2013D0747 — RO — 28.11.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 10 decembrie 2013

de autorizare a Regatului Unit să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

[notificată cu numărul C(2013) 8685]

(Numai versiunea în limba engleză este autentică)

(2013/747/UE, Euratom)

(JO L 333, 12.12.2013, p.79)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 26 noiembrie 2014

  L 343

31

28.11.2014
▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 10 decembrie 2013

de autorizare a Regatului Unit să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

[notificată cu numărul C(2013) 8685]

(Numai versiunea în limba engleză este autentică)

(2013/747/UE, Euratom)COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată ( 1 ), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 371 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ( 2 ), statele membre care, la 1 ianuarie 1978, scuteau operațiunile enumerate în anexa X partea B pot continua să scutească respectivele operațiuni, în condițiile aplicabile în statul membru în cauză la data respectivă; aceste operațiuni trebuie luate în considerare pentru determinarea bazei resurselor TVA.

(2)

Regatul Unit a solicitat autorizarea Comisiei pentru a utiliza anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA, întrucât nu poate efectua calculul precis al bazei resurselor proprii TVA pentru operațiunile menționate în anexa X partea B punctul 9 la Directiva 2006/112/CE. Este probabil ca acest calcul să implice o sarcină administrativă nejustificată în raport cu efectul acestor operațiuni asupra bazei totale a resurselor proprii TVA ale Regatului Unit. Regatul Unit poate face un calcul utilizând estimări aproximative pentru această categorie de operațiuni. Prin urmare, Regatul Unit ar trebui să fie autorizat să calculeze baza resurselor proprii TVA utilizând estimări aproximative în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) a doua liniuță din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89.

(3)

Din motive de transparență și de securitate juridică, este necesar să se limiteze în timp aplicabilitatea acestei autorizări.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ privind resursele proprii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:▼M1

Articolul 1

În scopul calculării bazei resurselor proprii TVA pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2013, Regatul Unit este autorizat să utilizeze estimări aproximative în ceea ce privește următoarele categorii de operațiuni menționate în anexa X partea B din Directiva 2006/112/CE:

Livrarea de teren de construcție (punctul 9).

▼M1

Articolul 1a

În scopul calculării bazei resurselor proprii TVA pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, Regatul Unit este autorizat să utilizeze procentul de 0,01 % din baza intermediară în ceea ce privește operațiunile prevăzute în anexa X partea B punctul 7 (spitale) din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 1b

În scopul calculării bazei resurselor proprii TVA pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, Regatul Unit este autorizat să utilizeze procentul de 0,004 % din baza intermediară în ceea ce privește operațiunile prevăzute în anexa X partea B punctul 9 (clădiri și terenuri de construcție) din Directiva 2006/112/CE.

▼M1 —————

▼B

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.( 1 ) JO L 155, 7.6.1989, p. 9.

( 2 ) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.