02002L0060 — RO — 14.07.2021 — 007.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2002/60/CE A CONSILIULUI

din 27 iunie 2002

de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 192, 20.7.2002, p.27)

Abrogată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019

L 174

64

3.6.2020

 
Ultima versiune consolidată înainte de abrogare este disponibilă la adresa următoare:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02002L0060-20080903