EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0365

Directiva delegată (UE) 2020/365 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare utilizate în anumite motoare cu ardere portabile (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/9066

OJ L 67, 5.3.2020, p. 125–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/365/oj

5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/125


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2020/365 A COMISIEI

din 17 decembrie 2019

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare utilizate în anumite motoare cu ardere portabile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin substanțele periculoase enumerate în anexa II la directiva menționată. Aplicațiile care beneficiază de derogare, enumerate în anexa III la Directiva 2011/65/UE, nu intră sub incidența acestei restricții.

(2)

Categoriile de echipamente electrice și electronice cărora li se aplică Directiva 2011/65/UE sunt enumerate în anexa I la directiva menționată.

(3)

Plumbul este o substanță restricționată enumerată în anexa II la Directiva 2011/65/UE.

(4)

Prin Directiva delegată 2014/72/UE (2), Comisia a acordat o derogare pentru utilizarea plumbului în punctele de sudură și în straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice și electronice și în straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate utilizate în module de aprindere și în alte sisteme electrice și electronice de comandă a motoarelor care, din motive tehnice, trebuie să fie montate direct pe sau în carterul sau cilindrul motoarelor cu ardere portabile [categoriile SH:1, SH:2 și SH:3 din Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3)] („derogarea”), prin includerea acestor aplicații în anexa III la Directiva 2011/65/UE. Derogarea urma să expire la 31 decembrie 2018 pentru categoriile 1-7 și 10, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din directiva menționată.

(5)

La 30 iunie 2017, Comisia a primit o cerere de reînnoire a derogării pentru categoriile 6 și 11 („cererea de reînnoire”), care se încadra în termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE. În conformitate cu dispoziția menționată, derogarea rămâne valabilă până la adoptarea deciziei referitoare la cererea de reînnoire.

(6)

În cadrul procesului de evaluare a cererii de reînnoire s-au efectuat consultări ale părților interesate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (7) din Directiva 2011/65/UE.

(7)

Plumbul este utilizat ca element de aliere comun în materialul de sudură pentru a controla punctul de topire. S-au testat cu succes materiale alternative care să înlocuiască substanța restricționată. Cu toate acestea, este nevoie de mai mult timp pentru a se confirma fiabilitatea produselor fără plumb.

(8)

În prezent, nu sunt disponibile pe piață alternative fără plumb care să ofere un nivel suficient de fiabilitate pentru aplicațiile care fac obiectul derogării.

(9)

Din cauza lipsei unor alternative fiabile, substituirea sau eliminarea plumbului este în prezent imposibilă din punct de vedere științific și tehnic în cazul anumitor motoare cu ardere portabile. Prin urmare, este oportun să se reînnoiască derogarea. Reînnoirea derogării este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și, prin urmare, nu slăbește protecția mediului și a sănătății prevăzută în acesta.

(10)

Derogarea de care beneficiază categoriile 1-7, 10 și 11 ar trebui reînnoită până la 31 martie 2022, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2011/65/UE. Având în vedere rezultatele eforturilor depuse în prezent pentru a găsi un substituent fiabil, este improbabil ca durata derogării să aibă efecte adverse asupra inovării.

(11)

În ceea ce privește categoriile 8 și 9, derogarea existentă rămâne în vigoare pe perioadele de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE. Din motive de claritate juridică, datele de expirare ar trebui specificate în anexa III la directiva menționată.

(12)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 martie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 aprilie 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Directiva delegată 2014/72/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice și electronice și din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate care sunt utilizate în module de aprindere și în alte sisteme electrice și electronice de comandă a motoarelor (JO L 148, 20.5.2014, p. 78).

(3)  Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (JO L 59, 27.2.1998, p. 1). Directiva 97/68/CE a fost abrogată de Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 53).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 41 se înlocuiește cu următorul text:

„41.

Plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice și electronice și din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate utilizate în module de aprindere și în alte sisteme electrice și electronice de comandă a motoarelor care, din motive tehnice, trebuie să fie montate direct pe sau în carterul sau cilindrul motoarelor cu ardere portabile [categoriile SH:1, SH:2 și SH:3 din Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (*1)].

Se aplică tuturor categoriilor și expiră la:

31 martie 2022 pentru categoriile 1-7, 10 și 11;

21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, cu excepția dispozitivelor medicale de diagnosticare in vitro și a instrumentelor industriale de monitorizare și control;

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9.


(*1)  Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (JO L 59, 27.2.1998, p. 1).”


Top