10/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

194


32006X0325(01)


C 073/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

din 16 martie 2006

între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare

(2006/C 73/08)

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) ȘI BĂNCILE CENTRALE NAȚIONALE ALE STATELOR MEMBRE DIN AFARA ZONEI EURO LA 16 MARTIE (ÎN CONTINUARE, „BCN DIN AFARA ZONEI EURO”),

întrucât:

(1)

Acordul din 1 septembrie 1998 încheiat între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare (1) ( în continuare, „Acordul din 1 septembrie 1998”) a fost modificat de trei ori. Introducerea unui nou criteriu pentru contrapărțile eligibile să efectueze direct cu BCE intervenții la limitele intervalului ar necesita o nouă modificare a Anexei I la Acordul din 1 septembrie 1998. În consecință, în interesul clarității și transparenței, Acordul din 1 septembrie 1998 trebuie înlocuit cu un nou acord.

(2)

Consiliul European a convenit, în Rezoluția sa din 16 iunie 1997 (în continuare, „Rezoluție”), să instituie un mecanism al cursului de schimb (în continuare, „MCS II”) odată cu începerea celei de-a treia etape a Uniunii economice și monetare, la 1 ianuarie 1999.

(3)

Conform Rezoluției,

MCS II înlocuiește Sistemul monetar european;

pentru buna funcționare a pieței unice și pentru dezvoltarea investițiilor, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă, este necesar un mediu economic stabil care, din acest motiv, prezintă interes pentru toate statele membre. Piața unică nu trebuie periclitată prin neconcordanțe între cursurile de schimb reale sau prin fluctuații excesive ale cursurilor de schimb nominale dintre euro și alte monede UE, care ar putea perturba fluxurile comerciale între statele membre. În plus, conform articolului 124 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, fiecare stat membru are obligația de a considera politica sa de curs de schimb ca pe o problemă de interes comun;

MCS II este de natură să asigure că statele membre din afara zonei euro care participă la MCS II (în continuare, „state membre participante din afara zonei euro”) își orientează politicile spre stabilitate, spre promovarea convergenței, astfel ajutându-le în eforturile de adoptare a monedei euro;

participarea la MCS II este voluntară pentru statele membre din afara zonei euro. Cu toate acestea, este de așteptat ca statele membre care fac obiectul unei derogări să participe la mecanism. Un stat membru care nu participă de la început la MCS II poate participa de la o dată ulterioară;

MCS II funcționează fără a aduce atingere obiectivului principal al BCE și al BCN din afara zonei euro de a menține stabilitatea prețurilor;

se definește pentru moneda fiecărui stat membru participant din afara zonei euro (în continuare „monedă participantă din afara zonei euro”) un curs central față de moneda euro;

există un interval standard de fluctuație de ± 15 % față de cursurile centrale;

trebuie să se asigure că orice ajustare a cursurilor centrale se efectuează în timp util, astfel încât să se evite neconcordanțe însemnate. În acest fel, toate părțile la acordul comun privind cursurile centrale, inclusiv BCE, au dreptul de a iniția o procedură confidențială în vederea reconsiderării cursurilor centrale;

intervenția la limitele intervalului este, în principiu, automată și nelimitată, cu finanțări disponibile pe termen foarte scurt. Cu toate acestea, BCE și BCN din afara zonei euro participante la MCS II (în continuare „BCN participante din afara zonei euro”) pot suspenda intervenția dacă aceasta ar intra în conflict cu obiectivul lor principal, respectiv stabilitatea prețurilor. În luarea deciziei, ele vor ține efectiv cont de toți factorii relevanți și, în special, de necesitatea de a menține stabilitatea și funcționarea credibilă a MCS II;

cooperarea în domeniul politicii cursului de schimb poate fi întărită în continuare, de exemplu, prin permiterea creării unor legături mai strânse între cursurile de schimb ale monedei euro față de monedele participante din afara zonei euro, în cazul și în măsura în care acestea sunt considerate adecvate din perspectiva progresului către obținerea convergenței.

(4)

Intervenția trebuie folosită ca un instrument de suport împreună cu alte măsuri de politică, inclusiv de politică monetară și fiscală adecvate, propice pentru realizarea convergenței economice și a stabilității cursului de schimb. Există posibilitatea unor intervenții coordonate în interiorul intervalului, hotărâte de comun acord între BCE și respectiva BCN participantă din afara zonei euro, în paralel cu alte măsuri de politică adecvate, inclusiv utilizarea flexibilă de către aceasta din urmă a ratelor dobânzilor.

(5)

Trebuie să fie permisă suficientă flexibilitate, în special în vederea adaptării la diferite grade, ritmuri și strategii de convergență economică ale statelor membre din afara zonei euro.

(6)

Prezentul acord nu împiedică stabilirea, pe baze bilaterale, a unor intervale de fluctuație suplimentare și a unor acorduri de intervenție între statele membre din afara zonei euro,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

I.   CURSURI CENTRALE ȘI INTERVALE DE FLUCTUAȚIE

Articolul 1

Cursurile centrale bilaterale și cursurile de intervenție dintre euro și monedele participante din afara zonei euro

1.1.

Părțile la prezentul acord participă la notificarea comună a cursurilor centrale bilaterale către piață și a oricăror modificări aduse acestora, între monedele participante din afara zonei euro și moneda euro, astfel cum au fost stabilite în baza procedurii comune definite la alineatul 2.3 din Rezoluție.

1.2.

În conformitate cu intervalele de fluctuație stabilite conform alineatelor 2.1, 2.3 și 2.4 din Rezoluție, BCE și fiecare BCN participantă din afara zonei euro stabilesc de comun acord cursurile bilaterale superioare și inferioare dintre euro și monedele participante din afara zonei euro, pentru intervenții automate. BCE și BCN participante din afara zonei euro vor notifica împreună pieței aceste cursuri, care vor fi cotate în conformitate cu convenția stabilită în anexa I.

II.   INTERVENȚIA

Articolul 2

Dispoziții generale

2.1.

Intervenția se efectuează, în principiu, în moneda euro și în monedele participante din afara zonei euro. BCE și BCN participante din afara zonei euro se informează reciproc cu privire la toate intervențiile pe piața valutară destinate protecției coeziunii MCS II.

2.2.

BCE și BCN din afara zonei euro se informează reciproc cu privire la toate celelalte intervenții pe piața valutară.

Articolul 3

Intervenția la limitele intervalului

3.1.

Intervenția la limitele intervalului este, în principiu, automată și nelimitată. Cu toate acestea, BCE și BCN participante din afara zonei euro pot suspenda intervenția automată dacă aceasta ar intra în conflict cu obiectivul lor principal de menținere a stabilității prețurilor.

3.2.

În luarea deciziei cu privire la suspendarea intervenției, BCE sau o BCN participantă din afara zonei euro trebuie să țină cont în mod efectiv de toți ceilalți factori relevanți, inclusiv de funcționarea credibilă a MCS II. BCE și/sau BCN respectivă participantă din afara zonei euro își va (vor) întemeia orice decizie pe dovezi concrete și, în acest context, va (vor) lua în considerare orice eventuală concluzie exprimată de alte organisme competente. BCE și/sau BCN respectivă participantă din afara zonei euro informează, în cel mai scurt timp posibil și în mod strict confidențial, celelalte autorități monetare, precum și autoritățile monetare din toate celelalte state membre participante din afara zonei euro, cu privire la orice intenție de a suspenda intervenția.

3.3.

În cazul intervenției la limitele intervalului se aplică o procedură de plată după plată, astfel cum este stabilită în anexa I.

Articolul 4

Intervenția coordonată în interiorul intervalului

BCE și BCN participante din afara zonei euro pot conveni asupra intervențiilor coordonate în interiorul intervalului.

Articolul 5

Proceduri de intervenție și alte operațiuni

5.1.

Trebuie obținut acordul prealabil al BCN din afara zonei euro care a emis moneda de intervenție, atunci când o altă bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale intenționează să folosească moneda celei dintâi în cantități care depășesc limitele stabilite de comun acord, în legătură cu toate intervențiile neobligatorii, inclusiv intervenția unilaterală în interiorul intervalului.

5.2.

O BCN din afara zonei euro trebuie să informeze imediat BCE de fiecare dată când a utilizat moneda euro în cantități care depășesc limitele stabilite de comun acord, în legătură cu orice intervenție neobligatorie, inclusiv intervenția unilaterală în interiorul intervalului.

5.3.

Înainte de efectuarea unor operațiuni, altele decât intervenția, care implică cel puțin o monedă din afara zonei euro sau moneda euro și care depășesc limitele stabilite de comun acord, partea care intenționează să efectueze o asemenea operațiune informează în prealabil banca sau băncile centrale în cauză. În astfel de situații, băncile centrale în cauză decid cu privire la modul de abordare care ar reduce la minimum eventualele probleme, inclusiv cu privire la posibilitatea decontării, în tot sau în parte, a operațiunii, direct între cele două bănci centrale.

III.   FACILITATEA DE FINANȚARE PE TERMEN FOARTE SCURT

Articolul 6

Dispoziții generale

6.1.

În scopul efectuării intervenției în moneda euro și în monedele participante din afara zonei euro, BCE și fiecare dintre BCN participante din afara zonei euro își deschid reciproc facilități de credit pe termen foarte scurt. Scadența inițială a unei operațiuni de finanțare pe termen foarte scurt este de trei luni.

6.2.

Operațiunile de finanțare încheiate în cadrul acestor facilități iau forma unor vânzări și cumpărări la vedere ale monedelor participante, care dau naștere unor creanțe și obligații aferente, exprimate în moneda creditorului, între BCE și BCN participante din afara zonei euro. Data valutei pentru operațiunile de finanțare este aceeași cu data valutei pentru intervenția pe piață. BCE ține un registru cu toate tranzacțiile efectuate în contextul acestor facilități.

Articolul 7

Finanțarea intervenției la limitele intervalului

7.1.

Facilitatea de finanțare pe termen foarte scurt este, în principiu, disponibilă în mod automat și fără limitări de valoare pentru finanțarea intervenției în monedele participante la limitele intervalului.

7.2.

Banca centrală debitoare utilizează în mod adecvat propriile rezerve valutare înainte de a recurge la această facilitate.

7.3.

BCE și BCN participante din afara zonei euro pot suspenda alte finanțări automate dacă aceasta ar intra în conflict cu obiectivul lor principal de menținere a stabilității prețurilor. Suspendarea altor finanțări automate este reglementată de articolul 3.2 din prezentul acord.

Articolul 8

Finanțarea intervenției în interiorul intervalului

În scopul efectuării intervenției în interiorul intervalului, facilitatea de finanțare pe termen foarte scurt poate fi pusă la dispoziție, cu acordul băncii centrale care emite moneda de intervenție, cu respectarea următoarelor condiții:

(a)

valoarea cumulativă a finanțării puse la dispoziția băncii centrale debitoare să nu depășească plafonul prevăzut pentru aceasta în anexa II;

(b)

banca centrală debitoare trebuie să utilizeze în mod adecvat propriile rezerve valutare înainte de a recurge la această facilitate.

Articolul 9

Remunerare

9.1.

Soldurile operațiunilor de finanțare pe termen foarte scurt se remunerează la rata dobânzii de referință pe piața monetară internă calculată la trei luni în funcție de moneda creditorului, în ziua efectuării operațiunii de finanțare inițiale sau, în cazul unei reînnoiri, conform articolelor 10 și 11 din prezentul acord, la rata dobânzii pe piața monetară calculată la trei luni în funcție de moneda creditorului, cu două zile lucrătoare înainte de data scadenței operațiunii de finanțare inițiale care trebuie reînnoită.

9.2.

Dobânda acumulată se plătește în moneda creditorului la data scadenței inițiale a facilității sau, dacă este cazul, în ziua lichidării anticipate a soldului debitor. În cazul reînnoirii facilității conform articolelor 10 și 11 din prezentul acord, dobânda se capitalizează la sfârșitul fiecărui trimestru și se plătește la data rambursării definitive a soldului debitor.

9.3.

În vederea aplicării articolului 9.1 din prezentul acord, fiecare BCN participantă din afara zonei euro comunică BCE propria rată a dobânzii de referință pe piața monetară internă calculată la trei luni. BCE utilizează o rată a dobânzii de referință pe piața monetară internă calculată la trei luni în euro, pe care o comunică BCN participante din afara zonei euro.

Articolul 10

Reînnoirea automată

La cererea băncii centrale debitoare, scadența inițială a unei operațiuni de finanțare poate fi prelungită pentru o perioadă de trei luni.

Cu toate acestea:

(a)

scadența inițială poate fi prelungită în mod automat o singură dată pentru maximum trei luni;

(b)

valoarea totală a îndatorării care rezultă din aplicarea prezentului articol nu poate în nici un moment să depășească plafonul corespunzător băncii centrale debitoare, astfel cum este prevăzut pentru fiecare bancă centrală în anexa II.

Articolul 11

Reînnoirea de comun acord

11.1.

Orice datorie care depășește plafonul prevăzut în anexa II poate fi reînnoită o singură dată pentru trei luni, cu acordul băncii centrale creditoare.

11.2.

Orice datorie care a fost reînnoită în mod automat pentru trei luni poate fi reînnoită a doua oară pentru alte trei luni, cu acordul băncii centrale creditoare.

Articolul 12

Rambursarea anticipată

Orice sold debitor înregistrat în conformitate cu articolele 6, 10 și 11 din prezentul acord poate fi decontat anticipat oricând, la cererea băncii centrale debitoare.

Articolul 13

Compensarea creanțelor și obligațiilor reciproce

Creanțele și obligațiile reciproce dintre BCE și o BCN participantă din afara zonei euro, care rezultă din operațiunile prevăzute la articolele 6-12 din prezentul acord pot face obiectul unei compensări de comun acord între cele două părți implicate.

Articolul 14

Mijloace de decontare

14.1.

La scadența unei operațiuni de finanțare sau în cazul unei rambursări anticipate, decontarea se efectuează, în principiu, prin active deținute în moneda creditorului.

14.2.

Această dispoziție nu aduce atingere altor forme de decontare convenite între banca centrală creditoare și cea debitoare.

IV.   INTENSIFICAREA COOPERĂRII ÎN PRIVINȚA CURSULUI DE SCHIMB

Articolul 15

Intensificarea cooperării în privința cursului de schimb

15.1.

Cooperarea cu privire la politica cursului de schimb între BCN participante din afara zonei euro și BCE poate fi intensificată în continuare; în special, se pot stabili, de la caz la caz, legături mai strânse în privința cursului de schimb, la inițiativa statului membru participant din afara zonei euro interesat.

15.2.

De la caz la caz, se pot stabili prin acorduri formale intervale de fluctuație mai înguste decât cele standard, care să fie susținute, în principiu, prin intervenții și finanțări automate, la cererea statului membru participant din afara zonei euro implicat, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul 2.4 din Rezoluție.

15.3.

Pot fi convenite și alte aranjamente mai strânse privind cursul de schimb, cu caracter informal, între BCE și BCN participante din afara zonei euro.

V.   MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI

Articolul 16

Atribuțiile Consiliului general al BCE

16.1.

Consiliul general al BCE monitorizează funcționarea MCS II și asigură coordonarea în domeniul politicii monetare și a politicii cursului de schimb, precum și administrarea mecanismelor de intervenție și finanțare definite în prezentul acord. Acesta monitorizează îndeaproape și în permanență viabilitatea raporturilor bilaterale ale cursurilor de schimb între fiecare monedă participantă din afara zonei euro și moneda euro.

16.2.

Consiliul general al BCE examinează periodic condițiile de aplicare ale prezentului acord, în lumina experienței acumulate.

Articolul 17

Reconsiderarea cursurilor centrale și participarea la intervale de fluctuație mai înguste

17.1.

Toate părțile la acordul comun încheiat în conformitate cu alineatul 2.3 din Rezoluție, inclusiv BCE, au dreptul de a iniția o procedură confidențială care urmărește revizuirea cursurilor centrale.

17.2.

În cazul intervalelor de fluctuație mai înguste decât intervalul standard, definite printr-un acord formal, toate părțile la acordul comun încheiat în conformitate cu alineatul 2.4 din Rezoluție, inclusiv BCE, au dreptul de a iniția o procedură confidențială de reexaminare cu privire la oportunitatea participării monedei respective la intervalul mai îngust.

VI.   NEPARTICIPARE

Articolul 18

Aplicabilitate

Dispozițiile articolelor 1, 2.1 3, 4, 6-15 și 17 din prezentul acord nu se aplică BCN din afara zonei euro care nu participă la MCS II.

Articolul 19

Cooperare în contextul concertării

BCN din afara zonei euro care nu participă la MCS II cooperează cu BCE și BCN participante din afara zonei euro în cadrul concertării și/sau a schimbului de informații necesar pentru buna funcționare a MCS II.

VII.   DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Dispoziții finale

20.1.

Prezentul acord intră în vigoare la 1 aprilie 2006.

20.2.

Acordul din 1 septembrie 1998 se abrogă începând cu 1 aprilie 2006. Trimiterile la acordul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul acord.

20.3.

Prezentul acord este redactat în limba engleză și semnat în mod corespunzător de către părți. BCE, care are obligația de a păstra originalul acordului, va trimite fiecărei BCN din zona euro precum și fiecărei BCN din afara zonei euro câte o copie certificată pentru conformitate a acordului. Acordul se traduce în toate celelalte limbi oficiale ale Comunității și se publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Frankfurt pe Main, la 16 martie 2006.

Pentru și în numele

Băncii Centrale Europene

Pentru și în numele

Česká národní banka

Pentru și în numele

Danmarks Nationalbank

Pentru și în numele

Eesti Pank

Pentru și în numele

Central Bank of Cyprus

Pentru și în numele

Latvijas Banka

Pentru și în numele

Lietuvos bankas

Pentru și în numele

Magyar Nemzeti Bank

Pentru și în numele

Central Bank of Malta

Pentru și în numele

Narodowy Bank Polski

Pentru și în numele

Banka Slovenije

Pentru și în numele

Národná banka Slovenska

Pentru și în numele

Sveriges Riksbank

Pentru și în numele

The Bank of England


(1)  JO C 345, 13.11.1998, p. 6. Acord modificat ultima dată prin Acordul din 16 septembrie 2004 (JO C 281, 18.11.2004, p. 3).


ANEXA I

CONVENȚIA DE COTARE PENTRU MONEDELE PARTICIPANTE LA MCS II ȘI PROCEDURA PLĂȚII DUPĂ PLATĂ ÎN CAZUL INTERVENȚIEI LA LIMITELE INTERVALULUI

A.   Convenția de cotare

Pentru toate monedele statelor membre din afara zonei euro care participă la MCS II, paritatea cursului central bilateral față de euro este cotată utilizând moneda euro ca monedă de bază. Cursul de schimb se exprimă prin raportare la 1 euro, utilizând șase cifre semnificative pentru toate monedele.

Aceeași convenție se aplică pentru cotarea cursurilor de intervenție superioare și inferioare în raport cu moneda euro ale monedelor statelor membre din afara zonei euro care participă la MCS II. Cursurile de intervenție sunt determinate prin adăugarea sau scăderea intervalului de fluctuație convenit, exprimat în procente, față de cursurile centrale bilaterale. Cursurile rezultante se rotunjesc la șase cifre semnificative.

B.   Procedura de plată după plată („payment after payment”)

În cazul unei intervenții la limitele intervalului, atât BCE, cât și BCN din zona euro vor aplica o procedură de plată după plată. BCN din afara zonei euro participante la MCS II aplică procedura de plată după plată în cazul în care acționează în calitate de corespondente ale BCN din zona euro și ale BCE, în conformitate cu prezenta anexă; este la latitudinea BCN din afara zonei euro participante la MCS II să adopte aceeași procedură de plată după plată atunci când decontează intervențiile la limitele intervalului pe care aceste BCN le-au efectuat în nume propriu.

(i)   Principii generale

Procedura de plată după plată se aplică în cazul în care intervenția la limitele intervalului în cadrul MCS II are loc între euro și monedele statelor membre din afara zonei euro participante la MCS II.

Pentru a fi eligibile pentru intervenția la limitele intervalului în cadrul MCS II, contrapartidele trebuie să aibă un cont deschis la BCN în cauză. Contrapărților li se cere, de asemenea, să dețină o adresă SWIFT și/sau să schimbe coduri telex autentificate cu BCN în cauză sau cu BCE.

Contrapărțile eligibile pentru intervenția la limitele intervalului în cadrul MCS II pot efectua această intervenție direct cu BCE, cu condiția ca acestea să aibă statutul de contrapărți eligibile pentru a efectua operațiuni de schimb valutar cu BCE conform Orientării BCE/2000/1 din 3 februarie 2000 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor cu rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene (1).

BCN din afara zonei euro participante la MCS II acționează în calitate de corespondente ale BCN din zona euro și ale BCE.

Atunci când are loc intervenția la limitele intervalului, BCN în cauză sau BCE efectuează plata pentru o anumită tranzacție numai după primirea confirmării din partea corespondentului său cu privire la faptul că suma datorată a fost creditată în contul său. Contrapărțile trebuie să efectueze plata în timp util, astfel încât să permită BCN și BCE să-și îndeplinească propriile obligații de plată. În consecință, contrapărțile trebuie să efectueze plata înaintea unei scadențe prestabilite.

(ii)   Scadența pentru vărsarea fondurilor de către contrapărți

Contrapărțile trebuie să verse sumele corespunzătoare intervenției până cel târziu la 1 p.m. ora BCE (ora CET), la data valutei.


(1)  JO L 207, 17.8.2000, p. 24. Orientare modificată ultima dată prin Orientarea BCE/2005/15 (JO L 345, 28.12.2005, p. 33).


ANEXA II

PLAFOANELE STABILITE PENTRU ACCESUL LA FACILITATEA DE FINANȚARE PE TERMEN FOARTE SCURT, PREVĂZUTĂ LA ARTICOLELE 8, 10 ȘI 11 DIN ACORDUL ÎNTRE BĂNCILE CENTRALE

se aplică de la 1 mai 2004

(în milioane de euro)

Bănci centrale care sunt părți la prezentul acord

Plafoane (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Banca Centrală Europeană

zero


BCN din zona euro

Plafoane

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

zero

Deutsche Bundesbank

zero

Bank of Greece

zero

Banco de España

zero

Banque de France

zero

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

zero

Banca d'Italia

zero

Banque centrale du Luxembourg

zero

De Nederlandsche Bank

zero

Oesterreichische Nationalbank

zero

Banco de Portugal

zero

Suomen Pankki

zero


(1)  Pentru băncile care nu participă la MCS II, sumele indicate sunt orientative.