13.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/140


DECIZIA nr. 2/2020 A COMITETULUI PENTRU COMERȚ UE-SINGAPORE

din 27 aprilie 2020

privind interpretarea, în temeiul articolului 16.1 alineatul (4) litera (d), a articolelor 10.17 și 10.22 din Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore în ceea ce privește modificările aduse protecției indicațiilor geografice pentru vinuri, băuturi spirtoase, produse agricole și produse alimentare înregistrate în Singapore [2020/644]

COMITETUL PENTRU COMERȚ,

având în vedere Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore, în special articolul 10.17, articolul 10.22 și articolul 16.1 alineatul (4) litera (d),

întrucât:

(1)

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 21 noiembrie 2019.

(2)

Articolul 16.1 din acord instituie un Comitet pentru comerț care, printre altele, supraveghează și facilitează punerea în aplicare și aplicarea acordului și poate adopta interpretări ale dispozițiilor acestuia.

(3)

În conformitate cu articolul 10.17 alineatul (3) din acord, indicațiile geografice originare de pe teritoriul unei părți înregistrate în cealaltă parte în temeiul legislației sale interne sunt enumerate în anexa 10-B la acord.

(4)

Articolul 10.18 din acord prevede posibilitatea de a modifica lista indicațiilor geografice pentru vinuri, băuturi spirtoase, produse agricole și produse alimentare din anexa 10-B la acord care trebuie protejate de fiecare parte în temeiul subsecțiunii C (Indicații geografice).

(5)

Articolul 10.17 alineatul (2) din acord prevede, printre altele, o procedură de opoziție și mijloace juridice care permit rectificarea și anularea intrărilor din registrul intern, astfel încât să se țină seama de interesele legitime ale terților.

(6)

Articolul 10.22 din acord stabilește regulile generale privind protecția indicațiilor geografice, inclusiv a celor enumerate în anexa 10-B la acord.

(7)

Este oportun să se clarifice modul în care funcționează împreună dispozițiile articolului 10.17 și ale articolului 10.22. Mai precis, prin adoptarea unei decizii cu privire la prezenta interpretare obligatorie, este necesar să se clarifice relația dintre nivelul de protecție stabilit în temeiul articolului 10.22 din acord și sistemul de înregistrare și protecție a indicațiilor geografice instituit de fiecare parte în temeiul articolului 10.17 din acord la intrarea în vigoare a acordului.

(8)

În acest context, în accepțiunea comună a Singapore și a Uniunii, cererile depuse începând cu data de 21 noiembrie 2019 prin intermediul sistemului de calificare a drepturilor în vederea modificării protecției indicațiilor geografice înregistrate în Singapore, din motivele prevăzute la articolul 10.22 alineatul (5) din acord sau din alte motive decât cele menționate la articolul 10.22 din acord, nu ar trebui să modifice protecția acordată indicațiilor geografice enumerate în anexa 10-B la acord până când Comitetului pentru comerț nu i se oferă posibilitatea de a dezbate oportunitatea modificărilor pe care acceptarea unor astfel de cereri le-ar putea genera pentru includerea indicațiilor geografice în lista din anexa 10-B la acord.

(9)

Părțile înțeleg că prezenta interpretare obligatorie constituie o interpretare aplicabilă de la data intrării în vigoare a acordului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nicio modificare a protecției indicațiilor geografice ale vinurilor, ale băuturilor spirtoase, ale produselor agricole și ale produselor alimentare înregistrate în Singapore și enumerate în anexa 10-B la acord, care rezultă dintr-o cerere depusă începând cu data de 21 noiembrie 2019 în cadrul sistemului de calificare a drepturilor, din motivele enunțate la articolul 10.22 alineatul (5) din acord, nu poate fi efectuată în absența unei decizii pozitive a Comitetului pentru comerț cu privire la modificarea corespunzătoare a anexei 10-B la acord.

Articolul 2

Interpretarea prevăzută la articolul 1 se aplică, de asemenea, în cazul modificărilor aduse protecției indicațiilor geografice pentru vinuri, băuturi spirtoase, produse agricole și produse alimentare înregistrate în Singapore și enumerate în anexa 10-B la acord, care rezultă dintr-o cerere depusă începând cu data de 21 noiembrie 2019 în cadrul sistemului de calificare a drepturilor din alte motive decât cele menționate la articolul 10.22 din acord.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.