EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0359

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/359 al Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/1034

OJ L 67, 5.3.2020, p. 82–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/359/oj

5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/82


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/359 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolele 23 și 27,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2) stabilește cerințele aplicabile piloților care sunt implicați în operarea aeronavelor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) subpunctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(2)

Având în vedere natura specifică procesului de acordare a licențelor de echipaj de zbor pentru baloane și planoare, cerințele specifice de acordare a acestor licențe ar trebui prevăzute în regulamente separate, și anume în Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei (3) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei (4).

(3)

Totodată, cerințele în materie de acordare a licențelor de pilot de baloane și de planoare prevăzute în anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ar trebui eliminate, iar anumite cerințe din anexa I (partea FCL) care abordează aspecte relevante pentru toate domeniile, cum ar fi dispozițiile referitoare la creditarea între licențele de pilot de baloane sau de planoare și licențele pentru alte categorii de aeronave, ar trebui revizuite în lumina noilor cerințe de acordare a licențelor pentru piloții de baloane și planoare.

(4)

Cerințele din anexa IV (partea MED), anexa VI (partea ARA), anexa VII (partea ORA) și anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ar trebui să se aplice în continuare în cazul acordării licențelor de echipaj de zbor pentru baloane și planoare.

(5)

Pentru a îmbunătăți și mai mult siguranța aviației, piloții care sunt implicați în sporturi aeriene și activități aviatice de agrement ar trebui încurajați să obțină privilegii de zbor în conformitate cu regulile de zbor instrumental („IFR”). Prin urmare, normele existente referitoare la privilegiile IFR ar trebui adaptate prin introducerea calificării de zbor instrumental de bază (Basic Instrument Rating – „BIR”) în anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011. BIR ar trebui să fie adaptată în mod specific la nevoile piloților implicați în sporturi aeriene și activități aviatice de agrement sub raportul conținutului pregătirii acestora și al sferei privilegiilor lor.

(6)

Odată cu introducerea BIR, calificarea de zbor instrumental pe rută („EIR”) de la punctul FCL.825 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 devine redundantă și, prin urmare, ar trebui eliminată. Titularii de EIR ar trebui totuși să aibă dreptul să își exercite în continuare privilegiile și ar trebui să beneficieze de creditele EIR atunci când încearcă să obțină o BIR. Ar trebui de asemenea să fie posibilă continuarea unei pregătiri în curs pentru o EIR începută înainte de punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și finalizarea acesteia ca pregătire pentru obținerea unei BIR.

(7)

Actualizarea tehnică a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 ar trebui efectuată pe baza lecțiilor învățate, îndeosebi în domeniul navigației bazate pe performanță (PBN), al pregătirii în materie de prevenire a pierderii atitudinii normale de zbor și de restabilire a acesteia (Upset Prevention and Recovery Training – UPRT) și al calificărilor de instructor și de examinator.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul nr. 01/2019 (5) emis de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației în conformitate cu articolul 75 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate referitoare la:

(a)

diferite calificări asociate licențelor de pilot, condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a licențelor de pilot, privilegiile și responsabilitățile titularilor de licențe, precum și condițiile de convertire a licențelor naționale de pilot existente și a licențelor naționale de mecanic navigant în licențe de pilot;

(b)

certificarea persoanelor care sunt responsabile cu asigurarea pregătirii de zbor sau a pregătirii practice pe simulator și cu evaluarea competențelor piloților;

(c)

diferitele certificate medicale pentru piloți, condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor medicale, privilegiile și responsabilitățile titularilor de certificate medicale, precum și condițiile de convertire a certificatelor medicale naționale în certificate medicale recunoscute reciproc;

(d)

certificarea examinatorilor aeromedicali și condițiile în care medicii generaliști pot acționa în calitate de examinatori aeromedicali;

(e)

evaluarea aeromedicală regulată a membrilor echipajului de cabină, precum și calificările persoanelor care sunt responsabile cu această evaluare;

(f)

condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a atestatelor de membru al echipajului de cabină, precum și privilegiile și responsabilitățile titularilor de atestate de membru al echipajului de cabină;

(g)

condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor organizațiilor de pregătire a piloților și ale centrelor de medicină aeronautică implicate în procesul de calificare și de evaluare aeromedicală a personalului navigant din aviația civilă;

(h)

cerințele privind certificarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor și privind organizațiile care operează și utilizează aceste echipamente;

(i)

cerințele privind sistemul de administrație și management care trebuie îndeplinite de statele membre, de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației („AESA”) și de organizații în legătură cu normele menționate la literele (a)-(h).

(2)   Articolele 11b și 11c din prezentul regulament, precum și anexa IV (partea MED), anexa VI (partea ARA), anexa VII (partea ORA) și anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament se aplică licențelor de pilot pentru baloane și pentru planoare.”

2.

La articolul 2, punctul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„19.

«instructor de zbor (Flight Instructor – FI)» înseamnă un instructor cu privilegii de a asigura pregătire pe o aeronavă în conformitate cu subpartea J din anexa I (partea FCL) la prezentul regulament, cu subpartea FI din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei (*1) sau cu subpartea FI din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei (*2);”;

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 14.3.2018, p. 10)."

(*2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei din 14 decembrie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 20.12.2018, p. 64).”"

3.

La articolul 4 alineatul (8), „8 aprilie 2021” se înlocuiește cu „8 septembrie 2021”.

4.

Se introduce următorul articol 4c:

„Articolul 4c

Măsuri tranzitorii pentru titularii unei calificări de zbor instrumental pe rută

(1)   Până la 8 septembrie 2022 inclusiv, titularii unei calificări de zbor instrumental pe rută («EIR») prevăzute la punctul FCL.825 din anexa I (partea FCL):

(a)

au dreptul de a continua să își exercite privilegiile calificării EIR pe care o dețin;

(b)

beneficiază de revalidarea sau de reînnoirea calificării EIR pe care o dețin, în conformitate cu punctul FCL.825 litera (g) din Regulamentul delegat (UE) (*3);

(c)

au dreptul să fie creditați integral în ceea ce privește cerințele de pregătire de la punctul FCL.835 litera (c) punctul 2 subpunctele (i) și (ii) din anexa I (partea FCL), atunci când solicită eliberarea unei calificări de zbor instrumental de bază (BIR) în conformitate cu punctul FCL.835 din anexa I (partea FCL); și

(d)

sunt creditați integral astfel cum se prevede pentru titularii de EIR în anexa I (partea FCL).

(2)   Începând cu 8 septembrie 2021, cursurile de pregătire pentru o EIR menționată la alineatul (1) care au început înainte de această dată pot fi continuate și se consideră a fi cursuri de pregătire pentru o BIR. Pe baza unei evaluări a solicitantului, organizația de pregătire aprobată responsabilă cu cursul de pregătire BIR stabilește cât din pregătirea pentru EIR se creditează pentru eliberarea BIR.

(3)   Solicitanții unei BIR care dețin o EIR sau care au promovat examinarea teoretică pentru o EIR în conformitate cu punctul FCL.825 litera (d) înainte de 8 septembrie 2021 beneficiază de creditare integrală în ceea ce privește cerințele pentru instruirea teoretică și examinarea teoretică pentru BIR.

(*3)  Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 4 martie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).”"

5.

Articolul 11c se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11c

Măsuri tranzitorii

Statele membre:

(a)

până la 8 aprilie 2021 cel târziu, transferă către AESA toate înregistrările legate de supravegherea organizațiilor care oferă pregătire în vederea obținerii licențelor de pilot în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/395 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 și pentru care AESA este autoritatea competentă în conformitate cu articolul 78 din Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (*4);

(b)

în coordonare cu AESA, finalizează procesele de certificare demarate înainte de 8 aprilie 2020 și eliberează certificatul potrivit căruia AESA își asumă toate responsabilitățile de autoritate competentă pentru respectivele organizații certificate.

(*4)  Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).”"

6.

La articolul 12, alineatul (2a) se elimină.

7.

La articolul 12 alineatul (4), „20 iunie 2020” se înlocuiește cu „20 iunie 2021”.

8.

Anexa I (partea FCL) se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

9.

Anexa IV (partea MED) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

10.

Anexa VI (partea ARA) se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

11.

Anexa VII (partea ORA) se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

12.

Anexa VIII (partea DTO) se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 8 aprilie 2020.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), următoarele dispoziții se aplică începând cu 8 septembrie 2021:

(a)

punctul 1 litera (e), punctul 4 litera (b), punctele 5-7, punctul 32, punctul 34, punctul 36 litera (d), punctul 40 litera (a), punctul 41, punctul 42, punctul 44, punctele 46-48, punctul 52 litera (f), punctul 53 literele (a)-(c), punctul 53 litera (e), punctul 53 litera (f), punctul 54, punctul 55, punctul 56 literele (a)-(c) și punctul 57 din anexa I;

(b)

litera (b) din anexa II;

(c)

punctul 10 litera (d) subpunctul (ii) din anexa III.

(4)   Prin derogare de la alineatul (2), articolul 1 punctul 7 și punctul 49, punctul 53 litera (d), punctul 58 litera (b), punctul 58 litera (d) și punctul 58 litera (e) din anexa I se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 14.3.2018, p. 10).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei din 14 decembrie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 20.12.2018, p. 64).

(5)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Facilitarea accesului piloților de aviație generală la zboruri IFR și Revizuirea cerințelor de acordare a licențelor pentru baloane și planoare), avizul nr. 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019, disponibil la: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANEXA I

Anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul FCL.010 se modifică după cum urmează:

(a)

definiția pentru „dirijabil” se înlocuiește cu următorul text:

„«Dirijabil» înseamnă o aeronavă cu motor mai ușoară decât aerul, cu excepția dirijabilelor cu aer cald, care se consideră a fi baloane în conformitate cu articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2018/395.”;

(b)

definiția pentru „timp de zbor” se înlocuiește cu următorul text:

„«Timp de zbor»:

 

pentru avioane, motoplanoare de agrement și aeronave cu decolare-aterizare verticală, înseamnă timpul total de la momentul punerii în mișcare a aeronavei cu scopul de a decola până la momentul în care aceasta se oprește la sfârșitul zborului;

 

pentru elicoptere, înseamnă timpul total de la momentul în care palele rotorului elicopterului încep să se învârtă până la momentul în care elicopterul se oprește la sfârșitul zborului, iar palele rotorului sunt oprite;

 

pentru dirijabile, înseamnă timpul total de la momentul în care un dirijabil este dezlegat de la pilonul de ancorare cu scopul de a decola până în momentul în care dirijabilul se oprește la sfârșitul zborului și este ancorat de pilon.”;

(c)

definiția pentru „planor motorizat” se înlocuiește cu următorul text:

„«Planor motorizat» înseamnă un planor echipat cu unul sau mai multe motoare, care, cu motoarele scoase din funcțiune, are caracteristicile unui planor.”;

(d)

definiția pentru „motoplanor de agrement” se înlocuiește cu următorul text:

„«Motoplanor de agrement (Touring Motor Glider – TMG)» înseamnă, cu excepția cazului în care se specifică altfel în urma procesului de certificare în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, o clasă specifică de planoare motorizate echipate cu un motor integral montat, neretractabil și o elice neretractabilă. Acesta are capacitatea de a decola și de a lua altitudine folosindu-și puterea motorului conform manualului său de zbor.”;

(e)

se introduc următoarele definiții:

(i)

„«zbor IFR pe rută» înseamnă faza unui zbor IFR care începe după finalizarea unei proceduri de plecare IFR și care se încheie atunci când începe o procedură de apropiere IFR.”; și

(ii)

„«zbor instrumental cu panou redus de instrumente de bord» înseamnă interpretarea atitudinii prin raportare la interpretarea instrumentelor de rezervă după pierderea sistemului principal de referință de atitudine și direcție.”;

(f)

se elimină următoarele definiții:

 

„Clasă de baloane”; și

 

„Grupă de baloane”.

2.

Punctul FCL.015 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

O cerere de obținere, revalidare sau reînnoire a licențelor de pilot și a calificărilor și certificatelor asociate, precum și orice modificare aferentă se înaintează autorității competente în forma și modul stabilite de respectiva autoritate. Cererea trebuie să fie însoțită de dovezi ale îndeplinirii de către solicitanți a cerințelor privind obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței sau a certificatului, precum și a calificărilor sau atestărilor asociate prevăzute în prezenta anexă (partea FCL) și în anexa IV (partea MED).”;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta anexă, orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență, calificare sau certificat trebuie înscrisă pe licență sau pe certificat de către autoritatea competentă.”;

(c)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Titularul unei licențe depune cererile în conformitate cu litera (a) la autoritatea competentă desemnată de statul membru în care i-a fost eliberată licența în conformitate cu prezenta anexă (partea FCL), cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz.”;

(d)

se adaugă următoarele litere (e) și (f):

„(e)

Titularul unei licențe care a fost eliberată în conformitate cu prezenta anexă (partea FCL) poate solicita autorității competente desemnate de un alt stat membru schimbarea autorității competente în privința tuturor licențelor deținute, astfel cum se specifică la litera (d).

(f)

Pentru eliberarea unei licențe, a unei calificări sau a unui certificat, solicitantul trebuie să depună o cerere în termen de cel mult șase luni de la data reușitei la testul de îndemânare sau la evaluarea competenței.”

3.

La punctul FCL.020, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Înainte de primul său zbor în simplă comandă, un elev pilot trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani.”

4.

La punctul FCL.025 litera (c), punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

subpunctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

pentru eliberarea unei licențe de pilot de aeronave ușoare sau a unei licențe de pilot particular, pe o perioadă de 24 de luni;”;

(b)

subpunctele (ii) și (iii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(ii)

pentru eliberarea unei licențe de pilot comercial sau a unei calificări de zbor instrumental (IR), pe o perioadă de 36 de luni;

(iii)

pentru eliberarea unei calificări de zbor instrumental de bază (BIR), pe o durată nelimitată.

Perioadele menționate la subpunctele (i) și (ii) se consideră ca începând de la data la care piloții au promovat examenul teoretic, în conformitate cu litera (b) punctul 2.”

5.

La punctul FCL.030, se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

Pentru eliberarea unei BIR, solicitantul unui test de îndemânare trebuie să urmeze mai întâi toate modulele de pregătire și să fie recomandat pentru testul de îndemânare de către o ATO. ATO pune la dispoziția examinatorului înregistrările referitoare la pregătirea solicitantului.”

6.

La punctul FCL.035, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Credite pentru cunoștințele teoretice

1.

Solicitanții care au promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot de linie se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice pentru licența de pilot de aeronave ușoare, licența de pilot particular, licența de pilot comercial și, cu excepția cazului elicopterelor, IR și BIR pe aceeași categorie de aeronave.

2.

Solicitanții care au promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot comercial se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice pentru:

(i)

licența de pilot de aeronave ușoare pe aceeași categorie de aeronave;

(ii)

licența de pilot particular pe aceeași categorie de aeronave; și

(iii)

subiectul «comunicații» pentru BIR. Acest credit include partea IFR a subiectului «comunicații» numai dacă respectivul subiect a fost promovat în conformitate cu punctul FCL.310, astfel cum este aplicabil de la 20 decembrie 2019.

3.

Titularii unei IR sau solicitanții care au promovat examenul teoretic pentru IR pe o categorie de aeronave se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la instruirea teoretică și examenul teoretic pentru:

(i)

IR pe o altă categorie de aeronave; și

(ii)

BIR.

4.

Titularii unei licențe de pilot se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la instruirea teoretică și examenul teoretic pentru o licență pe o altă categorie de aeronave în conformitate cu apendicele 1 la prezenta parte. Acest credit se aplică și solicitanților unei licențe de pilot care au promovat deja examenele teoretice pentru eliberarea respectivei licențe pe o altă categorie de aeronave, cu condiția ca examenul teoretic să aibă loc în perioada de valabilitate specificată la punctul FCL.025 litera (c).

5.

Prin derogare de la dispozițiile de la litera (b) punctul 3, titularii unei IR(A) care au promovat un curs modular IR(A) pe bază de competențe se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la instruirea teoretică și examenul teoretic pentru o IR pe o altă categorie de aeronave numai dacă au promovat și instruirea teoretică și examenul teoretic pentru partea IFR a cursului necesar în conformitate cu punctul FCL.720.A. litera (b) punctul 2 subpunctul (i).”

7.

Punctul FCL.055 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (d), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Cerințe specifice pentru titularii unei calificări de zbor instrumental (IR). Prin derogare de la punctele de mai sus, titularii unei IR trebuie să își fi demonstrat capacitatea de a folosi limba engleză la nivelul de competență corespunzător definit în apendicele 2 la prezenta anexă.”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

În cazul titularilor unei IR, demonstrarea competenței lingvistice și a utilizării limbii engleze se face printr-o metodă de evaluare stabilită de orice autoritate competentă.”

8.

Punctul FCL.060 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se elimină;

(b)

la litera (b), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Avioane, elicoptere, aeronave cu decolare-aterizare verticală și dirijabile. Un pilot nu operează o aeronavă în transportul aerian comercial sau pentru transportul de pasageri:”.

9.

Punctul FCL.065 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

65 de ani. Titularii de licențe de pilot care au împlinit vârsta de 65 de ani nu acționează ca piloți pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial.”;

(b)

litera (c) se elimină.

10.

Punctul FCL.100 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.100 LAPL – Vârsta minimă

Solicitanții unei LAPL pentru avioane sau elicoptere trebuie să aibă vârsta de cel puțin 17 ani.”

11.

Punctul FCL.120 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.120 LAPL – Examinarea teoretică

Solicitanții unei LAPL trebuie să demonstreze, prin examinări la următoarele subiecte, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

(a)

subiecte comune:

legislație aeronautică;

performanțe umane;

meteorologie;

comunicații; și

navigație;

(b)

subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:

principii de zbor;

proceduri operaționale;

performanțe de zbor și planificarea zborului; și

cunoașterea generală a aeronavei.”

12.

La punctul FCL.110.A, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Cerințe specifice pentru solicitanții care dețin o SPL eliberată în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, inclusiv privilegii de zbor pe TMG. Solicitanții unei LAPL(A) care dețin o SPL cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să fi efectuat cel puțin 21 de ore timp de zbor pe TMG după înscrierea privilegiilor TMG și trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.135.A litera (a) cu privire la avioane.”

13.

La punctul FCL.135.A, se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

Persoanele care solicită extinderea privilegiilor LAPL(A) la TMG și care dețin, totodată, o SPL în conformitate cu anexa III (partea SCFL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, inclusiv privilegii de zbor pe TMG, se creditează integral în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de la litera (a).”

14.

Secțiunile 4 și 5 din subpartea B se elimină.

15.

Titlul subpărții C se înlocuiește cu următorul text:

LICENȚA DE PILOT PARTICULAR (PPL)”.

16.

Punctul FCL.200 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.200 Vârsta minimă

Solicitanții unei PPL trebuie să aibă vârsta de cel puțin 17 ani.”

17.

La punctul FCL.210, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Solicitanții unei PPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO sau al unei DTO.

(b)

Cursul trebuie să includă instruirea teoretică și practică corespunzătoare privilegiilor conferite de PPL pentru care s-a depus cerere.”

18.

Punctul FCL.215 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.215 Examinarea teoretică

Solicitanții unei PPL trebuie să demonstreze, prin examinări la următoarele subiecte, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

(a)

subiecte comune:

legislație aeronautică;

performanțe umane;

meteorologie;

comunicații; și

navigație.

(b)

subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:

principii de zbor;

proceduri operaționale;

performanțe de zbor și planificarea zborului; și

cunoașterea generală a aeronavei.”

19.

Punctul FCL.235 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Prin susținerea unui test de îndemânare, solicitanții unei PPL trebuie să își demonstreze capacitatea de a executa, ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, procedurile și manevrele relevante cu competența corespunzătoare privilegiilor acordate.”;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Persoanele care solicită efectuarea unui test de îndemânare trebuie să fi urmat instruirea practică pe aeronave de aceeași clasă sau de același tip ca cele care urmează a fi folosite pentru testul de îndemânare.”

20.

La punctul FCL.210.A, litera (c) se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Cerințe specifice pentru solicitanții care dețin o SPL eliberată în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, inclusiv privilegii de zbor pe TMG. Solicitanții unei PPL(A) care dețin o SPL cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să fi efectuat:”;

(b)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

cel puțin 24 de ore timp de zbor pe TMG după înscrierea privilegiilor TMG; și”.

21.

La punctul FCL.210.As, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Solicitanții care dețin o BPL eliberată în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și care sunt calificați să zboare cu dirijabile cu aer cald se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de dirijabile, până la un maximum de 5 ore.”

22.

În subpartea C, secțiunile 5 și 6 se elimină.

23.

Punctul FCL.600 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.600 IR – General

Cu excepția celor prevăzute la punctul FCL.835, operațiunile în condiții IFR pe un avion, elicopter, dirijabil sau pe o aeronavă cu decolare-aterizare verticală se efectuează numai de către titularii unei PPL, CPL, MPL și ATPL cu o IR corespunzătoare categoriei de aeronave sau, dacă nu este disponibilă o IR corespunzătoare categoriei de aeronave, numai în timp ce se susține un test de îndemânare ori se asigură instruire în dublă comandă.”

24.

La punctul FCL.620, se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

Solicitanților care au susținut un test de îndemânare pentru o IR multimotor pe un avion multimotor cu un singur pilot pentru care este necesară o calificare de clasă li se eliberează, de asemenea, o IR monomotor pentru calificările de clasă sau de tip pentru avioane monomotor pe care le dețin.”

25.

La punctul FCL.700, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Titularii unei licențe de pilot nu acționează ca piloți ai unei aeronave decât dacă dețin o calificare de clasă sau de tip valabilă și corespunzătoare, cu excepția cazului în care se aplică oricare dintre următoarele:

1.

dacă exercită privilegiile unei LAPL;

2.

dacă susțin teste de îndemânare sau verificări ale competenței pentru reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip;

3.

dacă beneficiază de instruire practică;

4.

dacă dețin o calificare de pilot de încercare eliberată în conformitate cu punctul FCL.820.”

26.

La punctul FCL.725, se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

Persoanele care solicită o calificare de clasă pentru TMG și care dețin, totodată, o SPL în conformitate cu anexa III (partea SCFL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei, inclusiv privilegii de zbor pe TMG, se creditează integral în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de la literele (a), (b) și (c).”

27.

Punctul FCL.740.A se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

În cazul deținerii unei BIR sau a unei IR(A), revalidarea acesteia se poate combina cu o verificare a competenței pentru revalidarea unei calificări de clasă sau de tip.”;

(b)

la litera (b), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Calificările de clasă pentru avioane monomotor cu piston și calificările de clasă pentru TMG. Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu piston cu un singur pilot sau a calificărilor de clasă pentru TMG, solicitanții trebuie:”;

(c)

la litera (b), se adaugă următorul punct 5:

„5.

Verificarea competenței pentru revalidarea unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu un singur pilot poate fi combinată cu verificarea competenței pentru revalidarea unei BIR, în conformitate cu punctul FCL.835 litera (g) punctul 8.”

28.

Punctul FCL.800 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Titularii unei licențe de pilot cu privilegii de zbor pe avioane sau TMG efectuează zboruri acrobatice numai dacă dețin o calificare de zbor acrobatic în conformitate cu prezentul punct.”;

(b)

la litera (b), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

să fi efectuat, după eliberarea licenței, cel puțin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe avioane sau TMG;”;

(c)

la litera (b) punctul 2, subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

cel puțin 5 ore de instruire de zbor acrobatic pe avioane sau pe TMG pilotate cu motorul pornit.”;

(d)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Privilegiile calificării de zbor acrobatic se limitează la zborul acrobatic fie pe avioane, fie pe TMG pilotate cu motorul pornit, în funcție de aeronava pe care au fost respectate cerințele de la litera (b) punctul 1 și de la litera (b) punctul 2 subpunctul (ii). Această limitare este ridicată la cerere dacă pilotul a efectuat cu succes cel puțin 3 zboruri de pregătire în dublă comandă pe avioane sau pe TMG pilotate cu motorul pornit, după caz, acoperind întreaga programă de pregătire pentru zbor acrobatic.”;

(e)

se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

Solicitanții unei calificări de zbor acrobatic care dețin și o calificare de clasă pentru TMG, precum și privilegii de zbor acrobatic nivel avansat pentru planoare cu privilegiile menționate la punctul SFCL.200 litera (d) din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976:

1.

sunt exceptați de la limitarea la avioane a calificării lor de zbor acrobatic, astfel cum se prevede la litera (c), dacă au îndeplinit cerințele de la litera (b) punctul 1 și litera (b) punctul 2 subpunctul (ii) pe avioane; sau

2.

sunt creditați integral în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de la litera (b) pentru eliberarea unei calificări de zbor acrobatic limitate la TMG pilotate cu motorul pornit. Această limitare este ridicată la cerere dacă pilotul a urmat pregătirea prevăzută la litera (c).”

29.

Punctul FCL.805 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b) punctul 2, subpunctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

cu excepția titularilor unei SPL în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, 5 zboruri de familiarizare pe un planor lansat de o aeronavă.”;

(b)

se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

Solicitanții unei calificări de tractare planoare sau de tractare bannere pentru TMG în conformitate cu prezentul punct se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la litera (b) sau (c), după caz, dacă dețin o calificare de tractare planoare sau de tractare bannere în conformitate cu punctul SFCL.205 din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 sau dacă au îndeplinit toate cerințele pentru eliberarea respectivei calificări.”

30.

Punctul FCL.810 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Solicitanții trebuie să fi efectuat un curs de pregătire într-un interval de până la șase luni în cadrul unei DTO sau al unei ATO pentru a exercita privilegiile asociate unei LAPL sau PPL pentru avioane, TMG sau dirijabile în condiții VFR pe timp de noapte. Cursul trebuie să cuprindă:”;

(ii)

se adaugă următorul punct 4:

„4.

Solicitanții unei calificări de zbor pe timp de noapte pentru avioane sau pentru TMG în conformitate cu prezentul punct se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la punctele 1 și 2 dacă dețin o calificare de zbor pe timp de noapte pentru TMG în conformitate cu punctul SFCL.210 din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 sau dacă au îndeplinit toate cerințele pentru eliberarea respectivei calificări.”;

(b)

litera (c) se elimină.

31.

La punctul FCL.815, teza introductivă de la litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Privilegii. Privilegiile titularului unei calificări de zbor în munți constau în dreptul de a efectua zboruri pe avioane sau pe TMG spre și dinspre suprafețe care sunt desemnate ca necesitând o astfel de calificare de către autoritățile corespunzătoare desemnate de statele membre.

Titularii unei LAPL sau ai unei PPL cu privilegii de zbor pe avioane sau pe TMG pot obține calificarea inițială de zbor în munți:”.

32.

Punctul FCL.825 se elimină.

33.

Punctul FCL.830 se elimină.

34.

Se introduce următorul punct FCL.835:

FCL.835 Calificare de zbor instrumental de bază (BIR)

(a)

Privilegii și condiții

1.

Privilegiile titularului unei BIR constau în dreptul de a efectua zboruri în condiții IFR pe avioane cu un singur pilot pentru care sunt deținute calificări de clasă, cu excepția avioanelor și a variantelor de avion de înaltă performanță, în cazul în care datele privind conformitatea operațională stabilesc că este necesară o IR.

2.

Privilegiile BIR se exercită exclusiv în conformitate cu punctul FCL.205.A.

3.

Privilegiile BIR pot fi exercitate pe timp de noapte numai dacă pilotul deține o calificare de zbor pe timp de noapte în conformitate cu punctul FCL.810.

4.

Privilegiile unei BIR multimotor sunt valabile și pe avioanele cu un singur motor pentru care pilotul deține o calificare de clasă monomotor valabilă.

5.

Exercitarea privilegiilor BIR este supusă tuturor condițiilor următoare:

(i)

înălțimea de decizie (DH) sau înălțimea minimă de coborâre (MDH) utilizată în minimele de operare pe aerodrom trebuie să fie cu cel puțin 200 ft mai mare decât valoarea calculată în conformitate cu punctul «NCO.OP.110 Minime de operare pentru aerodromuri – avioane și elicoptere» și cu punctul «NCO.OP.111 Minime de operare pentru aerodromuri – operațiuni NPA, APV, CAT I» din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 965/2012; și

(ii)

vizibilitatea utilizată în minimele de operare pe aerodrom trebuie să nu fie mai mică de 1 500 m;

(iii)

pilotul comandant nu inițiază un zbor în condiții IFR și nici nu face o tranziție de la condiții VFR la condiții IFR, decât dacă:

A.

la aerodromul de plecare, vizibilitatea este de cel puțin 1 500 m, iar plafonul norilor este de cel puțin 600 ft sau egală cu minima publicată pentru apropierea cu manevre la vedere aplicabilă categoriei de avion, luându-se în considerare valoarea mai mare; și

B.

la aerodromul de destinație și la orice aerodrom de rezervă necesar, informațiile meteorologice curente disponibile indică, în perioada cuprinsă între o oră înainte și o oră după ora estimată de sosire sau între ora reală de plecare și o oră după ora estimată de sosire, luându-se în considerare perioada mai scurtă dintre acestea, o vizibilitate de cel puțin 1 500 m și un plafon al norilor de cel puțin 600 ft sau egală cu minima publicată pentru apropierea cu manevre la vedere aplicabilă categoriei de avion, sau DH/MDH majorată cu 200 ft în conformitate cu subpunctul (i), luându-se în considerare valoarea mai mare.

(b)

Condiții indispensabile. Solicitanții unei BIR trebuie să dețină cel puțin o PPL(A).

(c)

Cursul de pregătire. Solicitanții unei BIR trebuie să fi urmat în cadrul unei ATO:

1.

instruire teoretică în conformitate cu punctul FCL.615 litera (a); și

2.

instruire practică care să cuprindă următoarele module de instruire practică instrumentală:

(i)

modulul 1 – modulul de bază de pregătire de zbor pentru formarea abilităților de zbor numai cu ajutorul instrumentelor;

(ii)

modulul 2 – modulul de pregătire aplicată de zbor pentru procedurile de plecare, de așteptare și de apropiere 2D și 3D în condiții IFR;

(iii)

modulul 3 – modulul de pregătire aplicată de zbor pentru procedurile de zbor în condiții IFR pe rută; și

(iv)

modulul 4 – dacă se solicită o BIR multimotor, modulul de pregătire aplicată de zbor cu un motor scos din funcțiune trebuie să includă proceduri de apropiere instrumentală și proceduri de ratare cu tracțiune asimetrică; și

3.

instruire practică în conformitate cu următoarele cerințe:

(i)

Modulul de pregătire specificat la litera (c) punctul 2 subpunctul (i) trebuie efectuat primul. Modulele de pregătire specificate la litera (c) punctul 2 subpunctele (ii) și (iii) și, dacă este cazul, la litera (c) punctul 2 subpunctul (iv) pot fi efectuate în ordinea aleasă de solicitant.

(ii)

Modulele de pregătire specificate la litera (c) punctul 2 pot fi efectuate pe avioane, pe FSTD-uri sau pe o combinație între cele două. În orice caz, solicitantul trebuie să beneficieze de pregătire pe avionul care urmează să fie utilizat pentru testul de îndemânare.

(iii)

Modulele de pregătire specificate la litera (c) punctul 2 subpunctele (i), (ii) și (iv) pot fi începute în afara unei ATO, dar trebuie finalizate în cadrul unei ATO. Modulul de pregătire specificat la litera (c) punctul 2 subpunctul (iii) poate fi efectuat în afara unei ATO.

(iv)

Înainte de a începe modulul de pregătire specificat la litera (c) punctul 2 subpunctul (iv), un pilot care nu deține o calificare de clasă sau de tip pentru avioane multimotor trebuie să fi beneficiat de pregătirea multimotor prevăzută în subpartea H din prezenta anexă (partea FCL).

(d)

Cunoștințe teoretice. Înainte de susținerea testului de îndemânare și prin examinări la subiectele menționate la punctul FCL.615 litera (b), solicitanții trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate. Examinarea teoretică constă într-un singur examen pentru fiecare modul specificat la litera (c) punctul 2 subpunctele (i), (ii) și (iii).

(e)

Testul de îndemânare. După finalizarea cursului de pregătire specificat la litera (c), solicitanții trebuie să promoveze un test de îndemânare pe un avion în conformitate cu apendicele 7 la prezenta anexă. În cazul unei BIR multimotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă multimotor. În cazul unei BIR monomotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă monomotor. În scopul aplicării prezentului punct, se consideră că un avion multimotor cu propulsie axială este un avion monomotor.

(f)

Prin derogare de la litera (d), titularii unei BIR monomotor care dețin totodată o calificare de clasă multimotor și care doresc să obțină pentru prima dată o BIR multimotor trebuie să urmeze, în cadrul unei ATO, un curs de pregătire care să includă pregătirea specificată la litera (c) punctul 2 subpunctul (iv) și să promoveze testul de îndemânare menționat la litera (e).

(g)

Valabilitate, revalidare și reînnoire

1.

O BIR este valabilă pe o perioadă de un an.

2.

Solicitanții revalidării unei BIR trebuie:

(i)

în intervalul de trei luni imediat premergător datei de expirare a calificării, să susțină cu succes o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte; sau

(ii)

în termenul de valabilitate, să efectueze șase ore ca PIC în condiții IFR, inclusiv trei proceduri de apropiere instrumentală, și să efectueze un zbor de pregătire de cel puțin o oră cu un instructor care deține privilegii de a oferi pregătire pentru BIR.

3.

Pentru fiecare a doua revalidare ulterioară, titularul BIR trebuie să susțină cu succes o verificare a competenței în conformitate cu punctul 2 subpunctul (i) pe un avion.

4.

În cazul în care un pilot optează să îndeplinească cerințele de revalidare specificate la litera (g) punctul 2 subpunctul (i) mai devreme decât se prevede la respectivul subpunct, noua perioadă de valabilitate începe de la data la care are loc verificarea competenței.

5.

Solicitanții care nu promovează secțiunile relevante ale unei verificări a competenței pentru BIR înainte de data expirării BIR nu exercită privilegiile BIR până la susținerea cu succes a verificării competenței.

6.

Dacă o BIR expiră, pentru reînnoirea privilegiilor, solicitanții trebuie:

(i)

atunci când se impune pentru a atinge nivelul de competență necesar, să urmeze pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor oferită de o ATO sau, dacă BIR a expirat de cel mult trei ani, de un instructor care deține privilegii de a oferi pregătire pentru BIR; și

(ii)

să susțină o verificare a competenței pe un avion.

7.

Pentru o BIR multimotor, verificarea competenței pentru revalidare sau reînnoire, precum și pregătirea de zbor prevăzută la litera (g) punctul 2 subpunctul (ii) se efectuează pe un avion multimotor.

8.

Verificarea competenței pentru revalidarea sau reînnoirea unei BIR poate fi combinată cu o verificare a competenței pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de clasă pentru avioane cu un singur pilot pe care pot fi exercitate privilegii BIR în conformitate cu punctul FCL.835 litera (a) punctul 1.

(h)

Solicitanții unei BIR care dețin o PPL sau o CPL eliberată în conformitate cu anexa I (partea FCL) și o IR(A) valabilă eliberată în conformitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la Chicago de către o țară terță pot fi creditați integral în ceea ce privește cursul de pregătire menționat la litera (c) punctul 2. Pentru a li se elibera BIR, solicitanții trebuie:

1.

să susțină cu succes testul de îndemânare menționat la litera (e);

2.

să demonstreze examinatorului, verbal, în timpul testului de îndemânare că au dobândit un nivel adecvat de cunoștințe teoretice de legislație aeronautică, de meteorologie, precum și de planificare a zborului și performanțe de zbor; și

3.

să aibă o experiență de cel puțin 25 de ore timp de zbor în condiții IFR ca PIC pe avioane.

(i)

Titularul unei IR se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (c) punctul 2”.

35.

La punctul FCL.915 litera (c), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Credite pentru noi certificate de instructor sau pentru revalidare:

1.

În ceea ce privește competențele de predare-învățare, se pot credita integral:

(i)

titularii unui certificat de instructor care solicită noi certificate de instructor; și

(ii)

solicitanții unui certificat de instructor care dețin deja un certificat de instructor eliberat în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976.”

36.

Punctul FCL.905.FI se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

unei PPL și LAPL pe categoria corespunzătoare de aeronave;”;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

calificărilor de clasă și de tip pentru aeronave cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot;”;

(c)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

unei calificări de tractare sau de zbor acrobatic, cu condiția ca FI să fie titularul unor astfel de privilegii și să fi demonstrat capacitatea de a oferi pregătire pentru respectiva calificare unui FI care este calificat în conformitate cu litera (j);”;

(d)

litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

unei BIR sau IR pe categoria corespunzătoare de aeronave, cu condiția ca FI să îndeplinească următoarele condiții:

1.

au efectuat, în calitate de elevi piloți, cursul de pregătire IRI și au susținut cu succes o evaluare a competenței pentru certificatul de IRI;

2.

respectă punctele FCL.915.CRI litera (a), FCL.930.CRI și FCL.935 în cazul avioanelor multimotor și punctele FCL.910.TRI litera (c) punctul 1 și FCL.915.TRI litera (d) punctul 2 în cazul elicopterelor multimotor.

În plus față de condițiile de la punctele 1 și 2:

3.

dacă, în cadrul unui curs de pregătire aprobat derulat în cadrul unei ATO, FI asigură pregătire pe FSTD-uri sau supraveghează zborurile de pregătire SPIC care se desfășoară în condiții IFR, FI trebuie să fi efectuat cel puțin 50 de ore timp de zbor în condiții IFR după eliberarea BIR sau IR, dintre care maximum 10 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FFS, un FTD 2/3 sau un FNPT II;

4.

dacă asigură pregătire pe o aeronavă, FI trebuie să fi efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care maximum 50 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FFS, un FTD 2/3 sau FNPT II.”;

(e)

la litera (j), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

să fi efectuat cel puțin 500 de ore de instruire practică pe categoria corespunzătoare de aeronave;”.

37.

Punctul FCL.910.FI se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

pentru eliberarea PPL și LAPL;”;

(ii)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

pentru calificările de clasă și de tip pentru aeronave monomotor cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot;”;

(b)

la litera (c), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

pentru FI(As), 15 ore sau 50 de decolări în regim de instruire practică, acoperind întreaga programă de pregătire pentru eliberarea unei PPL(As).”

38.

La punctul FCL.915.FI literele (e) și (f) se elimină;

39.

La punctul FCL.930.FI, litera (b) se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

cel puțin 100 de ore de instruire teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor;”;

(b)

la punctul 3:

(i)

subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

în cazul unui FI(As), cel puțin 20 de ore de instruire practică, dintre care 15 ore de instruire practică în dublă comandă”;

(ii)

subpunctele (iii), (iv) și (v) se elimină;

(c)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Solicitanții unui certificat de FI pe altă categorie de aeronave care dețin sau au deținut o FI(A), o FI(H) sau o FI(As) se creditează cu 55 de ore în ceea ce privește cerința de la litera (b) punctul 2.”

40.

La punctul FCL.940.FI, litera (a) se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 subpunctul (i) litera (A) se înlocuiește cu următorul text:

„(A)

în cazul unei FI(A) și al unei FI(H), cel puțin 50 de ore de instruire practică pe categoria corespunzătoare de aeronave, în calitate de FI, TRI, CRI, IRI, MI sau de examinatori. Dacă privilegiile de a oferi instruire pentru BIR și IR trebuie revalidate, 10 din respectivele 50 de ore trebuie să reprezinte instruire practică pentru o BIR sau IR și se efectuează în intervalul de 12 luni imediat premergător datei de expirare a certificatului de FI;”;

(b)

la punctul 1 subpunctul (i), literele (C) și (D) se elimină;

(c)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Pentru cel puțin fiecare a doua revalidare în cazul FI(A) sau FI(H) sau pentru fiecare a treia revalidare în cazul FI(As), titularii certificatului de FI relevant trebuie să susțină cu succes o evaluare a competenței în conformitate cu punctul FCL.935.”

41.

La punctul FCL.905.TRI, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

revalidarea și reînnoirea unei IR, cu condiția ca TRI să fie titularul unei IR valabile;”.

42.

La punctul FCL.905.IRI, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Privilegiile IRI constau în a oferi pregătire pentru eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei BIR sau a unei IR pe categoria corespunzătoare de aeronave.”

43.

Punctul FCL.915.IRI se înlocuiește cu următorul text:

FCL.915.IRI

Solicitanții unui certificat de IRI trebuie:

(a)

în cazul unui IRI(A):

1.

care urmează să asigure pregătire pe FSTD-uri pe durata unui curs aprobat de pregătire în cadrul unei ATO, să fi efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor în condiții IFR după eliberarea BIR sau a IR, dintre care cel puțin 50 de ore să fie pe avioane;

2.

care urmează să asigure pregătire pe un avion, să fi efectuat cel puțin 800 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care cel puțin 400 de ore pe avioane;

3.

care urmează să solicite un IRI(A) pe avioane multimotor, să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.915.CRI litera (a), de la punctul FCL.930.CRI și de la punctul FCL.935;

(b)

în cazul unui IRI(H):

1.

care urmează să asigure pregătire pe FSTD-uri pe durata unui curs aprobat de pregătire în cadrul unei ATO, să fi efectuat cel puțin 125 de ore timp de zbor în condiții IFR după eliberarea IR, dintre care cel puțin 65 de ore să fie timp de zbor instrumental pe elicoptere;

2.

care urmează să asigure pregătire pe un elicopter, să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care cel puțin 250 de ore timp de zbor instrumental pe elicoptere și

3.

care urmează să solicite un IR(H) pentru elicoptere multimotor, să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.905.FI litera (h) punctul 2;

(c)

Solicitanții unui certificat de IRI(As) trebuie să fi efectuat cel puțin 300 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care cel puțin 100 de ore timp de zbor instrumental pe dirijabile.”

44.

La punctul FCL.905.STI litera (a), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei BIR, a unei IR și a unei calificări de tip sau de clasă pentru aeronave cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot.”

45.

La punctul FCL.1005.FE, literele (d) și (e) se elimină.

46.

La punctul FCL.1005.TRE litera (a), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip și a IR;”.

47.

La punctul FCL.1005.CRE litera (b), punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

revalidarea și reînnoirea BIR, cu condiția ca CRE să fi efectuat:

(i)

1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane; și

(ii)

450 de ore timp de zbor în condiții IFR; și”.

48.

Punctul FCL.1005.IRE se înlocuiește cu următorul text:

FCL.1005.IRE IRE – Privilegii

Privilegiile titularilor unui certificat de examinator pentru calificarea de zbor instrumental (IRE) constau în dreptul de a desfășura teste de îndemânare pentru eliberarea de BIR și IR și verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea BIR și a IR.”

49.

La punctul FCL.1010.SFE, litera (a) punctele 1 și 2 se modifică după cum urmează:

„(a)

SFE(A)

Solicitanții unui certificat de SFE(A) trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare:

1.

în cazul avioanelor multipilot:

(i)

să dețină sau să fi deținut o ATPL(A) și o calificare de tip;

(ii)

să dețină un certificat de SFI(A) pentru tipul aplicabil de avion; și

(iii)

să fi efectuat cel puțin 1 500 de ore timp de zbor ca piloți pe avioane multipilot;

2.

în cazul avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot:

(i)

să dețină sau să fi deținut o CPL(A) sau o ATPL(A) și o calificare de tip;

(ii)

să dețină un certificat de SFI(A) pentru clasa sau tipul aplicabil de avion; și

(iii)

să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca piloți pe avioane cu un singur pilot;”.

50.

La punctul FCL.1005.FIE, litera (c) se modifică după cum urmează:

„(c)

FIE(As). Privilegiile unui FIE pe dirijabile constau în dreptul de a desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor de instructor pe dirijabile, cu condiția deținerii certificatului de instructor relevant.”

51.

La punctul FCL.1010.FIE, literele (d) și (e) se elimină.

52.

Apendicele 1 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

LAPL și PPL”;

(b)

punctele 1.1. și 1.2. se înlocuiesc cu următorul text:

„1.1.

Pentru eliberarea unei LAPL, titularul unei LAPL pe o altă categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice pe subiectele comune stabilite la punctul FCL.120 litera (a).

1.2.

Pentru eliberarea unei LAPL sau a unei PPL, titularii unei PPL, CPL, sau ATPL pe o altă categorie de aeronave se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice pe subiectele comune stabilite la punctul FCL.215 litera (a). Acest credit se aplică, de asemenea, solicitanților unei LAPL sau PPL care dețin o BPL eliberată în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau o SPL eliberată în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, cu excepția subiectului «navigație», pentru care nu se transferă credite.”

(c)

punctul 1.2 a. se elimină;

(d)

punctul 1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.

Pentru eliberarea unei PPL, titularul unei LAPL pe aceeași categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la instruirea teoretică și examinarea teoretică.”;

(e)

punctul 1.4 se înlocuiește cu următorul text:

„1.4.

Prin derogare de la punctul 1.2, pentru eliberarea unei LAPL(A), titularul unei SPL eliberate în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 cu privilegii de zbor pe TMG trebuie să demonstreze un nivel adecvat de cunoștințe teoretice pentru clasa de avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat) în conformitate cu punctul FCL.135.A litera (a) punctul 2”;

(f)

punctul 4.1 se înlocuiește cu următorul text:

„4.1.

Solicitanții unei IR sau a unei BIR care au promovat examinările teoretice relevante pentru o CPL pe aceeași categorie de aeronave se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice pe următoarele subiecte:

Performanțe umane;

Meteorologie.”

53.

Apendicele 3 se modifică după cum urmează:

(a)

în capitolul A, paragraful următor punctului 9.(f)3.(ii) se înlocuiește cu următorul text:

„Solicitanții care dețin o BIR sau un certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală necesar. Nu se creditează orele efectuate pe un BITD.”;

(b)

în capitolul C, paragraful următor punctului 8.(e)2.(ii) se înlocuiește cu următorul text:

„Solicitanții care dețin o BIR sau un certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală necesar. Nu se creditează orele efectuate pe un BITD; și”;

(c)

în capitolul D la punctul 8, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

10 ore instruire practică instrumentală, dintre care până la cinci ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I, FTD 2, FNPT II sau FFS. Solicitanții care dețin o BIR sau un certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală necesar. Nu se creditează orele efectuate pe un BITD;”;

(d)

în capitolul E la punctul 3, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

să fi efectuat 150 de ore timp de zbor; inclusiv 50 de ore ca PIC pe avioane, dintre care 10 ore să reprezinte timp de zbor în raid.

Cu excepția cerinței de 50 de ore ca PIC pe avioane, numărul de ore ca PIC pe alte categorii de aeronave poate fi luat în considerare pentru cele 150 de ore de timp de zbor pe avion în oricare dintre următoarele cazuri:

1.

20 de ore pe elicoptere, dacă solicitanții sunt titularii unei PPL(H);

2.

50 de ore pe elicoptere, dacă solicitanții sunt titularii unei CPL(H);

3.

10 ore pe TMG sau pe planoare;

4.

20 de ore pe dirijabile, dacă solicitanții sunt titularii unei PPL(As);

5.

50 de ore pe dirijabile, dacă solicitanții sunt titularii unei CPL(As).”;

(e)

în capitolul E, punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

Solicitanții care dețin o IR(A) valabilă se creditează în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală în dublă comandă. Solicitanții care dețin o IR(H) valabilă se creditează cu până la 5 ore de instruire instrumentală în dublă comandă, caz în care cel puțin 5 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă se asigură pe un avion. Solicitanții care dețin o BIR sau un certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală necesar.”;

(f)

în capitolul E la punctul 12, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

10 ore timp de instruire practică instrumentală, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I, FNTP II sau FFS. Solicitanții care dețin o BIR sau un certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală necesar. Nu se creditează orele efectuate pe un BITD;”.

54.

În apendicele 6, capitolul A se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Persoanele care solicită să urmeze un curs modular IR(A) trebuie să fie titulare ale unei PPL(A) sau ale unei CPL(A). Persoanele care solicită să urmeze modulul proceduri zbor instrumental și care nu sunt titulare ale unei CPL(A) trebuie să fie titulare ale unei BIR sau ale unui certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental.”;

(b)

punctul 10.1 se înlocuiește cu următorul text:

„10.1.

Titularii unei CPL(A), ai unei BIR sau ai unui certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental sunt creditați cu până la 10 ore în ceea ce privește numărul total de ore de pregătire prevăzut la punctele 7 și 8 de mai sus.”

55.

În apendicele 6, capitolul Aa se modifică după cum urmează:

(a)

punctele 9 și 10 se renumerotează și devin 11 și 12;

(b)

se introduc următoarele puncte 9 și 10:

„9.

Solicitanții unui curs modular IR(A) pe bază de competențe care dețin o BIR în conformitate cu punctul FCL.835 și care au beneficiat de cel puțin 10 ore timp de zbor instrumental în regim de instruire în cadrul unei ATO pot fi creditați în ceea ce privește cursul de pregătire menționat la punctul 4, cu condiția ca toate subiectele calificării de zbor instrumental pe bază de competențe să fi fost incluse în pregătirea respectivă pentru BIR și evaluate de ATO care oferă cursul modular de pregătire de zbor pe bază de competențe.

10.

Solicitanții unui curs modular IR(A) pe bază de competențe care sunt titulari ai unei BIR și au o experiență de cel puțin 50 de ore timp de zbor în condiții IFR ca PIC pe avioane trebuie:

(a)

în cadrul unei ATO:

(i)

să fie evaluați ca având un nivel admisibil de cunoștințe teoretice pentru calificarea de zbor instrumental pe bază de competențe;

(ii)

să beneficieze de pregătire de zbor corespunzătoare pentru a-și extinde privilegiile IFR în conformitate cu punctul FCL.605.IR litera (a);

(b)

după finalizarea celor prevăzute la litera (a):

(i)

să promoveze testul de îndemânare pentru IR(A) în conformitate cu apendicele 7;

(ii)

să demonstreze examinatorului, verbal, în timpul testului de îndemânare că au dobândit un nivel adecvat de cunoștințe teoretice de legislație aeronautică, de meteorologie, precum și de planificare a zborului și performanțe de zbor.”

56.

Apendicele 7 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu „Testul de îndemânare pentru BIR și IR”;

(b)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Solicitanții trebuie să fi beneficiat de instruire pe aeronave de aceeași clasă sau de același tip ca cele care urmează a fi folosite pentru test, care trebuie să fie echipate în mod corespunzător pentru operațiuni de pregătire și testare.”;

(c)

punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

Solicitanții trebuie să îi indice examinatorului verificările și sarcinile efectuate, inclusiv identificarea echipamentelor radio. Verificările se efectuează în conformitate cu lista de verificare autorizată specifică aeronavei pe care se susține testul. În timpul pregătirii înainte de zbor în vederea testului, solicitanții trebuie să determine regimul motoarelor și vitezele. Solicitanții trebuie să calculeze datele privind performanța la decolare, apropiere și aterizare în conformitate cu manualul de operațiuni sau cu manualul de zbor al aeronavei utilizate.”;

(d)

la punctul 11, la sfârșitul tabelului pentru „avioane”, textul de la nota de subsol (++) se înlocuiește cu următorul text:

„(++)

Pentru a obține privilegii PBN, o apropiere fie din secțiunea 4, fie din secțiunea 5 trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.”;

(e)

la punctul 11, la sfârșitul tabelului pentru „elicoptere”, textul de la nota de subsol (+) se înlocuiește cu următorul text:

„(+)

Pentru a obține privilegii PBN, o apropiere fie din secțiunea 4, fie din secțiunea 5 trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.”

57.

Titlul apendicelui 9 se înlocuiește cu „Pregătirea, testul de îndemânare și verificarea competenței pentru MPL, ATPL, calificări de tip și de clasă și verificarea competenței pentru BIR și IR”.

58.

Apendicele 9 se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea B la punctul 5, litera (l) se înlocuiește cu următorul text:

„(l)

Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.

Prin derogare de la paragraful de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exercițiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a susținut o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH.”;

(b)

în secțiunea B la punctul 6, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Litera «M» înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau cu verificarea competenței indică un exercițiu obligatoriu sau o alegere în cazul în care apar mai multe exerciții.”;

(c)

în secțiunea B la punctul 6, litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.

Prin derogare de la paragraful de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exercițiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a susținut o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH.”;

(d)

în secțiunea B la punctul 6, în tabelul care urmează după litera (j), rândul referitor la exercițiul 3.8.3.4 se înlocuiește cu următorul text:

„3.8.3.4*

Manual, cu un motor simulat inoperant în timpul apropierii finale, fie până la contactul cu pista, fie pe durata întregii proceduri de apropiere întreruptă (după caz), începând:

(i)

înainte de a depăși 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului; și

(ii)

după ce s-au depășit 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului.

Pe avioanele care nu sunt certificate ca avioane din categoria de transport (JAR/FAR 25) sau ca avioane din categoria commuter (SFAR 23), apropierea în condițiile simulării cedării unui motor și procedura subsecventă de ratare se inițiază împreună cu apropierea 2D în conformitate cu 3.8.4. Procedura de ratare se inițiază în momentul atingerii înălțimii/altitudinii publicate de trecere peste obstacole (OCH/A), dar nu mai târziu de momentul atingerii unei MDH/A de 500 ft deasupra cotei pragului pistei. Pe avioanele care au aceleași performanțe ca avioanele din categoria de transport în ceea ce privește masa la decolare și altitudinea densimetrică, instructorul poate simula cedarea motorului în conformitate cu exercițiul 3.8.3.4.

P --->

--->

 

M”

 

(e)

în secțiunea B la punctul 6, în tabelul care urmează după litera (j), rândul referitor la exercițiul 3.8.3.5 se elimină;

(f)

în secțiunea C, se introduce următorul nou punct 8a:

„8a.

Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.

Prin derogare de la paragraful de mai sus, în cazurile în care o verificare a competenței pentru revalidarea privilegiilor PBN nu include un exercițiu RNP APCH, privilegiile PBN ale pilotului nu includ RNP APCH. Restricția se ridică dacă pilotul a susținut o verificare a competenței care include un exercițiu RNP APCH.”


ANEXA II

Punctul MED.A.030 din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Atunci când exercită privilegiile:

1.

unei licențe de pilot de aeronave ușoare (LAPL), ale unei licențe de pilot de baloane (BPL) eliberate în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau ale unei licențe de pilot de planoare (SPL) eliberate în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, pilotul trebuie să dețină cel puțin un certificat medical LAPL valabil;

2.

unei licențe de pilot particular (PPL), pilotul trebuie să dețină cel puțin un certificat medical clasa 2 valabil;

3.

unei BPL în scopul:

(i)

operării comerciale a baloanelor pentru transportul de pasageri, pilotul trebuie să dețină cel puțin un certificat medical clasa 2 valabil;

(ii)

operării comerciale, alta decât operarea comercială a baloanelor pentru transportul de pasageri, cu mai mult de patru persoane la bordul aeronavei, pilotul trebuie să dețină cel puțin un certificat medical clasa 2 valabil;

4.

unei SPL în scopul operațiunilor comerciale cu planoare, altele decât cele menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, pilotul trebuie să dețină cel puțin un certificat medical clasa 2 valabil;

5.

unei licențe de pilot comercial (CPL), ale unei licențe de pilot cu echipaj multiplu (MPL) sau ale unei licențe de pilot de transport aerian de linie (ATPL), pilotul trebuie să dețină un certificat medical clasa 1 valabil.”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

În cazul în care la o PPL se adaugă o calificare de zbor instrumental sau o calificare de zbor instrumental de bază, titularul licenței trebuie să fie supus unor examinări de audiometrie cu tonuri pure, conform frecvenței și standardelor impuse pentru titularii de certificate medicale clasa 1.”


ANEXA III

Anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul ARA.GEN.220, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Autoritatea competentă întocmește și menține la zi o listă cu toate certificatele organizațiilor, certificatele de calificare a FSTD și licențele, certificatele și atestatele personalului pe care le-a eliberat, cu declarațiile DTO primite și cu programele de pregătire DTO pe care le-a verificat sau aprobat pentru conformitatea cu anexa I (partea FCL), cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976.”

2.

Punctul ARA.GEN.350 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (da), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(da)

Prin derogare de la literele (a)-(d), în cazul DTO, dacă, în timpul supravegherii sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește probe care indică o neconformitate a unei DTO cu cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139, cu cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament sau cu cerințele din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, autoritatea competentă trebuie:”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, dacă autoritatea unui stat membru care acționează în conformitate cu punctul ARA.GEN.300 litera (d) identifică orice neconformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139, cu cerințele din anexa I (partea FCL), din anexa VII (partea ORA) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament sau cu cerințele din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 a unei organizații certificate de autoritatea competentă a altui stat membru sau de agenție ori a unei organizații care a făcut o declarație la autoritatea competentă a altui stat membru sau la agenție, ea informează respectiva autoritate competentă cu privire la neconformitatea în cauză.”;

3.

La punctul ARA.GEN.360, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

La momentul primirii unei cereri din partea unui titular de licență cu privire la schimbarea autorității competente, astfel cum se menționează la punctul FCL.015 litera (e) din anexa I (partea FCL), la punctul BFCL.015 litera (f) din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau la punctul SFCL.015 litera (f) din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, autoritatea competentă care primește cererea îi solicită, fără întârziere, autorității competente a titularului de licență să transfere, fără întârziere, următoarele:

1.

o verificare a licenței;

2.

copii ale documentelor medicale ale titularului de licență păstrate de autoritatea competentă respectivă în conformitate cu punctele ARA.GEN.220 și ARA.MED.150. Documentele medicale sunt transferate în conformitate cu punctul MED.A.015 din anexa IV (partea MED) și includ o sinteză a istoricului medical relevant al solicitantului, verificată și semnată de examinatorul medical.”

4.

La punctul ARA.FCL.200, se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

Instructorii pentru certificatele de FI(B) sau FI(S). Autoritatea competentă elaborează proceduri adecvate pentru efectuarea zborurilor de pregătire sub supraveghere specificate:

1.

la punctul BFCL.315 litera (a) punctul 5 subpunctul (ii) și la punctul BFCL.360 litera (a) punctul 2 din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395; și

2.

la punctul SFCL.315 litera (a) punctul 7 subpunctul (ii) și la punctul SFCL.360 litera (a) punctul 2 din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976.”

5.

La punctul ARA.FCL.250 litera (a), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

titularul licenței nu mai îndeplinește cerințele aplicabile din anexa I (partea FCL), din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976;”.

6.

La punctul ARA.FCL.300, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Autoritatea competentă instituie mecanismele și procedurile necesare pentru a permite solicitanților să se supună unor examinări teoretice în conformitate cu cerințele aplicabile din anexa I (partea FCL), din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976.”

7.

După punctul ARA.ATO.105 se inserează următorul punct ARA.ATO.110:

ARA.ATO.110 Aprobarea listelor echipamentului minim

Atunci când primește o cerere de aprobare a unei liste a echipamentului minim în conformitate cu punctul ORO.MLR.105 din anexa III (partea ORO) și punctul NCC.GEN.101 din anexa VI (partea NCC) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, autoritatea competentă acționează în conformitate cu punctul ARO.OPS.205 din anexa II (partea ARO) la regulamentul respectiv.”

8.

La punctul ARA.DTO.100, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În cazul în care declarația nu conține informațiile solicitate sau conține informații care indică o neconformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139, cu cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament sau cu cerințele din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei, autoritatea competentă acționează în conformitate cu punctul ARA.GEN.350 litera (da).”;

9.

La punctul ARA.DTO.110, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

La primirea programelor de pregătire ale unei DTO și a oricăror modificări aduse acestora care îi sunt notificate în conformitate cu punctul DTO.GEN.115 litera (c) din anexa VIII (partea DTO) sau la primirea unei cereri de aprobare a programelor de pregătire ale unei DTO care îi este prezentată în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa menționată, autoritatea competentă verifică dacă respectivele programe de pregătire respectă cerințele din anexa I (partea FCL), din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz.”

10.

Apendicele I se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă după titlul „Licență de echipaj de zbor” se înlocuiește cu următorul text:

„Licența de echipaj de zbor eliberată de un stat membru în conformitate cu anexa I (partea FCL), cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 trebuie să respecte următoarele specificații:”;

(b)

la litera (a) punctul 1, subpunctul (III) se înlocuiește cu următorul text:

„(III)

numărul de serie al licenței începând cu codul de țară ONU al statului emitent al licenței, urmat de «FCL», «BFCL» sau «SFCL», după caz, și un cod format din numere și/sau litere scris cu cifre arabe și caractere latine;”;

(c)

la litera (a) punctul 2, subpunctul (XII) se înlocuiește cu următorul text:

„(XII)

calificări, certificate și, în cazul baloanelor și al planoarelor, privilegii: calificări de clasă, calificări de tip, certificate de instructor etc., cu datele de expirare, după caz. Privilegiile de radiotelefonie (R/T) pot figura pe licență sau pe un certificat separat;”;

(d)

modelul care urmează după litera (c), cu titlul „Pagina de gardă” (Formular AESA 141 versiunea 2), se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „Eliberată în conformitate cu partea FCL” se înlocuiesc cu următorul text:

„Eliberată în conformitate cu partea FCL/partea BFCL/partea SFCL (eliminați opțiunile care nu se aplică)”;

(ii)

cuvintele „Prezenta licență este conformă cu standardele OACI, cu excepția privilegiilor LAPL și EIR” se înlocuiesc cu următorul text:

„Prezenta licență este conformă cu standardele OACI, cu excepția privilegiilor LAPL și BIR sau a cazului în care este însoțită de un certificat medical LAPL”;

(e)

în modelul de după titlul „Pagina 2”, cuvintele „Numărul de serie al licenței va începe întotdeauna cu codul de țară ONU al statului emitent al licenței, urmat de «FCL.».” (observație care figurează în dreptul câmpului III – Numărul licenței) se înlocuiesc cu următorul text:

„Numărul de serie al licenței va începe întotdeauna cu codul de țară ONU al statului emitent al licenței, urmat de «FCL.», «BFCL.» sau «SFCL.», după caz.”;

(f)

modelul de după titlul „Pagina 3” se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „Abrevierile utilizate sunt aceleași cu cele utilizate în partea FCL [de exemplu, PPL(H), ATPL(A) etc.]” (text care figurează în dreptul câmpului II – Titlurile licenței, data eliberării inițiale și codul țării) se înlocuiesc cu următorul text:

„Abrevierile utilizate sunt aceleași cu cele utilizate în partea FCL [de exemplu, PPL(H), ATPL(A) etc.], în partea BFCL și în partea SFCL”;

(ii)

după cuvintele „În cazul LAPL: LAPL care nu au fost eliberate în conformitate cu standardele OACI” (text care figurează în dreptul câmpului XIII – Observații), se adaugă următorul text:

„În cazul SPL, cu excepția cazurilor menționate în articolul 3b punctul 2 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976: privilegii de zbor acrobatic și de zbor în nori cu planorul și privilegii pentru metode de lansare care urmează să fie exercitate în conformitate cu punctele SFCL.155, SFCL.200 și SFCL.215 din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz.”

11.

Apendicele III se înlocuiește cu următorul text:

„CERTIFICATUL PENTRU ORGANIZAȚII DE PREGĂTIRE APROBATE (ATO)

Uniunea Europeană *

Autoritatea competentă

CERTIFICAT DE ORGANIZAȚIE DE PREGĂTIRE APROBATĂ

[NUMĂR/REFERINȚĂ CERTIFICAT]

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei [și al Regulamentului (UE) 2018/395 al Comisiei/Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei (ADAPTAȚI DUPĂ CAZ)] și sub rezerva condițiilor specificate mai jos, [autoritatea competentă] certifică prin prezenta că

[NUMELE ORGANIZAȚIEI DE PREGĂTIRE]

[ADRESA ORGANIZAȚIEI DE PREGĂTIRE]

este o organizație de pregătire certificată în conformitate cu partea ORA, cu privilegiul de a furniza cursuri de pregătire conforme cu partea FCL, inclusiv de a utiliza FSTD-uri, în conformitate cu lista din aprobarea cursurilor de pregătire anexată/cursurile de pregătire în conformitate cu partea BFCL/cursurile de pregătire în conformitate cu partea SFCL [ADAPTAȚI DUPĂ CAZ].

CONDIȚII:

Prezentul certificat este limitat la privilegiile și la sfera furnizării de cursuri de pregătire, inclusiv a utilizării de FSTD, în conformitate cu lista din aprobarea cursurilor de pregătire anexată.

Prezentul certificat este valabil atât timp cât organizația aprobată continuă să respecte partea ORA, partea FCL, partea BFCL, partea SFCL [ADAPTAȚI DUPĂ CAZ] și alte reglementări aplicabile.

Sub rezerva conformității cu condițiile de mai sus, prezentul certificat rămâne valabil cu excepția cazurilor în care a fost înlocuit, limitat, suspendat sau revocat ori s-a renunțat la acesta.

Data eliberării:

Semnătura:

[autoritatea competentă]

*

«Uniunea Europeană» se elimină în cazul țărilor care nu sunt membre ale UE.

FORMULAR AESA 143 Versiunea 2 – pagina 1/2

CERTIFICAT DE ORGANIZAȚIE DE PREGĂTIRE APROBATĂ

APROBARE CURSURI DE PREGĂTIRE

Anexă la certificatul ATO numărul:

[NUMĂR/REFERINȚĂ CERTIFICAT]

[NUMELE ORGANIZAȚIEI DE PREGĂTIRE]

a obținut privilegiul de a furniza și de a desfășura următoarele cursuri de pregătire în conformitate cu partea FCL/partea BFCL/partea SFCL [ADAPTAȚI DUPĂ CAZ], precum și de a utiliza următoarele FSTD:

Curs de pregătire

FSTD utilizat(e), inclusiv codul alfabetic  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta aprobare a cursurilor de pregătire este valabilă atât timp cât:

(a)

certificatul ATO nu a fost înlocuit, limitat, suspendat sau revocat ori nu s-a renunțat la acesta și

(b)

toate operațiunile sunt desfășurate în conformitate cu partea ORA, cu partea FCL, cu partea BFCL, cu partea SFCL [ADAPTAȚI DUPĂ CAZ], cu alte reglementări aplicabile și, dacă este cazul, cu procedurile din documentația organizației în conformitate cu dispozițiile din partea ORA.

Data eliberării:

Semnătura:[autoritatea competentă]

Pentru statul membru/AESA

FORMULAR AESA 143 Versiunea 2 – pagina 2/2”

12.

Apendicele VIII se înlocuiește cu următorul text:

Aprobarea programului de pregătire

pentru o organizație de pregătire declarată (DTO)

Uniunea Europeană (*)

Autoritatea competentă

Autoritatea emitentă:

Numele DTO:

Numărul de referință al DTO:

 

Programul (programele) de pregătire aprobat(e):

Standardizare examinatori – FE(S), FE(B) (**)

Curs de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori – FE(S), FE(B) (**)

Referință doc.:

Observații:

Programul sau programele de pregătire menționate mai sus au fost verificate de autoritatea competentă sus-menționată și considerate conforme cu cerințele din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976.

Data eliberării:

Semnătura: [autoritatea competentă]

(*)

«Uniunea Europeană» se elimină în cazul țărilor care nu sunt membre ale UE.

(**)

Se adaptează după caz.

Formularul AESA XXX Versiunea 2 – pagina 1/1.”


(1)  Indicat în certificatul de calificare.


ANEXA IV

Anexa VII (partea ORA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul ORA.ATO.110 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

asigurarea faptului că pregătirea furnizată este conformă cu anexa I (partea FCL), cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395, cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz, și, în cazul pregătirii pentru zbor de încercare, a faptului că cerințele relevante din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și programul de pregătire au fost stabilite;”;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Instructorii de zbor și instructorii care asigură pregătirea pe echipamente de pregătire sintetică pentru zbor dețin calificările prevăzute în anexa I (partea FCL), în anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și în anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 pentru tipul de pregătire pe care îl furnizează.”

2.

La punctul ORA.ATO.125, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Programul de pregătire trebuie să respecte cerințele din anexa I (partea FCL), din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395, din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz, și, în cazul pregătirii pentru zbor de încercare, cerințele relevante din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”


ANEXA V

Anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul DTO.GEN.110 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), punctele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.

pentru planoare, în conformitate cu cerințele din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976:

(a)

instruire teoretică pentru SPL;

(b)

instruire practică pentru SPL;

(c)

pregătire în vederea extinderii privilegiilor la planoare sau la TMG în conformitate cu punctul SFCL.150;

(d)

pregătire pentru alte metode de lansare în conformitate cu punctul SFCL.155;

(e)

pregătire în vederea obținerii unor noi calificări și privilegii: privilegii de zbor acrobatic nivel elementar și avansat, calificarea de tractare planoare și bannere, calificarea de zbor pe timp de noapte pentru TMG și privilegii de zbor în nori cu planorul;

(f)

pregătire în vederea obținerii certificatului de instructor de zbor pentru planoare [FI(S)];

(g)

curs de reîmprospătare a cunoștințelor FI(S);

4.

pentru baloane, în conformitate cu cerințele din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976:

(a)

instruire teoretică pentru BPL;

(b)

instruire practică pentru BPL;

(c)

pregătire în vederea extinderii la o altă clasă sau grupă în conformitate cu punctul BFCL.150;

(d)

pregătire în vederea obținerii unor noi calificări: calificarea de zbor captiv cu baloane cu aer cald, calificarea de zbor pe timp de noapte și calificarea de operațiuni comerciale;

(g)

pregătire în vederea obținerii certificatului de instructor de zbor pentru baloane [FI(B)];

(h)

curs de reîmprospătare a cunoștințelor FI(B).”;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

O DTO are dreptul să furnizeze, de asemenea, cursurile pentru examinatori menționate la punctul BFCL.430 și la punctul BFCL.460 litera (b) punctul 1 din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 pentru FE(B), precum și la punctul SFCL.430 și la punctul SFCL.460 litera (b) punctul 1 din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 pentru FE(S), cu condiția ca DTO să fi depus o declarație în conformitate cu punctul DTO.GEN.115, iar autoritatea competentă să fi aprobat programul de pregătire în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c).”

2.

La punctul DTO.GEN.115 litera (a), punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

o declarație prin care se confirmă că, în toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației, DTO respectă și va continua să respecte cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139, cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament, cerințele din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976.”

3.

Punctul DTO.GEN.210 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a) punctul 2, subpunctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

conformitatea pregătirii furnizate cu cerințele din anexa I (partea FCL), din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, precum și cu programul de pregătire al DTO;”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Instructorii de zbor și instructorii care asigură pregătirea pe echipamente de pregătire sintetică pentru zbor dețin calificările prevăzute în anexa I (partea FCL), în anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și în anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 pentru tipul de pregătire pe care îl furnizează.”

4.

Punctul DTO.GEN.230 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Programul de pregătire trebuie să respecte cerințele din anexa I (partea FCL), din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz.”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

O DTO are dreptul să furnizeze pregătirea menționată la punctul DTO.GEN.110 litera (b) numai în cazul în care programul de pregătire pentru pregătirea respectivă, precum și orice modificări ale acestuia, au primit din partea autorității competente, la cererea DTO, o aprobare în conformitate cu punctul ARA.DTO.110, prin care se confirmă că programul de pregătire și orice modificări ale acestuia sunt conforme cu cerințele din anexa I (partea FCL), din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz. O DTO solicită această aprobare prin depunerea declarației sale în conformitate cu punctul DTO.GEN.115.”

5.

În apendicele 1, secțiunea 9 din formularul de declarație se înlocuiește cu următorul text:

„9.

Declarație

DTO a elaborat o politică de siguranță în conformitate cu anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, mai exact cu punctul DTO.GEN.210 litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), și va aplica această politică în toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației.

DTO respectă și va continua să respecte, în toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației, cerințele esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1139, cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, precum și cerințele din anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 și din anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976.

Confirmăm că toate informațiile incluse în prezenta declarație, inclusiv în anexe (dacă este cazul), sunt complete și corecte.

Numele, data și semnătura reprezentantului DTO

Numele, data și semnătura șefului activității de pregătire al DTO”


Top