EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1075

Decizia (UE) 2020/1075 a Consiliului din 26 iunie 2020 privind încheierea Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze

ST/14185/2019/INIT

OJ L 240, 24.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1075/oj

24.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/1


DECIZIA (UE) 2020/1075 A CONSILIULUI

din 26 iunie 2020

privind încheierea Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord privind siguranța aviației civile între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare „acordul”), în conformitate cu Decizia Consiliului din 7 martie 2016 de autorizare a Comisiei să înceapă negocierile.

(2)

În conformitate cu Decizia (UE) 2018/1153 a Consiliului (2), acordul a fost semnat la 20 mai 2019, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(3)

Este necesar să se stabilească dispoziții procedurale pentru participarea Uniunii la organismele mixte stabilite prin acord, precum și pentru adoptarea de măsuri de salvgardare, de cereri de consultări și de măsuri pentru suspendarea obligațiilor de acceptare.

(4)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) litera (c) și cu articolul 17 alineatul (6) din acord, comitetul mixt instituit în baza articolului 11 alineatul (1) din acord (denumit în continuare „comitetul mixt”) poate adopta modificări ale anexelor la acord.

(5)

Pentru a se facilita aprobarea modificărilor anexelor la acord care urmează să fie adoptate de comitetul mixt și pentru a se evita riscul de a nu avea o poziție a Uniunii privind modificările propuse, Comisia ar trebui să fie autorizată să aprobe astfel de modificări propuse, în numele Uniunii, sub rezerva îndeplinirii unor condiții materiale și procedurale specifice.

(6)

Pentru a se asigura că aprobarea de către Comisie a modificărilor propuse ale anexelor la acord care urmează să fie adoptate de comitetul mixt respectă condițiile stabilite în prezenta decizie, Comisia ar trebui să transmită Consiliului modificările propuse, spre consultare, cu suficient timp înaintea reuniunii comitetului mixt în cadrul căreia modificările respective urmează să fie adoptate. Conformitatea modificărilor transmise de Comisie Consiliului ar trebui să fie evaluată de Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre (Coreper).

(7)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare „acordul”).

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 17 alineatul (1) din acord (3).

Articolul 3

(1)   Uniunea este reprezentată în comitetul mixt al părților, instituit în baza articolului 11 alineatul (1) din acord, de Comisia Europeană, asistată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) și însoțită de autoritățile aviatice în calitate de reprezentanți ai statelor membre.

(2)   Uniunea este reprezentată în Consiliul de supraveghere a certificării, instituit în baza punctului 3.1.1 din anexa I la acord, de AESA, asistată de autoritățile aviatice vizate direct în ordinea de zi a fiecărei reuniuni.

Articolul 4

Comisia este autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificări ale anexelor la acord adoptate de comitetul mixt în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) litera (c) și cu articolul 17 alineatul (6) din acord, în măsura în care astfel de modificări respectă actele juridice relevante ale Uniunii și nu implică modificări ale acestora, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

Comisia se asigură că aprobarea acordată în numele Uniunii:

este în interesul Uniunii;

servește obiectivelor urmărite de Uniune în cadrul politicii sale în domeniul siguranței aviației și al politicii sale comerciale;

ține seama de interesele producătorilor, comercianților și consumatorilor din Uniune;

nu contravine dreptului Uniunii sau dreptului internațional;

după caz, sprijină îmbunătățirea calității produselor aeronautice, prin îmbunătățirea detectării practicilor frauduloase și înșelătoare;

după caz, vizează apropierea standardelor legate de produsele aeronautice;

după caz, evită crearea de obstacole în calea inovării; și

după caz, facilitează comerțul cu produse aeronautice.

(b)

Comisia transmite Consiliului în timp util modificările propuse, înainte de a le aproba.

Coreper evaluează dacă modificările propuse îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (a).

Comisia aprobă în numele Uniunii modificările propuse cu excepția cazului în care un număr de state membre, care formează o minoritate de blocare în Consiliu în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, se opun modificărilor respective. Dacă există o astfel de minoritate de blocare, Comisia respinge amendamentele propuse în numele Uniunii.

Articolul 5

(1)   Comisia poate să întreprindă următoarele acțiuni:

(a)

să adopte măsuri de salvgardare în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din acord;

(b)

să solicite consultări în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din acord;

(c)

să ia măsuri de suspendare a obligațiilor de acceptare reciprocă, precum și de anulare a unei astfel de suspendări, în conformitate cu articolul 16 din acord.

(2)   Comisia notifică Consiliului cu suficient timp înainte intenția sa de a întreprinde acțiuni în temeiul prezentului articol.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 26 iunie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Aprobarea din 17 iunie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2018/1153 a Consiliului din 26 iunie 2018 privind semnarea în numele Uniunii a Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (JO L 210, 21.8.2018, p. 2).

(3)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top