Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1845

Directiva Delegată (UE) 2019/1845 a Comisiei din 8 august 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP) din anumite componente din cauciuc utilizate la sistemele motoare (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/5780

OJ L 283, 5.11.2019, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/1845/oj

5.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/38


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2019/1845 A COMISIEI

din 8 august 2019

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP) din anumite componente din cauciuc utilizate la sistemele motoare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin substanțele periculoase indicate în anexa II la directiva respectivă. Această cerință nu se referă la aplicațiile prevăzute în lista din anexa III la Directiva 2011/65/UE.

(2)

Categoriile de echipamente electrice și electronice cărora li se aplică Directiva 2011/65/UE sunt enumerate în anexa I la directiva respectivă.

(3)

Ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP) este o substanță restricționată inclusă în anexa II la Directiva 2011/65/UE. La 29 iunie 2017, Comisia a primit o cerere, depusă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2011/65/UE, privind o derogare care să fie inclusă în anexa III la directiva respectivă, pentru utilizarea DEHP în componente din cauciuc, cum ar fi inele de etanșare, dispozitive de etanșare, amortizoare de vibrații, garnituri de etanșare, furtunuri, manșoane de trecere și dopuri de etanșare utilizate la sistemele motoare, în special la țevile de eșapament și la turbocompresoare, concepute pentru echipamentele care nu sunt destinate exclusiv uzului de către publicul larg (denumită în continuare „derogarea solicitată”).

(4)

Evaluarea derogării solicitate a inclus consultări cu părțile interesate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (7) din Directiva 2011/65/UE.

(5)

DEHP se adaugă la cauciuc ca plastifiant, pentru a asigura flexibilitate. Componentele din cauciuc sunt utilizate ca elemente de racordare flexibilă între părțile sistemelor motoare. Acestea împiedică scurgerile, asigură etanșarea părților motorului și protejează împotriva vibrațiilor sau a murdăriei și a fluidelor pe durata de viață a motoarelor.

(6)

În prezent, nu sunt disponibile pe piață alternative fără DEHP care să asigure un nivel suficient de fiabilitate în cazul utilizărilor la motoare, pentru care sunt necesare o durată lungă de viață și proprietăți speciale, cum ar fi rezistența la orice material de contact (de exemplu, combustibili, uleiuri lubrifiante, agenți de răcire, gaze sau murdărie), la temperatură și vibrații.

(7)

Din cauza lipsei de alternative fiabile, substituirea sau eliminarea DEHP este în continuare imposibilă din punct de vedere științific și tehnic în cazul anumitor componente din cauciuc utilizate la sistemele motoare. Derogarea solicitată respectă Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și, în consecință, nu diminuează protecția mediului și a sănătății conferită de acesta.

(8)

Prin urmare, este oportun să se acorde derogarea solicitată, prin includerea cererilor care intră sub incidența acesteia în anexa III la Directiva 2011/65/UE în ceea ce privește echipamentele electrice și electronice din categoria 11 prevăzută în anexa I la Directiva 2011/65/UE.

(9)

Derogarea ar trebui acordată pentru perioada de valabilitate maximă de 5 ani, începând din 22 iulie 2019, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2011/65/UE. Având în vedere rezultatele eforturilor depuse în prezent pentru a găsi un substituent fiabil, este improbabil ca durata derogării să aibă efecte adverse asupra inovării.

(10)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 30 aprilie 2020 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 mai 2020.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE se adaugă următoarea intrare 43:

„43

Ftalatul de bis(2-etilhexil) din componentele din cauciuc din sistemele motoare, concepute pentru a fi utilizate în echipamente care nu sunt destinate exclusiv uzului de către publicul larg, cu condiția ca niciun material plastifiat să nu intre în contact cu membranele mucoase umane sau în contact prelungit cu pielea umană și ca valoarea concentrației ftalatului de bis(2-etilhexil) să nu depășească:

(a)

30 % din greutatea cauciucului în cazul:

(i)

stratului de acoperire al garniturilor de etanșare;

(ii)

garniturilor de etanșare din cauciuc solid sau

(iii)

al componentelor din cauciuc incluse în ansambluri din cel puțin trei componente, care utilizează energia electrică, mecanică sau hidraulică pentru a funcționa și sunt atașate la motor.

(b)

10 % din greutatea cauciucului în cazul componentelor care conțin cauciuc și nu sunt menționate la litera (a).

În sensul prezentei intrări, «contact prelungit cu pielea umană» înseamnă un contact continuu cu o durată mai mare de 10 minute sau un contact intermitent zilnic pe o perioadă de 30 de minute.

Se aplică în cazul categoriei 11 și expiră la 21 iulie 2024.”


Top