03/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

39


31988L0661


L 382/36

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 19 decembrie 1988

privind normele zootehnice care se aplică animalelor reproducătoare din specia porcină

(88/661/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât creșterea și producția de animale din specia porcină are un rol foarte important în agricultura Comunității; întrucât poate constitui o sursă de venit pentru o mare parte a populației agricole;

întrucât se impune încurajarea producției de animale din specia porcină iar rezultatele satisfăcătoare din acest domeniu depind în mare măsură de utilizarea animalelor reproducătoare de rasă pură sau de utilizarea animalelor reproducătoare hibride;

întrucât, până în prezent, în cadrul politicii lor naționale de creștere a animalelor, majoritatea statelor membre au depus eforturi pentru a încuraja producția de animale care să corespundă normelor zootehnice bine stabilite; întrucât existența inegalităților în aplicarea acestor politici poate constitui un impediment pentru schimburile intracomunitare;

întrucât, pentru a elimina aceste inegalități și pentru a contribui astfel la creșterea productivității în sectorul agricol respectiv, se impune liberalizarea progresivă a schimburilor intracomunitare pentru toate animalele reproducătoare; întrucât liberalizarea totală a schimburilor intracomunitare presupune o armonizare suplimentară ulterioară, mai ales în ceea ce privește acceptarea la reproducere și criteriile de înscriere în registrele genealogice sau în registrele curente;

întrucât statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a solicita prezentarea certificatelor stabilite în conformitate cu o procedură comunitară;

întrucât se impune adoptarea unor măsuri de punere în aplicare; întrucât, pentru a pune în aplicare măsurile respective, este necesar să se stabilească o procedură prin care să se instaureze o cooperare strânsă între statele membre și Comisie în cadrul Comitetului veterinar permanent instituit de Consiliu prin Decizia 77/505/CEE (4);

întrucât, în așteptarea deciziilor comunitare suplimentare, cu respectarea reglementărilor generale din tratat, statele membre își pot păstra dispozițiile naționale;

întrucât trebuie prevăzut ca importurile de porcine reproducătoare provenind din țările terțe să nu poată fi efectuate în condiții mai favorabile decât cele aplicate în cadrul Comunității;

întrucât, având în vedere condițiile particulare care există în Spania și Portugalia, este necesar să se stabilească o perioadă suplimentară pentru punerea în aplicare a prezentei directive,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

Definiții

Articolul 1

În sensul prezentei directive:

(a)

reproducători porcini de rasă pură reprezintă orice animal din specia porcină ai cărui părinți și bunici sunt înscriși sau înregistrați într-un registru genealogic al aceleiași rase și care, la rândul său, este fie înscris, fie înregistrat și urmând a fi înscris în acest registru;

(b)

reproducători porcini hibrizi reprezintă orice animal din specia porcină care corespunde următoarelor condiții:

1.

provine dintr-o încrucișare planificată:

fie între reproducători porcini de rasă pură aparținând unor rase sau descendențe diferite;

fie între animale care sunt rezultatul unei încrucișări între rase sau descendențe diferite;

fie între animale aparținând unei rase pure și uneia dintre categoriile menționate mai sus;

2.

trebuie să fie înscris într-un registru curent;

(c)

registru genealogic reprezintă orice registru, fișier sau suport electronic:

ținut fie de o asociație de crescători aprobată oficial de statul membru în care își are sediul această asociație, fie de un serviciu oficial al statului membru respectiv.

Statele membre pot stabili că registrul genealogic poate fi ținut și de o organizație de creștere a animalelor agreată oficial de statul membru în care își are sediul această organizație;

în care sunt înscriși sau înregistrați reproducători porcini de rasă pură aparținând unei rase determinate, cu menționarea ascendenților acestora;

(d)

registru curent reprezintă orice registru, fișier sau suport electronic:

ținut fie de o asociație de crescători, de o organizație de creștere a animalelor sau de o exploatație particulară agreată oficial de către statul membru în care își are sediul asociația, organizația sau exploatația, fie de un serviciu oficial al statului membru respectiv;

în care sunt înscrise animalele reproducătoare porcine hibride, cu menționarea ascendenței acestora.

CAPITOLUL II

Reglementări pentru schimburile intracomunitare de animale reproducătoare porcine de rasă pură

Articolul 2

(1)   Statele membre nu pot interzice, restrânge sau împiedica din motive zootehnice:

schimburile intracomunitare având ca obiect animale reproducătoare porcine de rasă pură precum și sperma, ovulele și embrionii acestora;

crearea de registre genealogice în măsura în care corespund condițiilor stabilite în temeiul articolului 6;

aprobarea oficială a asociațiilor de crescători sau a organizațiilor de producție menționate la articolul 1 litera (c), care dețin sau creează registre genealogice în conformitate cu articolul 6.

(2)   Cu toate acestea, statele membre își pot menține dispozițiile naționale conforme cu reglementările generale din tratat până la data intrării în vigoare a deciziilor comunitare aferente, în conformitate cu mențiunile de la articolele 3, 5 și 6.

Articolul 3

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă până la 31 decembrie 1990 dispozițiile comunitare de acceptare la reproducere a animalelor porcine reproducătoare de rasă pură.

Articolul 4

(1)   Asociațiile de crescători și/sau organizațiile de producție menționate la articolul 1 litera (c), aprobate oficial de un stat membru și/sau serviciul oficial al statului membru, nu se pot opune înregistrării în registrele lor genealogice a animalelor porcine reproducătoare de rasă pură provenind dintr-un alt stat membru, în cazul în care acestea corespund standardelor fixate în temeiul articolului 6.

(2)   Cu toate acestea, statele membre pot solicita sau admite ca anumite animale porcine reproducătoare de rasă pură, expediate de un alt stat membru și având caracteristici specifice care le diferențiază de populația aceleiași rase din statul membru de destinație, să fie înregistrate la o secțiune separată a registrului genealogic al rasei căreia îi aparțin.

Articolul 5

Statele membre pot cere ca animalele porcine reproducătoare de rasă pură precum și sperma, ovulele și embrionii acestora, să fie însoțite în momentul comercializării de certificate stabilite în temeiul articolului 6.

Articolul 6

(1)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 sunt determinate:

metodele de control al performanțelor și de apreciere a valorii genetice a reproducătoarelor porcine de rasă pură;

criteriile de creare a registrelor genealogice;

criteriile de înscriere în registrele genealogice;

criteriile de aprobare și de supraveghere a asociațiilor de crescători și/sau a organizațiilor de producție menționate la articolul 1 litera (c) care dețin sau creează registre genealogice;

certificatul menționat la articolul 5.

(2)   Până la data intrării în vigoare a dispozițiilor prevăzute la alineatul (1), controalele menționate la alineatul (1) prima liniuță și efectuate oficial în fiecare stat membru, precum și registrele genealogice sunt recunoscute de restul statelor membre.

CAPITOLUL III

Reglementări pentru schimburile intracomunitare de animale reproducătoare porcine hibride

Articolul 7

(1)   Statele membre nu pot interzice, restrânge sau împiedica din motive zootehnice:

schimburile intracomunitare având ca obiect reproducătoarele porcine hibride precum și sperma, ovulele și embrionii acestora;

crearea de registre curente, în măsura în care corespund condițiilor stabilite în temeiul articolului 10;

aprobarea oficială a asociațiilor de crescători și/sau a organizațiilor de producători și/sau a exploatațiilor private menționate la articolul 1 litera (d) care dețin sau creează registre curente în temeiul articolului 10.

(2)   Cu toate acestea, statele membre își pot menține dispozițiile naționale conforme cu reglementările generale din tratat până la data intrării în vigoare a deciziilor comunitare aferente menționate la articolele 8, 9 și 10.

Articolul 8

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă până la 31 decembrie 1990 dispozițiile comunitare privind acceptarea la reproducere a reproducătoarelor porcine hibride.

Articolul 9

Statele membre pot solicita ca reproducătoarele porcine hibride precum și sperma, ovulele și embrionii acestora să fie însoțite în momentul comercializării de certificatele stabilite în temeiul articolului 10.

Articolul 10

(1)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 sunt determinate:

metodele de control a performanțelor și de apreciere a valorii genetice a reproducătoarelor porcine hibride;

criteriile de creare a registrelor curente;

criteriile de înscriere în registrele curente;

criteriile de aprobare și de supraveghere a asociațiilor de crescători și/sau a organizațiilor de producție menționate la articolul 1 litera (d) care dețin sau creează registre curente;

certificatul menționat la articolul 9.

(2)   Până la data intrării în vigoare a dispozițiilor prevăzute la alineatul (1), controalele menționate la alineatul (1) prima liniuță și efectuate oficial în fiecare stat membru, precum și registrele curente sunt recunoscute de restul statelor membre.

CAPITOLUL IV

Dispoziții generale

Articolul 11

(1)   În cazul în care se face referință la procedura definită în prezentul articol, comitetul zootehnic permanent instituit prin Decizia 77/505/CEE, în continuare denumit „comitet”, este convocat fără întârziere de președintele său, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea unui stat membru.

(2)   În cadrul comitetului, voturile statelor membre respectă ponderea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat. Președintele nu participă la vot.

(3)   Reprezentantul Comisiei prezintă un proiect de măsuri care urmează a fi adoptate. Comitetul emite avizul său cu privire la aceste măsuri într-un interval pe care președintele îl poate fixa în funcție de urgența problemelor examinate. Comitetul se pronunță cu o majoritate de 54 de voturi.

(4)   Comisia adoptă măsurile respective și le pune în aplicare imediat în cazul în care sunt conforme cu avizul comitetului.

În cazul în care măsurile respective nu sunt conforme cu avizul comitetului sau când nu există un astfel de aviz, Comisia prezintă Consiliului fără întârziere o propunere cu privire la măsurile care urmează a fi adoptate.

Consiliul adoptă măsurile cu majoritate calificată. Dacă la expirarea termenului de trei luni de la data la care a fost sesizat, Consiliul nu adoptă nici o măsură, Comisia adoptă propunerile și le pune imediat în aplicare.

Articolul 12

Până la punerea în aplicare a unei reglementări comunitare în acest domeniu, condițiile zootehnice care se aplică importului de reproducătoare porcine de rasă pură și hibride provenind din țările terțe nu trebuie să fie mai favorabile decât cele în vigoare pentru schimburile intracomunitare.

Articolul 13

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 1991. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la intrarea în vigoare a acestora.

Cu toate acestea, Spania și Republica Portugheză beneficiază de o perioadă suplimentară de doi ani pentru a se conforma prezentei directive cu excepția cazului în care Consiliul, votând propunerea Comisiei cu o majoritate calificată, decide prelungirea acestei derogări.

Articolul 14

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

Y. POTTAKIS


(1)  JO C 44, 21.2.1980, p. 12.

(2)  JO C 147, 16.6.1980, p. 34.

(3)  JO C 182, 21.7.1980, p. 5.

(4)  JO L 206, 12.8.1977, p. 11.