06/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32002R2195


L 340/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2195/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 noiembrie 2002

privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4),

întrucât:

(1)

Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis și transparent al achizițiilor publice în Europa. Impactul său asupra calității anunțurilor și timpului necesar publicării acestora reprezintă o restricție de facto a accesului agenților economici la contractele de achiziții publice.

(2)

În Recomandarea 96/527/CE (5), Comisia invita entitățile și autoritățile contractante să utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achiziții, Vocabularul comun privind achizițiile publice [Common Procurement Vocabulary (CVP)], elaborat pe baza anumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecvări a acestora la specificul sectorului achizițiilor publice.

(3)

Este necesară standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achizițiile publice, a referințelor utilizate de către autoritățile și entitățile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziții.

(4)

Statele membre au nevoie de un sistem de referință unic care să utilizeze aceeași descriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunității, precum și același cod alfanumeric corespunzător și care să permită astfel depășirea barierelor lingvistice la nivel comunitar.

(5)

Prin urmare, prin prezentul regulament se adoptă o versiune revizuită a CPV ca un sistem unic de clasificare pentru achizițiile publice, a cărui punere în aplicare este reglementată de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice.

(6)

De asemenea, se elaborează tabele de corespondență cu titlu orientativ care să indice corespondența dintre CPV și Clasificarea produselor aferente activităților din cadrul Comunității Economice Europene (CPA), Clasificarea centrală a produselor (CPC Prov.) al Organizației Națiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) și Nomenclatura combinată (NC).

(7)

Este posibil ca structura și codurile CPV să necesite adaptări sau chiar modificări, în funcție de evoluția piețelor și de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabilește în acest sens o procedură corespunzătoare de revizuire.

(8)

Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei (6).

(9)

Având în vedere că obiectivul acțiunii avute în vedere, și anume instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achiziții publice, nu poate fi atins într-o manieră satisfăcătoare de către statele membre și, prin urmare, datorită dimensiunii și efectelor acțiunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, consacrat de articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității astfel cum a fost enunțat în articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(10)

Recurgerea la un regulament mai degrabă decât la o directivă este motivată prin faptul că instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achiziții publice nu necesită transpunere de către statele membre.

(11)

În scopul familiarizării utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic urmând a deveni, în cele din urmă, obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să fie precedată de o perioadă de adaptare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se stabilește un sistem de clasificare unic, aplicabil achizițiilor publice, denumit „Vocabularul comun privind achizițiile publice” [Common Procurement Vocabulary (CPV)].

(2)   Textul CPV este prevăzut de anexa I.

(3)   Tabelele de corespondență orientative între CPV și nomenclaturile Clasificării produselor aferente activităților din cadrul Comunității Economice Europene (CPA), Clasificării centrale a produselor (CPC Prov.) a Națiunilor Unite, Nomenclatorului statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) și Nomenclaturii combinate (NC) sunt prevăzute în anexele II, III, IV și V.

Articolul 2

Comisia adoptă măsurile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 3

(1)   Comisia este sprijinită de Comitetul consultativ pentru contractele de achiziții publice, înființat prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului (7) (denumit în continuare „comitetul”).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 decembrie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

T. PEDERSEN


(1)  JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.

(2)  JO C 48, 21.2.2002, p. 9.

(3)  JO C 192, 12.8.2002, p. 50.

(4)  Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția Comună a Consiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 25 septembrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(5)  JO L 222, 3.9.1996, p. 10.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificată de Decizia 77/63/CEE (JO L 13, 15.1.1977, p. 15).


ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE (CPV)

A se vedea Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei, publicat în JO L 329, 17.12.2003, p. 1.


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CPV ȘI CPA 96

A se vedea Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei, publicat în JO L 329, 17.12.2003, p. 1.


ANEXA III

Tabel de corespondență ÎNTRE CPV și CPC prov.

A se vedea Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei, publicat în JO L 329, 17.12.2003, p. 1.


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CPV ȘI NACE rev. 1

NACE Rev. 1

Secțiunea F – Construcții

CPV

Diviziune

Grupă

Clasă

Descriere

Cod CPV

Descriere

45

 

 

Construcții

45000000-7

Lucrări de construcții

 

45.1

 

Pregătirea șantierului

45100000-8

Lucrări de pregătire a șantierului

 

 

45.11

Demolare de clădiri și lucrări de terasament

45110000-1

Lucrări de demolare de clădiri și de terasament

 

 

45111000-8

Lucrări de demolare, de pregătire și de degajare a șantierului

 

 

45111100-9

Lucrări de demolare

 

 

45111200-0

Lucrări de pregătire și de degajare a șantierului

 

 

45111210-3

Lucrări de demolare prin explozie și lucrări de îndepărtare ulterioară a rocilor

 

 

45111211-0

Lucrări de demolare prin explozie

 

 

45111212-7

Lucrări de îndepărtare a rocilor

 

 

45111213-4

Lucrări de degajare a șantierului

 

 

45111214-1

Lucrări de îndepărtare a molozului

 

 

45111220-6

Lucrări de îndepărtare a vegetației arbustive

 

 

45111230-9

Lucrări de stabilizare a solului

 

 

45111240-2

Lucrări de drenare a solului

 

 

45111250-5

Lucrări de cercetare a solului

 

 

45111260-8

Lucrări de pregătire a șantierelor miniere

 

 

45111290-7

Lucrări de pregătire a instalațiilor

 

 

45111291-4

Lucrări de amenajare a terenului

 

 

45112000-5

Lucrări de excavare și de terasament

 

 

45112100-6

Lucrări de săpare de șanțuri

 

 

45112200-7

Lucrări de decopertare a solului

 

 

45112210-0

Lucrări de decopertare a stratului vegetal

 

 

45112300-8

Lucrări de rambleiere și de asanare a terenului

 

 

45112310-1

Lucrări de rambleiere

 

 

45112320-4

Lucrări de asanare a terenului

 

 

45112330-7

Lucrări de ameliorare a șantierului

 

 

45112340-0

Lucrări de decontaminare a solului

 

 

45112350-3

Lucrări de valorificare a terenurilor virane

 

 

45112400-9

Lucrări de excavare

 

 

45112410-2

Lucrări de săpare de gropi în cimitire

 

 

45112420-5

Lucrări de excavare de fundații

 

 

45112440-1

Lucrări colinare de terasament

 

 

45112441-8

Lucrări de terasare

 

 

45112500-0

Lucrări de terasament

 

 

45112600-1

Lucrări de debleu și rambleu

 

 

45112700-2

Lucrări de arhitectură peisagistică

 

 

45113000-2

Lucrări de șantier

 

 

45.12

Sondaj și foraj experimentale

45120000-4

Lucrări experimentale de sondaj și de foraj

 

 

45121000-1

Lucrări experimentale de sondaj

 

 

45122000-8

Lucrări experimentale de foraj

 

45.2

 

Lucrări de construcții complete sau parțiale; componente ale acestora

45200000-9

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

 

 

45.21

Lucrări generale de construcții de clădiri și lucrări publice

45210000-2

Lucrări de construcții

 

 

45211000-9

Lucrări de construcții de imobile colective și de case individuale

 

 

45211100-0

Lucrări de construcții de case

 

 

45211200-1

Adăposturi sociale

 

 

45211300-2

Case

 

 

45211310-5

Băi

 

 

45211320-8

Verande

 

 

45211340-4

Imobile colective

 

 

45211341-1

Apartamente

 

 

45211350-7

Clădiri multifuncționale

 

 

45211360-0

Dezvoltare urbană

 

 

45212000-6

Lucrări de construcții de clădiri destinate activităților sportive, culturale, de recreare și de cazare, restaurante

 

 

45212100-7

Lucrări de construcții de complexe pentru petrecerea timpului liber

 

 

45212110-0

Centre de petrecere a timpului liber

 

 

45212120-3

Parcuri tematice

 

 

45212130-6

Parcuri de distracție

 

 

45212140-9

Instalație de recreare

 

 

45212150-2

Cinema

 

 

45212160-5

Cazino

 

 

45212170-8

Clădiri de divertisment

 

 

45212171-5

Centre de divertisment

 

 

45212172-2

Centre de recreare

 

 

45212180-1

Case de bilete

 

 

45212190-4

Lucrări de protecție împotriva razelor solare

 

 

45212200-8

Lucrări de construcții de complexe sportive

 

 

45212210-1

Complexe sportive monovalente

 

 

45212211-8

Patinoar

 

 

45212212-5

Lucrări de construcții de piscine

 

 

45212220-4

Complexe sportive polivalente

 

 

45212221-1

Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport

 

 

45212222-8

Sală de gimnastică

 

 

45212223-5

Complexe sportive de iarnă

 

 

45212224-2

Stadion

 

 

45212225-9

Palat al sporturilor

 

 

45212290-5

Lucrări de reparație și de întreținere a complexelor sportive

 

 

45212300-9

Lucrări de construcții de clădiri destinate activităților artistice și culturale

 

 

45212310-2

Lucrări de construcții de centre de expoziție

 

 

45212311-9

Galerie de artă

 

 

45212312-6

Centru de expoziție

 

 

45212313-3

Muzeu

 

 

45212320-5

Lucrări de construcții de clădiri destinate activităților artistice

 

 

45212321-2

Auditoriu

 

 

45212322-9

Teatru

 

 

45212330-8

Bibliotecă

 

 

45212331-5

Bibliotecă multimedia

 

 

45212340-1

Sală de conferințe

 

 

45212350-4

Clădiri de interes istoric sau arhitectural deosebit

 

 

45212351-1

Monument preistoric

 

 

45212352-8

Monument industrial

 

 

45212353-5

Palat

 

 

45212354-2

Castel

 

 

45212360-7

Clădiri religioase

 

 

45212361-4

Biserică

 

 

45212400-0

Hoteluri și restaurante

 

 

45212410-3

Lucrări de construcții de clădiri pentru cazare

 

 

45212411-0

Hotel

 

 

45212412-7

Pensiune

 

 

45212413-4

Cazare de scurtă durată

 

 

45212420-6

Lucrări de construcții de restaurante și complexe similare

 

 

45212421-3

Restaurant

 

 

45212422-0

Cantină

 

 

45212423-7

Bufet

 

 

45213000-3

Lucrări de construcții de clădiri comerciale, antrepozite și clădiri industriale, clădiri legate de transport

 

 

45213100-4

Lucrări de construcții de clădiri comerciale

 

 

45213110-7

Clădiri pentru magazine

 

 

45213111-4

Centru comercial

 

 

45213112-1

Mici magazine

 

 

45213120-0

Oficiu poștal

 

 

45213130-3

Bancă

 

 

45213140-6

Piață

 

 

45213141-3

Piață acoperită

 

 

45213142-0

Piață în aer liber

 

 

45213150-9

Complex de birouri

 

 

45213200-5

Lucrări de construcții de antrepozite și de clădiri industriale

 

 

45213210-8

Antrepozite frigorifice

 

 

45213220-1

Lucrări de construcții de antrepozite

 

 

45213221-8

Depozite

 

 

45213230-4

Abator

 

 

45213240-7

Clădiri agricole

 

 

45213241-4

Hambar

 

 

45213242-1

Grajduri

 

 

45213250-0

Lucrări de construcții de clădiri industriale

 

 

45213251-7

Unități industriale

 

 

45213252-4

Ateliere

 

 

45213300-6

Clădiri pentru activități de transport

 

 

45213310-9

Lucrări de construcții de clădiri pentru transportul rutier

 

 

45213311-6

Stație de autobuz

 

 

45213312-3

Parcare cu etaje

 

 

45213313-0

Clădire pentru instalații de serviciu

 

 

45213314-7

Parc de autobuze

 

 

45213320-2

Lucrări de construcții de clădiri pentru transportul feroviar

 

 

45213321-9

Gară feroviară

 

 

45213322-6

Terminal feroviar

 

 

45213330-5

Lucrări de construcții de clădiri pentru transportul aerian

 

 

45213331-2

Clădiri aeroportuare

 

 

45213332-9

Turn de control aeroportuar

 

 

45213340-8

Lucrări de construcții de clădiri pentru transportul pe apă

 

 

45213341-5

Terminal pentru feribot

 

 

45213342-2

Terminal Ro-Ro

 

 

45213350-1

Lucrări de construcții de clădiri pentru mijloace de transport diverse

 

 

45213351-8

Hangar de întreținere

 

 

45213352-5

Depou de service

 

 

45214000-0

Lucrări de construcții de instituții de învățământ și centre de cercetare

 

 

45214100-1

Lucrări de construcții de grădinițe

 

 

45214200-2

Lucrări de construcții de instituții școlare

 

 

45214210-5

Școală primară

 

 

45214220-8

Școală gimnazială

 

 

45214230-1

Școală specială

 

 

45214300-3

Lucrări de construcții de instituții de învățământ superior

 

 

45214310-6

Colegiu profesional

 

 

45214320-9

Colegiu tehnic

 

 

45214400-4

Lucrări de construcții de instituții universitare

 

 

45214410-7

Politehnică

 

 

45214420-0

Amfiteatru

 

 

45214430-3

Laborator lingvistic

 

 

45214500-5

Lucrări de construcții de centre de formare continuă

 

 

45214600-6

Lucrări de construcții de centre de cercetare

 

 

45214610-9

Laboratoare

 

 

45214620-2

Echipament de cercetare și experimentare

 

 

45214630-5

Instalații științifice

 

 

45214640-8

Stații meteorologice

 

 

45214700-7

Lucrări de construcții de campusuri universitare

 

 

45214800-8

Construcții de echipamente de formare profesională

 

 

45215000-7

Lucrări de construcții de clădiri pentru servicii sociale și sanitare, de crematorii și de toalete publice

 

 

45215100-8

Lucrări de construcții de clădiri pentru servicii sanitare

 

 

45215110-1

Stațiune termală

 

 

45215120-4

Clădire pentru servicii medicale specializate

 

 

45215130-7

Clinică

 

 

45215140-0

Echipamente de spital

 

 

45215141-7

Sală de operații

 

 

45215142-4

Unitate de terapie intensivă

 

 

45215143-1

Sală de depistare și de diagnosticare

 

 

45215144-8

Săli de depistare

 

 

45215145-5

Sală de fluoroscopie

 

 

45215146-2

Sală de patologie

 

 

45215147-9

Sală de medicină legală

 

 

45215148-6

Sală de cateterism

 

 

45215200-9

Lucrări de construcții de clădiri pentru servicii sociale

 

 

45215210-2

Lucrări de construcții de adăposturi cu caracter social

 

 

45215211-9

Cămin de bătrâni

 

 

45215212-6

Azil de bătrâni

 

 

45215213-3

Centru de îngrijire

 

 

45215214-0

Case rezidențiale

 

 

45215215-7

Cămin de copii

 

 

45215220-5

Lucrări de construcții de clădiri sociale, altele decât adăposturile cu caracter social

 

 

45215221-2

Centru de asistență de zi

 

 

45215222-9

Centru civic

 

 

45215300-0

Crematoriu

 

 

45215400-1

Cimitir

 

 

45215500-2

Toalete publice

 

 

45215510-5

Reparare și întreținere a toaletelor publice

 

 

45216000-4

Lucrări de construcții de instituții de ordine publică sau de clădiri pentru servicii de urgență și clădiri militare

 

 

45216100-5

Lucrări de construcții de instituții de ordine publică sau de clădiri pentru servicii de urgență

 

 

45216110-8

Lucrări de construcții de instituții de ordine publică

 

 

45216111-5

Secție de poliție

 

 

45216112-2

Tribunal

 

 

45216113-9

Închisoare

 

 

45216114-6

Clădiri parlamentare și săli de reuniuni publice

 

 

45216120-1

Lucrări de construcții de clădiri pentru servicii de urgență

 

 

45216121-8

Unitate de pompieri

 

 

45216122-5

Centru de ambulanțe

 

 

45216123-2

Post salvamont

 

 

45216124-9

Post salvamar

 

 

45216125-6

Clădire pentru servicii de urgență

 

 

45216126-3

Post de pază de coastă

 

 

45216127-0

Post pentru servicii de salvare

 

 

45216128-7

Far

 

 

45216200-6

Lucrări de construcții de clădiri și instalații militare

 

 

45216210-9

Popotă militară

 

 

45216220-2

Buncăr militar

 

 

45216230-5

Adăpost militar

 

 

45216240-8

Barăci

 

 

45220000-5

Lucrări de inginerie și de construcții

 

 

45221000-2

Lucrări de construcții de poduri și tuneluri, puțuri și pasaje subterane

 

 

45221100-3

Lucrări de construcții de poduri

 

 

45221110-6

Pod

 

 

45221111-3

Pod rutier

 

 

45221112-0

Pod feroviar

 

 

45221113-7

Pasarelă pentru pietoni

 

 

45221114-4

Pod de fier

 

 

45221115-1

Pod de oțel

 

 

45221116-8

Subtraversare

 

 

45221117-5

Pod-basculă

 

 

45221118-2

Pod pentru conducte

 

 

45221119-9

Renovare de poduri

 

 

45221120-9

Viaduct

 

 

45221121-6

Viaduct rutier

 

 

45221122-3

Viaduct feroviar

 

 

45221200-4

Lucrări de construcții de tuneluri, puțuri și pasaje subterane

 

 

45221210-7

Excavații acoperite sau parțial acoperite

 

 

45221211-4

Subtraversare

 

 

45221212-1

Pasaj subteran

 

 

45221213-8

Excavații feroviare acoperite sau parțial acoperite

 

 

45221214-5

Excavații rutiere acoperite sau parțial acoperite

 

 

45221220-0

Podețe

 

 

45221230-3

Puțuri

 

 

45221240-6

Lucrări de construcții de tuneluri

 

 

45221241-3

Tunel rutier

 

 

45221242-0

Tunel feroviar

 

 

45221243-7

Tunel pentru pietoni

 

 

45221244-4

Tunel pentru canal

 

 

45221245-1

Tunel subfluvial

 

 

45221246-8

Tunel submarin

 

 

45221247-5

Excavare de tuneluri

 

 

45221248-2

Consolidare de tuneluri

 

 

45221250-9

Lucrări subterane, altele decât tunelurile, puțurile și pasajele subterane

 

 

45222000-9

Lucrări de construcții pentru lucrări publice, altele decât podurile, tunelurile, puțurile și pasajele subterane

 

 

45222100-0

Uzină de tratare a deșeurilor

 

 

45222110-3

Rampă de deșeuri

 

 

45222200-1

Lucrări de construcții militare

 

 

45222210-4

Lucrări de inginerie militară

 

 

45223000-6

Structuri

 

 

45223100-7

Ansamblu de structuri metalice

 

 

45223110-0

Instalație de structuri metalice

 

 

45223200-8

Lucrări de structură

 

 

45223210-1

Lucrări de structuri metalice

 

 

45223220-4

Lucrări de bază

 

 

45223300-9

Parcare

 

 

45223310-2

Parcare subterană

 

 

45223320-5

Parcare de tip „park and ride”

 

 

45223400-0

Stație radar

 

 

45223500-1

Structuri din beton armat

 

 

45223600-2

Rigole cu crampoane

 

 

45223700-3

Zonă de servicii

 

 

45223710-6

Zonă de servicii autostradale

 

 

45223720-9

Stații de benzină

 

 

45223800-4

Asamblare și instalare de structuri prefabricate

 

 

45223810-7

Construcții prefabricate

 

 

45223820-0

Elemente și componente prefabricate

 

 

45223821-7

Elemente prefabricate

 

 

45223822-4

Componente prefabricate

 

 

45230000-8

Lucrări de construcții de conducte, de linii de comunicații și electrice, de autostrăzi, de șosele, de aerodromuri și de căi ferate; lucrări de nivelare

 

 

45231000-5

Lucrări de construcții de conducte, de linii de comunicații și electrice

 

 

45231100-6

Lucrări generale de construcții de conducte

 

 

45231110-9

Pozare de conducte

 

 

45231111-6

Lucrări de demontare și de înlocuire a conductelor

 

 

45231112-3

Instalare de rețea de conducte

 

 

45231113-0

Lucrări de înlocuire a conductelor

 

 

45231200-7

Lucrări de construcții de conducte de țiței și de gaz

 

 

45231210-0

Conducte de țiței

 

 

45231220-3

Gazoducte

 

 

45231221-0

Conducte de alimentare cu gaz

 

 

45231222-7

Gazometre

 

 

45231223-4

Lucrări auxiliare pentru distribuirea gazului

 

 

45231300-8

Lucrări de construcții de conducte de apă și de canalizare a apelor reziduale

 

 

45231400-9

Lucrări de construcții de linii electrice

 

 

45231500-0

Lucrări de conducte de aer comprimat

 

 

45231510-3

Lucrări de poștă pneumatică

 

 

45231600-1

Lucrări de construcții de linii de comunicații

 

 

45232000-2

Lucrări auxiliare pentru conducte și cabluri

 

 

45232100-3

Lucrări auxiliare pentru conducte de apă

 

 

45232120-9

Lucrări de irigație

 

 

45232121-6

Canale de irigație

 

 

45232130-2

Canalizare de ape pluviale

 

 

45232140-5

Conducte de încălzire urbană

 

 

45232141-2

Instalații de încălzire

 

 

45232142-9

Stație de transfer termic

 

 

45232150-8

Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

 

 

45232151-5

Renovarea conductelor de apă

 

 

45232152-2

Stație de pompare

 

 

45232153-9

Turn de apă

 

 

45232200-4

Lucrări auxiliare pentru linii electrice

 

 

45232210-7

Construcție de linii suspendate

 

 

45232220-0

Stație electrică

 

 

45232221-7

Stație electrică de transformare

 

 

45232300-5

Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare

 

 

45232310-8

Lucrări de construcții de linii telefonice

 

 

45232311-5

Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgență

 

 

45232320-1

Linii de radiodifuziune prin cablu

 

 

45232330-4

Instalare de antene

 

 

45232331-1

Lucrări auxiliare de radiodifuziune

 

 

45232332-8

Lucrări auxiliare de telecomunicații

 

 

45232340-7

Stații de bază de telefonie mobilă

 

 

45232400-6

Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale

 

 

45232410-9

Lucrări de canalizare

 

 

45232411-6

Canalizare de ape reziduale

 

 

45232420-2

Stații de epurare a apelor reziduale

 

 

45232421-9

Stații de tratare a apelor reziduale

 

 

45232422-6

Stații de tratare a nămolului

 

 

45232423-3

Stații de pompare a apelor reziduale

 

 

45232424-0

Evacuarea apelor reziduale

 

 

45232430-5

Stații de tratare a apei

 

 

45232431-2

Stații de pompare a apelor reziduale

 

 

45232440-8

Lucrări de construcții de conducte de ape reziduale

 

 

45232450-1

Lucrări de construcții de drenaje

 

 

45232451-8

Lucrări de drenaj și lucrări de suprafață

 

 

45232452-5

Lucrări de drenaj

 

 

45232453-2

Canale de scurgere

 

 

45232460-4

Lucrări sanitare

 

 

45232470-7

Stație de transfer de deșeuri

 

 

45.22

Lucrări de acoperire și de șarpantă

45260000-7

Lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții

 

 

45261000-4

Lucrări de șarpantă și de învelitori și lucrări conexe

 

 

45261100-5

Lucrări de șarpantă

 

 

45261200-6

Lucrări de acoperire și de vopsire a învelitorii acoperișului

 

 

45261210-9

Lucrări la învelitoarea acoperișului

 

 

45261211-6

Lucrări de acoperire cu țiglă

 

 

45261212-3

Lucrări de acoperire cu plăci de ardezie

 

 

45261213-0

Lucrări de acoperire cu plăci metalice

 

 

45261214-7

Lucrări de acoperire cu șindrile bituminoase

 

 

45261220-2

Lucrări de vopsire a acoperișului și alte lucrări de acoperire

 

 

45261221-9

Lucrări de vopsire a acoperișului

 

 

45261222-6

Lucrări de acoperire cu ciment

 

 

45261300-7

Lucrări de hidroizolare și de instalare de burlane

 

 

45261310-0

Lucrări de hidroizolare

 

 

45261320-3

Lucrări de instalare de burlane

 

 

45261400-8

Lucrări de căptușire

 

 

45261410-1

Lucrări de izolare a acoperișului

 

 

45261420-4

Lucrări de impermeabilizare

 

 

45261900-3

Lucrări de reparare și întreținere a acoperișurilor

 

 

45261910-6

Reparare de acoperișuri

 

 

45261920-9

Întreținere de acoperișuri

 

 

45.23

Construcții de autostrăzi, șosele, aerodromuri și complexe sportive

45230000-8

Lucrări de construcții de conducte, linii electrice și de comunicații, autostrăzi, șosele, aerodromuri și căi ferate; lucrări de nivelare

 

 

45233000-9

Lucrări de construcții, de fundație și de îmbrăcare a autostrăzilor și a drumurilor

 

 

45233100-0

Lucrări de construcții de autostrăzi și drumuri

 

 

45233110-3

Lucrări de construcții de autostrăzi

 

 

45233120-6

Lucrări de construcții de drumuri

 

 

45233121-3

Lucrări de construcții de drumuri principale

 

 

45233122-0

Drum de centură

 

 

45233123-7

Drum secundar

 

 

45233124-4

Arteră principală

 

 

45233125-1

Intersecție de drumuri

 

 

45233126-8

Intersecție denivelată

 

 

45233127-5

Intersecție în T

 

 

45233128-2

Intersecție cu sens giratoriu

 

 

45233129-9

Intersecție

 

 

45233130-9

Lucrări de construcții de drumuri naționale

 

 

45233131-6

Lucrări de construcții de drumuri naționale supraînălțate

 

 

45233139-3

Lucrări de întreținere a drumurilor naționale

 

 

45233140-2

Lucrări de drumuri

 

 

45233141-9

Lucrări de întreținere a drumurilor

 

 

45233142-6

Lucrări de reparare a drumurilor

 

 

45233144-0

Supratraversare

 

 

45233150-5

Lucrări de reducere a traficului

 

 

45233160-8

Drumuri și alte suprafețe pietruite

 

 

45233161-5

Trotuare

 

 

45233162-2

Piste de biciclete

 

 

45233200-1

Diverse lucrări de îmbrăcare

 

 

45233210-4

Lucrări de îmbrăcare a autostrăzilor

 

 

45233220-7

Lucrări de îmbrăcare a drumurilor

 

 

45233221-4

Lucrări de marcaj rutier

 

 

45233222-1

Lucrări de pavaj

 

 

45233223-8

Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei șoselelor

 

 

45233224-5

Șosea cu două benzi pe fiecare sens de circulație

 

 

45233225-2

Șosea cu o singură bandă pe fiecare sens de circulație

 

 

45233226-9

Drum de acces

 

 

45233227-6

Drum de centură

 

 

45233228-3

Acoperire superficială

 

 

45233229-0

Lucrări de întreținere a acostamentelor

 

 

45233250-6

Lucrări de îmbrăcare, altele decât cele pentru drumuri

 

 

45233251-3

Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere

 

 

45233252-0

Lucrări de îmbrăcare a străzilor

 

 

45233253-7

Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor

 

 

45233260-9

Căi de acces pentru pietoni

 

 

45233261-6

Supratraversare pentru pietoni

 

 

45233262-3

Refugiu pentru pietoni

 

 

45233270-2

Lucrări de marcare a zonelor de parcare

 

 

45233280-5

Instalare de bariere rutiere

 

 

45233290-8

Instalare de indicatoare rutiere

 

 

45233291-5

Instalare de borne

 

 

45233292-2

Instalare de dispozitive de securitate

 

 

45233293-9

Instalare de mobilier stradal

 

 

45233294-6

Instalare de semnalizatoare rutiere

 

 

45233300-2

Lucrări de fundație pentru autostrăzi, șosele, drumuri și trotuare

 

 

45233310-5

Lucrări de fundație pentru autostrăzi

 

 

45233320-8

Lucrări de fundație pentru șosele

 

 

45233330-1

Lucrări de fundație pentru drumuri

 

 

45233340-4

Lucrări de fundație pentru trotuare

 

 

45234000-6

Lucrări de construcții de căi ferate și de sisteme de transport pe cablu

 

 

45234100-7

Lucrări de construcții de căi ferate

 

 

45234110-0

Căi ferate interurbane

 

 

45234111-7

Căi ferate urbane

 

 

45234112-4

Depou feroviar

 

 

45234113-1

Demolare de linii de cale ferată

 

 

45234114-8

Rambleu de cale ferată

 

 

45234115-5

Lucrări de semnalizare feroviară

 

 

45234116-2

Lucrări de construcții de linii de cale ferată

 

 

45234120-3

Lucrări feroviare urbane

 

 

45234121-0

Lucrări pentru tramvai

 

 

45234122-7

Lucrări pentru metrou

 

 

45234123-4

Cale ferată parțial subterană

 

 

45234124-1

Transport feroviar subteran de pasageri

 

 

45234125-8

Stație de metrou

 

 

45234126-5

Lucrări de construcții de linii de tramvai

 

 

45234127-2

Depou de tramvaie

 

 

45234128-9

Refugii de tramvai

 

 

45234129-6

Lucrări de construcții de căi ferate urbane

 

 

45234200-8

Sisteme de transport pe cablu

 

 

45234210-1

Sisteme de transport pe cablu cu cabine

 

 

45234220-4

Teleschi

 

 

45234230-7

Telescaun

 

 

45234240-0

Sistem feroviar funicular

 

 

45234250-3

Teleferic

 

 

45235000-3

Lucrări de construcții de aerodromuri, piste de decolare și de aterizare și suprafețe de manevrare

 

 

45235100-4

Lucrări de construcții de aeroporturi

 

 

45235110-7

Lucrări de construcții de aerodromuri

 

 

45235111-4

Pavare de aerodromuri

 

 

45235200-5

Lucrări de construcții de piste de decolare și de aterizare

 

 

45235210-8

Reînnoirea îmbrăcămintei pistei de decolare și de aterizare

 

 

45235300-6

Lucrări de construcții de suprafețe de manevrare a aeronavelor

 

 

45235310-9

Pistă de rulare

 

 

45235311-6

Pavarea pistei de rulare

 

 

45235320-2

Lucrări de construcții de zone de staționare a aeronavelor

 

 

45236000-0

Lucrări de nivelare

 

 

45236100-1

Lucrări de nivelare pentru diverse activități sportive

 

 

45236110-4

Lucrări de nivelare a terenurilor de sport

 

 

45236111-1

Lucrări de nivelare a terenurilor de golf

 

 

45236112-8

Lucrări de nivelare a terenurilor de tenis

 

 

45236113-5

Lucrări de nivelare a hipodromurilor

 

 

45236114-2

Lucrări de nivelare a pistelor de atletism

 

 

45236119-7

Lucrări de reparare a terenurilor de sport

 

 

45236200-2

Lucrări de nivelare a instalațiilor de recreare

 

 

45236210-5

Lucrări de nivelare a terenurilor de joacă pentru copii

 

 

45236220-8

Lucrări de nivelare a grădinilor zoologice

 

 

45236230-1

Lucrări de nivelare a grădinilor

 

 

45236250-7

Lucrări de nivelare a parcurilor

 

 

45236290-9

Lucrări de reparare a spațiilor de recreare

 

 

45236300-3

Lucrări de nivelare a cimitirelor

 

 

45.24

Lucrări de construcții hidraulice

45240000-1

Lucrări de construcții hidraulice

 

 

45241000-8

Lucrări de construcții de porturi

 

 

45241100-9

Chei

 

 

45241200-0

Lucrări de construcții in situ de terminale marine

 

 

45241300-1

Debarcader

 

 

45241400-2

Doc

 

 

45241500-3

Chei

 

 

45241600-4

Instalație de echipament de iluminare portuară

 

 

45242000-5

Lucrări de construcții de complexe de recreare nautică

 

 

45242100-6

Lucrări de construcții de complexe de sport nautic

 

 

45242110-9

Lucrări de construcții de rampe de lansare la apă

 

 

45242200-7

Port de ambarcațiuni

 

 

45242210-0

Port de iahturi

 

 

45243000-2

Lucrări de apărare de coastă

 

 

45243100-3

Lucrări de protecție a falezelor

 

 

45243110-6

Lucrări de consolidare a falezelor

 

 

45243200-4

Diguri sparge-val

 

 

45243300-5

Diguri de larg

 

 

45243400-6

Lucrări de consolidare a plajelor

 

 

45243500-7

Lucrări de apărare maritimă

 

 

45243510-0

Diguri de apărare

 

 

45243600-8

Perete de chei

 

 

45244000-9

Lucrări de construcții maritime

 

 

45244100-0

Instalații maritime

 

 

45246000-3

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă și a viiturilor

 

 

45246100-4

Construcție de pereți de cursuri de apă

 

 

45246200-5

Lucrări de protecție a malurilor

 

 

45246400-7

Lucrări de prevenire a inundațiilor

 

 

45246410-0

Lucrări de întreținere a digurilor de protecție împotriva inundațiilor

 

 

45246500-8

Promenadă

 

 

45246510-1

Pasarelă de lemn

 

 

45247000-0

Lucrări de construcții de baraje, canale, canale de irigație și apeducte

 

 

45247100-1

Lucrări de construcții de căi navigabile

 

 

45247110-4

Construcție de canale

 

 

45247111-1

Canal de irigație

 

 

45247112-8

Canal de drenaj

 

 

45247120-7

Căi navigabile, altele decât canale

 

 

45247130-0

Apeduct

 

 

45247200-2

Lucrări de construcții de baraje și de structuri fixe similare

 

 

45247210-5

Baraj

 

 

45247211-2

Perete de baraj

 

 

45247212-9

Lucrări de consolidare a barajelor

 

 

45247220-8

Deversor

 

 

45247230-1

Stăvilar

 

 

45247240-4

Baraj static

 

 

45247270-3

Lucrări de construcții de rezervoare

 

 

45248000-7

Lucrări de construcții de structuri hidromecanice

 

 

45248100-8

Ecluze de canal

 

 

45248200-9

Docuri uscate

 

 

45248300-0

Docuri plutitoare

 

 

45248400-1

Debarcadere

 

 

45248500-2

Baraje mobile

 

 

45.25

Alte lucrări de construcții specializate

45250000-4

Lucrări de construcții de uzine, de exploatări miniere și de uzine de fabricație și de construcții pentru industria petrolului și a gazului

 

 

45251000-1

Lucrări de construcții de centrale electrice și de centrale termice

 

 

45251100-2

Lucrări de construcții de centrale electrice

 

 

45251110-5

Centrală nucleară

 

 

45251111-2

Reactor nuclear

 

 

45251120-8

Hidrocentrală

 

 

45251130-1

Centrală maree-motrică

 

 

45251140-4

Centrală termică

 

 

45251141-1

Centrală electrică geotermală

 

 

45251142-8

Centrală electrică pe bază de lemn

 

 

45251143-5

Uzină generatoare de aer comprimat

 

 

45251150-7

Turn de răcire

 

 

45251160-0

Instalații cu energie eoliană

 

 

45251200-3

Centrală termică

 

 

45251210-6

Centrală combinată termoelectrică

 

 

45251220-9

Centrală de cogenerare

 

 

45251230-2

Centrală generatoare de aburi

 

 

45251240-5

Centrală generatoare de energie alimentată cu biogaz

 

 

45251250-8

Centrală termică urbană

 

 

45252000-8

Lucrări de construcții de stații de tratare a apelor reziduale, de stații de epurare și de stații de incinerare a deșeurilor menajere

 

 

45252100-9

Stație de epurare

 

 

45252110-2

Centrală mobilă

 

 

45252120-5

Stație de tratare a apelor

 

 

45252121-2

Instalații de sedimentare

 

 

45252122-9

Bazine de fermentare pentru ape reziduale

 

 

45252123-6

Instalații de ciuruire a agregatelor

 

 

45252124-3

Lucrări de dragare și de pompare

 

 

45252125-0

Lucrări de anrocament

 

 

45252126-7

Stație de tratare a apei potabile

 

 

45252127-4

Instalație de tratare a apelor reziduale

 

 

45252130-8

Echipament pentru stații de epurare a deversărilor din canalizări

 

 

45252140-1

Stație de deshidratare a nămolului

 

 

45252150-4

Stație de manipulare a cărbunelui

 

 

45252200-0

Echipament pentru stații de epurare

 

 

45252210-3

Stație de epurare a apei

 

 

45252300-1

Stație de incinerare a deșeurilor menajere

 

 

45253000-5

Lucrări de construcții de stații de prelucrare chimică

 

 

45253100-6

Stație de demineralizare

 

 

45253200-7

Stație de desulfurare

 

 

45253300-8

Stație de distilare sau de corectare

 

 

45253310-1

Stație de distilare a apei

 

 

45253320-4

Stații de distilare a alcoolului

 

 

45253400-9

Lucrări de construcții de uzine petrochimice

 

 

45253500-0

Lucrări de construcții de fabrici de medicamente

 

 

45253600-1

Stație de deionizare

 

 

45253700-2

Stație de digestie

 

 

45253800-3

Stație de compostare

 

 

45254000-2

Lucrări de construcții pentru sectoarele extractiv și manufacturier

 

 

45254100-3

Lucrări de construcții de exploatări miniere

 

 

45254110-6

Gură de puț

 

 

45254200-4

Lucrări de construcții de uzine de producție

 

 

45255000-9

Lucrări de construcții pentru industria petrolului și a gazului

 

 

45255100-0

Platforme de producție

 

 

45255110-3

Puțuri

 

 

45255120-6

Instalații pentru platforme

 

 

45255121-3

Instalații de suprafață

 

 

45255200-1

Rafinărie de petrol

 

 

45255210-4

Terminal petrolier

 

 

45255300-2

Terminal de gaz

 

 

45255400-3

Lucrări de montaj

 

 

45255410-6

Lucrări de montaj în larg

 

 

45255420-9

Lucrări de montaj pe uscat

 

 

45255430-2

Demolare de platforme petroliere

 

 

45255500-4

Lucrări de foraj și de explorare

 

 

45255600-5

Tuburi în spirală pentru puțuri

 

 

45255700-6

Stație de gazeificare a cărbunelui

 

 

45255800-7

Unitate producătoare de gaz

 

 

45259000-7

Lucrări de reparare și de întreținere a stațiilor

 

 

45259100-8

Lucrări de reparare și de întreținere a stațiilor de epurare a apelor reziduale

 

 

45259200-9

Lucrări de reparare și de întreținere a stațiilor de purificare

 

 

45259300-0

Lucrări de reparare și de întreținere a centralelor termice

 

 

45259900-6

Lucrări de modernizare a stațiilor

 

 

45260000-7

Lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții

 

 

45262000-1

Lucrări speciale de construcții, altele decât lucrările de acoperire

 

 

45262100-2

Lucrări de instalare de eșafodaje

 

 

45262110-5

Lucrări de demontare de eșafodaje

 

 

45262120-8

Lucrări de montare de eșafodaje

 

 

45262200-3

Lucrări de fundație și de forare de puțuri de apă

 

 

45262210-6

Lucrări de fundație

 

 

45262211-3

Instalare de piloți

 

 

45262212-0

Lucrări de consolidare a gropilor de fundație

 

 

45262213-7

Sistem de execuție a pereților mulați

 

 

45262220-9

Forare de puțuri de apă

 

 

45262300-4

Lucrări de betonare

 

 

45262310-7

Lucrări de turnare a betonului armat

 

 

45262311-4

Lucrări de structură de bază din beton

 

 

45262320-0

Șape

 

 

45262321-7

Lucrări de șapă

 

 

45262330-3

Lucrări de reparare a structurilor din beton

 

 

45262340-6

Lucrări de injectare cu ciment

 

 

45262350-9

Lucrări de structură din beton nearmat

 

 

45262360-2

Lucrări de cimentare

 

 

45262370-5

Servicii de acoperire cu beton

 

 

45262400-5

Lucrări de asamblare a structurilor metalice

 

 

45262410-8

Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru construcții

 

 

45262420-1

Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru structuri

 

 

45262421-8

Lucrări de amarare în larg

 

 

45262422-5

Lucrări de foraj submarin

 

 

45262423-2

Lucrări de construcții de poduri

 

 

45262424-9

Lucrări de construcții de module marine

 

 

45262425-6

Lucrări de fabricare de izolații

 

 

45262426-3

Lucrări de fabricare de piloți

 

 

45262500-6

Lucrări de zidărie și de zidire

 

 

45262510-9

Zidărie de piatră

 

 

45262511-6

Fasonare de pietre

 

 

45262512-3

Zidărie de piatră de construcții

 

 

45262520-2

Lucrări de zidire

 

 

45262521-9

Zidărie de fațadă

 

 

45262522-6

Lucrări de zidărie

 

 

45262600-7

Diverse lucrări specializate de construcții

 

 

45262610-0

Coșuri industriale

 

 

45262620-3

Pereți de susținere

 

 

45262630-6

Construcție de furnale

 

 

45262640-9

Lucrări de ameliorare a mediului

 

 

45262650-2

Lucrări de acoperire metalică

 

 

45262660-5

Lucrări de înlăturare a azbestului

 

 

45262700-8

Lucrări de modificare a clădirilor

 

 

45262800-9

Lucrări de extindere a clădirilor

 

45.3

 

Instalații pentru clădiri

45300000-0

Lucrări de instalații pentru clădiri

 

 

45.31

Instalare de cablaje și de conexiuni electrice

45310000-3

Lucrări de instalații electrice

 

 

45311000-0

Lucrări de cablare și conexiuni electrice

 

 

45311100-1

Lucrări de cablare electrică

 

 

45311200-2

Lucrări de conexiuni electrice

 

 

45312000-7

Lucrări de instalare de sisteme de alarmă și de antene

 

 

45312100-8

Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor

 

 

45312200-9

Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție

 

 

45312300-0

Lucrări de instalare de antene

 

 

45312310-3

Lucrări de protecție împotriva fulgerelor

 

 

45312311-0

Lucrări de instalare de paratrăsnete

 

 

45312320-6

Lucrări de instalare de antene de televiziune

 

 

45312330-9

Lucrări de instalare de antene radio

 

 

45313000-4

Lucrări de instalare de ascensoare și de scări rulante

 

 

45313100-5

Lucrări de instalare de ascensoare

 

 

45313200-6

Lucrări de instalare de scări rulante

 

 

45313210-9

Lucrări de instalare de trotuare rulante

 

 

45314000-1

Instalare de echipament de telecomunicații

 

 

45314100-2

Instalare de centrale telefonice

 

 

45314120-8

Instalare de comutatoare telefonice standard

 

 

45314200-3

Instalare de linii telefonice

 

 

45314300-4

Instalare de infrastructuri de cabluri

 

 

45314310-7

Instalare de cabluri

 

 

45314320-0

Instalare de cabluri de rețele informatice

 

 

45315000-8

Lucrări de instalare de echipamente de încălzire și de alte echipamente electrice pentru clădiri

 

 

45315100-9

Lucrări de electrotehnică

 

 

45315200-0

Lucrări pentru turbine

 

 

45315300-1

Instalații de distribuție de energie electrică

 

 

45315400-2

Instalații de înaltă tensiune

 

 

45315500-3

Instalații de tensiune medie

 

 

45315600-4

Instalații de joasă tensiune

 

 

45315700-5

Lucrări de instalare de stație de comutare

 

 

45316000-5

Lucrări de instalare de sisteme de iluminare și de semnalizare

 

 

45316100-6

Instalare de echipament de iluminare exterioară

 

 

45316110-9

Instalare de echipament de iluminare stradală

 

 

45316200-7

Instalare de echipament de semnalizare

 

 

45316210-0

Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier

 

 

45316211-7

Instalare de indicatoare de circulație rutieră

 

 

45316212-4

Instalare de semafoare

 

 

45316213-1

Instalare de balizaje

 

 

45316220-3

Instalare de echipament de semnalizare aeroportuară

 

 

45316230-6

Instalare de echipament de semnalizare portuară

 

 

45317000-2

Alte lucrări de instalare electrică

 

 

45317100-3

Lucrări de instalare electrică de echipament de pompare

 

 

45317200-4

Lucrări de instalare electrică de transformatoare

 

 

45317300-5

Lucrări de instalare electrică de aparate de distribuție

 

 

45317400-6

Lucrări de instalare electrică de echipament de filtrare

 

 

45.32

Activități conexe lucrărilor de izolare

45320000-6

Lucrări de izolare

 

 

45321000-3

Lucrări de izolare termică

 

 

45323000-7

Lucrări de izolare acustică

 

 

45324000-4

Lucrări de acoperire cu ipsos

 

 

45.33

Instalații de apă

45330000-9

Lucrări de instalații de apă și de canalizare și lucrări de instalații sanitare

 

 

45331000-6

Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare și de aer condiționat

 

 

45331100-7

Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală

 

 

45331110-0

Lucrări de instalare de boilere

 

 

45331200-8

Lucrări de instalare de echipament de ventilație și de aer condiționat

 

 

45331210-1

Lucrări de instalare de echipament de ventilație

 

 

45331211-8

Lucrări de instalare de echipament de ventilație exterioară

 

 

45331220-4

Lucrări de instalare de echipament de aer condiționat

 

 

45331221-1

Lucrări de instalare de echipament de climatizare parțială

 

 

45331230-7

Lucrări de instalare de echipament de răcire

 

 

45331231-4

Lucrări de instalare de echipament frigorific

 

 

45332000-3

Lucrări de instalații de apă și canalizare și de conducte de evacuare

 

 

45332200-5

Lucrări de instalare de echipamente pentru distribuția apei

 

 

45332300-6

Lucrări de instalare de conducte de evacuare

 

 

45332400-7

Lucrări de instalare de echipamente sanitare

 

 

45333000-0

Lucrări de instalare de gaz

 

 

45333100-1

Lucrări de instalare de regulatoare de gaz

 

 

45333200-2

Lucrări de instalare de contoare de gaz

 

 

45.34

Alte instalații pentru clădiri

45340000-2

Lucrări de instalare de garduri, de balustrade și de dispozitive de siguranță

 

 

45341000-9

Montare de balustrade

 

 

45342000-6

Montare de garduri

 

 

45343000-3

Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor

 

 

45343100-4

Lucrări de ignifugare

 

 

45343200-5

Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor

 

 

45343210-8

Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor cu CO2

 

 

45343220-1

Lucrări de instalare de extinctoare

 

 

45343230-4

Lucrări de instalare de sisteme de aspersiune

 

 

45350000-5

Instalații mecanice

 

 

45351000-2

Lucrări de instalare de inginerie mecanică

 

45.4

 

Finisarea clădirilor

45410000-4- 45452000-0, 45500000-2- 45530000-1

 

 

 

45.41

Tencuire

45410000-4

Lucrări de tencuire

 

 

45.42

Tâmplărie

45420000-7

Lucrări de tâmplărie și de dulgherie

 

 

45421000-4

Lucrări de tâmplărie

 

 

45421100-5

Instalare de uși, ferestre și elemente conexe

 

 

45421110-8

Instalare de tocuri de uși și de rame de ferestre metalice

 

 

45421111-5

Instalare de tocuri de uși metalice

 

 

45421112-2

Instalare de rame de ferestre metalice

 

 

45421113-9

Instalare de praguri metalice

 

 

45421114-6

Instalare de uși metalice

 

 

45421115-3

Instalare de ferestre metalice

 

 

45421120-1

Instalare de tocuri de uși și de rame de ferestre din plastic

 

 

45421121-8

Instalare de tocuri de uși din plastic

 

 

45421122-5

Instalare de rame de ferestre din plastic

 

 

45421123-2

Instalare de praguri din plastic

 

 

45421124-9

Instalare de uși din plastic

 

 

45421125-6

Instalare de ferestre din plastic

 

 

45421130-4

Instalare de tocuri de uși și de rame de ferestre din lemn

 

 

45421131-1

Instalare de tocuri de uși din lemn

 

 

45421132-8

Instalare de rame de ferestre din lemn

 

 

45421133-5

Instalare de praguri din lemn

 

 

45421134-2

Instalare de uși din lemn

 

 

45421135-9

Instalare de ferestre din lemn

 

 

45421140-7

Instalare de tâmplărie metalică, cu excepția ușilor și a ferestrelor

 

 

45421141-4

Lucrări de compartimentare

 

 

45421142-1

Instalare de obloane

 

 

45421143-8

Lucrări de instalare de storuri

 

 

45421144-5

Lucrări de instalare de copertine

 

 

45421145-2

Lucrări de instalare de rolete

 

 

45421146-9

Lucrări de instalare de plafoane suspendate

 

 

45421147-6

Instalare de grilaje

 

 

45421148-3

Instalare de porți

 

 

45421150-0

Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică

 

 

45421151-7

Instalare de bucătării echipate

 

 

45421152-4

Instalare de pereți despărțitori

 

 

45421153-1

Instalare de mobilier încorporat

 

 

45421160-3

Feronerie

 

 

45422000-1

Lucrări de dulgherie

 

 

45422100-2

Lucrări în lemn

 

 

45.43

Îmbrăcarea podelelor și a pereților

45430000-0

Lucrări de îmbrăcare a podelelor și a pereților

 

 

45431000-7

Lucrări de îmbrăcare cu dale

 

 

45431100-8

Lucrări de îmbrăcare cu dale a podelelor

 

 

45431200-9

Lucrări de îmbrăcare cu dale a pereților

 

 

45432000-4

Lucrări de montare de acoperitoare de podea și de pereți și lucrări de tapetare

 

 

45432100-5

Lucrări de montare de acoperitoare de podea

 

 

45432110-8

Lucrări de îmbrăcare a podelelor

 

 

45432111-5

Lucrări de montare de acoperitoare de podea flexibile

 

 

45432112-2

Pavare

 

 

45432113-9

Parchetare

 

 

45432114-6

Lucrări de îmbrăcare a podelelor cu lemn

 

 

45432120-1

Lucrări de instalare de podele false

 

 

45432121-8

Podele pentru săli de informatică

 

 

45432130-4

Lucrări de îmbrăcare a podelelor

 

 

45432200-6

Lucrări de îmbrăcare și de tapetare a pereților

 

 

45432210-9

Lucrări de îmbrăcare a pereților

 

 

45432220-2

Lucrări de tapetare a pereților

 

 

45.44

Vopsitorie și montare de geamuri

45440000-3

Lucrări de vopsitorie și de montare de geamuri

 

 

45441000-0

Lucrări de montare de geamuri

 

 

45442000-7

Lucrări de aplicare de acoperitoare de protecție

 

 

45442100-8

Lucrări de vopsire

 

 

45442110-1

Lucrări de vopsire a construcțiilor

 

 

45442120-4

Lucrări de vopsire și de îmbrăcare cu acoperitoare de protecție a structurilor

 

 

45442121-1

Lucrări de vopsire a structurilor

 

 

45442180-2

Lucrări de revopsire

 

 

45442190-5

Lucrări de decapare

 

 

45442200-9

Lucrări de aplicare de acoperitoare anticorozive

 

 

45442210-2

Lucrări de galvanizare

 

 

45442300-0

Servicii de protecție a suprafețelor

 

 

45.45

Alte lucrări de finisare a construcțiilor

45450000-6

Alte lucrări de finisare a construcțiilor

 

 

45451000-3

Lucrări decorative

 

 

45451100-4

Lucrări ornamentale

 

 

45451200-5

Lucrări de montare de lambriuri

 

 

45451300-6

Grădini interioare

 

 

45452000-0

Lucrări de curățare exterioară a clădirilor

 

 

45452100-1

Lucrări de curățare exterioară a clădirilor prin sablare

 

 

45453000-7

Lucrări de reparații generale și de renovare

 

 

45453100-8

Lucrări de renovare

 

 

45454000-4

Lucrări de restructurare

 

 

45454100-5

Lucrări de restaurare

 

45.5

 

Închiriere de echipament de construcții sau de demolare cu operator

45500000-2

Închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator

 

 

45.50

Închiriere de echipament de construcții sau de demolare cu operator

45510000-5

Închiriere de macarale cu operator

 

 

45520000-8

Închiriere de echipament de terasament cu operator


ANEXA V

TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CPV ȘI NC

NC

CPV

Capitol

Cod NC

Cod CPV

Descriere

25

Sare; sulf; pământuri și piatră; materiale de tencuire, calcar și ciment

 

2515+2516+6801

14110000-5

Piatră de construcție

 

2515

14111000-2

Marmură și piatră calcaroasă de construcție

 

2515

14111100-3

Marmură

 

2515

14111200-4

Travertin

 

2516+6801

14112000-9

Diverse tipuri de piatră de construcție

 

2516.1

14112100-0

Granit

 

2516.2

14112200-1

Gresie

 

2516.1

14112300-2

Bazalt

 

2516.1+6801

14112400-3

Piatră de bordură

 

2509+2517+2520-2523

14120000-8

Piatră calcaroasă, gips și cretă

 

2517+2520-2523

14121000-5

Piatră calcaroasă și gips

 

2520.1

14121100-6

Gips

 

2521+25221-25223000

14121200-7

Calcar

 

2521

14121210-0

Pudră de calcar

 

2509+2518

14121300-8

Piatră calcaroasă

 

2509

14122000-2

Cretă și dolomită

 

2518

14122100-3

Cretă

 

2514+6802+6803

14122200-4

Dolomită

 

2514+6802+6803

14130000-1

Ardezie

 

2505+2508+2512+2517+2821

14210000-6

Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

 

2505[.1+.9]

14211000-3

Nisip

 

2505[.1+.9]

14211100-4

Nisip natural

 

2508+2512+2517+2821

14212000-0

Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriș, piatră fărâmițată și concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip și pietriș și alte agregate

 

2517.1

14212100-1

Bolovani și pietriș

 

2517.1

14212110-4

Pietriș

 

2517.1

14212120-7

Pietre mici

 

2517.1

14212200-2

Agregate

 

2517.1

14212210-5

Amestec de nisip și pietriș

 

2517[.1+.4]

14212300-3

Piatră de carieră și concasată

 

2517.1

14212310-6

Balast

 

2517.4

14212320-9

Granit concasat

 

2517.4

14212330-2

Bazalt concasat

 

2508+2512+2517+2821

14212400-4

Pământ

 

2508+2512

14212410-7

Pământ vegetal

 

2508+2512

14212420-0

Subsol

 

2517

14212430-3

Criblură

 

2517[.2+.3]

14213000-7

Macadam, macadam gudronat și nisip gudronat

 

2517.2

14213100-8

Macadam

 

2517.3

14213200-9

Macadam gudronat

 

2517.3

14213300-0

Nisip gudronat

 

2507-2508.7

14220000-9

Argilă și caolin

 

2508

14221000-6

Argilă

 

2507

14222000-3

Caolin

 

2510[.1+.2]+3104

14310000-7

Îngrășăminte minerale

 

2510[.1+.2]+3104

14311000-4

Calciu natural, fosfat aluminocalcic și săruri naturale brute de potasiu

 

2510[.1+.2]

14311100-5

Calciu natural

 

2510[.1+.2]

14311200-6

Fosfați aluminocalcici

 

2502

14312000-1

Pirite de fier

 

2502

14312100-2

Pirite de fier neprăjite

 

2510[.1+.2]+2527+2528.1+2529.2+2530[.2-.9]

14320000-0

Produse anorganice chimice

 

2501

14400000-5

Sare și clorură de sodiu pură

 

2501

14410000-8

Sare gemă

 

2501.00.1

14420000-1

Sare marină

 

2501

14430000-4

Sare concentrată prin evaporare și clorură de sodiu pură

 

2501.00.99

14440000-7

Sare industrială pentru deszăpezire

 

2501.00.51

14450000-0

Saramură

 

2513+7102.2

14522000-6

Diamante industriale; piatră ponce; șmirghel și alți abrazivi naturali

 

2513

14522100-7

Piatră ponce

 

2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524-2526.2+2529+2530.1+2616+2621

14523000-3

Minerale, metale prețioase conexe și produse din acestea

 

2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524-2526.2+2529+2530.1+2616+2621

14523100-4

Minerale

 

2523

28811200-2

Ciment

 

2517

28813800-2

Materiale de îmbrăcăminte rutieră

26

Minereuri, zgură și cenușă

 

2612

12000000-7

Minereuri de uraniu și toriu

 

2612

12100000-8

Minereuri de uraniu

 

2612

12200000-9

Minereuri de toriu

 

2601.1+2604+2606-2609+2616

13100000-5

Minereuri de fier

 

2602-2617

13200000-6

Minereuri de metale neferoase

 

2603

13210000-9

Minereuri de cupru

 

2604

13220000-2

Minereuri de nichel

 

2606

13230000-5

Minereuri de aluminiu

 

2616

13240000-8

Minereuri de metale prețioase

 

2607

13250000-1

Minereuri de plumb

 

2608

13260000-4

Minereuri de zinc

 

2609

13270000-7

Minereuri de staniu

 

2601.11-2601.12+2602+2605+2610+2611+2613.1+2615.90.9+2617

13300000-7

Diverse minereuri

 

2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524-2526.2+2529+2530.1+2616+2621

14523000-3

Minerale, metale prețioase conexe și produse din acestea

 

2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524-2526.2+2529+2530.1+2616+2621

14523100-4

Minerale

 

2616.9

14523200-5

Aur

 

2616.1

14523300-6

Argint

 

2616.9

14523400-7

Platină

 

2618+2619+7204[.1-.5]

27190000-3

Zgură, zgură de metal, deșeuri și resturi feroase

 

2818.2+2620.4+7601-7616

27500000-0

Aluminiu și produse din aluminiu

 

7602+2620.4

27530000-9

Deșeuri și resturi de aluminiu

 

2620.4

27531000-6

Cenușă și reziduuri cu conținut de aluminiu

 

2620[.1+.2]+7802+7902+8002

27630000-0

Deșeuri și resturi de plumb, zinc sau staniu

 

2620[.1+.2]

27631000-7

Cenușă și reziduuri cu conținut de zinc sau plumb

 

2620.3+7401-7412

27700000-2

Produse din cupru

 

2620.3+7404

27730000-1

Deșeuri și resturi de cupru

 

2620.3

27731000-8

Cenușă și reziduuri cu conținut de cupru

 

2620[.5+.9]+7503

27830000-2

Deșeuri și resturi de nichel

 

2620[.5+.9]

27831000-9

Cenușă și resturi cu conținut de metale

27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse obținute din distilarea acestora; substanțe bituminoase; ceară minerală

 

2701.1

10110000-7

Cărbune

 

2701.2

10120000-0

Combustibili pe bază de cărbune

 

2701.2

10121000-7

Antracit

 

2701.2

10122000-4

Brichete

 

2701.2

10123000-1

Combustibili solizi

 

2701.2

10124000-8

Combustibili fosili

 

2701.2

10125000-5

Combustibili pe bază de lemn

 

2702+2703

10200000-5

Lignit și turbă

 

2702

10210000-8

Lignit

 

2703

10220000-1

Turbă

 

2707

10310000-9

Ulei de huilă

 

2704

10320000-2

Produse pe bază de cocs

 

2704

10321000-9

Cocs

 

2709-2715

11000000-0

Țiței, gaze naturale, petrol și produse conexe

 

2709

11100000-1

Țiței

 

2709

11110000-4

Țiței și produse petroliere

 

2709

11111000-1

Petrol

 

2709

11111100-2

Țiței

 

2709

11112000-8

Produse petroliere

 

2711[.11+.21]

11200000-2

Gaze naturale

 

2714

11300000-3

Șist bituminos sau petrolifer

 

27149000

14510000-9

Bitum și asfalt

 

27149000

14511000-6

Bitum

 

27149000

14512000-3

Asfalt

 

2710.00[.26-.36+.51+.55]

23110000-1

Benzină și benzină de avion

 

2710.00.26

23111000-8

Benzină de avion

 

2710.00.51

23111100-9

Kerosen de avion

 

2710.00.5

23111200-0

Carburanți de tip kerosen

 

2710.00.51

23111210-3

Carburanți de tip kerosen pentru motoare cu reacție

 

2710.00[.26-.36]

23112000-5

Benzină

 

2710.00[.26-.36]

23112100-6

Benzină fără plumb

 

2710.00[.26-.36]

23112200-7

Benzină Premium

 

2710.00[.26-.36]

23113000-2

Petrol

 

2710

23130000-7

Uleiuri minerale și preparate din petrol

 

2710.00.21

23131000-4

Benzină grea

 

2710.00.1

23132000-1

Uleiuri ușoare

 

2710

23133000-8

Uleiuri minerale

 

2710.00.7

23134000-5

Păcură

 

2710.00.7

23134100-6

Păcură pentru încălzirea locuințelor

 

2710.00[.8+.9]

23135000-2

Uleiuri minerale lubrifiante

 

2710.00[.8+.9]

23135100-3

Uleiuri lubrifiante

 

2710.00[.8+.9]

23135200-4

Agenți lubrifianți

 

2710.00.9

23135300-5

Preparate pe bază de ulei greu

 

2710.00.96

23135310-8

Uleiuri de transformatoare

 

2710.00.9

23135320-1

Lichid de frână

 

2710.00.6

23150000-3

Motorină

 

2710.00.6

23151000-0

Carburant diesel

 

2710.00.6

23152000-7

Ulei diesel

 

2711[.12+.13]

23200000-9

Gaze de sondă și alte hidrocarburi gazoase, cu excepția gazului natural

 

2711[.12+.13]

23210000-2

Propan și butan

 

2711.12

23211000-9

Propan

 

2711.12

23211100-0

Propan lichefiat

 

2711.13

23212000-6

Butan

 

2711.13

23212100-7

Butan lichefiat

 

2712+2713

23300000-0

Diverse produse petroliere

 

2712

23310000-3

Vaselină și ceară de țiței

 

2712.10

23311000-0

Vaselină

 

2712.20

23312000-7

Parafină

 

2712.90

23313000-4

Ceară de țiței

 

2713.90

23320000-6

Reziduuri de țiței

 

2705+2711+2804+2811+2851.00.3

24110000-8

Gaze

 

2710

24130000-4

Produse chimice anorganice de bază

 

2710.00.21

24131000-1

Elemente chimice, acizi anorganici și compuși

 

2707+2708+3301+3802.9+3803-3807+4402

24147000-6

Diverse substanțe chimice organice

 

2707+2708

24147300-9

Uleiuri și produse rezultate din distilarea la temperaturi ridicate a gudronului de huilă, a smoalei și a gudronului

 

2707+2708

24147310-2

Gudron de huilă

 

2707.91

24147311-9

Creozot

 

2708

24147320-5

Smoală

 

2708

24147330-8

Gudron

 

2715+6807

28813300-7

Materiale bitumate

 

2715+6807

28813310-0

Materiale rutiere bitumate

 

2715+6807

28813320-3

Pietriș bitumat

 

2715+6807

28813330-6

Materiale de îmbrăcare

 

2716+2844.5

40100000-3

Electricitate

 

2705

40200000-4

Gaz fabricat

 

2705

40210000-7

Gaz de huilă sau gaze similare

 

2705

40220000-0

Gaz pentru rețelele publice

28

Produse chimice anorganice; compuși organici sau anorganici ai metalelor prețioase, ai metalelor de pământuri rare, ai elementelor radioactive sau ai izotopilor

 

2505+2508+2512+2517+2821

14210000-6

Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

 

2508+2512+2517+2821

14212000-0

Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriș, piatră fărâmițată și concasată, amestecuri de piatră, amestecuri nisip-pietriș și alte agregate

 

2508+2512+2517+2821

14212400-4

Sol

 

2705+2711+2804+2811+2851.00.3

24110000-8

Gaze

 

2804[.1-.4]+2811.2+2851.00.3

24111000-5

Gaze industriale

 

2804[.1-.4]

24111100-6

Hidrogen, argon, gaze rare, azot și oxigen

 

2804.21

24111120-2

Argon

 

2804.2

24111130-5

Gaze rare

 

2804.29.10

24111131-2

Heliu

 

2804.29.90

24111139-8

Neon

 

2804[.1-.4]

24111140-8

Gaze medicale

 

2804.10.00

24111150-1

Hidrogen

 

2804.30.00

24111160-4

Azot

 

2804.30.00

24111161-1

Azot lichid

 

2804.40.00

24111170-7

Oxigen

 

2811[.21+.29]

24111200-7

Compuși anorganici ai oxigenului

 

2811.21.00

24111210-0

Dioxid de carbon

 

2811.29.30

24111220-3

Oxizi de azot

 

2811[.21+.29]

24111230-6

Compuși anorganici gazoși ai oxigenului

 

2851.00.3

24111300-8

Aer lichid și aer comprimat

 

2851.00.3

24111310-1

Aer lichid

 

2851.00.3

24111320-4

Aer comprimat

 

2816.1+2817+2819+2820+2823+2824+2825

24121000-8

Oxizi, peroxizi și hidroxizi

 

2817+2823

24121100-9

Oxid și peroxid de zinc, oxid de titan, coloranți și pigmenți

 

2817

24121110-2

Oxid de zinc

 

2817

24121120-5

Peroxid de zinc

 

2823

24121130-8

Oxid de titan

 

2519.90.1+2816.1+2819+2820+2824+2825.5

24121200-0

Oxizi și hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb și de cupru

 

2819

24121210-3

Oxid de crom

 

2820

24121220-6

Oxid de mangan

 

2824

24121230-9

Oxid de plumb

 

2825.5

24121240-2

Oxid de cupru

 

2819.90.10

24121261-5

Hidroxid de crom

 

2820

24121262-2

Hidroxid de mangan

 

2824

24121263-9

Hidroxid de plumb

 

2825.5

24121264-6

Hidroxid de cupru

 

2816.10

24121265-3

Hidroxid de magneziu

 

2825.90.11

24121300-1

Oxid de calciu hidratat

 

2801-2803+2804[.5-.9]+2848+2849+2850.00[.20-.90]

24131100-2

Metaloizi

 

2848

24131110-5

Fosfuri

 

2849

24131120-8

Carburi

 

2850.00.20

24131130-1

Hidruri

 

2850.00.20

24131140-4

Nitruri

 

2850.00.50

24131150-7

Azide

 

2850.00.70

24131160-0

Siliciuri

 

2850.00.90

24131170-3

Boruri

 

2802

24131180-6

Sulf rafinat

 

2812

24131200-3

Halogen

 

2805

24131300-4

Metale alcaline

 

2805.40

24131310-7

Mercur

 

2806+2807+2809+2810+2811[.1+.2]

24131400-5

Clorură de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu și dioxid de sulf

 

2806+2807+2809+2810+2811[.1+.22+.23]

24131410-8

Acizi anorganici

 

2807.00.10

24131411-5

Acid sulfuric

 

2809.20

24131420-1

Acid fosforic

 

2809.20

24131430-4

Acizi polifosforici

 

2811.2

24131440-7

Acid hexafluorosilicic

 

2811.23

24131450-0

Dioxid de sulf

 

2811.22

24131460-3

Dioxid de siliciu

 

2806.10

24131470-6

Clorură de hidrogen

 

2815+2816+2818.3+2821.10+2825.1

24131500-6

Hidroxizi utilizați ca produse chimice anorganice de bază

 

2821

24131510-9

Oxizi metalici

 

2821.10

24131511-6

Pirite de fier și oxizi de fier

 

2815

24131520-2

Hidroxid de sodiu

 

2815.12

24131521-9

Sodă caustică

 

2815.12

24131522-6

Sodă lichidă

 

2813

24131600-7

Compuși ai sulfului

 

2813

24131700-8

Sulf

 

2803

24131800-9

Carbon

 

2801.10

24131900-0

Clor

 

2826+2827[.2-.6]+2828+2829

24132000-8

Halogenați metalici; hipocloriți, clorați și perclorați

 

2826+2827[.2-.6]

24132100-9

Halogenați metalici

 

2826.30

24132110-2

Hexafluorosilicat de sodiu

 

2827[.2-.6]

24132120-5

Cloruri

 

2827.32

24132121-2

Clorură de aluminiu

 

2827.33

24132122-9

Clorură ferică

 

2827.32

24132123-6

Policlorură de aluminiu

 

2827.32

24132130-8

Clorhidrat de aluminiu

 

2828+2829

24132200-0

Hipocloriți și clorați

 

2828.90

24132210-3

Clorit de sodiu

 

2828.90

24132220-6

Hipoclorit de sodiu

 

2830-2833+2834[.22+.29]+2835

24133000-5

Sulfuri, sulfați; nitrați, fosfați și carbonați

 

2830-2833

24133100-6

Sulfuri, sulfiți și sulfați

 

2830

24133110-9

Diverse sulfuri

 

2830.90

24133111-6

Sulfură de hidrogen

 

2830

24133112-3

Polisulfuri

 

2833

24133120-2

Sulfați

 

2833.1

24133121-9

Trisulfat de sodiu

 

2833.29.50

24133122-6

Sulfat feric

 

2833.22

24133123-3

Sulfat de aluminiu

 

2833.1

24133124-0

Sulfat de sodiu

 

2833.29.50

24133125-7

Sulfat de fier

 

2833.25

24133126-4

Sulfat de cupru

 

2834[.22+.29]+2835

24133200-7

Fosfinați, fosfonați, fosfați și polifosfați

 

2835.3

24133210-0

Hexametafosfat de sodiu

 

2835.2

24133220-3

Fosfați

 

2836[.2-.9]

24133300-8

Carbonați

 

2836.20

24133310-1

Carbonat de sodiu

 

2836.30

24133320-4

Bicarbonat de sodiu

 

2834.2

24133400-9

Nitrați

 

2841+2843+2851.00[.1+.9]

24134000-2

Diverse săruri acide metalice

 

2841.61

24134100-3

Permanganat de potasiu

 

2841

24134200-4

Săruri de acizi oxometalici

 

2837-2840+2842+2845-2847+7104.1

24135000-9

Diverse produse chimice anorganice

 

2845

24135100-0

Apă grea, alți izotopi și compușii acestora

 

2837-2840+2842

24135200-1

Cianură, oxicianură, fulminați, cianați, silicați, borați, perborați, săruri de acizi anorganici

 

2837

24135210-4

Cianuri

 

2837.1

24135220-7

Oxicianuri

 

2838

24135230-0

Fulminați

 

2838

24135240-3

Cianați

 

2847

24135300-2

Peroxid de hidrogen

 

2846

24135500-4

Compuși ai metalelor de pământuri rare

 

2839

24135600-5

Silicați

 

2839.1

24135610-8

Silicat de sodiu

 

2840

24135700-6

Borați și perborați

 

2851.00.10

24136000-6

Apă distilată

 

2851+7104.2

24137000-3

Pietre sintetice

 

2808+2814+3102

24151000-7

Îngrășăminte azotate

 

2808+2814+3102

24151100-8

Acid azotic și săruri

 

2808

24151200-9

Acizi sulfonitrici

 

2814

24151300-0

Amoniac

 

2814.20

24151310-3

Amoniac lichid

 

2814

24151320-6

Clorură de amoniu

 

2814

24151330-9

Sulfat de amoniu

 

2801+2818+6804+6805

26910000-0

Produse abrazive

 

2818.1

26913000-1

Corindon artificial

 

2801

26914000-8

Grafit artificial

 

2818.2+2620.4+7601-7616

27500000-0

Aluminiu și produse din aluminiu

 

2818.20+7601

27510000-3

Aluminiu în formă brută

 

2818.20

27511000-0

Oxid de aluminiu

 

2716+2844.5

40100000-3

Electricitate

 

2844[.1-.4]

40500000-7

Combustibili nucleari

 

2844[.1-.3]

40510000-0

Uraniu

 

2844.2

40520000-3

Plutoniu

 

2844.4

40530000-6

Materiale radioactive

 

2844.4

40540000-9

Radioizotopi

29

Produse chimice organice

 

2901-2904

24141000-4

Hidrocarburi

 

2901+2902

24141100-5

Hidrocarburi saturate

 

2901

24141110-8

Hidrocarburi aciclice saturate

 

2901.29

24141111-5

Metan

 

2901.21

24141112-2

Etilenă

 

2901.22

24141113-9

Propenă

 

2901.23

24141114-6

Butenă

 

2901.29

24141115-3

Acetilenă

 

2902

24141120-1

Hidrocarburi ciclice saturate

 

2901.2+2902

24141200-6

Hidrocarburi nesaturate

 

2901.2

24141210-9

Hidrocarburi aciclice nesaturate

 

2902

24141220-2

Hidrocarburi ciclice nesaturate

 

2902.20

24141221-9

Benzen

 

2902.30

24141222-6

Toluen

 

2902.41

24141223-3

O-xileni

 

2902.42

24141224-0

M-xileni

 

2902.50

24141225-7

Stiren

 

2902.60

24141226-4

Etilbenzen

 

2903[.1+.2]

24141300-7

Alți derivați halogenați ai hidrocarburilor

 

2903.23

24141310-0

Tetracloretilenă

 

2903.14

24141320-3

Tetraclorură de carbon

 

2207.1+2905-2908+3823.7

24142000-1

Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli și derivații acestora, fie ei halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați; alcooli grași industriali

 

2905[.1+.2]

24142200-3

Alcooli monohidroxilici

 

2905.11

24142210-6

Metanol

 

2905.2

24142220-9

Etanol

 

2905[.3+.41-.44+.49+.5]+2906

24142300-4

Dioli, polialcooli și derivați

 

2905.31

24142310-7

Etilenglicol

 

2905[.3+.41-.44+.49+.5]+2906

24142320-0

Derivați ai alcoolilor

 

2907+2908

24142400-5

Fenoli și derivați ai fenolilor

 

2207.1+2905+2906

24142500-6

Alcool

 

2915-2918+3823.1

24143000-8

Acizi grași monocarboxilici industriali

 

2915

24143200-0

Acizi carboxilici

 

2915.2

24143210-3

Acid acetic

 

2915.2

24143220-6

Acid peracetic

 

2916+2917[.1+.2]

24143300-1

Acizi monocarboxilici nesaturați și compușii acestora

 

2916.14

24143310-4

Esterii acidului metacrilic

 

2916.12

24143320-7

Esterii acidului acrilic

 

2917.3+2918[.1+.29+.3+.9]

24143400-2

Acizi aromatici policarboxilici și carboxilici

 

2921-2929

24144000-5

Compuși organici cu funcție azotată

 

2921

24144100-6

Compuși cu funcție aminică

 

2922[.1-.3+.43+.49+.5]

24144200-7

Compuși aminici cu funcție oxigenată

 

2924.21+2925+2926

24144300-8

Ureide

 

2921-2929

24144400-9

Compuși cu funcție azotată

 

2930

24145000-2

Tiocompuși organici

 

2909-2914

24146000-9

Aldehidă, cetonă, peroxizi organici și eteri

 

2912+2913

24146100-0

Compuși cu funcție aldehidă

 

2914

24146200-1

Compuși cu funcție cetonă și chinonică

 

2909-2911

24146300-2

Peroxizi organici

 

2910.10

24146310-5

Oxid de etilenă

 

2909

24146320-8

Eteri

 

2937

24413000-2

Hormoni

 

2937.91

24413100-3

Insulină

 

2937.9

24413200-4

Steroizi

 

2936

24414000-9

Vitamine

 

2936.10

24414100-0

Provitamine

 

2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9

24415000-6

Substanțe chimice farmaceutice și medicinale

 

2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9

24415100-7

Substanțe chimice farmaceutice

 

2932.2

24415110-0

Lactone

 

2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.29+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9

24415200-8

Substanțe chimice medicinale

 

2918.21

24415210-1

Acizi salicilici

 

2935+2941+3001-3006

24416000-3

Produse farmaceutice

 

2935+2941+3003[.1-.4+.9]+3004[.1-.4+.9]

24416100-4

Medicamente

 

2941

24416110-7

Antibiotice

 

2941.10

24416111-4

Penicilină

 

2935

24416120-0

Sulfonamide

 

1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401

24510000-2

Glicerină

30

Produse farmaceutice

 

3002.10

24411000-8

Seruri

 

3002.10

24411100-9

Antiseruri

 

3002.10

24411200-0

Imunoglobulină

 

3002.10

24411300-1

Gamaglobulină

 

3002.[.2+3+.9]

24412000-5

Vaccinuri

 

3002.2

24412100-6

Vaccinuri umane

 

3002.2

24412110-9

Vaccin împotriva tifosului

 

3002.2

24412120-2

Vaccin împotriva hepatitei B

 

3002.2

24412130-5

Vaccinuri împotriva gripei

 

3002.2

24412140-8

Vaccinuri antipoliomielitice

 

3002.2

24412150-1

Tuberculină

 

3002.3

24412700-2

Vaccinuri veterinare

 

2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9

24415000-6

Substanțe chimice farmaceutice și medicinale

 

2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9

24415100-7

Substanțe chimice farmaceutice

 

2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.29+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9

24415200-8

Substanțe chimice medicinale

 

2935+2941+3001-3006

24416000-3

Produse farmaceutice

 

2935+2941+3003[.1-.4+.9]+3004[.1-.4+.9]

24416100-4

Medicamente

 

3001-3006

24416200-5

Preparate farmaceutice

 

3006

24416300-6

Contraceptive

 

3006

24416310-9

Contraceptive orale

 

3006

24416320-2

Contraceptive chimice

 

1702[.3-.9]+3003+3004

24417000-0

Soluții medicamentoase

 

3006

24418000-7

Produse farmaceutice brevetate

 

3002.90.90

24419100-5

Toxine

 

3002.90.9

24419200-6

Antiseptice

 

3006+3407+3822

24421000-1

Consumabile medicale chimice, cu excepția consumabilelor dentare

 

3006[.2-.4]+3407+3822

24421100-2

Reactivi

 

3006.40.00

24421110-5

Reactivi pentru determinarea grupei sanguine

 

3006.40.00

24421120-8

Reactivi pentru analiza sângelui

 

3002+3006+3407+3822

24421130-1

Reactivi chimici

 

3006+3822

24421140-4

Reactivi de diagnosticare

 

3006+3822

24421150-7

Reactivi izotopici

 

3006[.2-.4]

24421170-3

Reactivi pentru electroforeză

 

3006[.2-.4]

24421180-6

Reactivi pentru urologie

 

3006.30

24421190-9

Substanțe de contrast pentru uz radiologic

 

3006

24421200-3

Preparate medicale, cu excepția consumabilelor dentare

 

3006[2-4]

24421210-6

Preparate pentru clisme

 

3006.40

24421220-9

Cimenturi pentru reconstrucții osoase

 

1302+3001[.1+.2]+3002.90.50+3504

24431000-4

Culturi microbiologice

 

3001[.10+.20]

24432000-1

Glande și extracte de glande

 

3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018-9022+9402

33100000-1

Aparate medicale

 

3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3]

33140000-3

Consumabile medicale nechimice și consumabile hematologice

 

3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3]

33141000-0

Consumabile medicale nechimice de unică folosință și consumabile hematologice

 

3005+3006

33141100-1

Pansamente; cleme, suturi, ligaturi

 

3005

33141110-4

Pansamente

 

3005

33141111-1

Bandaje adezive

 

3005

33141112-8

Plasturi

 

3005

33141113-5

Bandaje

 

3005

33141114-2

Tifon medical

 

3005

33141115-9

Vată medicală

 

3005

33141116-6

Tampoane și comprese

 

3005

33141117-3

Vată

 

3005

33141118-0

Comprese de tifon

 

3005

33141119-7

Comprese

 

3006

33141120-7

Cleme, suturi, ligaturi

 

3006

33141121-4

Suturi chirurgicale

 

3006

33141122-1

Cleme chirurgicale

 

3006

33141123-8

Recipiente pentru ace

 

3006

33141124-5

Autosuturi

 

3006

33141125-2

Material pentru suturi chirurgicale

 

3006

33141126-9

Ligaturi

 

3006

33141127-6

Hemostatice absorbabile

 

3006

33141128-3

Ace pentru suturi

 

3001+3002

33141500-5

Consumabile hematologice

 

3002

33141510-8

Produse sanguine

 

3002

33141520-1

Derivate plasmatice

 

3002

33141530-4

Coagulanți sanguini

 

3502

33141540-7

Albumină

 

3001.9

33141550-0

Heparină

 

3001

33141560-3

Organe umane

 

3002

33141570-6

Sânge uman

 

3002

33141580-9

Sânge animal

 

3006+9018

33141600-6

Recipiente și pungi de recoltare, drenaj și truse

 

3006.5

33141623-3

Truse de prim ajutor

 

3006

36711000-8

Truse de testare

31

Îngrășăminte

 

2510[.1+.2]+3104

14310000-7

Îngrășăminte minerale

 

2510[.1+.2]+3104

14311000-4

Calciu natural, fosfat aluminocalcic și săruri naturale brute de potasiu

 

3104

14311300-7

Săruri naturale brute de potasiu

 

2808+2814+3102

24151000-7

Îngrășăminte azotate

 

2808+2814+3102

24151100-8

Acid azotic și săruri

 

3102

24151110-1

Nitrat de sodiu

 

3103

24152000-4

Îngrășăminte fosfatice

 

3103

24152100-5

Îngrășăminte minerale fosfatice

 

3103

24152200-6

Îngrășăminte chimice fosfatice

 

3101

24154000-8

Îngrășăminte de origine animală sau vegetală

 

3105

24158000-6

Diverse tipuri de îngrășăminte

32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivate ale acestora; coloranți, pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; chituri și alte masticuri; cerneală

 

3202+3204

24122000-5

Extracte tanante, extracte colorante, tanini și substanțe colorante

 

3204

24122100-6

Extracte colorante

 

3202

24122200-7

Extracte tanante

 

3204

24122300-8

Tanini

 

3204

24122400-9

Substanțe colorante

 

3202

24122500-0

Produse tanante

 

3208-3213

24310000-0

Vopsele

 

3208+3209

24311000-7

Vopsea pentru marcaj rutier

 

3208-3213

24312000-4

Vopsea pentru lucrări artistice

 

3208-3210

24312100-5

Emailuri și smalțuri

 

3208-3213

24312200-6

Vopsele de ulei și de apă

 

3210.00.10

24312210-9

Vopsele de ulei

 

3208-3213

24312220-2

Vopsele de apă

 

3208+3209+3213

24312300-7

Vopsele școlare

 

3213.10

24312310-0

Seturi de culori

 

3208+3209

24312320-3

Culori pentru panouri

 

3210

24312400-8

Articole pentru zugravi și decoratori

 

3208-3210

24320000-3

Lacuri

 

3215

24330000-6

Cerneală

 

3215.1

24331000-3

Cerneală tipografică

 

3215.1

24331100-4

Cerneală pentru tipar rotoheliografic

 

3215

24331200-5

Tuș

 

3214

24340000-9

Masticuri, filere, chituri

 

3214.10.10

24341000-6

Masticuri

 

3214.10

24342000-3

Filere

 

3214.10.10

24343000-0

Chituri

 

3214

24344000-7

Pastă de ciment

 

3207-3209+4814+5905

28811400-4

Vopsele și materiale de acoperire a pereților

 

3213+9023+9603[.3+.4]+9608-9611

36800000-9

Articole pentru lucrări de artizanat și de artă

 

3213+9603[.3+.4]+9608-9611

36820000-5

Articole pentru lucrări de artă

33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse de parfumerie, de cosmetică sau de toaletă

 

2707+2708+3301+3802.9+3803-3807+4402

24147000-6

Diverse substanțe chimice organice

 

3301+3806-3807

24147400-0

Produse pe bază de rășină

 

1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401

24510000-2

Glicerină

 

3307.4+3404+3405+4401

24511000-9

Preparate odorifere și ceară

 

3307.4

24511100-0

Parfumuri și deodorizante de interior

 

3303-3307

24520000-5

Parfumuri și produse de toaletă

 

3303-3307

24521000-2

Produse de toaletă

 

3303.00.90

24521100-3

Apă de toaletă

 

3307.20

24521110-6

Deodorante

 

3307.20

24521120-9

Antiperspirante

 

3304

24521200-4

Produse de machiaj

 

3304.30

24521300-5

Produse pentru manichiură sau pentru pedichiură

 

3304

24521400-6

Produse cosmetice

 

3304

24521500-7

Produse pentru îngrijirea pielii

 

3305.10

24521600-8

Șampoane

 

3305

24521700-9

Produse pentru îngrijirea părului

 

3306

24521800-0

Produse pentru igiena orală sau dentară

 

3307.10

24521900-1

Produse de bărbierit

 

3301+3302

24630000-9

Uleiuri esențiale

34

Agenți organici tensioactivi pe bază de săpun, preparate de spălare, preparate lubrifiante, ceară artificială, produse de lustruit sau de curățat, lumânări și articole similare, plastiline, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos

 

3006+3407+3822

24421000-1

Consumabile medicale chimice, cu excepția consumabilelor dentare

 

3006[.2-.4]+3407+3822

24421100-2

Reactivi

 

3002+3006+3407+3822

24421130-1

Reactivi chimici

 

1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401

24510000-2

Glicerină

 

3307.4+3404+3405+4401

24511000-9

Preparate odorifere și ceară

 

3405[.1-.3+.9]+4401

24511300-2

Creme de ceruire

 

3405.2

24511310-5

Produse de lustruire a podelelor

 

3405.1

24511320-8

Produse de întreținere a încălțămintei

 

3404

24511330-1

Ceară de lustruire

 

3404.90.10

24511350-7

Agenți de etanșare

 

3405.4

24511400-3

Paste și prafuri abrazive de curățat

 

3402

24512000-6

Agenți organici tensioactivi

 

3401+3402+3405

24513000-3

Produse de curățat

 

3401

24513100-4

Săpun

 

3402

24513200-5

Preparate de spălare

 

3402

24513210-8

Dispersanți

 

3402

24513290-2

Detergenți

 

3402

24513291-9

Detergenți pentru vase

 

3402

24513292-6

Detergenți degresanți

 

3402

24513293-3

Produse de eliminare a grăsimilor

 

3402

24513294-0

Preparate de spălare

 

3402

24513295-7

Soluții pentru clătit

 

1518+3403+3811.2+3813+3819+3820

24661000-5

Grăsimi și lubrifianți

 

3403

24661100-6

Lubrifianți

 

3403

24661110-9

Noroi de foraj

 

3403

24661120-2

Unsoare siliconică

 

3403

24661130-5

Fluide de foraj

 

3407

24662000-2

Plastiline

 

3407

24662100-3

Ceară dentară

 

3406+3604+3605+3606+9613+9614

36674000-6

Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri și combustibili lichizi sau combustibili gazoși lichefiați

35

Substanțe albuminoase; amidon modificat; cleiuri; enzime

 

3507

24180000-9

Enzime

 

1302+3001[.1+.2]+3002.90.50+3504

24431000-4

Culturi microbiologice

 

1302+3504

24433000-8

Substanțe peptice

 

3503+3505+3506

24620000-6

Cleiuri

 

3503

24621000-3

Gelatine

 

3506

24621200-5

Adezivi

 

3504

24666000-0

Peptone și substanțe proteice

37

Produse fotografice sau cinematografice

 

3701-3703+3707+38021

24640000-2

Substanțe chimice pentru fotografii

 

3701-3703

24641000-9

Plăci și filme fotografice

 

3707+38021

24641200-1

Emulsii pentru uz fotografic

 

3707.90

24641210-4

Developatoare fotografice

 

3707.90

24641220-7

Fixatori pentru fotografii

 

3707.90.1

24641230-0

Developatoare pentru radiologie

 

3707.90.1

24641240-3

Fixatori pentru radiologie

 

3707

24641260-9

Intensificatori de imagine

 

3701+3702

25310000-7

Radiologii

 

3701.10+3702.10

25311000-4

Radiografii

 

3701+3702+3703

25312000-1

Film diazo

 

3701.20+3702.20+3704+3705+3706

25320000-0

Peliculă cinematografică

 

3701+3702+3704+3705

25321000-7

Peliculă fotografică

 

3701.20+3702.20

25321100-8

Peliculă cu developare instantanee

 

3706

25330000-3

Pelicule video

 

3706

25331000-0

Casete video

 

3706

25332000-7

Benzi video

38

Diverse produse chimice

 

2207.1+2905-2908+3823.7

24142000-1

Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli și derivații acestora, fie ei halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați; alcooli grași industriali

 

3823.7

24142100-2

Alcooli grași industriali

 

2915-2918+3823.1

24143000-8

Acizi grași monocarboxilici industriali

 

3823.1

24143100-9

Uleiuri acide de rafinare

 

2707+2708+3301+3802.9+3803-3807+4402

24147000-6

Diverse substanțe chimice organice

 

3802.9+3803+3805-3807

24147100-7

Derivați vegetali pentru vopsire

 

3301+3806-3807

24147400-0

Produse pe bază de rășină

 

3804

24147500-1

Leșii reziduale rezultate din fabricarea celulozei

 

3808

24200000-6

Produse agrochimice

 

3808

24210000-9

Pesticide

 

3808.10

24220000-2

Insecticide

 

3808.30

24230000-5

Erbicide

 

3808.30.90

24240000-8

Regulatori de creștere vegetală

 

3808.40

24250000-1

Dezinfectanți

 

3808.90.10

24260000-4

Rodenticide

 

3808.20

24270000-7

Fungicide

 

3814

24350000-2

Solvenți

 

3814

24351000-9

Soluții de decapare

 

3814

24352000-6

Diluanți

 

3006+3407+3822

24421000-1

Consumabile medicale chimice, cu excepția consumabilelor dentare

 

3006[.2-.4]+3407+3822

24421100-2

Reactivi

 

3002+3006+3407+3822

24421130-1

Reactivi chimici

 

3006+3822

24421140-4

Reactivi de diagnosticare

 

3006+3822

24421150-7

Reactivi izotopici

 

3822

24421160-0

Reactivi pentru laborator

 

3701-3703+3707+38021

24640000-2

Substanțe chimice pentru fotografii

 

3707+38021

24641200-1

Emulsii pentru uz fotografic

 

3821

24641250-6

Medii de cultură

 

1518+3403+3811.2+3813+3819+3820

24661000-5

Grăsimi și lubrifianți

 

3811.2+3813

24661200-7

Aditivi pentru uleiuri

 

3813

24661210-0

Pulbere pentru extinctoare de incendii

 

3813

24661220-3

Agenți pentru extinctoare de incendii

 

3813

24661230-6

Încărcătură pentru extinctoare de incendii

 

3819+3820

24661300-8

Fluide hidraulice

 

3820

24661310-1

Agenți de degivrare

 

3820

24661311-8

Produse antigel

 

3809

24663000-9

Agenți de finisare

 

3802.1

24664000-6

Carbon activ

 

3802.1

24664100-7

Carbon activ nou

 

3802.1

24664200-8

Carbon activ regenerat

 

3803+3808.40

24665000-3

Toalete chimice

 

3824

24667000-7

Aditivi chimici

 

3824.10

24667100-8

Lianți preparați pentru forme de turnătorie sau pentru miez

 

3824.40

24667200-9

Aditivi pentru ciment, mortar sau beton

 

3824[.7+.9]

24668000-4

Produse chimice pentru industria petrolului și a gazelor

 

3824[.7+.9]

24668100-5

Produse chimice pentru fundul găurii de foraj

 

3824[.7+.9]

24668200-6

Agenți de floculare

 

3824[.7+.9]

24668300-7

Produse chimice pe bază de noroi de foraj

 

3824[.7+.9]

24668400-8

Fiole cu gel pentru burarea explozivilor

 

3818

24669000-1

Aerosoli și produse chimice sub formă de disc

 

3818

24669100-2

Aerosoli

 

3818

24669200-3

Elemente chimice sub formă de disc

 

3811.90+3820

24810000-5

Fluide de radiator

 

3811

24830000-1

Produse anticorozive

 

3816+6901-6903+6908

26260000-8

Articole din ceramică refractară

 

3816

26263000-9

Ciment, mortar și beton refractare

 

3816

26263100-0

Ciment refractar

 

3816

26263200-1

Mortar refractar

 

3816

26263300-2

Beton refractar

 

3824.50.1

28814100-2

Beton gata de turnare

39

Plastic și articole din plastic

 

3901-3909.10+3911-3914

24160000-3

Materiale plastice primare

 

3901

24161000-0

Polimeri primari ai etilenei

 

3902.10

24162000-7

Polimeri primari ai propilenei

 

3903

24163000-4

Polimeri primari ai stirenului

 

3904+3905+3906

24164000-1

Polimeri primari ai vinilului

 

3905

24164100-2

Polimeri primari ai acetatului de vinil

 

3906

24164200-3

Polimeri acrilici primari

 

3907

24165000-8

Poliesteri primari

 

3908

24166000-5

Poliamide primare

 

3909.10

24167000-2

Rășini ureice primare

 

3909.30

24168000-9

Rășini aminice primare

 

3911-3914

24169000-6

Siliconi primari

 

3902+3926+5403.1+5403[.2+.3]+5404+5502+5504

24720000-7

Fibre artificiale

 

3902

24722000-1

Polipropilenă

 

3916+3917+3920+3921.9

25210000-6

Plăci, folii, tuburi și profile din plastic

 

3916

25211000-3

Monofilament din plastic

 

3916

25211100-4

Conductoare electrice din plastic

 

3916

25211200-5

Bare din plastic

 

3916

25211300-6

Tije din plastic

 

3915.3+3917

25212000-0

Tuburi, conducte și furtunuri

 

3917

25212100-1

Tuburi din plastic

 

3917.31

25212110-4

Tuburi flexibile din plastic

 

3917.31

25212120-7

Tuburi flexibile din PVC

 

3917

25212200-2

Conducte din plastic

 

3917.31

25212210-5

Conducte flexibile din plastic

 

3917.31

25212220-8

Conducte flexibile din PVC

 

3917

25212300-3

Furtunuri din plastic

 

3917.31

25212310-6

Furtunuri flexibile din plastic

 

3917.31

25212320-9

Furtunuri flexibile din PVC

 

3917

25212400-4

Manșoane din plastic

 

3917[.3+.4]

25212500-5

Accesorii din plastic sau din PVC pentru tuburi, conducte și furtunuri

 

3917.[3+.4]

25212510-8

Accesorii din plastic pentru tuburi

 

3917.[3+.4]

25212520-1

Accesorii din PVC pentru tuburi

 

3917.[3+.4]

25212530-4

Accesorii din plastic pentru conducte

 

3917.[3+.4]

25212540-7

Accesorii din PVC pentru conducte

 

3917.[3+.4]

25212550-0

Accesorii din plastic pentru furtunuri

 

3917.[3+.4]

25212560-3

Accesorii din PVC pentru furtunuri

 

3917.[3+.4]

25212600-6

Componente din PVC neplastifiat

 

3917.[3+.4]

25212610-9

Armături din PVC neplastifiat

 

3917.[3+.4]

25212620-2

Conducte din PVC neplastifiat

 

3917.[3+.4]

25212630-5

Tuburi din PVC neplastifiat

 

3915.30

25212700-7

Spumă de PVC

 

3920+3921.9

25213000-7

Plăci, folii, filme, pelicule și benzi din plastic

 

3920

25213100-8

Film din plastic

 

3920

25213200-9

Peliculă din plastic

 

3920

25213300-0

Peliculă retractabilă

 

3920+3921.9

25213400-1

Benzi din plastic

 

3920

25213500-2

Folii din plastic

 

3920

25213600-3

Plăci din plastic

 

3920.3+3921.11+3923

25220000-9

Articole din plastic pentru ambalare

 

3920.3+3921.11+3923

25221000-6

Saci și pungi din polietilenă

 

3923.21

25221100-7

Saci și pungi din polietilenă pentru deșeuri

 

3923.21

25221200-8

Pungi din polietilenă pentru uz medical

 

3923.21

25221210-1

Pungi pentru recoltarea sângelui

 

3923.21

25221220-4

Pungi pentru recoltarea plasmei

 

3923.21

25221230-7

Pungi pentru recoltarea urinei

 

3923.21

25221300-9

Saci de depozitare din polietilenă

 

3923.21

25221310-2

Pungi cu dublură de protecție

 

3923.29

25222000-3

Saci și pungi din plastic

 

3923.29

25222100-4

Saci menajeri din plastic

 

3923.29

25222200-5

Pungi din plastic pentru uz medical

 

3923[.1+.9]

25223000-0

Containere din plastic dur

 

3923.1

25223100-1

Cutii din plastic

 

3923.1

25223110-4

Cutii din plastic pentru sticle

 

3923.1

25223200-2

Lăzi din plastic

 

3923.9

25223300-3

Containere din plastic pentru deșeuri

 

3923.9

25223310-6

Butoaie din plastic

 

3923.3

25224000-7

Baloane, sticle și flacoane din plastic

 

3923.4

25225000-4

Mosoare și bobine din plastic

 

3923.5

25226000-1

Dopuri, capace și capsule din plastic

 

3923.50.90

25226100-2

Dopuri din plastic

 

3923.50.90

25226200-3

Capace din plastic

 

3923.50.10

25226300-4

Capsule din plastic

 

3920.30+3921.11

25227000-8

Produse din polistiren

 

3920.30+3921.11

25227100-9

Folii din polistiren

 

3920.30+3921.11

25227200-0

Plăci din polistiren

 

3918

25231000-9

Acoperitoare de podea, de pereți sau de tavan din plastic

 

3922

25232000-6

Articole sanitare din plastic

 

3922.10

25232100-7

Căzi de baie, căzi de duș și lavoare din plastic

 

3922.10

25232110-0

Căzi de baie din plastic

 

3922.10

25232120-3

Căzi de duș din plastic

 

3922.10

25232130-6

Lavoare din plastic

 

3922.20

25232200-8

Scaune și capace pentru closet din plastic

 

3922.90

25232300-9

Vase de closet din plastic

 

3922.90

25232400-0

Bideuri din plastic

 

3925.1

25233000-3

Rezervoare, cisterne și cuve din plastic

 

3925.1

25233100-4

Rezervoare din plastic

 

3925.1

25233200-5

Cisterne din plastic

 

3925.1

25233300-6

Cuve din plastic

 

3925[.2+.3]

25234000-0

Uși, ferestre, rame, praguri, obloane și storuri din plastic

 

3925.2

25234100-1

Ferestre din plastic

 

3925.2

25234110-4

Rame de ferestre din plastic

 

3925.2

25234200-2

Uși din plastic

 

3925.2

25234210-5

Tocuri de ușă din plastic

 

3925.2

25234300-3

Praguri din plastic

 

3925.3

25234400-4

Obloane și storuri din plastic

 

3925.3

25234410-7

Obloane din plastic

 

3925.3

25234420-0

Storuri din plastic

 

3925.9

25236000-4

Capace pentru guri de vizitare și capace de acces din plastic

 

3925.9

25237000-1

Carcase din plastic

 

3925.9

25237100-2

Carcase din plastic pentru contoare

 

3925.9

25237200-3

Placări cu material plastic

 

3919.1

25241000-2

Benzi, panglici și alte forme autoadezive din plastic

 

3919.1

25241100-3

Bandă autoadezivă din plastic

 

3919.1

25241110-6

Bandă adezivă

 

3919.1

25241120-9

Bandă reflectorizantă

 

3919.1

25241200-4

Panglici autoadezive din plastic

 

3919.1

25241300-5

Forme autoadezive din plastic

 

3919.1

25241310-8

Etichete adezive

 

3919.1

25242000-9

Plăci, folii, filme și pelicule autoadezive din plastic

 

3919.1

25242100-0

Plăci autoadezive din plastic

 

3919.1

25242200-1

Folii autoadezive din plastic

 

3919.1

25242300-2

Filme autoadezive din plastic

 

3919.1

25242400-3

Pelicule autoadezive din plastic

 

3924

25243000-6

Veselă, articole de bucătărie, de menaj și de toaletă din plastic

 

3924.1

25243100-7

Veselă și articole de bucătărie din plastic

 

3924.1

25243110-0

Tacâmuri din plastic

 

3924.1

25243120-3

Recipiente de uz casnic pentru alimente

 

3924.1

25243130-6

Castroane

 

3924.1

25243140-9

Grătare de scurgere din plastic

 

3924.90.11

25243200-8

Bureți

 

3924.90

25243300-9

Articole menajere sau de toaletă din plastic

 

3924.90

25243310-2

Găleți din plastic

 

3924.90

25243320-5

Coșuri de gunoi din plastic

 

3924.90

25243330-8

Pămătufuri de praf din plastic

 

3926.1

25247000-4

Articole de birou și articole școlare din plastic

 

3926.1

25247100-5

Articole de birou din plastic

 

3926.1

25247110-8

Bibliorafturi

 

3926.1

25247120-1

Agrafe de birou

 

3926.1

25247200-6

Articole școlare din plastic

 

3926.1

25247210-9

Instrumente pentru desen din plastic

 

3926.1

25247220-2

Instrumente pentru scris din plastic

 

3926.1

25247230-5

Rigle

 

3926[.3-.9]

25248000-1

Accesorii din plastic pentru mobilier

 

3926.3

25248100-2

Elemente de filtrare din plastic

 

3926.9

25248200-3

Componente din plastic

 

3926.9

25248210-6

Elemente de împrejmuire din plastic

 

3926.9

25248220-9

Conuri de semnalizare din plastic

 

3926.9

25248230-2

Componente de bariere din plastic

 

3926.9

25248240-5

Marcaje din plastic

 

3926.2

25249000-8

Articole de îmbrăcăminte din plastic

 

3926.2

25249100-9

Mănuși din plastic

 

3907+3917

25271000-1

Rășini epoxidice

 

3917

25271100-2

Tuburi din rășină epoxidică

 

3917[.1-.4]+400+8481.8

28582000-5

Dispozitive de protecție împotiva incendiilor

 

3917[.1-.4]+4009

28582100-6

Furtunuri de incendiu

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812200-9

Acoperitoare de podea

 

3918+4008.21+4016.91+4815+5904

28812220-5

Acoperitoare de podea flexibile

 

3918+4418.3+4815

28812230-8

Acoperitoare de podea rigide

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812240-1

Podele false

 

3925+4418+6809

28812300-0

Compartimentări

 

3925+4418+6809

28812310-3

Pereți despărțitori

 

3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406

28812400-1

Acoperiș

 

3925.90.8+4418.40+9406

28812410-4

Șarpante de acoperiș

 

3925.90.8+4418.40+9406

28812420-7

Suporturi de acoperiș

 

3925.3+7308.3+7610.1

28815300-1

Obloane

 

3925.3

28815310-4

Obloane rulante

 

3925[.2+.3]

28815700-5

Jaluzele exterioare

 

3926.9+7308.9+7610.9

28821000-3

Bariere de protecție

 

3926.9+7308.9+7610.9

28821100-4

Parapete rutiere

 

3926.9+4403.1+7308.9+7610.9

28822000-0

Garduri

 

3926.9+7308.9+7610.9

28823000-7

Bariere de siguranță

 

3926.9+7308.9+7610.9

28823100-8

Garduri de siguranță

 

3926.9+7308.9+7610.9

28823200-9

Parapete

 

3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9

28824000-4

Mobilier urban

 

3926.9

28824600-0

Conuri de semnalizare

 

3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9

28824700-1

Săgeți indicatoare

 

3923.9+8309

28833000-0

Dopuri din oțel

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006

28863000-9

Țevi și racorduri

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006

28863100-0

Țevi

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006

28863110-3

Conducte pentru drenaj

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006

28863111-0

Conducte de drenare

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006

28863121-3

Conducte de încălzire

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006

28863130-9

Conducte de ape reziduale

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006

28863140-2

Conducte de aburi și apă

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006

28863150-5

Conducte de joasă presiune

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006

28863160-8

Conducte de distribuție și accesorii

 

3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006

28863170-1

Tuburi și conducte, altele decât din fier și din oțel

 

3917[.3+.4]

28863171-8

Tuburi din polietilenă

 

3917[.3+.4]

28863172-5

Conducte din polietilenă

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863200-1

Racorduri de țevărie

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863210-4

Coliere de strângere pentru țevi

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863230-0

Racorduri de țevi

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863240-3

Garnituri de conducte

 

3917[.3+.4]

28863241-0

Garnituri de conducte din polietilenă

 

3917[.3+.4]+4009

28863242-7

Garnituri izolante

 

3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6

28864000-6

Tubaje și tuburi

 

3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006

28864200-8

Tuburi

 

3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006

28864310-2

Tuburi și racorduri

 

3923+4010+5910+8413[.7+.8]+8428[.2+.32+.39]+8431[.1-.3]

29221700-1

Elevatoare și transportoare

 

3923+4010+5910+8431.39

29221730-0

Echipament pentru transportoare

 

3923+4010+5910

29221731-7

Benzi transportoare

 

3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617

36671000-5

Echipament de bucătărie

 

3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617

36671100-6

Ustensile de bucătărie

 

3924+6911+6912+7013

36671110-9

Veselă

 

3924+6911+6912+7013

36671120-2

Căni și pahare

 

3924+6911+6912+7013

36671121-9

Căni

 

3924+6911+6912+7013

36671122-6

Cești

 

3924+6911+6912+7013

36671130-5

Recipiente pentru alimente

 

3924+6911+6912+7013

36671160-4

Tăvi

 

3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617

36671200-7

Veselă de masă și ustensile de bucătărie

 

3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617

36671210-0

Veselă de masă

 

3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617

36672000-2

Articole de catering

 

3924+4818

36672100-3

Articole de catering de unică folosință

 

3924

36672110-6

Cuțite și farfurii de unică folosință

 

3924

36672120-9

Căni de unică folosință

 

3924+6911+6912+7013

36672200-4

Tăvi pentru alimente

 

3922+4818+4803+6910

36713000-2

Articole sanitare

 

3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608

36931000-6

Accesorii de siguranță

 

3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484

36933000-0

Sigilii

40

Cauciuc și articole din cauciuc

 

4001.1-4001.2

01118000-7

Cauciuc natural, latex și produse conexe

 

4001.2

01118100-8

Cauciuc natural

 

4001.1

01118200-9

Latex natural

 

4001.1

01118210-2

Produse din latex

 

1301+4001.3

02200000-6

Cauciuc

 

4002

24170000-6

Cauciuc sintetic

 

4006.1+4011+4012+4013

25110000-5

Pneuri și produse conexe

 

4011+4012+4013

25111000-2

Pneuri

 

4011.10+4012.10.30

25111100-3

Pneuri pentru autovehicule

 

4011.40+4012.10.80

25111200-4

Pneuri pentru motociclete

 

4011[.2+.3]+4012[.10.10+.10.50]

25111300-5

Pneuri pentru sarcină mare

 

4011.20+4012.10.50

25111310-8

Pneuri pentru camioane

 

4011.20+4012.10.50

25111320-1

Pneuri pentru autobuze

 

4011.30+4012.10.50

25111330-4

Pneuri pentru avioane

 

4011.9+4012.9

25111400-6

Pneuri pentru mașini agricole

 

4012.9+4013

25111500-7

Camere de aer, benzi de rulare și benzi de protecție

 

4012.90.90

25111510-0

Benzi de protecție pentru pneuri

 

4013

25111520-3

Camere de aer

 

4012.90.30

25111530-6

Benzi de rulare pentru pneuri

 

4011.9

25111600-8

Pneuri pentru scaune cu rotile

 

4012.20

25111700-9

Pneuri uzate

 

4012.20

25111710-2

Bare de protecție

 

4012.10

25111800-0

Pneuri reșapate

 

4011.50

25111900-1

Pneuri pentru biciclete

 

4005+4006.9+4007-4010+4016.9

25120000-8

Articole de cauciuc nevulcanizate sau vulcanizate

 

4005+4006.9

25121000-5

Articole de cauciuc nevulcanizate

 

4007-4010+4014+4016.9

25122000-2

Articole de cauciuc vulcanizate

 

4007+4009

25122100-3

Tuburi, conducte și furtunuri din cauciuc vulcanizat

 

4009

25122110-6

Furtunuri de foraj

 

4009

25122120-9

Conducte ascendente flexibile

 

4009

25122130-2

Tuburi de cauciuc

 

4010+4016.9

25122200-4

Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciuc vulcanizat

 

4010

25122210-7

Curele de ventilator din cauciuc

 

4016.93

25122220-0

Garnituri de etanșare

 

4010.1

25122230-3

Benzi transportoare din cauciuc

 

4010.2

25122240-6

Curele de transmisie din cauciuc

 

4014

25122300-5

Articole de igienă sau farmaceutice din cauciuc vulcanizat

 

4014

25122310-8

Articole de igienă

 

4014

25122320-1

Articole farmaceutice

 

4014.10

25122330-4

Prezervative

 

4014.90.10

25122340-7

Tetine, biberoane și articole similare pentru sugari

 

4008.1+4016.91

25122400-6

Îmbrăcăminte de podea și preșuri din cauciuc vulcanizat

 

4016.91

25122410-9

Îmbrăcăminte de podea din cauciuc vulcanizat

 

4008.1+4016.91

25122420-2

Preșuri din cauciuc vulcanizat

 

4008.21

25122421-9

Covoare pentru gimnastică

 

4008-4010+4016

25122500-7

Cauciuc vulcanizat, în diverse forme

 

4016.9

25122510-0

Inele elastice

 

4016.93

25122520-3

Garnituri de cauciuc

 

4008

25122530-6

Benzi de cauciuc

 

4016.9

25122540-9

Timbre de cauciuc

 

4016.9

25122550-2

Mortar fin de umplere

 

4003

25140000-4

Cauciuc regenerat

 

4004

25150000-7

Deșeuri de cauciuc

 

4015

25160000-0

Articole medicale din cauciuc

 

4015

25161000-7

Accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc

 

4015.1

25161100-8

Mănuși de cauciuc

 

4015.1

25161200-9

Mănuși de unică folosință

 

4015

25162000-4

Îmbrăcăminte din cauciuc

 

4017

25170000-3

Articole din cauciuc dur

 

4017.00.90

25171000-0

Articole de igienă sau farmaceutice

 

4017.00.10

25172000-7

Dale de cauciuc

 

4017.00.90

25174000-1

Tampoane de oprire din cauciuc

 

3917[.1+.4]+400+8481.8

28582000-5

Dispozitive de protecție împotriva incendiilor

 

3917[.1-.4]+4009

28582100-6

Furtunuri de incendiu

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812200-9

Acoperitoare de podea

 

3918+4008.21+4016.91+4815+5904

28812220-5

Acoperitoare de podea flexibile

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812240-1

Podele false

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863200-1

Racorduri de țevărie

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863210-4

Coliere de strângere pentru țevi

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863230-0

Racorduri de țevi

 

3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006

28863240-3

Garnituri de conducte

 

3917[.3+.4]

28863241-0

Garnituri de conducte din polietilenă

 

3917[.3+.4]+4009

28863242-7

Garnituri izolante

 

3923+4010+5910+8413[.7+.8]+8428[.2+.32.+.39]+8431[.1-.3]

29221700-1

Elevatoare și transportoare

 

3923+4010+5910+8431.39

29221730-0

Echipament pentru transportoare

 

3923+4010+5910

29221731-7

Benzi transportoare

 

3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018-9022+9402

33100000-1

Aparate medicale

 

3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3]

33140000-3

Consumabile medicale nechimice și consumabile hematologice

 

3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3]

33141000-0

Consumabile medicale nechimice de unică folosință și consumabile hematologice

 

4015+9018.3

33141400-4

Foarfece de fire metalice și bisturie; mănuși chirurgicale

 

4015

33141420-0

Mănuși chirurgicale

 

4014+4803+4818+9002.9

36731000-4

Articole de unică folosință

 

4014.1

36731100-5

Prezervative

 

4014+4803+4818+9002.9

36731200-6

Obiecte personale

 

3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608

36931000-6

Accesorii de siguranță

 

3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484

36933000-0

Sigilii

41

Piei finite și piei brute (altele decât cele cu blană) și piele tăbăcită

 

4103+4301+5001

01250000-4

Animale mici viiși produse obținute de la acestea

 

4101.1+5101.19

15120000-5

Lână, piei finite și piei brute

 

4101-4103

15122000-9

Piei finite

 

4101.1-4103.1

15123000-6

Piei brute

 

4108

19110000-0

Piele de căprioară

 

4104

19120000-3

Piele de bovine sau de cabaline

 

4105+4106+4107.1

19130000-6

Piele de ovine, de caprine sau de porcine

 

4105

19131000-3

Piele de oaie sau de miel

 

4106

19132000-0

Piele de capră sau de ied

 

4107.1

19133000-7

Piele de porcine

 

4107[.2+.9]+4110+4109+4111

19140000-9

Piele de la alte animale, piele reconstituită sau alte tipuri de piele

 

4107[.2+.9]

19141000-6

Piele de la alte animale

 

4111

19142000-3

Piele reconstituită

 

4109

19143000-0

Imitație de piele

 

4109

19144000-7

Piele lăcuită

 

4110

19150000-2

Deșeuri de piele

42

Articole din piele; șelărie și harnașament; articole de voiaj; genți de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât din viermi de mătase)

 

6113+6210+4203[.1+.29+.3]

18500000-4

Îmbrăcăminte din piele

 

6113+6210+4203[.29+.3]

18510000-7

Accesorii pentru îmbrăcăminte din piele

 

4203.29

18511000-4

Mănuși sau mitene din piele

 

4203.29

18511100-5

Mănuși lungi

 

4203.3

18512000-1

Centuri și banduliere din piele

 

4203.3

18512100-2

Centuri

 

4203.3

18512200-3

Banduliere

 

4201+6602+6603[.1+.9]

19210000-1

Șelărie

 

4201

19211000-8

Șei

 

4201+6602+6603[.1+.9]

19212000-5

Cravașe

 

4201+6602+6603[.1+.9]

19213000-2

Bice

 

4202+9605

19220000-4

Articole de voiaj

 

4202.1

19221000-1

Valize

 

4202.2

19222000-8

Genți de mână

 

4202.3

19223000-5

Poșete și portofele

 

4202.3

19223100-6

Poșete

 

4202.3

19223200-7

Portofele

 

4202.1

19224000-2

Cufere

 

4202.1

19225000-9

Suporturi pentru ploști și etuiuri

 

4202.1

19225100-0

Suporturi pentru ploști

 

4202

19225200-1

Etuiuri

 

4202.9+9605

19229000-7

Truse de toaletă

 

4204

19240000-0

Articole din piele utilizate la mașini sau la dispozitive mecanice

 

4203.21+9401[.1-.3+.7]+9506+9507

36400000-5

Articole și echipament de sport

 

4203.21+9401[.1-.3+.7]+9506+9507

36410000-8

Echipament de sport în aer liber

 

4203.21+9506[.3-.6+.99]

36416000-0

Echipament pentru petrecerea timpului liber

43

Piei cu blană și blănuri artificiale; articole de manufactură din piei cu blană și din blănuri artificiale

 

4103+4301+5001

01250000-4

Animale mici vii și produse obținute de la acestea

 

4303

18224000-5

Îmbrăcăminte din materiale textile acoperite sau impregnate

 

4302+4303+4304

18600000-5

Blănuri și articole de blană

 

4302+4303+4304

18610000-8

Articole de blană

 

4302+4304

18611000-5

Piei cu blană

 

4303

18612000-2

Îmbrăcăminte de blană

 

4304

18613000-9

Articole de blană artificială

 

4303

18620000-1

Blănuri

44

Lemn și articole din lemn; cărbune de lemn

 

4401-4421

02100000-5

Lemn

 

4403.2

02110000-8

Lemn de conifere

 

4403.4

02120000-1

Lemn tropical

 

4401.1

02130000-4

Lemn de foc

 

4403

02140000-7

Lemn brut

 

4403.9

02150000-0

Lemn de esență moale

 

4401.3

02160000-3

Deșeuri de lemn

 

4401.3

02170000-6

Așchii de lemn

 

4404

02180000-9

Bușteni

 

4404

02181000-6

Stâlpi

 

4404

02182000-3

Țăruși

 

4404-4421

02190000-2

Cherestea

 

4404-4421

02191000-9

Produse din cherestea

 

4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410-4418[.1-.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1

20000000-6

Lemn, produse din lemn, produse din plută, coșuri împletite și împletituri

 

4403.1+4406[.1+.9]+4407

20100000-7

Lemn tăiat

 

4406.1

20110000-0

Traverse de cale ferată

 

4406.1

20111000-7

Traverse din lemn

 

4406.1

20112000-4

Părți de traverse

 

4407

20120000-3

Lemn de mină

 

4407.1

20130000-6

Lemn de esență moale preparat

 

4407.1

20131000-3

Elemente pentru garduri

 

4407

20140000-9

Lemn de esență tare

 

4407

20150000-2

Parchet

 

4403.1+4406.9

20160000-5

Produse din lemn preparat sau tratat

 

4403.1+4406.9

20161000-2

Lemn tratat

 

4403.1

20161100-3

Stâlpi tratați

 

4401.3

20170000-8

Rumeguș

 

4408+4410+4411+4412.1+4413

20200000-8

Plăci și furnire de lemn

 

4408+4410+4411+4412.1

20210000-1

Planșe și panouri de lemn

 

4412.1

20211000-8

Foi de furnir

 

4412.1

20212000-5

Lemn laminat

 

4410

20213000-2

Plăci aglomerate

 

4411

20214000-9

Plăci fibrolemnoase

 

4410+4411+4412.1

20215000-6

Panouri de lemn

 

4408

20216000-3

Placaje de furnir

 

4413

20220000-4

Lemn densificat

 

4418[.1-.5+.9]+9406.00.1

20300000-9

Dulgherie și tâmplărie în lemn pentru construcții

 

4418[.1-.5]

20310000-2

Dulgherie în lemn pentru construcții

 

4418.1

20311000-9

Ferestre de lemn

 

4418[.1+.2]

20311100-0

Uși cu canaturi de sticlă

 

4418.2

20312000-6

Uși din lemn

 

4418[.3-.5]

20313000-3

Plăci de parchet din lemn

 

4418.9

20320000-5

Tâmplărie din lemn pentru construcții

 

4418.9

20321000-2

Panouri prefabricate pentru garduri

 

4418.9

20322000-9

Șarpante din lemn

 

4418.9

20323000-6

Scări

 

4415[.1+.2]+4416

20400000-0

Containere, paleți, lăzi și alte recipiente din lemn

 

4415.1+4416

20410000-3

Containere din lemn

 

4415.1+4416

20411000-0

Butoaie din lemn

 

4415.1

20411100-1

Lăzi din lemn

 

4415.1

20411200-2

Tambure din lemn pentru cablu

 

4415.1+4416

20412000-7

Lăzi din șipci de lemn

 

4416

20412100-8

Butoaie

 

4416

20412200-9

Cuve din lemn

 

4415.1

20413000-4

Cutii din lemn

 

4415.2

20420000-6

Paleți din lemn

 

4415.2

20421000-3

Cutii-paleți

 

4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600

20500000-1

Articole din lemn și din plută

 

4414+4415+4417

20510000-4

Produse din lemn și articole conexe

 

4417

20511000-1

Mânere din lemn pentru scule

 

4417

20512000-8

Suporturi din lemn pentru scule

 

4417

20513000-5

Părți de scule din lemn

 

4414

20514000-2

Rame din lemn

 

4415

20515000-9

Sicrie

 

2707+2708+3301+3802.9+3803-3807+4402

24147000-6

Diverse substanțe chimice organice

 

4402

24147200-8

Cărbune de lemn

 

1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401

24510000-2

Glicerină

 

3307.4+3404+3405+4401

24511000-9

Preparate odorifere și ceară

 

3405[.1-.3+.9]+4401

24511300-2

Creme de ceruire

 

4401

24511340-4

Articole de măturat

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812200-9

Acoperitoare de podea

 

4418.3

28812210-2

Acoperitoare de podea din lemn

 

3918+4418.3+4815

28812230-8

Acoperitoare de podea rigide

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812240-1

Podele false

 

3925+4418+6809

28812300-0

Compartimentări

 

3925+4418+6809

28812310-3

Pereți despărțitori

 

3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406

28812400-1

Acoperiș

 

3925.90.8+4418.40+9406

28812410-4

Șarpante de acoperiș

 

3925.90.8+4418.40+9406

28812420-7

Suporturi de acoperiș

 

4418.40

28812430-0

Ferme de acoperiș

 

4418.50+6807.10.10+6811.20.11

28812500-2

Materiale pentru acoperiș

 

4418.50

28812510-5

Șindrile

 

4404+4418+6810.91+7308.9

28812700-4

Grinzi

 

4418.9

28815600-4

Scări rulante

 

3926.9+4403.1+7308.9+7610.9

28822000-0

Garduri

 

4403.1

28822100-1

Stâlpi de lemn

 

4417+8453

29822000-7

Material pentru producerea de încălțăminte

 

3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617

36671000-5

Echipament de bucătărie

 

3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617

36671100-6

Ustensile de bucătărie

 

3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617

36671200-7

Veselă de masă și ustensile de bucătărie

 

3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617

36671210-0

Veselă de masă

 

3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617

36672000-2

Articole de catering

 

4415

36950000-5

Cutii de compost

45

Plută și articole din plută

 

4501.1

02300000-7

Plută

 

4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410-4418[.1-.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1

20000000-6

Lemn, produse de lemn, produse din plută, coșuri împletite și împletituri din fire vegetale

 

4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600

20500000-1

Articole din lemn și din plută

 

4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600

20520000-7

Articole din plută, coșuri împletite și împletituri

 

4501.9+4502

20522000-1

Plută naturală

 

4502

20522100-2

Plăci de plută

 

3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608

36931000-6

Accesorii de siguranță

 

3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484

36933000-0

Sigilii

46

Produse manufacturiere din paie, din alfa sau din alte materiale împletite; coșuri împletite și împletituri

 

4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410-4418[.1-.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1

20000000-6

Lemn, produse din lemn, produse din plută, coșuri împletite și împletituri

 

4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600

20500000-1

Articole din lemn și din plută

 

4501.9+4502+4503+504[.1+.9]+4600

20520000-7

Articole din plută, coșuri împletite și împletituri

 

4602

20521000-4

Coșuri împletite

 

4602

20521100-5

Împletituri

47

Pastă de lemn sau alte materiale fibroase din celuloză; hârtie sau carton recuperate (deșeuri și maculatură)

 

4702

21110000-7

Celuloză

 

4702

21111000-4

Pastă de lemn

 

4702

21111100-5

Pastă chimică de lemn

 

4707

21126000-2

Deșeuri și maculatură de hârtie și carton

 

4706+4707

36920000-6

Produse reciclate

48

Hârtie și carton; articole din celuloză de hârtie, din hârtie sau din carton

 

4801+4802[.1-.4]

21120000-0

Hârtie și carton

 

4801+4802[.1-.4]

21121000-7

Hârtie pentru ziar, hârtie prelucrată manual și alte tipuri de hârtie necretată sau de carton pentru utilizare grafică

 

4801

21121100-8

Hârtie pentru ziar

 

4802.1

21121200-9

Hârtie sau carton prelucrate manual

 

4802[.2-.4]

21121300-0

Hârtie și carton fotosensibile, termosensibile sau termografice

 

4802[.2-.4]

21121310-3

Hârtie sau carton fotosensibile

 

4802[.2-.4]

21121320-6

Hârtie sau carton termosensibile

 

4802[.2-.4]

21121330-9

Hârtie sau carton termografice

 

4803+4804[.1-.5]+4805[.1+.2]+4808.2

21122000-4

Hârtie igienică, hârtie kraft și alte tipuri de hârtie și carton

 

4805.2

21122100-5

Hârtie și carton stratificate

 

4804.1

21122200-6

Hârtie kraft

 

4806

21124000-8

Hârtie impermeabilă la grăsimi și alte articole din hârtie

 

4806.2

21124100-9

Hârtie impermeabilă la grăsimi

 

4806.3

21124200-0

Hârtie calc

 

4806.40.1

21124300-1

Hârtie cristal

 

4806.40.9

21124400-2

Hârtie transparentă sau translucidă

 

4806

21124500-3

Hârtie cretată și hârtie artizanală

 

4806

21124600-4

Hârtie de desen

 

4806

21124700-5

Hârtie pentru cartografie

 

4807+4809+4810[.1+.9]+4811[.1+.4]

21125000-5

Hârtie și carton tratate

 

4807+4810[.3+.9]

21125100-6

Hârtie și carton asamblate

 

4810[.1+.2]

21125300-8

Hârtie de scris

 

4810[.1+.2]

21125400-9

Hârtie pentru imprimare

 

4809+4811[.1-.4]

21125600-1

Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă

 

4811[.1-.4]

21125610-4

Hârtie termografică

 

4811[.1-.4]

21125690-8

Hârtie xerografică și pentru fotocopii

 

4811[.1-.4]

21125691-5

Hârtie pentru fotocopii

 

4811[.1-.4]

21125692-2

Hârtie xerografică

 

4808.1

21210000-8

Hârtie sau carton ondulat

 

4819[.3+.4]

21211000-5

Ambalaje de hârtie și carton

 

4819

21211100-6

Cutii mari de carton, cutii sau casete

 

4819

21211110-9

Cutii de hârtie sau de carton

 

4819[.3+.4]

21211120-2

Bibliorafturi, mape de corespondență, clasoare și articole similare

 

4819[.3+.4]

21211200-7

Saci și pungi de hârtie

 

4819[.3+.4]

21211210-0

Saci de hârtie

 

4819[.3+.4]

21211220-3

Pungi de hârtie

 

4819[.3+.4]

21211230-6

Pungi pentru rău de avion

 

4818

21220000-1

Articole de hârtie menajere sau pentru spitale

 

4818[.1-.3]

21221000-8

Hârtie igienică, batiste, șervete pentru mâini și șervete de masă

 

4818.1

21221100-9

Hârtie igienică

 

4818.2

21221200-0

Batiste de hârtie

 

4818.20.9

21221300-1

Șervete de hârtie pentru mâini

 

4818.3

21221400-2

Șervete de masă din hârtie

 

4818[.4-.9]

21222000-5

Articole de hârtie igienico-sanitare sau pentru spitale

 

4818.4

21222100-6

Articole de hârtie igienico-sanitare

 

4818.40.1

21222110-9

Absorbante și tampoane igienice

 

4818.40.9

21222120-2

Scutece de unică folosință

 

4818.40.9

21222121-9

Scutece de hârtie

 

4818.4

21222200-7

Articole de hârtie pentru spitale

 

4818.4

21222210-0

Comprese de hârtie

 

4818.40.1

21222220-3

Săculețe sau plicuri de hârtie pentru sterilizare

 

4818.4

21222300-8

Articole de hârtie de unică folosință

 

4816+4817+4823[.1+.5]

21230000-4

Articole de papetărie și alte articole de hârtie

 

4816

21231000-1

Hârtie carbon, hârtie autocopiantă, hârtie pentru șabloane și hârtie fără carbon

 

4816.1

21231100-2

Hârtie carbon

 

4816.2

21231200-3

Hârtie autocopiantă

 

4816[.1+.9]

21231300-4

Hârtie fără carbon

 

4816.3

21231400-5

Hârtie pentru șabloane

 

4817

21232000-8

Plicuri, cărți poștale și cărți poștale neilustrate

 

4817.2

21232100-9

Cărți poștale

 

4817.2

21232200-0

Cărți poștale neilustrate

 

4817.1

21232300-1

Plicuri

 

4823.5

21233000-5

Hârtie gofrată sau perforată

 

4823.5

21233100-6

Hârtie pentru imprimare gofrată sau perforată

 

4823.5

21233200-7

Hârtie de scris gofrată sau perforată

 

4823.51.1

21233600-1

Hârtie continuă pentru imprimante de computer

 

4823.51.1

21233610-4

Formulare continue

 

4823.1

21234000-2

Hârtie cauciucată sau adezivă

 

4823.1

21234100-3

Hârtie autoadezivă

 

4814+4815+5905

21240000-7

Tapet și alte produse similare de îmbrăcăminte pentru pereți

 

4814

21241000-4

Îmbrăcăminte pentru pereți pe bază de hârtie sau carton

 

4814

21241100-5

Tapet

 

4815

21243000-8

Acoperitoare de podea pe bază de hârtie sau carton

 

4813+4823

21250000-0

Hârtie pentru țigări și hârtie de filtru

 

4813

21251000-7

Hârtie pentru țigări

 

4823.2

21252000-4

Hârtie de filtru

 

4820.10.10

22810000-1

Registre de hârtie sau de carton

 

4820.10.10

22813000-2

Registre contabile

 

4820.10.10

22814000-9

Chitanțiere

 

4820.10.30

22815000-6

Carnețele

 

4820.10.30

22816000-3

Blocuri

 

4820.10.50

22817000-0

Jurnale sau agende personale

 

4820.10.90

22819000-4

Agende

 

4911.99+4820.40

22820000-4

Formulare

 

4911.99+4820.40

22822000-8

Formulare comerciale

 

4911.99+4820.40.10

22822100-9

Formulare comerciale continue

 

4911.99+4820.40.90

22822200-0

Formulare comerciale necontinue

 

4820.20

22830000-7

Caiete de exerciții

 

4820.20

22832000-1

Foi de exerciții

 

4820.50

22840000-0

Albume de eșantioane

 

4820.50

22841000-7

Albume de colecții

 

4820.50

22841100-8

Carnete de timbre

 

4820.50

22841200-9

Clasoare de timbre

 

4820.30

22850000-3

Clasoare și accesorii pentru clasoare

 

4820.30

22851000-0

Clasoare

 

4820.30

22852000-7

Dosare

 

4820.30

22852100-8

Coperți de dosar

 

4820+4910

22860000-6

Articole imprimate de papetărie, cu excepția formularelor

 

4820.90

22861000-3

Plicuri imprimate

 

4820.90

22861100-4

Plicuri cu fereastră imprimate

 

4820.90

22861200-5

Plicuri fără fereastră imprimate

 

4820.90

22861300-6

Plicuri imprimate pentru radiografii

 

4820.90

22862000-0

Hârtie de scrisori

 

4820.90

22863000-7

Cărți de vizită

 

4820.90

22864000-4

Carduri de mulțumire

 

4820.90

22865000-1

Cupoane

 

4820.90

22866000-8

Etichete

 

4820.90

22866100-9

Etichete cu coduri de bare

 

4820.90

22866200-0

Etichete pentru bagaje

 

4820.90

22867000-5

Tichete de masă

 

4820.90

22868000-2

Hârtie sugativă

 

4820.90+4910

22869000-9

Orare

 

4820.90

22869100-0

Programe de perete

 

3207-3209+4814+5905

28811400-4

Vopsele și materiale de acoperire a pereților

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812200-9

Acoperitoare de podea

 

3918+4008.21+4016.91+4815+5904

28812220-5

Acoperitoare de podea flexibile

 

3918+4418.3+4815

28812230-8

Acoperitoare de podea rigide

 

3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904

28812240-1

Podele false

 

4817+4819+4820+4821+9017+9608-9612

30192000-1

Accesorii de birou

 

4817+4819+4820+4821

30192700-8

Papetărie

 

4817.1

30192710-1

Plicuri pentru salariu

 

4817.1

30192720-4

Formulare poștale de salariu

 

4821

30192800-9

Etichete autocolante

 

3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617

36671000-5

Echipament de bucătărie

 

3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617

36672000-2

Articole de catering

 

4805+8421.31+8529+9002

36712000-5

Filtre

 

4805+8421.31+8529+9002

36712100-6

Cartușe pentru filtre

 

4805+8421.31+8529+9002

36712200-7

Piese de uzură

 

3922+4818+4803+6910

36713000-2

Articole sanitare

 

4014+4803+4818+9002.9

36731000-4

Articole de unică folosință

 

4014+4803+4818+9002.9

36731200-6

Obiecte personale

 

3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608

36931000-6

Accesorii de siguranță

 

3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484

36933000-0

Sigilii

49

Cărți, ziare, ilustrate și alte produse ale industriei tipografice; manuscrise sau texte dactilografiate și planuri

 

4901+4903

22100000-1

Cărți, broșuri și pliante tipărite

 

4901.99+4903

22110000-4

Cărți tipărite

 

4901.99+4903

22111000-1

Cărți școlare

 

4901.99+4903

22112000-8

Manuale școlare

 

4901.99+4903

22113000-5

Cărți de bibliotecă

 

4901.91+4904+4905

22114000-2

Dicționare, hărți, cărți de muzică și alte cărți

 

4901.91

22114100-3

Dicționare

 

4905.91

22114200-4

Atlase

 

4905[.1+.99]

22114300-5

Hărți

 

4905.99

22114310-8

Hărți de cadastru

 

4905.99

22114311-5

Copii heliografice

 

4904

22114400-6

Partituri

 

4901.91

22114500-7

Enciclopedii

 

4901+4903

22120000-7

Publicații

 

4901+4903

22121000-4

Publicații tehnice

 

4901.99

22130000-0

Anuare

 

4901[.10+.99]

22140000-3

Pliante

 

4901[.10+.99]

22150000-6

Broșuri

 

4901[.10+.99]

22160000-9

Fascicole

 

4902

22200000-2

Ziare, reviste specializate, periodice și reviste

 

4902.1

22210000-5

Ziare

 

4902.9

22211000-2

Reviste specializate

 

4902.9

22212000-9

Periodice

 

4902.9

22212100-0

Publicații periodice

 

4902.9

22213000-6

Reviste

 

4909+4911

22300000-3

Cărți poștale, felicitări și alte imprimate

 

4909.00.1+4911.91

22310000-6

Cărți poștale

 

4911.91

22312000-0

Ilustrate

 

4911.91

22313000-7

Hârtie pentru decalcomanie

 

4911.91

22314000-4

Desene

 

4911.91

22315000-1

Fotografii

 

4909

22320000-9

Felicitări pentru evenimente deosebite

 

4909

22321000-6

Felicitări de Crăciun

 

4907+9704

22400000-4

Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acțiuni, materiale publicitare, cataloage și manuale

 

4907+9704

22410000-7

Timbre

 

4907+9704

22411000-4

Timbre de Crăciun

 

4907+9704

22412000-1

Timbre noi

 

4907.00.90

22413000-8

Timbre de economii

 

4907.00.10

22420000-0

Hârtie timbrată

 

4907.00.30

22430000-3

Bancnote

 

4907[.00.30+.00.90]

22440000-6

Carnete de cecuri

 

4907.00.30

22450000-9

Imprimate nefalsificabile

 

4907.00.90

22451000-6

Pașapoarte

 

4907.00.90

22452000-3

Formulare de mandate poștale

 

4911.10

22460000-2

Materiale publicitare, cataloage comerciale și manuale

 

4911.10.10

22461000-9

Cataloage

 

4911.10

22462000-6

Materiale publicitare

 

4901.99

22470000-5

Manuale

 

4901.99

22471000-2

Manuale de informatică

 

4901.99

22472000-9

Manuale de instrucțiuni

 

4901.99

22473000-6

Manuale tehnice

 

4911.99+4820.40

22820000-4

Formulare

 

4911.99+4820.40

22822000-8

Formulare comerciale

 

4911.99+4820.40.10

22822100-9

Formulare comerciale continue

 

4911.99+4820.40.90

22822200-0

Formulare comerciale necontinue

 

4820+4910

22860000-6

Articole imprimate de papetărie, cu excepția formularelor

 

4820.90+4910

22869000-9

Orare

 

4910

22869200-1