Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2007

Regulamentul de Punere În Aplicare (UE) 2019/2007 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 312, 3.12.2019, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2007/oj

3.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2007 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2019

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (2), în special articolul 47 alineatul (2) primul paragraf litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește norme privind efectuarea controalelor oficiale de către autoritățile competente ale statelor membre asupra animalelor și mărfurilor care intră în Uniune în vederea verificării conformității cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2019/478 al Comisiei (3) a modificat Regulamentul (UE) 2017/625 prin adăugarea fânului și paielor și a produselor alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală („produse compuse”) la categoriile de produse de la articolul 47 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625, anumite categorii de animale și mărfuri provenite din țări terțe trebuie să fie întotdeauna prezentate la un post de inspecție la frontieră pentru efectuarea controalelor oficiale înainte de intrarea lor în Uniune. În plus față de animale, produsele de origine animală, materialul germinativ și subprodusele de origine animală, fânul și paiele și produsele compuse se numără printre categoriile care trebuie să fie întotdeauna prezentate pentru controale oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

(4)

Regulamentul (UE) 2017/625 prevede obligația Comisiei de a stabili liste cu diferitele animale și produse de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală, fânul și paiele și produsele compuse care urmează să fie prezentate pentru controale oficiale la posturile de inspecție la frontieră, cu indicarea codului lor corespunzător din Nomenclatura Combinată (NC) prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (4).

(5)

Deoarece produsele derivate reprezintă o subcategorie de subproduse de origine animală, acestea trebuie incluse în liste și codurile lor NC trebuie indicate în consecință.

(6)

Decizia 2007/275/CE a Comisiei (5) prevede dispoziții privind animalele și produsele, inclusiv produsele compuse, care fac obiectul controalelor veterinare la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE (6) și 97/78/CE ale Consiliului. De la 21 aprilie 2021 se vor aplica noi condiții de intrare în Uniune a produselor compuse în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei (7). Prin urmare, este oportun ca până atunci normele din prezent, stabilite în Decizia 2007/275/CE privind produsele compuse care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, să se aplice în continuare și prezentul regulament să nu se aplice produselor compuse. Pentru a evita suprapunerea dispozițiilor legale, prezentul regulament ar trebui să modifice Decizia 2007/275/CE prin limitarea domeniului său de aplicare la produsele compuse.

(7)

Pentru a facilita controalele oficiale efectuate de autoritățile competente la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625, lista stabilită în prezentul regulament trebuie să descrie în detaliu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul unor astfel de controale oficiale.

(8)

În plus, pentru anumite coduri NC, prezentul regulament enumeră doar o parte din animalele și produsele care se clasifică la poziția sau subpoziția relevantă. În astfel de cazuri, prezentul regulament trebuie să ofere detalii suplimentare cu privire la animalele și produsele relevante care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

(9)

Deoarece dispozițiile din Regulamentul (UE) 2017/625 care stabilesc aspectele reglementate de prezentul regulament se aplică de la 14 decembrie 2019, prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică produselor compuse.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„produse de origine animală” înseamnă produse de origine animală astfel cum sunt definite la punctul 8.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (8);

2.

„păr de porc netratat” înseamnă păr de porc netratat astfel cum este definit la punctul 33 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (9);

3.

„pene și părți de pene netratate” înseamnă pene și părți de pene netratate astfel cum sunt definite la punctul 30 din anexa I la Regulamentul (UE) 142/2011;

4.

„păr netratat” înseamnă păr netratat astfel cum este definit la punctul 32 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 142/2011;

5.

„produs intermediar” înseamnă produs intermediar astfel cum este definit la punctul 35 din anexa I la Regulamentul (UE) 142/2011;

6.

„piei tratate” înseamnă piei tratate astfel cum sunt definite la punctul 28 din anexa I la Regulamentul (UE) 142/2011;

7.

„lână netratată” înseamnă lână netratată astfel cum este definită la punctul 31 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 142/2011.

Articolul 3

Controale oficiale ale animalelor și mărfurilor enumerate în anexa I

Animalele și mărfurile enumerate în anexa I la prezentul regulament fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 4

Modificări ale Deciziei 2007/275/CE

Decizia 2007/275/CE se modifică după cum urmează:

1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele cu produsele compuse care trebuie să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră”;

2.

articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește norme privind produsele compuse care trebuie să fie supuse controalelor oficiale la punctele de inspecție la frontieră în momentul intrării în Uniune.”;

3.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 3

Controale oficiale ale produselor compuse enumerate în anexa I

(1)   Produsele compuse enumerate în anexa I la prezenta decizie trebuie să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

(2)   Alegerea inițială a produselor compuse pentru controalele oficiale efectuate pe baza Nomenclaturii Combinate din coloana (1) a anexei I se califică prin trimitere la textul concret sau legislația menționată în coloana (3) din anexa I.

(*1)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentul European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).”;"

4.

articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Produsele compuse care fac obiectul controalelor oficiale”;

(b)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele produse compuse trebuie să fie supuse controalelor oficiale:”;

5.

articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 6

Derogarea pentru anumite produse compuse

(1)   Prin derogare de la articolul 3, următoarele produse compuse, care nu conțin produse din carne, nu trebuie să fie supuse controalelor oficiale:

(a)

produsele compuse a căror substanță conține, până la jumătate din cantitatea sa, orice alt produs prelucrat, cu condiția ca asemenea produse să fie:

(i)

produse cu o perioadă de valabilitate la temperatura ambiantă sau produse care să fi trecut, în cursul fabricației lor, printr-un proces complet de prelucrare sau tratare termică a întregii lor substanțe, astfel încât orice produs crud să fie denaturat;

(ii)

identificate clar ca fiind destinate consumului uman;

(iii)

ambalate etanș sau sigilate în recipiente curate;

(iv)

însoțite de un document comercial și etichetate într-o limbă oficială a unui stat membru, astfel încât documentul și etichetarea să furnizeze împreună informații cu privire la natura, cantitatea și numărul de ambalaje ale produsului compus, țara de origine, producătorul și ingredientul;

(b)

produsele compuse enumerate în anexa II.

(2)   Cu toate acestea, orice produs din lapte inclus în orice produs compus trebuie să provină numai din țările enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (*2) și trebuie tratat conform indicațiilor din anexa respectivă.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (JO L 175, 10.7.2010, p. 1).”;"

6.

anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/478 al Comisiei din 14 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoriile de transporturi care urmează să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră (JO L 82, 25.3.2019, p. 4).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(5)  Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului (JO L 116, 4.5.2007, p. 9).

(6)  Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (JO L 268, 24.9.1991, p. 56).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (JO L 131, 17.5.2019, p. 18).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANEXA I

Lista cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 3

Observații:

1.   Observații generale

Observații generale se adaugă la anumite capitole pentru a clarifica animalele și mărfurile incluse în capitolul relevant. În plus, după caz, se face trimitere la cerințele specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (1).

2.   Notă la capitol

Listele din prezenta anexă sunt structurate în capitole care corespund capitolelor relevante din Nomenclatura Combinată (NC) în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2).

Notele la capitole sunt explicații din notele la capitolele individuale ale NC și, după caz, sunt extrase din acestea.

3.   Extras din notele explicative și din avizele de clasificare ale Sistemului armonizat

Informații suplimentare privind diferitele capitole au fost extrase, după caz, din notele explicative și avizele de clasificare ale Sistemului armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor.

Tabele:

4.   Coloana (1) – Codul NC

Această coloană indică codul NC. Nomenclatura combinată (NC), instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se bazează pe Sistemul armonizat mondial de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare „SA”) elaborat de Consiliul pentru Cooperare Vamală, devenit Organizația Mondială a Vămilor (OMV), și instituit prin Convenția internațională încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, care a fost aprobată în numele Comunității Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului (3) (denumită în continuare „convenția SA”). NC reproduce pozițiile și subpozițiile de șase cifre din SA, numai cifrele a șaptea și a opta creând noi subpoziții specifice acesteia.

Dacă se folosește un cod din patru cifre: Dacă nu se specifică altfel, toate produsele prefixate cu sau acoperite de aceste patru cifre sunt supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră. În cele mai multe dintre aceste cazuri, codurile NC relevante incluse în sistemul Traces creat prin Decizia 2004/292/CE a Comisiei (4) se prezintă sub forma unor coduri de șase sau opt cifre.

În cazul în care numai anumite produse încadrate la orice cod din patru, șase sau opt cifre trebuie să fie supuse controalelor oficiale și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în NC, codul este marcat prin „Ex”. În acest caz, animalele și produsele vizate de prezentul regulament sunt determinate de domeniul de aplicare al codului NC și al descrierii corespunzătoare din coloana (2), precum și de calificarea și explicația din coloana (3).

5.   Coloana (2) – Descriere

Descrierea mărfurilor este astfel cum este stabilită în coloana descriere din NC.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a NC, se consideră că formularea descrierii animalelor și produselor din coloana (2) nu are decât valoare orientativă, deoarece mărfurile care intră sub incidența prezentului regulament sunt determinate de codurile NC.

6.   Coloana (3) – Calificare și explicație

Această coloană furnizează detalii cu privire la animalele sau mărfurile acoperite. Informații suplimentare privind animalele sau mărfurile incluse în diferitele capitole ale NC pot fi consultate în notele explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene (5).

Produsele derivate din subprodusele de origine animală care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 (6) al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 nu sunt identificate în mod specific în legislația Uniunii. Controalele oficiale trebuie să fie efectuate în cazul produselor care sunt parțial prelucrate, dar care sunt totuși materii prime pentru prelucrare ulterioară la destinație, în unități autorizate sau înregistrate. Inspectorii oficiali de la posturile de inspecție la frontieră evaluează și precizează, după caz, dacă un produs derivat este suficient de prelucrat astfel încât să nu mai fie necesare controale oficiale suplimentare prevăzute în legislația Uniunii.

CAPITOLUL 1

Animale vii

Notă la capitolul 1 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol cuprinde toate animalele vii, cu excepția:

(a)

peștilor și crustaceelor, moluștelor și a altor nevertebrate acvatice de la pozițiile 0301, 0306, 0307 sau 0308;

(b)

culturilor de microorganisme și a altor produse de la poziția 3002 și

(c)

animalelor de la poziția 9508.”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 0106 include, printre altele, următoarele animale domestice sau sălbatice:

(A)

Mamifere

(1)

Primate.

(2)

Balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacea); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia).

(3)

Altele [precum reni, pisici, câini, lei, tigri, urși, elefanți, cămile (inclusiv dromaderi), zebre, iepuri de casă, iepuri de câmp, cervide, antilope (cu excepția celor din subfamilia Bovinae), capre-negre, vulpi, nurci și alte animale pentru fermele de creștere a animalelor de blană].

(B)

Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

(C)

Păsări

(1)

Păsări de pradă.

(2)

Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu).

(3)

Altele (precum potârnichi, fazani, prepelițe, sitari, becațe, porumbei, cocoși de munte, ortolani, rațe sălbatice, gâște sălbatice, sturzi, mierle, ciocârlii, cinteze, pițigoi, păsări colibri, păuni, lebede și alte păsări nedenumite la poziția 0105).

(D)

Insecte, precum albinele (fie că sunt sau nu sunt transportate în cutii sau stupi).

(E)

Altele, de exemplu broaște.

Prezenta poziție exclude animalele care fac parte din circuri, menajerii sau alte spectacole ambulante de animale similare (poziția 95.08).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii

Toate

0102

Animale vii din specia bovine

Toate

0103

Animale vii din specia porcine

Toate

0104

Animale vii din specia ovine sau caprine

Toate

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

Toate

0106

Alte animale vii

Toate, acoperă toate animalele de la următoarele subpoziții:

0106 11 00 (primate)

0106 12 00 [balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacea); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)]

0106 13 00 [cămile și alte camelide (Camelidae)]

0106 14 (iepuri domestici și iepuri de câmp)

0106 19 00 (altele): mamifere altele decât cele de la pozițiile 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 și 0106 14 ; include câinii și pisicile

0106 20 00 (reptile, inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

0106 31 00 (păsări: păsări de pradă)

0106 32 00 (păsări: psittaciforme, inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu)

0106 33 00 (struți; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (altele): include păsări, altele decât cele de la pozițiile 0105, 0106 31 , 0106 32 și 0106 33 , inclusiv porumbei.

0106 41 00 (albine)

0106 49 00 (alte insecte decât albinele)

0106 90 00 (altele): toate celelalte animale vii neincluse altundeva, altele decât mamifere, reptile, păsări și insecte. Broaștele vii fie pentru vivarii, cu scopul de a fi păstrate în viață, fie pentru a fi sacrificate pentru consum uman sunt cuprinse la această poziție.

CAPITOLUL 2

Carne și organe comestibile

Notă la capitolul 2 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

Produse clasificate la pozițiile 0201-0208 sau 0210 improprii sau necorespunzătoare pentru consum uman;

(b)

intestine, vezici sau stomacuri de animale (poziția 0504) sau sânge de animale (poziția 0511 sau 3002); sau

(c)

grăsimi animale, altele decât produsele de la poziția 0209 (capitolul 15).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0205 00

Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

Aceasta include alte materii prime pentru producția de gelatină sau colagen pentru consum uman. Acoperă toate tipurile de carne și organe comestibile de la următoarele subpoziții:

0208 10 (de iepure domestic sau iepure de câmp)

0208 30 00 (de primate)

0208 40 [de balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacea); de lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)]

0208 50 00 (de reptile, inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

0208 60 00 [de cămile și alte camelide (Camelidae)]

0208 90 (altele: de porumbei domestici; de vânat, altul decât de iepure de casă sau iepure de câmp; etc.): include carne de prepeliță, ren sau orice alte specii de mamifere. Include pulpele de broască de la codul NC 0208 90 70 .

0209

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

Toate, include atât grăsimea, cât și grăsimile prelucrate descrise în coloana (2), chiar dacă sunt adecvate numai pentru utilizări industriale (improprii pentru consumul uman).

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

Toate, include carne, produse din carne și alte produse de origine animală.

Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

Include proteine animale prelucrate și urechi de porc uscate pentru consum uman. Chiar și atunci când astfel de urechi de porc uscate sunt utilizate ca hrană pentru animale, anexa la Regulamentul (CE) nr. 1125/2006 al Comisiei (1) precizează că acestea pot fi încadrate la 0210 99 49 . Totuși, organele și urechile de porc uscate improprii consumului uman sunt încadrate la 0511 99 85 .

Oasele pentru consum uman sunt incluse la poziția 0506.

Cârnații sunt incluși la poziția 1601.

Extractele și sucurile de carne sunt incluse la poziția 1603.

Jumările sunt incluse la poziția 2301.

CAPITOLUL 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Observații generale

Acest capitol include atât pești vii pentru creștere și reproducție, pești ornamentali vii, cât și pești vii sau crustacee vii transportate în viață, dar importate pentru consum uman.

Toate produsele din prezentul capitol fac obiectul controalelor oficiale.

Notă la capitolul 3 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

mamifere de la poziția 0106;

(b)

carne de mamifere de la poziția 0106 (poziția 0208 sau poziția 0210);

(c)

pești (inclusiv ficat, icre și lapți) sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, moarte și improprii alimentației umane prin natura sau starea lor de prezentare (capitolul 5); făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice improprii alimentației umane (poziția 2301); sau

(d)

icre negre (caviar) și înlocuitori de caviar preparați din icre de pește (poziția 1604).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0301

Pești vii

Toți: Include păstrăvi, anghile, crapi sau orice alte specii sau orice pești importați pentru creștere sau reproducție.

Peștii vii importați pentru consum uman imediat sunt tratați, în sensul controalelor oficiale, ca și când ar fi produse.

Include peștii ornamentali de la subpozițiile 0301 11 00 și 0301 19 00 .

0302

Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

Toți; include ficatul, icrele și lapții, proaspete sau refrigerate, de la codul NC 0302 91 00 .

0303

Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

Toți; include ficatul, icrele și lapții, congelate, de la subpoziția 0303 91 .

0304

Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată) proaspete, refrigerate sau congelate

Toate

0305

Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane.

Toate, include alte produse pescărești cum ar fi făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, proprii alimentației umane, fabricate din pește; include capete, cozi și vezici înotătoare de pește și alte produse pescărești.

0306

Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul uman

Toți: crustaceele vii importate pentru consum uman imediat sunt considerate și tratate, în sensul controalelor oficiale, ca și când ar fi produse.

Include Artemia salina și chisturile ornamentale ale acestora, pentru utilizarea ca animale de companie; și toate crustaceele vii ornamentale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei  (8).

0307

Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru consumul uman

Include moluște care este posibil să fi fost preparate termic și apoi afumate. Alte moluște preparate termic sunt cuprinse la poziția 1605.

Include moluște vii ornamentale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1251/2008.

Moluștele vii importate pentru consum uman imediat sunt considerate și tratate, în sensul controalelor oficiale, ca și când ar fi produse.

Include toate mărfurile de la subpozițiile 0307 11 – 0307 99 , cum ar fi următoarele exemple:

0307 60 (melci, alții decât melcii de mare): Include gastropode terestre din speciile Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum, precum și specii din familia Achatinidae. Include melci vii (inclusiv melci de apă dulce) pentru consum uman imediat, precum și carne de melci pentru consum uman. Include melci albiți sau preprelucrați. Alte produse prelucrate sunt cuprinse la poziția 1605.

0307 91 00 (alte moluște, vii, proaspete, refrigerate, și anume altele decât stridiile, scoicile St. Jacques, midiile (Mytilus spp., Perna spp.), sepiile, calmarii, caracatițele, melcii de mare, bivalvele marine, urechea mării (Haliotis spp.) și speciile de melci din genul Strombus (Strombus spp.): include carne de specii de melci de mare, separată sau nu de cochilie.

0307 99 (alte moluște, altele decât cele vii, proaspete, refrigerate, și anume altele decât stridiile, scoicile St. Jacques, midiile (Mytilus spp., Perna spp.), sepiile, calmarii, caracatițele, melcii de mare, bivalvele marine, urechea mării (Haliotis spp.) și speciile de melci din genul Strombus (Strombus spp.): inclusiv făina, pudra și aglomeratele sub formă de pelete fabricate din acestea, adecvate pentru consumul uman).

0308

Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, adecvate pentru consumul uman

Toate

CAPITOLUL 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Notă la capitolul 4 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Se consideră „lapte”, laptele complet și laptele parțial sau integral degresat.

2.

În sensul poziției 0405:

(a)

prin termenul „unt” se înțelege unt natural, unt din zer sau unt „recombinat” (proaspăt, sărat sau rânced, chiar dacă se află în recipiente închise ermetic) provenind numai din lapte, al cărui conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 80 %, dar de maximum 95 % în greutate, având un conținut maxim de substanțe solide altele decât grăsimi din lapte de 2 % în greutate și un conținut maxim de apă de 16 % în greutate. Untul nu are adăugați emulsifianți, dar poate conține clorură de sodiu, coloranți alimentari, săruri de neutralizare și culturi de bacterii lactice inofensive;

(b)

prin expresia „pastă din lapte pentru tartine” se înțelege emulsia de tip „apă în ulei” care poate fi întinsă pe tartine, care conține ca grăsimi numai grăsimi din lapte și al cărei conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 80 % în greutate.

3.

Produsele obținute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grăsimi din lapte se clasifică ca brânzeturi, la poziția 0406, cu condiția ca acestea să aibă următoarele trei caracteristici:

(a)

să aibă un conținut de grăsimi din lapte de minimum 5 %, calculat la greutate/substanță uscată;

(b)

să aibă un conținut de substanță uscată, calculat la greutate, de minimum 70 %, dar maximum 85 %; și

(c)

să aibă o formă sau să li se poată da o formă.

4.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

produsele obținute din zer care conțin în greutate peste 95 % lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată la substanța uscată (poziția 1702);

(b)

produse obținute din lapte prin înlocuirea unuia sau mai multora dintre constituenții naturali ai acestuia (de exemplu grăsimile butirice) cu o altă substanță (de exemplu grăsimi oleice) (poziția 1901 sau 2106); sau

(c)

albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, care conțin, în greutate calculată la substanța uscată, peste 80 % proteine din zer) (poziția 3502), și nici globulinele (poziția 3504).

…”

Extrase din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 0408 cuprinde ouăle întregi, fără coajă și gălbenușurile de ou ale tuturor păsărilor. Produsele de la această poziție pot fi proaspete, uscate, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, turnate în formă (de exemplu, «ouă lungi» cilindrice), congelate sau altfel conservate. Toate aceste produse intră sub incidența poziției, indiferent dacă au sau nu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori și indiferent dacă sunt folosite ca aliment sau în scopuri industriale (de exemplu, în tăbăcărie).

Această poziție nu cuprinde

(a)

Ulei din gălbenuș de ou (poziția 1506).

(b)

Preparate din ouă care conțin mirodenii, condimente sau alți aditivi (poziția 2106).

(c)

Lecitină (poziția 2923).

(d)

Albuș de ou separat (albumină din ouă) (poziția 3502).

Poziția 0409 cuprinde mierea produsă de albine (Apis mellifera) sau de alte insecte, centrifugată sau în fagure sau conținând bucăți de fagure, cu condiția să nu aibă adăugat nici zahăr, nici o altă substanță. Asemenea miere poate fi denumită în funcție de floarea din care este produsă, origine sau culoare.

Poziția 0409 exclude mierea artificială și amestecurile de miere naturală cu miere artificială (poziția 1702).

Poziția 0410 cuprinde produsele de origine animală proprii consumului uman, nedenumite și necuprinse în altă parte în Nomenclatura combinată. Sunt incluse aici:

(a)

Ouă de broaște țestoase de mare. Acestea sunt ouă de broaște țestoase de mare sau de apă dulce; ele pot fi proaspete, uscate sau altfel conservate.

Uleiul de ouă de broaște țestoase de mare este exclus (poziția 15.06).

(b)

Cuiburi de Salangane („cuiburi de păsări”). Acestea constau dintr-o substanță secretată de pasăre care se solidifică rapid la expunerea la aer.

Cuiburile pot fi prezentate netratate, sau curățate pentru a elimina penele, puful, praful și alte impurități pentru ca acestea să poată fi proprii consumului uman. În general se prezintă sub formă de benzi sau fire albicioase.

Cuiburile de Salangane au un conținut ridicat de proteine și sunt utilizate aproape exclusiv pentru supe sau alte preparate culinare.

Poziția 0410 exclude sângele de animale, comestibil sau nu, lichid sau uscat (poziția 0511 sau 3002).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Toate.

Laptele pentru hrana animalelor este inclus la această poziție, în timp ce hrana pentru animale care conține lapte este inclusă la poziția 2309.

Laptele pentru utilizări terapeutice sau profilactice este inclus la poziția 3001.

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Toate.

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao

Toate, include smântâna, aromatizată sau cu adaos de fructe și laptele fermentat și congelat, pentru consumul uman.

Înghețata este inclusă la poziția 2105.

Băuturile care conțin lapte cu aromă de cacao sau alte substanțe sunt cuprinse la poziția 2202.

0404

Zer, concentrat sau neconcentrat sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte

Toate, inclusiv lapte pentru sugari.

Include, la codul NC 0404 10 48 , colostru de bovine, în formă lichidă, degresată și decazeinată, pentru consumul uman, iar la codul NC 0404 90 21 , sub formă de pudră de colostru uscată prin pulverizare, cu un conținut redus de grăsime, care nu a fost decazeinată, pentru consumul uman.

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine

Toate.

0406

Brânză și caș

Toate

0407

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte

Toate, include ouăle de incubație și ouăle libere de agenți patogeni specifici (SPF), ouă fertilizate pentru incubație (0407 11 și 0407 19 ).

Include ouăle proaspete (0407 21 – 0407 29 ) și alte ouă (0407 90 ), improprii și proprii pentru consumul uman.

Include ouă centenare („pidan”).

Albumina din ouă improprie și proprie pentru consumul uman este inclusă la poziția 3502.

0408

Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Toți: această poziție include produse din ouă, tratate termic sau nu și produse care nu sunt destinate consumului uman.

0409 00 00

Miere naturală

Toate

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Toate

Această poziție cuprinde „lăptișor de matcă” și „propolis” (utilizate la fabricarea de produse farmaceutice și suplimente alimentare) și alte materii provenite de la animale pentru consum uman, cu excepția oaselor (care sunt incluse la poziția 0506).

Insectele sau ouăle de insecte pentru consum uman sunt incluse la acest cod NC.

CAPITOLUL 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Observații generale

Cerințele specifice pentru anumite produse din prezentul capitol sunt stabilite în tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011:

Rândul 7: păr de porc

Rândul 8: lână și păr netratate produse de la animale, altele decât cele din specia porcină

Rândul 9: pene, părți de pene și puf tratate.

Notă la capitolul 5 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

produsele comestibile, altele decât intestinele, vezicile și stomacurile de animale, întregi sau tranșate în bucăți și sângele de animal (în stare lichidă sau uscată);

(b)

pieile brute, pieile tăbăcite și blănurile, altele decât produsele de la poziția 0505 și resturile și deșeurile similare de piei brute de la poziția 0511 (capitolele 41 sau 43);

(c)

materiile prime textile de origine animală, altele decât părul de cal și deșeurile de păr de cal (secțiunea XI); sau

(d)

smocurile folosite la confecționarea periilor și a articolelor similare (poziția 9603).

3.

În nomenclatură, se consideră „fildeș” materialul furnizat de colții de elefant, de hipopotam, de morsă, de balenă și de mistreț, de cornul de rinocer, precum și de dinții tuturor animalelor.

4.

În nomenclatură prin expresia „păr de cal” se înțelege părul din coama sau din coada ecvideelor sau bovinelor. Poziția 0511 cuprinde, printre altele, păr de cal și deșeuri din păr de cal, aranjate sau nu sub formă de strat, cu sau fără suport din alte materiale.”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

Poziția 0505 cuprinde

(1)

Piei de păsări și alte părți de păsări (de exemplu, capete, aripi), acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, și

(2)

Pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu) și puf,

cu condiția să fie brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării, dar nu altfel prelucrate sau montate.

Poziția 0505 cuprinde, de asemenea, pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Păr de porc sau de mistreț și deșeuri din păr de porc sau de mistreț

Toate, tratate și netratate.

0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

Toate, include stomacuri, vezici și intestine curățate, sărate, uscate sau încălzite provenite de la bovine, porcine, ovine, caprine sau păsări de curte.

ex 0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor; pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene

Toate: include trofee de vânătoare de păsări, dar exclude penele decorative tratate, penele tratate purtate de călători pentru uz personal sau transporturi de pene tratate expediate unor persoane private în scopuri neindustriale.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 interzice importul în Uniune și tranzitul prin Uniune de pene și părți de pene și puf netratate.

Controalele oficiale se aplică pentru pene independent de tratamentul acestora, menționat la punctul C, capitolul VII din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Cerințe specifice suplimentare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în secțiunea 5, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Secțiunea 6, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 include penele utilizate pentru umplut; puf, pene neprelucrate sau alte pene.

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

Include oase utilizate ca produse de ros pentru câini și oase pentru producerea gelatinei sau a colagenului, dacă provin din carcase care au fost sacrificate pentru consum uman.

Făina de oase pentru consum uman este inclusă la poziția 0410.

Cerințele specifice pentru astfel de produse care nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 6 (trofee de vânătoare), în rândul 11 [oase și produse din oase (cu excepția făinii de oase), coarne și produse din coarne (cu excepția făinii din coarne) și copite și produse din copite (cu excepția făinii din copite) destinate utilizării în alte scopuri decât ca materii prime furajere, îngrășăminte organice sau amelioratori de sol] și în rândul 12 (produse de ros pentru câini) din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

Include trofeele de vânătoare tratate de la păsări și ungulate, constând exclusiv din oase, coarne, copite, gheare, coarne de cerb, dinți sau piei provenite din țări terțe.

Cerințe specifice suplimentare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în rândul 6 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0508 00 00

Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

Cochilii goale pentru uz alimentar și pentru utilizare ca materii prime pentru glucozamină.

În plus, sunt incluse cochiliile, inclusiv oasele de sepii, care conțin țesuturi moi și carne, în conformitate cu articolul 10 litera (k) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc, cantaride, bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

Sunt excluse chihlimbarul cenușiu și cantaridele.

Glandele, alte produse de origine animală și bila sunt cuprinse în acest cod.

Glandele și produsele uscate sunt cuprinse la poziția 3001.

Cerințele specifice pentru subprodusele de origine animală pentru producerea de hrană pentru animale de companie, alta decât hrana neprelucrată pentru animale de companie, și de produse derivate destinate utilizării în afara lanțului furajer (pentru produsele farmaceutice și alte produse tehnice) pot fi stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane

Toate.

Include material genetic (spermă și embrioni de origine animală, cum ar fi de la speciile bovine, ovine, caprine, ecvidee și porcine) și subproduse de origine animală provenite din materiale de categoriile 1 și 2, în conformitate cu articolele 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Urmează exemple de produse de origine animală care se încadrează la subpozițiile 0511 10 – 0511 99 :

0511 10 00 (spermă de bovine);

0511 91 (produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice): toate, include icre de pește pentru reproducere, animale moarte, subproduse de origine animală pentru fabricarea de hrană pentru animale de companie și pentru produse farmaceutice sau alte produse tehnice. Include animale moarte din speciile menționate la capitolul 3, necomestibile sau recunoscute ca fiind improprii alimentației umane, de exemplu dafniile, numite și purici de apă, și alte ostracode sau crustacee cu picioare foliacee (din ordinul Phyllopoda), uscate, pentru hrana peștilor de acvariu; include momeala pentru pescuit;

ex 0511 99 10 (tendoane și vene; unghii și deșeuri similare de piei brute).

Sunt necesare controale oficiale pentru pieile brute netratate, după cum se menționează la punctul C 2 din capitolul V al anexei XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

ex 0511 99 31 (bureți naturali de origine animală în stare brută): toți, dacă sunt destinați consumului uman; dacă nu sunt destinate consumului uman, numai cele destinate hranei animalelor de companie. Cerințele specifice pentru cazul în care acestea nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0511 99 39 (altele decât bureții naturali de origine animală în stare brută): toate, dacă sunt destinate consumului uman; dacă nu sunt destinate consumului uman, numai cele destinate hranei pentru animalele de companie. Cerințele specifice pentru cazul în care acestea nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0511 99 85 (alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animalele moarte de la capitolul 1, improprii consumului uman): Include embrionii, ovulele, sperma și materialul genetic necuprins la poziția 0511 10 și cele provenite de la alte specii decât bovine sunt incluse la această poziție. Include subproduse de origine animală pentru fabricarea hranei pentru animalele de companie sau a altor produse tehnice.

Include părul de cal netratat, produsele apicole, altele decât ceara pentru apicultură sau uz tehnic, spermanțetul pentru uz tehnic, animalele moarte menționate la capitolul 1, necomestibile sau nedestinate consumului uman (de exemplu: (de exemplu câini, pisici, insecte), materii animale ale căror caracteristici esențiale nu au fost modificate, precum și sânge de animale comestibil, care nu provine de la pești, pentru consum uman.

CAPITOLUL 6

Plante vii și produse de floricultură; bulbi, rădăcini și produse similare; plante tăiate și frunziș ornamental

Observații generale

Prezentul capitol include spori de ciuperci într-un compost de gunoi de grajd sterilizat de origine animală.

Extras din notele explicative ale NC

„0602 90 10 Spori de ciuperci:

Sporii de ciuperci sunt constituiți dintr-o plasă de fire subțiri (Thallus sau Mycelium), trăiesc de obicei subteran și sunt agățați de suprafețele materiilor de origine animală sau vegetală în descompunere sau se dezvoltă în țesuturile acestora, dând naștere ciupercilor.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție și produsele care constau din spori de ciuperci incomplet dezvoltați. Aceștia se prezintă sub formă de particule microscopice depuse pe un suport de semințe de cereale care sunt înglobate într-un compost de bălegar de cal sterilizat (amestec de paie și de bălegar de cal).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Spori de ciuperci

Numai dacă conțin gunoi de grajd prelucrat de origine animală și sunt stabilite cerințe specifice în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Alte produse vegetale utilizate în principal pentru consum uman, nedenumite și necuprinse în altă parte

Polen de albine

ex 1213 00 00

Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete

Doar paie

ex 1214 90

Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete: altele decât făina și peletele de lucernă (alfalfa)

Doar fân

CAPITOLUL 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

Observații generale

Toate grăsimile și uleiurile provenite de la animale. Cerințe specifice pentru următoarele produse sunt stabilite în anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011:

1.

grăsimi topite și uleiuri de pește de la rândul 3 din tabelul 1 din secțiunea 1 capitolul I;

2.

grăsimi topite din categoria 2 de materii pentru anumite destinații în afara lanțului furajer pentru animalele de crescătorie (de exemplu aplicații oleochimice) de la rândul 17 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II;

3.

derivați din grăsime de la rândul 18 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II.

derivații din grăsime includ produse de primă procesare derivate din grăsimi și uleiuri atunci când sunt în stare pură, produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Derivații amestecați cu alte materii nu sunt supuși controalelor oficiale.

Notă la capitolul 15 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

grăsimea de porc sau de pasăre de la poziția 0209;

(b)

untul, grăsimea și uleiul de cacao (poziția 1804);

(c)

preparatele alimentare care conțin, în greutate, peste 15 % din produsele de la poziția 0405 (în general, capitolul 21);

(d)

jumările (poziția 2301) și reziduurile de la pozițiile 2304–2306;

3.

Poziția 1518 nu cuprinde grăsimile și uleiurile și fracțiunile acestora simplu denaturate, care se clasifică la poziția care include respectivele grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora nedenaturate.

4.

Pasta de neutralizare (soap-stocks), reziduurile sau zațurile de uleiuri, rășina stearinică, pasta de lanolină sau de usuc și pasta de glicerină se clasifică la poziția 1522.”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 1516 cuprinde grăsimile și uleiurile animale și vegetale, care au suferit o transformare chimică specifică de tipul menționat mai jos, dar care nu au fost preparate altfel.

Poziția cuprinde și fracțiunile tratate similar ale grăsimilor și uleiurilor animale sau vegetale.

Hidrogenarea, care se realizează prin aducerea produselor în contact cu hidrogen pur la o temperatură și presiune corespunzătoare în prezența unui catalizator (de obicei, nichel fin divizat), crește punctele de topire ale grăsimilor și sporește consistența uleiurilor, transformând gliceridele nesaturate (de exemplu, ale acidului oleic, linoleic etc.) în gliceride saturate cu puncte de topire mai ridicate (de exemplu, ale acidului palmitic, stearic etc.).

Poziția 1518 include amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte.

Această parte include, printre altele, uleiuri uzate folosite la prăjire care conțin, de exemplu, ulei de rapiță, ulei de soia și o cantitate mică de grăsime animală, utilizate la prepararea hranei pentru animale.

Poziția include, de asemenea, grăsimile și uleiurile hidrogenate, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate sau fracțiunile lor, dacă modificarea implică mai mult de o grăsime sau un ulei.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

1501

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503

Toate

1502

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503

Toate

1503 00

Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo-margarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

Toate

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Toate, uleiuri de pește și uleiuri provenind din produse pescărești și de la mamifere marine.

Preparatele alimentare diverse sunt incluse în general la poziția 1517 din Capitoul 21.

1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina

Toate, usucul importat ca grăsime topită astfel cum este prevăzut în anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, sau lanolina importată ca produs intermediar.

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Toate

Grăsimi sau uleiuri nescindate, precum și fracțiunile lor inițiale produse printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

1516 10

Grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel

Toți: grăsimi și uleiuri de origine animală.

Pentru controalele oficiale, derivații din grăsime includ produse de primă procesare derivate din grăsimi și uleiuri de origine animală atunci când sunt în stare pură, produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 1517

Margarină, amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516.

Numai produse de origine animală.

ex 1518 00 91

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516

Numai de origine animală.

Derivații din grăsime sunt produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Cerințe specifice sunt stabilite la rândul 17 (grăsimi topite) și la rândul 18 (derivați din grăsime) din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 1518 00 95

Amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi și uleiuri de origine animală sau de origine animală și vegetală și fracțiunile acestora

Numai preparatele din grăsimi și uleiuri, din grăsimi topite și din derivatele acestora de origine animală; inclusiv uleiul de gătit uzat, destinat a fi utilizat în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.

Derivații din grăsime sunt produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 1518 00 99

Altele

Numai dacă conțin grăsimi de origine animală.

ex 1520 00 00

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

Numai de origine animală.

1521 90 91

Ceară de albine sau de alte insecte, brută.

Toate, include ceara sub formă de fagure, ceara de albine brută pentru utilizări apicole sau tehnice.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 interzice importul în Uniune și tranzitul prin Uniune de ceară de albine brută sub formă de fagure.

Cerințe specifice pentru subproduse apicole sunt stabilite în rândul 10 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

1521 90 99

Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată, cu excepția celei brute

Toate, include cerile prelucrate sau rafinate, inclusiv albite sau colorate, pentru utilizări apicole sau tehnice.

Cerințe specifice pentru subproduse apicole sunt stabilite în rândul 10 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Subprodusele apicole, altele decât ceara de albine, trebuie să fie supuse controalelor oficiale la codul NC 0511 99 85 „Altele”.

ex 1522 00

Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

Numai de origine animală.

Cerințe specifice sunt stabilite în rândul 18 (derivați din grăsime) din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

Notă la capitolul 16 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Acest capitol nu cuprinde carnea, organele, peștii, crustaceele, moluștele sau alte nevertebrate acvatice preparate sau conservate prin procesul specificat în capitolul 2 sau 3 sau la poziția 0504.

2.

Preparatele alimentare se clasifică la prezentul capitol cu condiția ca acestea să conțină peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau o combinație a acestor produse. În cazul în care preparatele conțin două sau mai multe din produsele menționate mai sus, acestea se clasifică la poziția din capitolul 16 care corespunde componentei care predomină în greutate. Aceste dispoziții nu se aplică nici produselor umplute de la poziția 1902, nici preparatelor de la pozițiile 2103 sau 2104.

Pentru preparatele care conțin ficat, dispozițiile celei de-a doua fraze de mai sus nu se aplică pentru determinarea subpozițiilor în interiorul pozițiilor 1601 și 1602.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

Toate, include carnea conservată sub diverse forme.

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge

Numai produse de origine animală.

ex 1603 00

Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice

Numai produse de origine animală.

Include extracte de carne și concentrate de carne, proteina din pește sub formă de gel, refrigerată sau congelată, precum și cartilajul de rechin.

ex 1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

Produsele de origine animală, preparate culinare gătite sau semi-preparate care conțin sau sunt amestecate cu pește sau produse pescărești.

Include preparatele de surimi de la codul NC 1604 20 05 .

Include conservele de pește și de icre negre (caviar) ambalate în recipiente etanșe și, de asemenea, sushi (cu condiția ca acestea să nu fie clasificate la un cod NC menționat în capitolul 19).

Așa-numitele frigărui din pește (carne de pește crudă sau creveți cruzi cu legume prezentate pe o baghetă de lemn) sunt clasificate la codul NC 1604 19 97 .

ex 1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

Numai produse de origine animală.

Include melci preparați complet sau semipreparați, crustacee în conservă sau alte nevertebrate acvatice, precum și pudră de midii.

CAPITOLUL 17

Zaharuri și produse zaharoase

Notă la capitolul 17 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(b)

zaharurile chimic pure [altele decât zaharoza, lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza)] și nici celelalte produse de la poziția 2940;

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală

Lactoză.

Zaharuri și miere artificială, dacă sunt amestecate cu miere naturală.

CAPITOLUL 18

Cacao și preparate din cacao

Notă la capitolul 18 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Capitolul nu include preparatele de la pozițiile 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 sau 3004.

2.

Poziția 1806 cuprinde produsele zaharoase care conțin cacao precum și, sub rezerva prevederilor de la nota 1 a prezentului capitol, celelalte preparate alimentare care conțin cacao.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

Produse de origine animală, de exemplu, produse lactate.

CAPITOLUL 19

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie

Notă la capitolul 19 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

cu excepția produselor alimentare umplute de la poziția 1902, preparatele alimentare care conțin peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau o combinație din aceste produse (capitolul 16);

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai produse de origine animală.

Include produse alimentare negătite (de exemplu pizza) care conțin produse de origine animală.

Preparatele culinare sunt incluse în capitolele 16 și 21.

1902 11 00

Paste alimentare negătite, neumplute și nici altfel preparate, care conțin ouă

Toate

ex 1902 20 10

Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate) care conțin pești, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice în proporție de peste 20 % din greutate

Numai produse de origine animală.

ex 1902 20 30

Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate) care conțin cârnați, cârnăciori și produse similare, carne și organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau origine într-o proporție de peste 20 % din greutate.

Numai produse de origine animală.

ex 1902 20 91

Paste alimentare fierte umplute

Numai produse de origine animală.

ex 1902 20 99

Altele (alte paste făinoase umplute, negătite)

Numai produse de origine animală.

ex 1902 30

Alte paste alimentare decât pastele alimentare de la subpozițiile 1902 11 , 1902 19 și 1902 20 .

Numai produse de origine animală.

ex 1902 40

Cușcuș

Numai produse de origine animală.

ex 1904 10 10

Alimente preparate obținute prin expandarea sau prăjirea porumbului

Numai produse de origine animală.

ex 1904 90 10

Hrană preparată pe bază de orez

Numai produse de origine animală, de exemplu, sushi (în măsura în care acestea nu pot fi clasificate în capitolul 16).

ex 1905

Produse de patiserie

Numai produse de origine animală.

CAPITOLUL 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante

Notă la capitolul 20 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(b)

preparatele alimentare care conțin peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau orice combinație a acestora (capitolul 16).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

Numai produse de origine animală.

ex 2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Numai produse de origine animală.

ex 2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Numai produse de origine animală.

CAPITOLUL 21

Preparate alimentare diverse

Notă la capitolul 21 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(e)

preparatele alimentare, altele decât produsele descrise la poziția 2103 sau 2104, care conțin peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri, carne, organe comestibile, sânge, pește, crustacee, moluște, alte nevertebrate acvatice sau orice altă combinație din aceste produse (capitolul 16).

3.

În sensul poziției 2104, expresia „preparate alimentare compuse omogenizate” înseamnă preparatele constituite dintr-un amestec fin omogenizat, din mai multe substanțe de bază, cum sunt: carne, pește, legume, fructe sau fructe cu coajă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, ca produse alimentare pentru copii sau în scopuri dietetice, în recipiente cu un conținut de maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definiții, nu se iau în considerare diferitele ingrediente adăugate, după caz, la preparare, în cantități mici, pentru asezonare sau pentru a asigura conservarea sau în alte scopuri. Aceste preparate pot conține o cantitate redusă de fragmente vizibile.

Note complementare

5.

Alte preparate alimentare prezentate în doze măsurate, precum capsule, tablete, pastile și pilule, care sunt destinate utilizării ca suplimente alimentare se clasifică la poziția 2106, cu excepția cazului în care sunt denumite sau cuprinse în altă parte.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat. – Altele

Numai produse de origine animală.

ex 2104

Supe și ciorbe și preparate pentru supe și ciorbe; preparate alimentare compuse omogenizate

Numai produse de origine animală, inclusiv alimente pentru copii de vârstă mică în recipiente cu un conținut de maximum 250 g.

ex 2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

Numai produse de origine animală.

ex 2106 10

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

ex 2106 90 51

Sirop de lactoză

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

ex 2106 90 92

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin, în greutate, sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

ex 2106 90 98

Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

CAPITOLUL 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet

Notă la capitolul 22 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

3.

În sensul poziției 2202, expresia „băuturi nealcoolice” înseamnă băuturile cu titru alcoolic volumic de maximum 0,5 % vol. Băuturile alcoolice se clasifică, după caz, la pozițiile 2203-2206 sau la poziția 2208.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009, care conțin grăsimi obținute din produsele de la pozițiile 0401-0404 într-o proporție de minimum 2 % în greutate

Numai lapte și produse lactate.

CAPITOLUL 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale

Notă la capitolul 23 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Poziția 2309 cuprinde produse de felul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte, obținute prin prelucrarea substanțelor vegetale sau animale, într-o asemenea măsură încât au pierdut caracteristicile esențiale ale substanței originare, altele decât deșeurile vegetale, reziduurile și subprodusele vegetale rezultate din această prelucrare.

…”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Jumări, țesuturile membranoase care rămân după topirea grăsimii de porc sau de alte animale. Sunt utilizate în principal la prepararea de hrană pentru animale (de exemplu, biscuiți pentru câini), dar acestea rămân la poziția 2301 chiar și în cazul în care sunt adecvate pentru consumul uman.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

2301

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne, organe, pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane; jumări

Toate, include proteine animale prelucrate care nu sunt destinate consumului uman, făină de carne care nu este destinată consumului uman și jumări, pentru consumul uman sau nu.

Făina de pene este inclusă la poziția 0505.

Cerințe specifice pentru proteinele animale prelucrate sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Toate, în cazul în care conțin produse de origine animală, cu excepția subpozițiilor 2309 90 20 și 2309 90 91 .

Include, printre altele, alimente pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul (subpoziția 2309 10 ), care conțin produse de origine animală și produse numite „solubile” din pește sau din mamifere marine (codul NC 2309 90 10 ). Produse pentru hrana animalelor, inclusiv amestecuri de făinuri (precum cele de copite și coarne).

Această poziție include laptele lichid, colostrul, produsele care conțin produse lactate, colostru sau carbohidrați, toate acestea fiind improprii consumului uman, dar destinate hranei pentru animale.

Include hrana pentru animale de companie, produsele de mestecat pentru câini și amestecuri de făinuri, amestecurile pot include insecte moarte.

Cerințe specifice pentru hrana pentru animale de companie, inclusiv produsele de mestecat pentru câini, sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Include produse din ouă nedestinate consumului uman și alte produse prelucrate de origine animală nedestinate consumului uman.

Cerințe specifice pentru produsele din ouă sunt stabilite în rândul 9 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat dicalcic)

Numai de origine animală.

Cerințe specifice pentru fosfatul dicalcic sunt stabilite în rândul 6 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 2835 26 00

Alți fosfați de calciu

Numai fosfat tricalcic de origine animală.

Cerințe specifice pentru fosfatul dicalcic sunt stabilite în rândul 7 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 29

Produse chimice organice

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Aminoacizi, alții decât cei care conțin mai mult de un tip de funcție oxigenată și esterii lor; sărurile acestor produse

Numai de origine animală.

ex 2925 29 00

Alte imine și derivații lor, cu excepția clordimeformului (ISO); sărurile acestor produse

Creatină de origine animală.

ex 2930

Tiocompuși organici

Aminoacizi de origine animală, cum ar fi:

ex 2930 90 13 Cisteină și cistină;

ex 2930 90 16 Derivați de cisteină și cistină.

ex 2932 99 00

Alți compuși heterociclici care conțin ca heteroatom(i) numai oxigen

Numai de origine animală, de exemplu, glucozamină, glucozamină-6-fosfat și sulfații acestora.

ex 2942 00 00

Alți compuși organici

Numai de origine animală.

CAPITOLUL 30

Produse farmaceutice

Observații generale

Medicamentele finite, care nu intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 și a Regulamentului (UE) nr. 142/2011, sunt excluse de pe listă. Sunt incluse produsele intermediare.

La poziția 3001 (glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din secrețiile acestora; heparină și sărurile acesteia; alte substanțe de origine umană sau animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite și necuprinse în altă parte), numai produsele derivate de origine animală de la subpozițiile 3001 20 și 3001 90 sunt relevante pentru controalele oficiale. Pentru referință, a se consulta următoarele cerințe specifice din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011:

1.

Rândul 2 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II pentru produsele din sânge pentru produse tehnice, cu excepția celor provenite de la ecvidee și

2.

Rândul 3 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II pentru sânge și produse din sânge de ecvidee și

3.

Rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II pentru subproduse de origine animală pentru fabricarea de hrană pentru animale de companie, alta decât hrana neprelucrată pentru animale de companie și de produse derivate destinate utilizării în afara lanțului alimentar animal.

La poziția 3002 [sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracțiuni ale sângelui, produse imunologice, chiar modificate sau obținute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzând drojdiile) și produse similare] numai subpozițiile 3002 12 și 3002 90 sunt relevante pentru controalele oficiale. Sângele uman de la subpoziția 3002 90 10 și vaccinurile de la subpozițiile 3002 20 și 3002 30 nu trebuie supuse controalelor oficiale.

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Extracte de glande, de alte organe sau din secrețiile acestora de altă origine decât umană

Toate; include un produs care acționează ca un înlocuitor pentru colostrul matern și utilizat la hrănirea vițeilor.

ex 3001 90 91

Substanțe de origine animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice: heparină și sărurile acesteia

Toate produsele de origine animală destinate prelucrării ulterioare în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, pentru fabricarea produselor derivate menționate la articolul 33 literele (a)-(f) din același regulament.

3001 90 98

Alte substanțe de origine animală în afară de heparină și sărurile acesteia, preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite și necuprinse în altă parte.

Toate.

În plus față de glandele și alte organe menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 3001 partea (A), la această subpoziție se clasifică hipofiza, glandele suprarenale și glanda tiroidă; cu excepția celor menționate la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

ex 3002 12 00

Antiseruri și alte fracțiuni ale sângelui

Numai produse derivate de origine animală.

Exclude medicamentele finite destinate consumatorului final.

Exclud anticorpii și ADN-ul.

La poziția 3002 se stabilesc cerințe specifice pentru subprodusele de origine animală menționate în tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 și specificate la următoarele rânduri:

Rândul 2: produse din sânge, cu excepția celor provenite de la ecvidee;

Rândul 3: sânge și produse din sânge de ecvidee.

3002 90 30

Sânge animal preparat în vederea utilizării terapeutice, profilactice sau de diagnostic

Toate

ex 3002 90 50

Culturi de microorganisme

Numai agenții patogeni și culturile de agenți patogeni pentru animale.

ex 3002 90 90

Altele

Numai agenții patogeni și culturile de agenți patogeni pentru animale.

ex 3006 92 00

Deșeuri farmaceutice

Numai produse derivate de origine animală.

Deșeuri farmaceutice și medicamente improprii utilizării pentru scopul lor inițial.

CAPITOLUL 31

Îngrășăminte31

Notă la capitolul 31 (extras din notele la prezentul capitol din NC)31

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

sângele animal de la poziția 0511;

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Îngrășăminte de origine animală sau vegetală, chiar amestecate între ele sau tratate chimic; îngrășăminte obținute prin amestecarea sau tratarea chimică a produselor de origine animală sau vegetală

Numai produse derivate de origine animală sub o formă neamestecată.

Include guano, cu excepția guano mineralizat.

Include gunoiul de grajd amestecat cu proteine animale prelucrate, dacă este utilizat ca îngrășământ. dar nu include amestecurile de gunoi de grajd cu substanțe chimice, utilizate ca îngrășăminte (a se vedea poziția 3105, care include numai îngrășăminte minerale sau chimice).

Cerințe specifice pentru gunoiul de grajd prelucrat, produsele derivate din gunoi de grajd prelucrat și guano de la lilieci sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3105 10 00

Produsele de la acest capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg

Numai îngrășăminte care conțin produse derivate de origine animală.

Cerințe specifice pentru gunoiul de grajd prelucrat, produsele derivate din gunoi de grajd prelucrat și guano de la lilieci sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

Notă la capitolul 32 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

3.

Pozițiile 3203, 3204, 3205 și 3206 cuprind, de asemenea, preparatele pe bază de substanțe colorante (inclusiv în cazul poziției 3206, pigmenții de la poziția 2530 sau de la capitolul 28, fulgii și pulberile metalice), de tipurile utilizate pentru a colora orice material sau utilizate ca ingrediente în fabricarea produselor colorante. Aceste poziții nu cuprind, cu toate acestea, pigmenții dispersați în medii neapoase, în stare lichidă sau de pastă, de tipurile utilizate la fabricarea vopselelor, inclusiv a emailurilor (poziția 3212) și nici celelalte preparate prevăzute la pozițiile 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 sau 3215.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Substanțe colorante de origine animală (inclusiv extracte colorante, cu excepția negrului de origine animală), chiar cu compoziție chimică definită; preparate menționate la nota 3 de capitol, pe bază de substanțe colorante de origine animală

Numai dispersii de culori într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.

ex 3204

Substanțe colorante organice sintetice, chiar cu compoziție chimică definită; preparate menționate la nota 3 de capitol, pe bază de substanțe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită

Numai dispersii de culori într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.

CAPITOLUL 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

Numai substanțe aromatizante într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.

CAPITOLUL 35

Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină

Cazeină pentru consum uman, pentru hrana animalelor sau pentru utilizări tehnice.

Cerințe specifice pentru lapte, produse pe bază de lapte și colostru nedestinate consumului uman sunt stabilite în rândul 4 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3502

Albumine (inclusiv concentratele care conțin două sau mai multe proteine din zer, care conțin proteine din zer peste 80 % din greutatea substanței uscate), albuminați și alți derivați de albumine

Include produse derivate din ouă și produse derivate din lapte, destinate sau nedestinate consumului uman (inclusiv pentru hrana animalelor).

Cerințe specifice pentru lapte, produse pe bază de lapte și colostru nedestinate consumului uman sunt stabilite în rândul 4 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 și cele pentru produse din ouă care nu sunt destinate consumului uman, în rândul 9 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepția cleiurilor de cazeină de la poziția 3501

Include gelatina destinată consumului uman, hranei pentru animale și utilizării tehnice.

Gelatina clasificată la poziția 3913 (proteine întărite) și la poziția 9602 (gelatină neîntărită prelucrată și articole din gelatină neîntărită), de exemplu, capsule goale, dacă nu sunt destinate alimentației umane sau animale, sunt excluse de la controalele oficiale.

Cerințele specifice pentru gelatine și proteinele hidrolizate nedestinate consumului uman sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, iar cele pentru fotogelatină – în secțiunea 11, capitolul II din anexa XIV la regulamentul respectiv.

ex 3504 00

Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom

Include colagenul și proteinele hidrolizate destinate consumului uman, hranei pentru animale și utilizării tehnice.

Include produse de colagen pe bază de proteine derivate din piei netăbăcite, piei tăbăcite și tendoane de animale, inclusiv oase în cazul porcinelor, păsărilor de curte și peștilor.

Include proteine hidrolizate constând în polipeptide, peptide sau aminoacizi și combinații ale acestora, obținute prin hidroliza subproduselor animale. Acestea sunt excluse de la controalele oficiale în cazul în care sunt utilizate ca aditivi în produse alimentare (poziția 2106).

Include toate subprodusele din lapte pentru consumul uman în cazul în care acestea nu sunt incluse la poziția 0404.

Cerințe specifice pentru colagen sunt stabilite la rândul 8, iar pentru gelatină și proteine hidrolizate la rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3507 10 00

Cheag și concentratele sale

Cheagul și concentratele sale pentru consumul uman, derivate exclusiv din produse de origine animală.

ex 3507 90 90

Alte enzime decât cheagul și concentratele sale sau lipoproteinlipaza sau Aspergillus alkalin proteaza

Numai de origine animală.

CAPITOLUL 38

Produse diverse ale industriei chimice

Notă la capitolul 38 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

4.

În nomenclatură, expresia «deșeuri orășenești» înseamnă deșeurile de tipul celor colectate de la gospodării, hoteluri, restaurante, spitale, magazine, birouri etc. și detritus colectat de pe străzi sau trotuare, precum și deșeuri de materiale de construcții sau provenite de la demolări. Deșeurile orășenești conțin, în general, un mare număr de materiale cum ar fi material plastic, cauciuc, lemn, hârtie, materiale textile, sticlă, metale, resturi de produse alimentare, mobilă deteriorată și alte articole deteriorate sau considerate deșeuri.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport și reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, prezentați sau nu pe un suport, alții decât cei de la pozițiile 3002 sau 3006; materiale de referință certificate

Numai produse derivate de origine animală, cu excepția dispozitivelor medicale, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 93/42/CEE a Consiliului  (9) sau a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (10).

ex 3825 10 00

Deșeuri municipale

Numai deșeurile de catering care conțin produse de origine animală, dacă intră în domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cu excepția deșeurilor de catering provenite direct din mijloace de transport care operează la nivel internațional și eliminate în conformitate cu articolul 12 litera (d) din același regulament.

Uleiul de gătit uzat destinat a fi utilizat în cadrul domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, de exemplu pentru îngrășăminte organice sau biogaz, poate fi inclus în acest cod NC.

CAPITOLUL 39

Materiale plastice și articole din material plastic

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Alți polimeri naturali (de exemplu acid alginic) și polimeri naturali modificați (de exemplu, proteine întărite, derivați chimici ai cauciucului natural), nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare.

Numai produse derivate de origine animală, de exemplu, sulfat de condroitină, chitosan, gelatină întărită.

ex 3917 10 10

Mațe artificiale din proteine întărite sau din materiale plastice celulozice

Numai produse derivate de origine animală.

ex 3926 90 92

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914, fabricate din foi

Capsule goale din gelatină întărită destinate consumului animal; cerințele specifice sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3926 90 97

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914, altele decât cele fabricate din foi

Capsule goale din gelatină întărită destinate consumului animal; cerințele specifice sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite

Observații generale

Sunt supuse controalelor oficiale numai pieile de ungulate prevăzute la pozițiile 4101, 4102, 4103.

Cerințe specifice suplimentare pentru pieile de ungulate sunt stabilite în rândul 4 și rândul 5 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Notă la capitolul 41 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

resturile și deșeurile similare din piei brute (poziția 0511);

(b)

pieile și părțile din piei de păsări, acoperite cu pene sau puf (pozițiile 0505 sau 6701, după caz); sau

(c)

pieile brute, tăbăcite sau finisate, neepilate, ale animalelor cu blană (capitolul 43); cu toate acestea, se clasifică la capitolul 41 pieile brute neepilate de bovine (inclusiv de bivol), de ecvidee, de ovine (cu excepția pieilor de miel denumite «astrahan», «breitschwanz», «caracul», «persan» sau similare și a pieilor de miel de India, China, Mongolia sau Tibet), de caprine (cu excepția pieilor de capră sau de ied de Yemen, Mongolia sau Tibet), de porcine (inclusiv de pecari), de capră neagră, de gazelă, de cămilă (inclusiv de dromader), de ren, de elan, de cerb, de căprioară sau de câine.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite

Numai pieile proaspete, refrigerate sau tratate, inclusiv cele uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un procedeu altul decât prin tăbăcire sau printr-un procedeu echivalent.

Importarea fără restricții poate fi posibilă pentru pieile tratate, astfel cum sunt stabilite la punctul C 2, capitolul V din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în special pentru ex 4101 20 80 și ex 4101 50 90 .

ex 4102

Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate) chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) din acest capitol

Numai pieile proaspete, refrigerate sau tratate, inclusiv cele uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un procedeu altul decât prin tăbăcire sau printr-un procedeu echivalent.

Importarea fără restricții poate fi posibilă pentru pieile tratate, astfel cum sunt stabilite la punctul C 2, capitolul V din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în special pentru ex 4102 21 00 și ex 4102 29 00 .

ex 4103

Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin notele 1 litera (b) sau 1 litera (c) ale acestui capitol

Numai pieile proaspete, refrigerate sau tratate, inclusiv cele uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un procedeu altul decât prin tăbăcire sau printr-un procedeu echivalent.

Importarea fără restricții poate fi posibilă pentru pieile tratate, astfel cum sunt stabilite la punctul C 2, capitolul V din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în special pentru ex 4103 90 00 .

CAPITOLUL 42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

Notă la capitolul 42 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

2.

Capitolul nu cuprinde (printre alte produse) următoarele articole de interes oficial:

(a)

catgutul steril și ligaturile sterile similare pentru suturi chirurgicale (poziția 3006);

(ij)

coardele muzicale, pieile de tobe sau de instrumente similare, precum și celelalte părți de instrumente muzicale (poziția 9209).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

Include produsele de ros pentru câini și materialele pentru fabricarea produselor de ros pentru câini.

ex 4206 00 00

Articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase), din bășici, din vezici sau din tendoane

Include produsele de ros pentru câini și materialele pentru fabricarea produselor de ros pentru câini.

CAPITOLUL 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

Notă la capitolul 43 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Cu excepția blănurilor brute de la poziția 4301, termenul „blănuri” din nomenclatură cuprinde pieile tăbăcite sau finisate, neepilate, ale tuturor animalelor.

2.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

pieile și părțile de părțile de piei de păsări acoperite cu pene sau puf (pozițiile 0505 sau 6701, după caz);

(b)

pieile brute, neepilate, de genul celor pe care nota 1 litera (c) de la capitolul 41 le clasifică la acel capitol;

…”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Rubrica 4301: Blănurile sunt considerate ca fiind brute și sunt incluse la această poziție nu doar atunci când sunt în stare naturală, ci și dacă sunt curățate și conservate împotriva deteriorării, de exemplu, prin uscare sau sărare (în stare umedă sau uscată).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Blănuri brute (inclusiv capetele, cozile, labele și alte bucăți utilizate în blănărie), altele decât pieile brute de la pozițiile 4101, 4102 sau 4103.

Toate, cu excepția blănurilor tratate în conformitate cu capitolul VIII din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Include următoarele subpoziții:

ex 4301 10 00 (de vizon, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 30 00 (de miel, denumite: „astrahan”, „breitschwanz”, „caracul”, „persan” sau similare, de miel de India, China, Mongolia sau Tibet, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): cerințe specifice suplimentare pentru piei de ungulate sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 60 00 (de vulpe, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 80 00 (alte blănuri întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): altele decât cele de ungulate, de exemplu, marmote, feline sălbatice, foci, nutrii. Cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 90 00 (capete, cozi, labe și alte părți utilizabile în blănărie): cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

Observații generale

Pentru pozițiile 5101 – 5103, cerințe specifice pentru lâna și părul netratate sunt stabilite în rândul 8 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Notă la capitolul 51 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

În nomenclatură, se înțelege prin:

(a)

„lână”, fibra naturală de pe ovine.

(b)

„păr fin de animale” înseamnă părul de alpaca, lamă, vicună, cămilă (inclusiv dromader), iac, capră de Angora, capră de Tibet, capră de Kashmir sau similare (cu excepția părului de capră comună), de iepuri de casă (inclusiv de iepuri de Angora), iepuri de câmp, de castor, de șobolan de mosc sau de nutrie.

(c)

„păr grosier”, părul animalelor care nu au fost menționate anterior, cu excepția părului pentru producerea periilor, a pensulelor și a pămătufurilor (poziția 0502) și a părului de cal (poziția 0511).

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„În nomenclatură, termenul «păr grosier de animale» înseamnă toate celelalte tipuri de păr de animale cu excepția «părului fin de animale» (poziția 5101), a părului din coama sau din coada ecvideelor sau bovinelor (clasificat ca «păr de cal» la poziția 0511), a părului de porc sau de mistreț sau a părului de bursuc sau a altor tipuri de păr pentru perii (poziția 0502) [a se vedea nota 1 litera (c)].”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Lână, necardată, nepieptănată

Lână netratată.

ex 5102

Păr fin sau grosier, necardat și nepieptănat

Păr netratat, inclusiv păr grosier de pe părțile laterale ale bovinelor sau cabalinelor.

ex 5103

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de animale, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii

Lână sau păr netratate.

CAPITOLUL 67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 6701 include:

(A)

Piei și alte părți ale păsărilor, acoperite cu pene sau cu puf, cu pene și puf, precum și cu părți ale penelor, care, deși nu constituie articole confecționate, au fost supuse unui tratament, altul decât un tratament simplu de curățare, dezinfecție sau conservare (a se vedea nota explicativă de la poziția 0505); produsele de la această poziție pot fi, de exemplu, albite, vopsite, încrețite sau franjurate.

(B)

Articole confecționate din piei de păsări sau alte părți de păsări, acoperite cu pene sau cu puf, articole din pene, din puf sau din părți de pene, chiar dacă penele sau puful etc., sunt neprelucrate sau doar curățate, dar neincluzând articole confecționate din tijele penelor. Prin urmare, această poziție cuprinde:

(1)

Pene ale căror tije au fost armate sau legate pentru utilizare ca, de exemplu, suporturi pentru pălării și, de asemenea, pene compuse asamblate din elemente diferite.

(2)

Pene asamblate în mănunchiuri și pene sau puf asamblate prin lipire sau fixare pe țesătură sau alte suporturi.

(3)

Garnituri fabricate din păsări, părți de păsări, pene sau puf, pentru pălării, boa, gulere, pelerine sau alte articole de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare.

(4)

Evantaie confecționate din pene ornamentale, cu cadre din orice material. Cu toate acestea, evantaiele cu cadre din metale prețioase sunt clasificate la poziția 7113.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Piei și alte părți ale păsărilor, acoperite cu pene sau cu puf, pene, părți de pene, puf și articole din aceste materiale (altele decât produsele de la poziția 0505 și decât tijele penelor, prelucrate)

Doar piei și alte părți ale păsărilor, acoperite cu pene sau cu puf, cu pene și puf, precum și cu părți de pene.

Articolele din piei, pene sau puf și părți de pene neprelucrate sau doar curățate.

Cu excepția penelor decorative tratate, a penelor tratate purtate de călători pentru uz personal sau a penelor tratate expediate unor persoane private în scopuri neindustriale.

Cerințe specifice pentru pene sunt stabilite în rândul 9 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

Aviz de clasificare în Sistemul armonizat 7101.21/1

„Stridii improprii consumului uman, care conțin una sau mai multe perle de cultură, conservate în saramură și ambalate în recipiente metalice închise ermetic.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perle de cultură neprelucrate

Include stridiile improprii consumului uman, care conțin una sau mai multe perle de cultură, conservate în saramură sau prin alte metode și ambalate în recipiente metalice închise ermetic.

Perle de cultură neprelucrate, în conformitate cu secțiunea 2, capitolul IV din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, cu excepția cazului în care sunt excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (f) din respectivul regulament.

CAPITOLUL 95

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Atracțiile pentru bâlciuri, circurile ambulante, menajeriile ambulante și teatrele ambulante se încadrează la poziția 9508, cu condiția ca acestea să cuprindă toate unitățile esențiale necesare pentru funcționarea normală. Poziția cuprinde, de asemenea, obiecte de echipament auxiliar, cu condiția ca acestea să fie prezentate împreună cu aceste atracții și drept componente ale acestora, în pofida faptului că, dacă ar fi prezentate separat, astfel de obiecte (de exemplu, corturi, animale, instrumente muzicale, generatoare, motoare, aparate de iluminat, scaune, arme și muniții) s-ar încadra la alte poziții din nomenclatură.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Circuri ambulante și menajerii ambulante

Doar animale vii.

ex 9508 90 00

Altele: atracții pentru bâlciuri, teatre ambulante

Doar animale vii.

CAPITOLUL 96

Articole diverse

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

În sensul acestei poziții, expresia „prelucrat” se referă la materialele care au fost supuse unor procese care constau în mai mult decât simpla pregătire permisă în poziția pentru materia primă în cauză (a se vedea notele explicative de la pozițiile 05.05 – 05.08). Prin urmare, poziția cuprinde bucățile de fildeș, baghetele, etc., tăiate în forme (inclusiv pătrată sau dreptunghiulară) sau lustruite sau altfel prelucrate prin polizare, găurire, frezare, strunjire etc. Cu toate acestea, bucățile care sunt identificabile ca părți ale articolelor sunt excluse de la această poziție dacă astfel de părți sunt cuprinse de o altă poziție din nomenclatură. Astfel, plăcile pentru clapele de pian și plăcile destinate a fi introduse în patul armelor de foc se clasifică la pozițiile 92.09 și, respectiv, 93.05. Cu toate acestea, materialele prelucrate care nu pot fi identificate ca părți de articole rămân clasificate la această poziție (de exemplu, discuri, plăci sau benzi simple pentru inserții etc., sau pentru utilizarea ulterioară la fabricarea clapelor de pian).

Poziția 9602 cuprinde foi de gelatină neîntărită tăiată în forme, altele decât pătrate sau dreptunghiulare. Foile decupate în formă dreptunghiulară (inclusiv pătrată), cu suprafața prelucrată sau nu, sunt incluse la poziția 35.03 sau la capitolul 49 (de exemplu, cărțile poștale) (a se vedea Notele explicative la poziția 35.03). Articolele din gelatină neîntărită includ, de exemplu:

(i)

Mici discuri pentru fixarea vârfurilor pentru tacurile de biliard.

(ii)

Capsule pentru produse farmaceutice și pentru combustibil destinat brichetelor mecanice.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gelatină neîntărită prelucrată (cu excepția celei de la poziția 3503) și articole din gelatină neîntărită

Capsule goale din gelatină neîntărită destinate consumului uman sau animal; cerințele specifice pentru consumul animal sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 97

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„(A)Poziția include colecții și specimene pentru colecții de zoologie, de botanică, de mineralogie sau de anatomie, cum ar fi:

(1)

Animale moarte din orice specie, conservate în stare uscată sau în lichide; animale împăiate pentru colecții.

(2)

Ouă golite de conținut prin suflare sau aspirare; insecte în cutii, rame etc. (cu excepția articolelor montate și care constituie imitații de bijuterii sau ornamente); cochilii goale, altele decât cele de tipul celor utilizate în scopuri industriale.

(3)

Semințe sau plante, uscate sau conservate în lichide; ierbare.

(4)

Specimene de minerale (care nu sunt pietre prețioase sau semiprețioase încadrate la capitolul 71); specimene pietrificate.

(5)

Specimene osteologice (schelete, cranii, oase).

(6)

Specimene anatomice și patologice.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Colecții și specimene pentru colecții de zoologie, de botanică, de mineralogie, de anatomie sau care prezintă un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic

Numai produse derivate de origine animală.

Exclude trofeele de vânătoare și alte preparate de la orice specie de animale care au suferit un tratament taxidermic complet, care le asigură conservarea la temperaturile ambiante.

Exclude trofeele de vânătoare și alte preparate de la alte specii decât ungulatele și păsările (tratate sau netratate).

Cerințe specifice suplimentare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în rândul 6 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 99

Coduri speciale din NC

Coduri statistice pentru anumite mișcări specifice ale mărfurilor

Observații generale

Prezentul capitol se referă la mărfuri originare din țări terțe și livrate către nave și aeronave pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul regimului de tranzit vamal (T1).

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Mărfurile de la capitolele 1-24 din NC livrate către nave și aeronave

Produsele de origine animală destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

ex 9930 99 00

Mărfuri clasificate în altă parte, livrate către nave și aeronave

Produsele de origine animală destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 privind încheierea Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, precum și a protocolului de modificare a acesteia (JO L 198, 20.7.1987, p. 1).

(4)  Decizia 2004/292/CE a Comisiei din 30 martie 2004 privind punerea în aplicare a sistemului Traces și de modificare a Deciziei 92/486/CEE (JO L 94, 31.3.2004, p. 63).

(5)  Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (JO C 76, 4.3.2015, p. 1), astfel cum au fost modificate ulterior.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1125/2006 al Comisiei din 21 iulie 2006 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO L 200, 22.7.2006, p. 3).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile și cerințele de certificare pentru introducerea pe piață și importul în Comunitate de animale de acvacultură și produse obținute din aceste animale și de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO L 337, 16.12.2008, p. 41).

(9)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(10)  Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentul European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).


ANEXA II

Anexele I și II la Decizia 2007/275/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Lista cu produsele compuse care fac obiectul controalelor oficiale în conformitate cu articolul 3”;

(b)

prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta listă stabilește produsele compuse în conformitate cu nomenclatura mărfurilor în vigoare în Uniune pentru a determina selectarea transporturilor care trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.”;

(c)

la notele tabelului, punctul (1) se elimină;

(d)

la notele tabelului, la punctul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă se folosește un cod din patru cifre: dacă nu se specifică altfel, toate produsele prefixate cu sau acoperite de aceste patru cifre trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră. În cele mai multe dintre aceste cazuri, codurile NC relevante incluse în sistemul Traces menționate la articolul 133 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 se prezintă defalcat în coduri de șase sau opt cifre.”;

(e)

la notele tabelului, punctul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.

Coloana (3) – Calificare și explicație

Această coloană furnizează detalii cu privire la produsele vizate. Informații suplimentare privind produsele compuse incluse în diferitele capitole ale NC pot fi consultate în notele explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene (*1).

(*1)  Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (JO C 119, 29.3.2019, p. 1), astfel cum au fost modificate ulterior.”;"

(f)

capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 și 97 se elimină;

(g)

la capitolele 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22, toate intrările din Coloana (3) – Calificare și explicație din tabele se înlocuiesc cu următorul text:

„Numai produse compuse (a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie).

Pentru alte produse decât produsele compuse, a se vedea anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007 al Comisiei (*2).

(*2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE (JO L 312, 29.11.2019, p. 1.).”;"

(h)

capitolul 99 se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 99

Coduri speciale din Nomenclatura combinată

Subcapitolul II

Coduri statistice pentru anumite mișcări specifice ale mărfurilor

Observații generale

Prezentul capitol se referă la produse compuse originare din țări terțe și livrate către nave și aeronave pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul regimului de tranzit vamal (T1).

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Mărfurile de la capitolele 1-24 din NC livrate către nave și aeronave.

Produsele compuse destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.

ex 9930 99 00

Mărfuri clasificate în altă parte, livrate pentru nave și aeronave.

Produsele compuse destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.”;

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Lista cu produsele compuse care nu fac obiectul controalelor oficiale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b)”;

(b)

prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta listă stabilește produsele compuse în conformitate cu nomenclatura mărfurilor în vigoare în Uniune care nu trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.”;

(c)

la notele tabelului, la intrarea „Coloana (1) – Codul NC”, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă se folosește un cod din patru cifre: dacă nu se specifică altfel, toate produsele compuse prefixate cu sau acoperite de aceste patru cifre nu trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.”;

(d)

la notele tabelului, intrarea „Coloana (2) – Explicație” se înlocuiește cu următorul text:

 

Coloana (2) – Explicație

Prezenta coloană oferă detalii cu privire la produsele compuse care fac obiectul derogării de la controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră. Dacă este necesar, personalul oficial de la posturile de inspecție la frontieră trebuie să evalueze ingredientele unui produs compus și să specifice dacă produsul de origine animală conținut în produsul compus este suficient de prelucrat pentru a nu fi necesară efectuarea controalelor oficiale prevăzute de legislația Uniunii.”


(*1)  Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (JO C 119, 29.3.2019, p. 1), astfel cum au fost modificate ulterior.”;

(*2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE (JO L 312, 29.11.2019, p. 1.).”;”


Top