Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1784

Regulamentul (UE) 2019/1784 al Comisiei din 1 octombrie 2019 pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/6843

OJ L 272, 25.10.2019, p. 121–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj

25.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/121


REGULAMENTUL (UE) 2019/1784 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2019

pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor -cu impact energetic (1) și în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia ar trebui să stabilească cerințele în materie de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic care înregistrează volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale în Uniune, care au un impact semnificativ asupra mediului și care prezintă un potențial semnificativ de a îmbunătăți prin proiectare impactul asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Comunicarea Comisiei COM (2016) 773 final (2) (planul de lucru privind proiectarea ecologică) stabilit de Comisie în aplicarea articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE, stabilește prioritățile de lucru în temeiul cadrului privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2016-2019. Planul de lucru privind proiectarea ecologică identifică grupele de produse cu impact energetic care urmează să fie considerate prioritare pentru efectuarea de studii pregătitoare și eventuala adoptare de măsuri de punere în aplicare, precum și pentru reexaminarea reglementărilor actuale.

(3)

Măsurile din planul de lucru privind proiectarea ecologică au un potențial estimat de a genera, în total, economii anuale finale de energie de peste 260 TWh în 2030, ceea ce echivalează cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 100 de milioane de tone pe an în 2030.

(4)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale echipamentelor de sudură și ale mașinilor-unelte utilizate în scopuri industriale (3). Echipamentele de sudură care fac obiectul studiului cuprind echipamente de sudură cu arc și plasmă pentru metale, concepute și utilizate, în general, în scopuri industriale și profesionale (4). S-a considerat că echipamentele de sudură care funcționează exclusiv cu motoare sau baterii nu ar trebui reglementate.

(5)

Studiul pregătitor a fost realizat în strânsă colaborare cu participanții și părțile interesate din UE și din alte state. Rezultatele au fost făcute publice și prezentate forumului consultativ instituit în temeiul articolului 18 din Directiva 2009/125/CE.

(6)

Aspectele de mediu legate de echipamentele de sudură care sunt considerate de o importanță semnificativă în scopul prezentului regulament sunt următoarele:

(a)

consumul de energie în etapa de utilizare, inclusiv atunci când produsele sunt în stare „inactivă”;

(b)

aspecte legate de utilizarea eficientă a resurselor.

(7)

Consumul final de energie anual direct legat de echipamentele de sudură se preconizează că va depăși 6 TWh în 2030, echivalentul a 2,4 milioane de tone de CO2, excluzând energia utilizată pentru fabricarea consumabilelor asociate (cum ar fi gazele de protecție, sârma de sudură). Studiul pregătitor a arătat că se poate reduce semnificativ consumul de energie în etapa de utilizare și în diferite stări inactive sau de standby.

(8)

Până în 2030, se estimează că cerințele în materie de proiectare ecologică din prezentul regulament vor avea ca rezultat economii anuale de energie de 1,09 TWh, echivalentul unor economii anuale totale de aproximativ 0,27 Mt CO2.

(9)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor COM(2015) 614 final (5) (planul de acțiune privind economia circulară) și planul de lucru în materie de proiectare ecologică subliniază importanța utilizării cadrului de proiectare ecologică pentru a susține trecerea la o economie circulară și mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6) face referire la Directiva 2009/125/CE și specifică faptul că cerințele în materie de proiectare ecologică ar trebui să faciliteze reutilizarea, dezasamblarea și recuperarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) prin abordarea problemelor din amonte. În consecință, prezentul regulament stabilește cerințe referitoare la aspecte care nu sunt -legate de energie, inclusiv:

(a)

dezasamblare;

(b)

reparabilitate;

(c)

materiile prime critice.

(10)

În plus, impune ca echipamentul de sudură să fie însoțit de informații privind utilizarea gazelor de protecție în timpul sudurii și cantitățile de sârme de sudură sau materiale de umplutură utilizate.

(11)

Consumul de energie și de resurse al echipamentelor de sudură poate fi redus prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate existente, fără să crească costurile totale aferente achiziționării și funcționării acestora.

(12)

Studiul pregătitor a concluzionat că cerințele propuse în materie de proiectare ecologică nu afectează funcționalitatea sau accesibilitatea echipamentelor de sudură din perspectiva utilizatorului final și nu afectează în mod negativ sănătatea, siguranța sau mediul.

(13)

Momentul introducerii cerințelor în materie de proiectare ecologică permite producătorilor să reproiecteze produsele reglementate de prezentul regulament. Acesta ia în considerare impactul asupra costurilor pentru producători, în special proporția mare a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul de producție a echipamentelor de sudură din UE, asigurând în același timp realizarea în timp util a obiectivelor regulamentului.

(14)

Parametrii produselor ar trebui măsurați și calculați utilizând metode fiabile, corecte și reproductibile care iau în considerare tehnicile de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă este cazul, standardele armonizate adoptate de organizațiile europene de standardizare în urma unei solicitări din partea Comisiei, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(15)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament trebuie să specifice procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(16)

Pentru a facilita verificările conformității, producătorii ar trebui să furnizeze informațiile din documentația tehnică la care se face referire în anexele IV și V la Directiva 2009/125/CE în măsura în care aceste informații se referă la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(17)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se identifice criteriile de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile astfel încât informațiile cu privire la performanța de mediu pe durata întregului ciclu de viață a produselor care fac obiectul prezentului regulament să fie ușor accesibile și disponibile la scară largă, în conformitate cu punctul 2 din partea 3 a anexei I la Directiva 2009/125/CE.

(18)

Pentru a îmbunătăți eficacitatea și credibilitatea prezentului regulament și pentru a proteja consumatorii, ar trebui interzise produsele a căror performanță este modificată automat în condiții de încercare, pentru a îmbunătăți parametrii declarați.

(19)

Reexaminarea prezentului regulament ar trebui să evalueze adecvarea și eficacitatea dispozițiilor sale în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite. Calendarul reexaminării ar trebui să permită punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor și exercitarea efectului acestora asupra pieței.

(20)

Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și performanța de mediu a echipamentelor de sudură în întreaga Uniune, cerințele privind proiectarea ecologică ar trebui să armonizeze cerințele relevante privind consumul de energie și eficiența resurselor. Cerințele ar trebui reexaminate cel târziu în 2024, ținând seama de evoluția tehnologică, pentru a profita de posibilitățile suplimentare de îmbunătățire a performanțelor echipamentelor și a funcționării pieței interne.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament au fost discutate de către forumul consultativ la care se face referire în articolul 18 din Directiva 2009/125/CE.

(22)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a echipamentelor de sudură cu alimentare electrică.

(2)   Prezentul regulament se aplică echipamentelor de sudură care utilizează una sau mai multe dintre următoarele procese de sudare și procese conexe:

(a)

sudare manuală cu arc electric;

(b)

sudare cu arc metalic ecranat;

(c)

sudare sub strat de flux auto-ecranat;

(d)

sudare cu arc sub strat de flux;

(e)

sudare cu metal activ gaz și metal inert gaz;

(f)

sudare tungsten în gaz inert;

(g)

tăiere cu arc de plasmă.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică echipamentelor de sudură care utilizează următoarele procese de sudare și procese conexe:

(a)

sudare cu arc submersat;

(b)

sudare cu arc cu serviciu limitat;

(c)

sudare prin rezistență;

(d)

sudarea bolțurilor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„echipamente de sudură” înseamnă produse care sunt utilizate pentru sudură manuală, automată sau semi-automată, brazare, lipire sau tăiere (sau toate cele de mai sus) prin sudare cu arc și procese conexe și care sunt staționare sau transportabile și sunt compuse din piese sau componente legate una de alta, dintre care cel puțin una este mobilă și care sunt îmbinate pentru a produce coalescența metalelor prin încălzirea acestora la temperatura de sudare (cu sau fără aplicare de presiune) sau numai prin aplicarea de presiune, cu sau fără utilizarea metalului de umplutură și cu sau fără utilizarea gazului/gazelor de protecție, utilizând instrumentele și tehnicile adecvate, rezultând un produs cu geometrie definită;

2.

„sudare manuală cu arc electric” înseamnă un procedeu de sudare cu arc cu un electrod învelit, în cadrul căruia mâna operatorului controlează viteza de deplasare în cadrul operațiunii de sudare și viteza cu care electrodul este alimentat în arcul electric;

3.

„sudare cu arc metalic ecranat” înseamnă un procedeu de sudare cu arc, prin care coalescența este produsă prin încălzirea cu un arc electric a porțiunii dintre un electrod metalic învelit și piesa de lucru și zona de lucru. Ecranarea este obținută din descompunerea învelișului electrodului. Presiunea nu este utilizată și metalul de umplutură este obținut de la electrod;

4.

„sudare sub strat de flux auto-ecranat” înseamnă un procedeu de sudare cu sârmă în cadrul căruia un electrod de sârmă gol pe dinăuntru este alimentat prin pistolul de sudură în îmbinarea de sudură fără a fi nevoie să se utilizeze un gaz de protecție extern pentru protejarea suprafeței de sudură împotriva contaminării. În locul unui gaz de protecție extern, un compus de flux din sârma goală pe dinăuntru reacționează cu arcul de sudură pentru a forma un gaz care protejează suprafața de sudură;

5.

„sudare cu arc sub strat de flux” înseamnă un procedeu de sudare în care se utilizează electrozi din material de umplutură tubular compozit, compuși dintr-un înveliș metalic și un nucleu de diverse materiale sub formă de pulbere, care generează o acoperire semnificativă de zgură pe suprafața unui cordon de sudură. Este posibil ca utilizarea gazului/gazelor de protecție extern(e) să nu fie necesară;

6.

„sudare cu arc în gaz inert” înseamnă un procedeu de sudare cu arc în mediu de gaz, prin care coalescența este produsă prin încălzirea cu un arc a porțiunii dintre un electrod din material de umplutură continuu (consumabil) și suprafața piesei de lucru. Protecția este obținută în întregime dintr-un gaz furnizat din exterior sau dintr-un amestec de gaze, care este inert;

7.

„sudare cu arc în gaz activ” înseamnă un procedeu de sudare cu arc în mediu de gaz, prin care coalescența este produsă prin încălzirea cu un arc a porțiunii dintre un electrod din material de umplutură continuu (consumabil) și suprafața piesei de lucru. Protecția este obținută în întregime dintr-un gaz furnizat din exterior sau dintr-un amestec de gaze, care este activ;

8.

„sudare tungsten în gaz inert” înseamnă un procedeu de sudare cu arc, prin care coalescența este produsă prin încălzirea cu un arc a porțiunii dintre un sigur electrod din tungsten (neconsumabil) și suprafața piesei de lucru. Protecția este obținută dintr-un gaz sau dintr-un amestec de gaze. Presiunea poate sau nu să fie utilizată, iar metalul de umplutură poate sau nu să fie utilizat;

9.

„tăiere cu arc de plasmă” înseamnă un procedeu de tăiere cu arc în care se utilizează un arc comprimat și se îndepărtează metalul topit într-un jet de mare viteză de gaz ionizat (gaz de plasmă) care iese din orificiul de constricție. Tăierea cu arc de plasmă este un procedeu cu electrod negativ-curent continuu;

10.

„gaz de plasmă” (denumit și „gaz de orificiu” sau „gaz de tăiere”) înseamnă un gaz îndreptat în torță pentru a înconjura electrodul, care este ionizat de arc pentru a forma o plasmă și iese din duza torței sub forma jetului de plasmă;

11.

„gaz de protecție” (denumit și „gaz secundar”) înseamnă un gaz care nu trece prin orificiul duzei, ci trece prin spațiul din jurul duzei și formează un scut în jurul arcului electric;

12.

„sudare cu arc sub strat de flux” înseamnă un procedeu de sudare cu arc în care se utilizează unul sau mai multe arcuri care depășesc 600 de amperi între unul sau mai mulți electrozi metalici liberi și suprafața de sudură. Arcul și metalul topit sunt protejate de un strat de flux granular pe piesele de lucru. Nu se aplică presiune, iar procedeul utilizează metalul de umplutură de la electrod și, uneori, dintr-o sursă suplimentară, cum ar fi o tijă de sudură, un flux sau granule metalice;

13.

„sudură cu arc cu serviciu limitat” înseamnă sudarea cu arc și procesele conexe care nu sunt destinate aplicațiilor industriale și profesionale și care:

(a)

utilizează surse publice monofazate de joasă tensiune;

(b)

în cazul în care sunt acționate de un motor, nu depășesc o putere de ieșire de 7,5 kVA;

(c)

nu necesită dispozitive de identificare și stabilizare a arcului, sisteme de răcire cu lichid sau console de gaz pentru exploatare;

14.

„sudură prin rezistență” înseamnă un procedeu termoelectric în care este generată căldură la interfața pieselor care urmează să fie sudate prin trecerea unui curent electric prin piesele respective pentru un interval de timp precis, controlat și sub o presiune controlată. Nu sunt necesare consumabile cum ar fi tije de sudură sau gaze de protecție;

15.

„sudarea bolțurilor” înseamnă un procedeu de sudură în care un bolț metalic sau o parte similară se atașează (manual, în mod automat sau semiautomat) la o piesă de prelucrat care utilizează un arc de electricitate pentru a încălzi ambele părți;

16.

„model echivalent” înseamnă un model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de către același producător sau reprezentant autorizat sau importator sub forma unui alt model cu un identificator de model diferit;

17.

„identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat.

Articolul 3

Cerințe în materie de proiectare ecologică

Cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în anexa II se aplică începând de la datele indicate în anexa respectivă.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV sau sistemul de management prevăzut în anexa V la directiva respectivă.

(2)   În sensul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul conținând documentația tehnică trebuie să includă o copie a informațiilor despre produs furnizate potrivit dispozițiilor din anexa II punctele 2 și 3, precum și rezultatele calculelor stabilite în anexa III la prezentul regulament.

(3)   În cazul în care informațiile din documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute:

(a)

de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este produs de un producător diferit;

(b)

prin calculul pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pe baza unui alt model al aceluiași producător sau al unui producător diferit, sau ambele,

documentația tehnică include detaliile calculului respectiv, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, dacă este cazul, declarația privind identitatea modelelor producătorilor diferiți.

Documentația tehnică trebuie să includă o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare stabilită în anexa IV atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE.

Articolul 6

Eludare și actualizarea software-ului

Producătorul, reprezentantul autorizat sau importatorul nu introduc pe piață produse concepute pentru a putea detecta faptul că sunt supuse unei încercări (de exemplu prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare) și pentru a reacționa în mod specific prin modificarea automată a performanței lor în timpul încercării, cu scopul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii declarați în documentația tehnică de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat sau incluși în oricare dintre documentele furnizate.

Consumul de energie al produsului și oricare dintre ceilalți parametri declarați nu trebuie să se înrăutățească după o actualizare de software sau de firmware atunci când sunt măsurați cu ajutorul aceleiași încercări standard utilizate inițial pentru declarația de conformitate, cu excepția cazului în care utilizatorul final și-a dat consimțământul explicit înainte de actualizarea respectivă. Nu trebuie să se producă loc nicio modificare a performanțelor ca urmare a respingerii actualizării.

O actualizare de software nu trebuie să aibă niciodată ca efect modificarea performanței produsului astfel încât acesta să nu fie conform cu cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile declarației de conformitate.

Articolul 7

Valori de referință

Valorile de referință pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile pe piață la momentul adoptării prezentului regulament sunt stabilite în anexa V.

Articolul 8

Revizuire

Comisia evaluează prezentul regulament având în vedere progresele tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei evaluări, inclusiv, dacă este necesar, un proiect de propunere de revizuire nu mai târziu de din 14 noiembrie 2024.

Această evaluare reexaminează, în special, dacă este adecvată stabilirea unor cerințe specifice de proiectare ecologică în ceea ce privește următoarele:

(a)

limite mai stricte privind randamentul sursei de alimentare și consumul de energie în starea inactivă;

(b)

emisiile în aer asociate utilizării echipamentelor de sudură;

(c)

cerințe suplimentare pentru produse privind utilizarea eficientă a resurselor, în conformitate cu principiile economiei circulare;

(d)

produse care utilizează sudarea cu arc submersat, sudarea cu arc cu serviciu limitat, sudarea prin rezistență și sudarea bolțurilor.

În plus, se evaluează, de asemenea, dacă este adecvată extinderea domeniului de aplicare a prezentului regulament la mașini-unelte profesionale și, în special, se stabilesc cerințe specifice de proiectare ecologică pentru mașini-unelte în ceea ce privește valorile minime de eficiență în stare de neprelucrare, în stare de așteptare și în alte stări cu consum redus de energie.

Articolul 9

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  Comunicare a Comisiei. Planul de lucru privind proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019 [COM(2016) 773 final, Bruxelles, 30.11.2016].

(3)  Mașinile-unelte au făcut inițial obiectul studiului pregătitor, dar au fost excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament din cauza dificultății de a stabili cerințe minime de eficiență pe baza informațiilor disponibile în prezent. Colectarea de date suplimentare, în special cu privire la opțiunile tehnice de reducere a consumului de energie în stare de neprelucrare, cum ar fi modul standby și alte stări cu consum redus de energie, ar putea conduce în viitor la propunerea de măsuri pentru proiectarea ecologică a mașinilor-unelte.

(4)  În conformitate cu definiția din cadrul IEC 60 974-1: Echipament pentru sudare cu arc electric – Partea 1: Surse de curent pentru sudare. Sunt excluse în mod specific din domeniul de aplicare al prezentului regulament echipamentele de sudură și de tăiere cu arc concepute pentru utilizarea cu serviciu limitat de către nespecialiști în conformitate cu IEC 60 974-6: Echipament pentru sudare cu arc electric – Partea 6: Echipamente cu serviciu limitat.

(5)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară [COM(2015) 614 final, Bruxelles, 2.12.2015].

(6)  Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).


ANEXA I

Definiții aplicabile pentru anexe

Se aplică următoarele definiții:

1.

„randamentul sursei de energie” înseamnă raportul, exprimat printr-un procentaj, dintre puterea de ieșire a sudurii în condiții standardizate de sudare și tensiunile standard ale sarcinii de sudare și cel mai mare consum de energie al sursei de alimentare;

2.

„stare inactivă” înseamnă starea de funcționare în care este pornită alimentarea și circuitul de sudare nu este alimentat;

3.

„consum de energie în stare inactivă” înseamnă necesarul de energie, exprimată în wați, în stare inactivă;

4.

„sursă de alimentare” înseamnă un dispozitiv care utilizează curent alternativ (CA) pentru alimentarea uneia sau mai multor ieșiri de curent alternativ sau care transformă curentul alternativ într-una sau mai multe tensiuni de curent continuu de ieșire, în scopul alimentării unui echipament de sudură;

5.

„panou de control” înseamnă o interfață de operare generală, care conține comenzi și indicatori, între utilizator și echipamentul de sudură;

6.

„carcasă de echipament” înseamnă o carcasă destinată protejării produsului de mediu, inclusiv de umiditatea ambiantă și posibilele efecte de șoc;

7.

„baterie” înseamnă un dispozitiv, astfel cum este definit la articolul 3 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în sensul, de asemenea, al termenului de „grup de baterii” sau „baterie industrială sau acumulator industrial” definit în același articol;

8.

„torță de sudură” înseamnă un dispozitiv care furnizează curentul de sudare către electrod, care poate include transferul curentului către un electrod consumabil, în cazul în care acesta este utilizat și care, de asemenea, furnizează gazul de protecție, în cazul în care acesta este utilizat, în zona arcului electric;

9.

„furtun de alimentare cu gaz” înseamnă un furtun de alimentare special conceput pentru furnizarea de gaze de alimentare (cum ar fi acetilena), cu aer comprimat și cu gaze de protecție utilizate în sudură, care este compus, în mod obișnuit, dintr-un tub și un capac de protecție, adesea specific tipului de gaz utilizat și uneori specific condițiilor de funcționare;

10.

„regulator de alimentare cu gaz” înseamnă un dispozitiv care reduce presiunea mai mare a gazelor comprimate furnizate la presiunea inferioară care poate fi utilizată în siguranță în echipamentele de sudură, fiind adesea dotat cu o supapă de contorizare sau cu un debitmetru pentru măsurarea și/sau controlul debitului de gaz;

11.

„alimentator de sârmă de sudură” înseamnă un dispozitiv utilizat pentru alimentarea cu sârmă de sudură sau material de umplutură, care poate fi de tipul împingere, tragere sau o combinație de tipul împingere-tragere;

12.

„ventilator” înseamnă un dispozitiv cu palete rotative, utilizat pentru a menține un flux continuu de gaz, de obicei aer, care trece prin acesta și acționează, de exemplu, ca sistem de răcire intern pentru sursa de alimentare;

13.

„cablu de alimentare cu energie electrică” înseamnă un cablu de alimentare cu energie electrică care îndeplinește cerințele de performanță și siguranță ale standardelor recunoscute la nivel internațional pentru cablurile de sudură;

14.

„reparator profesionist” înseamnă un operator sau o întreprindere care asigură servicii de reparare și de întreținere profesională a echipamentelor de sudură;

15.

„piesă de schimb” înseamnă o piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare dintr-un echipament de sudură.


(1)  Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (JO L 266, 26.9.2006, p. 1).


ANEXA II

Cerințe în materie de proiectare ecologică

1.   Cerințe de eficiență energetică

Începând cu 1 ianuarie 2023, randamentul sursei de alimentare a echipamentelor de sudură nu trebuie să fie sub nivelul valorilor raportate în tabelul 1, iar consumul de energie în stare inactivă nu trebuie să depășească valorile prevăzute în tabelul 1.

Tabelul 1

Randamentul sursei de alimentare și consumul de energie în stare inactivă

 

Randamentul minim al sursei de energie

Consumul maxim de putere în stare inactivă

Echipament de sudură alimentat de surse de alimentare trifazate cu ieșire de curent continuu (CC)

85 %

50 W

Echipament de sudură alimentat de surse de alimentare monofazate cu ieșire de curent continuu (CC)

80 %

50 W

Echipament de sudură alimentat de surse de alimentare monofazate și trifazate cu ieșire de curent alternativ (CA)

80 %

50 W

Conformitatea cu cerințele de proiectare ecologică privind randamentul sursei de energie și consumul de putere în starea inactivă se evaluează, se măsoară și se calculează în conformitate cu metodele prevăzute în anexa III.

2.   Cerințe privind utilizarea eficiență a resurselor

De la 1 ianuarie 2021, echipamentele de sudură trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

Disponibilitatea pieselor de schimb

1.

Producătorii, reprezentanții autorizați ai acestora sau importatorii de echipamente de sudură trebuie să pună la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb, timp de minimum 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul respectiv de echipament de sudură:

(a)

panou de control;

(b)

sursă/surse de alimentare;

(c)

carcasa echipamentului;

(d)

baterie/baterii;

(e)

torță de sudură;

(f)

furtun/furtunuri de alimentare cu gaz;

(g)

regulator/regulatoare de alimentare cu gaz;

(h)

alimentator de sârmă de sudură sau de material de umplutură;

(i)

ventilator/ventilatoare;

(j)

cablu de alimentare cu energie electrică;

(k)

software și firmware, inclusiv software de resetare.

2.

Producătorii trebuie să se asigure că aceste piese de schimb pot fi înlocuite utilizând instrumente disponibile în mod obișnuit și fără a cauza daune permanente echipamentului și părții de schimb.

3.

Lista acestor piese de schimb și procedura de efectuare a comenzilor trebuie puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat în termen de cel târziu doi ani de la introducerea pe piață a primei unități dintr-un model și până la sfârșitul perioadei de disponibilitate a acestor piese de schimb.

(b)

Accesul la informațiile referitoare la reparare și întreținere

După o perioadă de maxim doi ani de la introducerea pe piață a primei unități dintr-un model și până la sfârșitul perioadei menționate la punctul a.1, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să le asigure reparatorilor profesioniști accesul la informațiile privind repararea și întreținerea echipamentului de sudură, în următoarele condiții:

1.

site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat trebuie să indice procesul privind accesul la informații pentru reparatorii profesioniști; pentru a accepta o astfel de solicitare, reprezentanții autorizați sau importatorii pot solicita reparatorului profesionist să demonstreze că:

(i)

reparatorul profesionist dispune de competența tehnică necesară pentru repararea și întreținerea echipamentelor de sudură și respectă reglementările aplicabile reparatorilor de echipamente electrice din statele membre în care își desfășoară activitatea. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, în cazul în care în statele membre în cauză există un astfel de sistem, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul subpunct;

(ii)

reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare pentru răspunderile rezultate din activitatea sa, indiferent dacă acest lucru este impus de statul membru sau nu;

2.

producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să accepte sau să refuze înregistrarea în termen de 5 zile lucrătoare de la data formulării cererii de către reparatorul profesionist.

Odată înregistrat, un reparator profesionist trebuie să aibă acces, în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea accesului, la informațiile privind repararea și întreținerea cerute. Informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent sau pentru un model din aceeași familie, dacă este relevant. Informațiile disponibile privind repararea și întreținerea trebuie să includă:

informații de identificare fără echivoc a echipamentului de sudură;

o schemă de dezmembrare sau o vizualizare detaliată;

lista echipamentelor necesare pentru reparare și încercare;

informații privind componentele și diagnosticarea (cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurătoare);

diagramele de cablare și de conectare;

codurile de eroare și de diagnostic (inclusiv codurile specifice producătorului, dacă este cazul);

înregistrările de date referitoare la incidentele de defectare raportate stocate în echipamentul de sudură (dacă este cazul); precum și

instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevant, inclusiv software de resetare.

Producătorii, reprezentanții autorizați sau importatorii pot percepe comisioane rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea și întreținerea sau pentru primirea de actualizări periodice. Un comision este rezonabil dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile respective.

(c)

Durata maximă de livrare a pieselor de schimb

În perioada menționată la punctul a.1, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să asigure livrarea pieselor de schimb pentru echipamentul de sudură către reparatorii profesioniști în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comenzii.

Această disponibilitate poate fi limitată la reparatorii profesioniști înregistrați în conformitate cu litera (b).

(d)

Informații privind afișajul echipamentului de sudură

În cazul în care este prezent pe un echipament de sudură, ecranul de afișare trebuie să furnizeze o indicație clară privind utilizarea sârmei de sudură sau a materialului de umplutură în grame pe minut sau în unități de măsură standardizate echivalente.

(e)

Cerințe privind dezmembrarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării

Producătorii trebuie să se asigure că echipamentele de sudură sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa VII la Directiva 2012/19/UE să poată fi îndepărtate cu ajutorul unor unelte disponibile în mod obișnuit.

Producătorii trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute la articolul 15 punctul 1 din Directiva 2012/19/UE.

3.   Cerințe privind informarea

De la 1 ianuarie 2021, producătorii, reprezentanții autorizați ai acestora sau importatorii trebuie să se asigure că următoarele informații sunt disponibile în manualele cu instrucțiuni pentru instalatori și utilizatorii finali, și timp de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a unui echipament de sudură, pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor:

(a)

tipul produsului;

(b)

denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată și adresa înregistrată la care poate fi contactat producătorul;

(c)

identificatorul de model de produs;

(d)

randamentul sursei de energie (în %);

(e)

consumul de putere în starea inactivă (în W);

(f)

o listă a modelelor echivalente;

(g)

informații relevante privind reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață;

(h)

o listă a materiilor prime critice prezente în cantități indicative mai mari de 1 gram la nivel de componentă, dacă este cazul, precum și o indicație a componentei (componentelor) în care sunt prezente aceste materii prime critice;

(i)

utilizarea indicativă a gazelor de protecție pentru programele și graficele de sudură reprezentative;

(j)

utilizarea preconizată a sârmei de sudură sau a materialului de umplutură al produsului pentru graficele și programele de sudură reprezentative.

Următoarele informații trebuie să figureze pe plăcuța de identificare a echipamentului de sudură:

(a)

anul de fabricație.


ANEXA III

Metode de măsurare și calcule

Pentru măsurătorile și calculele efectuate în scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele aplicabile din prezentul regulament, se utilizează standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de stadiul actual al tehnologiei general recunoscut și ale căror rezultate sunt considerate a avea un grad de incertitudine scăzut.


ANEXA IV

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare prin orice mijloace.

„În cazul în care un model a fost conceput pentru a putea detecta faptul că este testat (de exemplu prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare) și pentru a reacționa în mod specific prin modificarea automată a performanței sale în timpul încercării, cu scopul de a îmbunătăți nivelul oricăror parametri specificați în prezentul regulament sau incluși în documentația tehnică sau în oricare dintre documentele furnizate, modelul respectiv și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme.”

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din modelul respectiv.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în conformitate cu punctul 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în conformitate cu litera (g) de la punctul menționat; precum și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciuna dintre informațiile obligatorii despre produs publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conține valori care sunt mai avantajoase pentru producător, importator sau reprezentantul autorizat decât valorile declarate; precum și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre verifică unitatea din modelul respectiv, ele constată că producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat a instituit un sistem care respectă cerințele de la alineatul (2) articolul 6; precum și

(d)

atunci când autoritățile statelor membre verifică unitatea din modelul respectiv, aceasta respectă cerința de la alineatul (3) al articolului 6, cerințele privind utilizarea eficientă a resurselor de la punctul 2 din anexa II și cerințele privind informațiile de la punctul 3 din anexa II; precum și

(e)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea care reprezintă modelul, valorile determinate (valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum sunt precizate în tabelul 2.

3.

Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 2 litera (a), (b), (c) sau (d), modelul și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 litera (e), autoritățile statelor membre selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau mai multe modele echivalente.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective indicate în tabelul 2.

6.

Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Imediat după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 sau 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 2 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 2 nu se aplică alte toleranțe de verificare, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 2:

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Randamentul sursei de alimentare (%)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Consumul de putere în starea inactivă (W)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.


(*1)  În cazul celor trei unități suplimentare supuse încercării în conformitate cu punctul 4, valoarea obținută înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități suplimentare.


ANEXA V

Valori de referință

Se identifică valorile de referință specificate mai jos, în sensul părții 3 punctul 2 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.

Cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru care au fost luate în considerare aspectele de mediu semnificative și cuantificabile, este indicată mai jos.

Tabelul 3:

Valori de referință pentru randamentul sursei de alimentare și consumul de energie în stare inactivă

Tip de produs

Randamentul sursei de alimentare

Consumul maxim de putere în stare inactivă

Echipament de sudură alimentat de surse de alimentare trifazate cu ieșire de curent continuu (CC)

92 %

10 W

Echipament de sudură alimentat de surse de alimentare monofazate cu ieșire de curent continuu (CC)

90 %

10 W

Echipament de sudură alimentat de surse de alimentare monofazate și trifazate cu ieșire de curent alternativ (CA)

83 %

10 W


Top