fructele și legumele prelucrate și produsele pe bază de banane nu sunt distribuite în mod gratuit grupului țintă din programul lor, statele membre ar trebui să evalueze impactul unei contribuții parentale asupra eficienței programului lor.

(14)

Experiența a demonstrat că beneficiarii proiectelor cofinanțate prin ajutoare comunitare nu sunt întotdeauna suficient de conștienți de rolul Comunității în respectivul proiect. Prin urmare, rolul Comunității în programul de încurajare a consumului de fructe în școli ar trebui să fie clar indicat în fiecare instituție de învățământ participantă.

(15)

Pentru a acorda statelor membre suficient timp pentru a-și stabili programul de încurajare a consumului de fructe în școli sau pentru a-și alinia programul existent cu noile prevederi, statele membre pot elabora strategii care să conțină doar principalul element cheie pentru perioada inițială cuprinsă între 1 august 2009 și 31 iulie 2010. De asemenea, statele membre ar trebui să poată amâna adoptarea măsurilor adiacente pe parcursul acestei perioade de tranziție.

(16)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare și utilizarea termenilor

(1)   Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor și pentru anumite costuri conexe, în cadrul programelor de încurajare a consumului de fructe în școli.

(2)   Termenii utilizați în prezentul regulament au același sens ca în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.

Articolul 2

Grupul țintă

Ajutoarele prevăzute la articolul 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt destinate copiilor care frecventează în mod regulat oricare dintre instituțiile de învățământ administrate sau recunoscute de către autoritățile competente ale unui stat membru.

Articolul 3

Strategia

(1)   Statele membre care doresc să stabilească un program de încurajare a consumului de fructe în școli elaborează strategia prevăzută la articolul 103ga alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Strategia unui stat membru nu cuprinde produsele care sunt enumerate în anexa I la prezentul regulament. Totuși, în cazuri justificate corespunzător, ca de exemplu atunci când un stat membru dorește să asigure o gamă largă de produse prin programul său sau dorește ca programul său să fie mai atractiv, strategiile pot prevedea posibilitatea ca astfel de produse să devină eligibile, doar în cazul în care se adaugă cantități limitate din substanțele enumerate în anexa menționată.

Statele membre trebuie să se asigure că autoritățile de sănătate competente aprobă lista de produse care sunt eligibile în cadrul programelor lor de încurajare a consumului de fructe în școli.

(3)   Statele membre explică în strategiile lor cum vor garanta valoarea adăugată a programului lor de încurajare a consumului de fructe în școli, în special în cazul în care strategiile lor permit servirea meselor oferite în mod regulat în școli în același timp cu produsele finanțate prin programele de încurajare a consumului de fructe în școli. Statele membre își descriu măsurile de control în strategiile lor.

(4)   Statele membre descriu în strategiile lor ce măsuri adiacente vor adopta pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a programului lor. Măsurile respective se pot concentra asupra îmbunătățirii cunoștințelor grupului țintă despre sectorul fructelor și al legumelor sau despre obiceiurile alimentare sănătoase, de exemplu prin crearea de site-uri web sau organizarea de vizite la ferme sau de sesiuni de grădinărit.

(5)   Statele membre pot alege nivelul geografic și administrativ corespunzător la care doresc să pună în aplicare un program de încurajare a consumului de fructe în școli. Dacă doresc să pună în aplicare mai mult de un singur program, acestea trebuie să elaboreze câte o strategie pentru fiecare program. Un stat membru care pune în aplicare mai multe programe poate stabili un cadru de coordonare.

Articolul 4

Ajutoare pentru furnizarea fructelor și legumelor, a fructelor și legumelor prelucrate și a produselor pe bază de banane destinate copiilor

(1)   Statele membre care stabilesc un program de încurajare a consumului de fructe în școli pot solicita ajutoarele prevăzute la articolul 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru o perioadă de un an sau mai mulți, cuprinsă între 1 august și 31 iulie, prin comunicarea strategiei lor Comisiei până la data de 31 ianuarie a anului în care începe respectiva perioadă.

(2)   Statele membre care au deja un program de încurajare a consumului de fructe în școli sau alte programe de distribuire a fructelor în școli, înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament, beneficiază de ajutoarele comunitare care fac obiectul condițiilor prevăzute la articolul 103ga alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Acestea comunică strategiile lor Comisiei până la termenul limită menționat la alineatul (1).

(3)   Anexa II la prezentul regulament prevede o repartizare orientativă a ajutoarelor comunitare per stat membru, calculată pe baza cheii de repartizare menționată la articolul 103ga alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Comisia evaluează cel puțin o dată la trei ani dacă anexa II încă mai corespunde cu respectiva cheie de repartizare.

(4)   Repartizările ajutoarelor comunitare rezervate statelor membre care nu au notificat Comisia până la data de 31 ianuarie a anului în care începe perioada menționată la alineatul (1) sau care au solicitat doar o parte din alocarea inițială, se realocă între statele membre participante care au notificat Comisia, până la termenul limită prevăzut la alineatul (1), cu privire la dezideratul acestora de a folosi mai mult decât alocarea inițială provenită din ajutoarele comunitare.

Realocarea ajutoarelor comunitare prevăzute la primul paragraf se realizează proporțional cu alocarea inițială a statului membru, calculată pe baza cheii de repartizare prevăzută la articolul 103ga alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Comisia decide asupra alocării definitive a ajutoarelor comunitare către statele membre până la data de 31 martie a anului în care începe perioada menționată la alineatul (1).

Articolul 5

Costurile eligibile

(1)   Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutoarele comunitare prevăzute în articolul 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007:

(a)

costul fructelor și legumelor, fructelor și legumelor prelucrate și produselor pe bază de banane cuprinse în programele de încurajare a consumului de fructe în școli prevăzut la articolul 3 alineatul (1) și furnizate instituției de învățământ;

(b)

costurile conexe, care sunt costuri legate direct de punerea în aplicare a programelor de încurajare a consumului de fructe în școli și care includ doar:

(i)

costurile de achiziționare, închiriere și achiziționare în leasing a echipamentelor, în cazul în care acestea sunt cuprinse în strategie;

(ii)

costurile aferente monitorizării și evaluării prevăzute la articolul 12, care sunt legate direct de programele de încurajare a consumului de fructe în școli;

(iii)

costurile de comunicare, care includ doar costurile pentru afișul prevăzut la articolul 14 alineatul (1).

În cazul în care costurile de transport și distribuție a produselor care fac obiectul programelor de încurajare a consumului de fructe în școli sunt facturate separat, aceste costuri nu trebuie să depășească 3 % din costul produselor.

În cazul în care produsele sunt furnizate instituțiilor de învățământ în mod gratuit, statele membre pot accepta facturi pentru transport și distribuție în limita plafonului stabilit în strategia statului membru.

Costurile de comunicare prevăzute la primul paragraf litera (b) punctul (iii) nu pot fi finanțate prin alte scheme de ajutoare comunitare.

(2)   Suma totală a costurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (b) punctele (i) și (iii) reprezintă o sumă fixă care este supusă unui plafon de maximum 5 % din pachetul de ajutoare comunitare, în urma alocării definitive a ajutoarelor comunitare prevăzute la articolul 4 alineatul (4).

Pentru anul în care are loc exercițiul de evaluare în conformitate cu articolul 12, suma totală a costurilor de la alineatul (1) primul paragraf litera (b) punctele (i) și (ii) nu trebuie să depășească 10 % din pachetul de ajutoare comunitare rezervat statului membre pentru anul în care are loc evaluarea, în urma alocării definitive a ajutoarelor comunitare prevăzute la articolul 4 alineatul (4).

Articolul 6

Condițiile generale pentru acordarea ajutoarelor

(1)   Statele membre trebuie să se asigure că ajutoarele prevăzute în strategiile lor sunt distribuite solicitanților de ajutoare în cazul în care aceștia au înaintat o cerere de ajutor valabilă autorităților competente. Cererea de ajutor este valabilă doar dacă este depusă de către un solicitant care a fost autorizat în acest sens de către autoritățile competente ale statului membru în care se găsește instituția de învățământ căreia îi sunt furnizate produsele.

(2)   Statul membru poate alege solicitanții de ajutor dintre următoarele organisme:

(a)

instituții de învățământ;

(b)

autorități educaționale, pentru produsele distribuite copiilor din aria lor de competență;

(c)

furnizori și/sau distribuitori ale acestor produse;

(d)

organizații care acționează în numele uneia sau mai multor instituții de învățământ sau autorități educaționale și care au fost constituite special în acest sens;

(e)

orice alt organism public sau privat care gestionează:

(i)

distribuția fructelor și legumelor, a fructelor și legumelor prelucrate și a produselor pe bază de banane către instituțiile de învățământ în cadrul unui program de încurajare a consumului de fructe în școli stabilit în temeiul prezentului regulament sau aliniat cu acesta;

(ii)

evaluarea și/sau comunicarea.

Articolul 7

Condițiile generale pentru aprobarea solicitanților de ajutor

Aprobarea este condiționată de următoarele angajamente scrise luate de solicitant față de autoritatea competentă:

(a)

să folosească produse finanțate prin programele de încurajare a consumului de fructe în școli stabilite în temeiul prezentului regulament sau aliniate la acesta în vederea consumului de către copiii din instituția sa de învățământ sau din instituțiile sale de învățământ pentru care urmează să solicite ajutorul;

(b)

să returneze orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantitățile în cauză, în cazul în care se constată că produsele nu au fost distribuite copiilor menționați la articolul 2 sau că ajutorul a fost plătit pentru produse care nu sunt eligibile în temeiul prezentului regulament;

(c)

în caz de fraudă sau neglijență gravă, să plătească o sumă egală cu diferența dintre suma plătită inițial și suma la care solicitantul are drept;

(d)

să pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora, documente justificative;

(e)

să se supună oricărui control dispus de autoritatea competentă a statului membru, în special în ceea ce privește verificarea înregistrărilor și inspecția fizică.

Statele membre pot condiționa asumarea de către solicitant a unor angajamente scrise suplimentare față de autoritatea competentă.

Articolul 8

Condițiile specifice pentru aprobarea anumitor solicitanți

În cazul în care unul dintre solicitanții menționați la articolul 6 alineatul (2) literele (c)-(e) solicită un ajutor, acesta trebuie să-și ia un angajament scris, în afara celor prevăzute la articolul 7, de a păstra înregistrări ale numelor și adreselor instituțiilor de învățământ sau, după caz, ale autorităților educaționale, precum și ale produselor și cantităților vândute sau furnizate acestor instituții sau autorități.

Articolul 9

Suspendarea și retragerea aprobării

În cazul în care se constată că un solicitant de ajutor nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolele 6, 7 și 8 sau orice altă obligație care decurge din prezentul regulament, aprobarea se suspendă pentru o perioadă cuprinsă între o lună și douăsprezece luni, sau se retrage, în funcție de gravitatea neregulii. O astfel de măsură nu se ia în caz de forță majoră sau dacă statul membru constată că neregula nu a fost comisă deliberat sau din neglijență sau dacă respectiva neregulă este de importanță minoră. În caz de retragere, aprobarea poate fi revalidată, la cererea solicitantului, după o perioadă de minimum 12 luni.

Articolul 10

Cererile de ajutor

(1)   Cererile de ajutor se întocmesc în conformitate cu specificațiile autorității competente ale statului membru și includ cel puțin următoarele informații:

(a)

cantitățile distribuite;

(b)

numele și adresa sau numărul unic de identificare al instituției de învățământ sau al autorității educaționale la care se referă informația de la litera (a); precum și

(c)

numărul de copii din respectiva instituție de învățământ care fac parte din grupul țintă așa cum este identificat în strategia statului membru.

(2)   Statele membre specifică frecvența cererilor în conformitate cu strategiile lor, dar perioadele de depunere a cererilor de ajutor nu pot să depășească mai mult de cinci luni. Dacă programul este în vigoare mai mult de șase luni față de perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (1), numărul total de cereri de ajutor per perioadă trebuie să fie cel puțin trei.

(3)   Cu excepția cazurilor de forță majoră, pentru a fi valabile, cererile de ajutor trebuie să fie completate corect și depuse până cel târziu în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează după încheierea perioadei la care se referă cererea.

(4)   Cuantumul menționat în cererea de plată trebuie justificat prin documente păstrate la dispoziția autorităților competente. Aceste documente trebuie să indice prețul produselor livrate și să fie însoțite de chitanțe sau de dovezi de plată.

Articolul 11

Plata ajutorului

(1)   În ceea ce privește furnizorii, organizațiile sau organismele prevăzute la articolul 6 alineatul (2) literele (c)-(e), plata ajutorului se face doar:

(a)

la prezentarea unei chitanțe pentru cantitățile livrate efectiv; sau

(b)

pe baza unui raport întocmit în urma inspecției efectuate de către autoritatea competentă înainte de plata finală a ajutorului, care să ateste îndeplinirea condițiilor de plată; sau

(c)

la prezentarea unei dovezi alternative de plată, în cazul în care statul membru autorizează acest lucru, pentru cantităților livrate în sensul prezentului regulament.

(2)   Plata ajutorului se face de către autoritatea competentă în termen de trei luni de la data depunerii cererii de ajutor valabile și corect completate. Statele membre stabilesc forma și conținutul unei cereri de ajutor valabile.

(3)   În cazul în care termenul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) este depășit cu două luni, ajutorul se plătește totuși, dar cu următoarele reduceri:

(a)

5 % dacă depășirea este mai mică sau egală cu o lună;

(b)

10 % dacă depășirea este mai mare de o lună dar mai mică de două luni.

În cazul în care termenul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) este depășit cu mai puțin de două luni, ajutorul se reduce cu 1 % pe zi suplimentară.

Articolul 12

Monitorizarea și evaluarea

(1)   Statele membre monitorizează anual punerea în aplicare a programelor de încurajare a consumului de fructe în școli. Monitorizarea se face pe baza datelor provenite din obligațiile de gestionare și de control, inclusiv cele prevăzute în articolele 10 și 11. Statele membre prevăd structurile și formele adecvate în vederea asigurării unei monitorizări regulate a punerii în aplicare a programului.

(2)   Statele membre evaluează punerea în aplicare a programului propriu de încurajare a consumului de fructe în școli și eficiența acestuia. Pentru perioada cuprinsă între 1 august 2010 și 31 iulie 2011, statele membre transmit Comisiei rezultatele exercițiului lor de evaluare până la data de 29 februarie 2012. Pentru perioadele ulterioare, statele membre evaluează punerea în aplicarea a programului lor cel puțin o dată la cinci ani și comunică rezultatele acestei evaluări o dată la cinci ani începând de la această dată.

(3)   În cazul în care un stat membru nu comunică rezultatele exercițiului său de evaluare până la data prevăzută la alineatul (2) sau o dată la cinci ani începând de la acea dată, suma următoarei alocării se reduce după cum urmează:

(a)

cu 5 % dacă întârzierea este mai mică sau egală cu o lună;

(b)

cu 10 % dacă întârzierea este mai mare de o lună dar mai mică de două luni.

În cazul în care termenul limită prevăzut la primul paragraf este depășit cu două luni, ajutorul se reduce cu 1 % pe zi suplimentară.

Articolul 13

Controale și sancțiuni

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament. Aceste măsuri includ controlul administrativ complet al cererilor de ajutor, la care se adaugă controalele la fața locului prevăzute la alineatele (2)-(8).

(2)   Controalele administrative se efectuează pentru toate cererile de ajutor și includ verificarea documentelor justificative, așa cum sunt definite de către statele membre, referitoare la livrarea produselor. Controalele administrative sunt completate de controalele la fața locului efectuate în special cu privire la:

(a)

înregistrările menționate la articolul 8, incluzând înregistrările financiare, respectiv facturile de cumpărare și vânzare și extrasele de cont bancar;

(b)

utilizarea produselor subvenționate în conformitate cu prezentul regulament, în special în cazul în care există motive de suspectare a unei nereguli.

(3)   Numărul total de controale la fața locului efectuate pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 august și 31 iulie acoperă cel puțin 5 % din ajutoarele distribuite la nivel național și cel puțin 5 % din numărul total de solicitanți menționați la articolul 6.

În cazul în care numărul de solicitanți dintr-un stat membru este mai mic de o sută, controalele la fața locului se efectuează la sediile a cinci solicitanți.

În cazul în care numărul de solicitanți dintr-un stat membru este mai mic de cinci, se controlează toți solicitanții.

(4)   Controalele la fața locului se efectuează de-a lungul întregii perioade cuprinse între 1 august și 31 iulie și acoperă cel puțin cele douăsprezece luni precedente.

(5)   Solicitanții care fac obiectul controalelor la fața locului sunt selecționați de către autoritatea competentă de control, ținând seama în mod corespunzător de zonele geografice distincte și pe baza unei analize a riscurilor care ia în considerare în special natura recurentă a erorilor, precum și constatările controalelor efectuate în anii anteriori. Analiza riscurilor ține seama, de asemenea, de valorile diferite ale ajutorului în cauză și de tipurile de solicitanți menționate la articolul 6 alineatul (2).

(6)   În cazurile în care solicitanții menționați la articolul 6 alineatul (2) literele (b)-(e) solicită un ajutor, la controalele la fața locului efectuate la sediul solicitantului se adaugă controale la fața locului efectuate la sediile a cel puțin două instituții educaționale sau, dacă numărul acestora este mai mare, la sediile a cel puțin 1 % din instituțiile de învățământ care figurează în evidențele solicitantului.

(7)   Cu condiția de a nu compromite obiectivul controlului, se poate da o înștiințare în avans, limitată strict la durata minimă necesară.

(8)   Autoritatea de control competentă întocmește un raport de control pentru fiecare control la fața locului efectuat. Raportul descrie cu precizie diferitele elemente controlate.

Raportul se împarte în următoarele părți:

(a)

o parte generală care conține, în special, următoarele informații:

(i)

programul, perioada la care se referă, solicitările de ajutor care au făcut obiectul controlului, cantitățile de produse incluse în programul de încurajare a consumului de fructe în școli, instituțiile de învățământ participante, estimarea pe baza datelor disponibile a numărului de copii pentru care s-a plătit ajutorul, precum și suma implicată;

(ii)

persoanele responsabile prezente;

(b)

o parte care descrie separat controalele efectuate și care conține, în special, următoarele informații:

(i)

documentele controlate;

(ii)

natura și amploarea verificărilor realizate;

(iii)

observații și constatări.

(9)   Pentru recuperarea sumelor plătite nejustificat, se aplică mutatis mutandis articolul 73 alineatele (1), (3), (4) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 (3) al Comisiei.

(10)   Fără a aduce atingere articolului 9, în cazul unei fraude sau neglijențe grave de care este răspunzător solicitantul, pe lângă returnarea sumelor plătite nejustificat în conformitate cu alineatul (9), acesta plătește o sumă egală cu diferența dintre suma plătită inițial și suma pe care are dreptul să o primească.

Articolul 14

Afișul programului european de încurajare a consumului de fructe în școli

(1)   Statele membre care participă la programul european de încurajare a consumului de fructe în școli comunică publicului faptul că programul a primit sprijin financiar din partea Comunității Europene. În acest sens, statele membre pot utiliza un afiș realizat în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa III, care este amplasat permanent într-un loc clar vizibil și lizibil la intrarea principală a instituției de învățământ participante.

(2)   În cazul în care statele membre decid să nu utilizeze afișul menționat la alineatul (1), acestea explică în mod clar în strategiile lor cum vor informa publicul cu privire la contribuția financiară a Comunității Europene la programul lor. Afișele, site-urile web sau orice alt instrument de informare sau publicitate cu privire la programul de încurajare a consumului de fructe în școli a unui stat membru prezintă, în orice caz, steagul european și următoarea propoziție: „[Tipul instituției de învățământ] noastră participă la programul european de încurajare a consumului de fructe în școli cu sprijinul financiar al Comunității Europene.”

(3)   Referirilor la contribuția financiară pusă la dispoziție de către Comunitatea Europeană li se acordă cel puțin aceeași vizibilitate ca și contribuțiilor altor entități private sau publice care sprijină programul unui stat membru.

Articolul 15

Notificările

(1)   Statele membre transmit Comisiei notificările prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2), până la data de 31 ianuarie a anului în care începe perioada menționată la articolul 4 alineatul (1). Aceste notificări sunt trimise prin e-mail la AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu, într-un format care urmează să fie stabilit de către Comisie.

Începând cu anul 2010, statele membre notifică anual Comisia, de la data încheierii perioadei prevăzute la articolul 4 alineatul (1) până la data de 30 noiembrie a anului în care se termină perioada menționată la articolul 4 alineatul (1), cu privire la:

(a)

rezultatele exercițiului de monitorizare, în cazul în care acest lucru se prevede în articolul 12;

(b)

controalele la fața locului efectuate în conformitate cu articolele 13 și 16 și constatările aferente.

(2)   Forma și conținutul notificărilor vizate la alineatul (1) de definesc de către Comisie pe baza modelelor puse la dispoziția statelor membre de către Comisie. Respectivele modele se aplică numai după informarea Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole.

(3)   Comisia publică în mod regulat strategiile statelor membre și rezultatele exercițiului lor de monitorizare și evaluare.

(4)   În cazul în care un stat membru modifică strategia prevăzută la articolul 3, acesta comunică noua sa strategie Comisiei în cel mai scurt timp posibil, prin e-mail la adresa menționată la alineatul (1) primul paragraf.

Articolul 16

Dispoziții tranzitorii

(1)   Pentru perioada cuprinsă între 1 august 2009 și 31 iulie 2010, statele membre pot elabora o strategie care să conțină doar următoarele elemente cheie: buget, grup țintă și produse eligibile și, prin derogare de la articolul 3 alineatul (2), iar lista acestor produse eligibile poate să nu fie avizată de autoritățile de sănătate competente. Statele membre pot, de asemenea, să amâne punerea în aplicare a măsurilor adiacente până la sfârșitul perioadei respective.

(2)   Pentru perioada prevăzută la alineatul (1), și prin derogare de la articolul 4 alineatele (1) și (2), statele membre pot comunica strategiile lor până la 31 mai 2009, iar Comisia decide asupra alocării definitive a ajutoarelor comunitare până la 31 iulie 2009 cel târziu.

(3)   Pentru perioada prevăzută la alineatul (1) și prin derogare de la articolul 11 alineatul (2), plata ajutoarelor de către autoritatea competentă se face în termen de patru luni de la data depunerii cererii valabile și corect completate menționate la articolul 6 alineatul (1), în timp ce procentajul controalelor la fața locului menționate la articolul 13 alineatul (3) acoperă cel puțin 10 % din ajutoare și 10 % din cererile de ajutor.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 5, 9.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18.


ANEXA I

Lista produselor care sunt excluse dintr-un program de încurajare a consumului de fructe în școli cofinanțat cu ajutoare comunitare

Produse cu:

Adaos de zahăr

Adaos de grăsimi

Adaos de sare

Adaos de îndulcitori


ANEXA II

Repartizarea orientativă a ajutoarelor comunitare per stat membru

State membre

Rata de cofinanțare

(în) %

Copii (6-10)

cifre absolute

EUR

Austria

50

439 035

1 320 400

Belgia

50

592 936

1 782 500

Bulgaria

75

320 634

1 446 100

Cipru

50

49 723

175 000

Republica Cehă

73

454 532

1 988 100

Danemarca

50

343 807

1 034 000

Estonia

75

62 570

282 400

Finlanda

50

299 866

901 200

Franța

51

3 838 940

11 778 700

Germania

52

3 972 476

12 488 300

Grecia

59

521 233

1 861 300

Ungaria

69

503 542

2 077 900

Irlanda

50

282 388

849 300

Italia

58

2 710 492

9 521 200

Letonia

75

99 689

450 100

Lituania

75

191 033

861 300

Luxembourg

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Țările de Jos

50

985 163

2 962 100

Polonia

75

2 044 899

9 222 800

Portugalia

68

539 685

2 199 600

România

75

1 107 350

4 994 100

Slovacia

73

290 990

1 276 500

Slovenia

75

93 042

419 200

Spania

59

2 006 143

7 161 900

Suedia

50

481 389

1 447 100

Regatul Unit

51

3 635 300

11 148 900

UE 27

58

25 920 489

90 000 000


ANEXA III

Cerințe minime pentru afișul privind programul european de încurajare a consumului de fructe în școli

Mărimea afișului

:

A3 sau mai mare

Litere

:

1 cm sau mai mari

Titlu

:

Programul european de încurajare a consumului de fructe în școli

Conținut

:

Cel puțin următoarea formulare, ținând seama de categoria instituției de învățământ:

„[Tipul instituției de învățământ (de exemplu, grădiniță, clasă pregătitoare, școală)] noastră participă la programul european de încurajare a consumului de fructe în școli cu sprijinul financiar al Comunității Europene.” Pe afiș trebuie să figureze sigla Comunității Europene.