EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1298

Regulamentul delegat (UE) 2020/1298 al Comisiei din 13 iulie 2020 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune

C/2020/4721

OJ L 304, 18.9.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1298/oj

18.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1298 AL COMISIEI

din 13 iulie 2020

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (1), în special articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1)

La articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/452 se prevede că proiectele sau programele de interes pentru Uniune trebuie să includă acele proiecte și programe în cazul cărora finanțările din partea Uniunii reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau pe cele care intră sub incidența dreptului Uniunii privind infrastructura critică, tehnologiile critice sau factorii de producție critici care sunt esențiali pentru securitate sau pentru ordinea publică.

(2)

Lista proiectelor și a programelor de interes pentru Uniune menționate la considerentul 1 este prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) 2019/452.

(3)

Comisia a constatat că există o serie de alte proiecte și programe în cazul cărora finanțările din partea Uniunii reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau care intră sub incidența dreptului Uniunii privind infrastructura critică, tehnologiile critice sau factorii de producție critici care sunt esențiali pentru securitate sau pentru ordinea publică și care, prin urmare, trebuie incluse deopotrivă în lista menționată mai sus.

(4)

Este oportun să se menționeze în mod expres parteneriatele în temeiul programului Orizont 2020 care iau forma participării Uniunii la programele desfășurate de mai multe state membre, la instrumente precum întreprinderile comune sau la organisme precum Institutul European de Inovare și Tehnologie. Aceste parteneriate joacă un rol important în acțiunile UE de combatere a situațiilor de urgență în sistemele de sănătate, cum este pandemia de COVID-19, deoarece sprijină, printre alte domenii, cercetarea și inovarea în domeniul sănătății publice, inițiativele de îmbunătățire a eficienței, eficacității și calității procesului de cercetare-dezvoltare farmaceutică și parteneriatele dintre sectorul privat și mediul academic pentru îmbunătățirea sustenabilității sistemelor de sănătate.

(5)

Prin urmare, anexa la Regulamentul (UE) 2019/452 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) 2019/452 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 3 se înlocuiește după cum urmează:

„3.

Orizont 2020, inclusiv programele de cercetare și dezvoltare în temeiul articolului 185 din TFUE, precum și întreprinderile comune sau orice altă structură înființată în temeiul articolului 187 din TFUE:

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104), inclusiv acțiunile pe care acesta le prevede cu privire la tehnologii generice esențiale precum inteligența artificială, robotica, semiconductorii și securitatea cibernetică.”

2.

Punctul 8 se înlocuiește după cum urmează:

„8.

Cooperarea structurată permanentă (PESCO):

Decizia (PESC) 2018/340 a Consiliului din 6 martie 2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 65, 8.3.2018, p. 24).

Decizia (PESC) 2018/1797 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 294, 21.11.2018, p. 18).

Decizia (PESC) 2019/1909 a Consiliului din 12 noiembrie 2019 de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 293, 14.11.2019, p. 113).”

3.

Se adaugă următoarele puncte 9, 10 și 11:

„9.

Acțiune pregătitoare privind pregătirea noului program de comunicare guvernamentală prin satelit (GOVSATCOM) al UE:

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, în special articolul 58 alineatul (2) litera (b) (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

10.

Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare:

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, în special articolul 58 alineatul (2) litera (b) (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

11.

Întreprinderea comună europeană pentru ITER:

Decizia (Euratom) 2007/198 a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (JO L 90, 30.3.2007, p. 58).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după expirarea termenului de formulare a obiecțiilor de către Parlamentul European sau de către Consiliu, sau după ce atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții, în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2019/452.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 79I, 21.3.2019, p. 1.


Top