EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0848

Decizia (UE) 2019/848 a Consiliului din 17 mai 2019 privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

ST/6781/2019/INIT

OJ L 139, 27.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj

Related international agreement

27.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/1


DECIZIA (UE) 2019/848 A CONSILIULUI

din 17 mai 2019

privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 19 noiembrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri, în numele Uniunii, în vederea încheierii unui nou acord internațional privind uleiul de măsline și măslinele de masă.

(2)

Textul Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (denumit în continuare „acordul”) a fost adoptat la 9 octombrie 2015 de reprezentanții a 24 de state membre ale Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și a două organizații interguvernamentale, în cadrul Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru negocierea unui acord destinat să înlocuiască Acordul internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă.

(3)

În conformitate cu Decizia (UE) 2016/1892 a Consiliului (1), acordul a fost semnat, în numele Uniunii, la 28 noiembrie 2016, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)

Acordul a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 ianuarie 2017, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din respectivul acord.

(5)

Consiliul membrilor este organul de decizie al Consiliului Oleicol Internațional și exercită toate competențele și toate funcțiile necesare pentru realizarea obiectivelor acordului. Comisia ar trebui să fie autorizată să reprezinte Uniunea în Consiliul membrilor.

(6)

În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din acord, Consiliul membrilor poate modifica denumirile și definițiile uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă prezentate în anexele B și C la acord, modificând astfel acordul.

(7)

Pentru a se facilita adoptarea acestor modificări ale acordului de către Consiliul membrilor și pentru a se evita situația în care nu există o poziție a Uniunii, Comisia ar trebui să fie autorizată să aprobe aceste modificări propuse în numele Uniunii, cu respectarea anumitor condiții materiale și procedurale.

(8)

Pentru a beneficia de expertiza statelor membre și pentru a se asigura că respectă condițiile stabilite în prezenta decizie atunci când aprobă modificările propuse aduse anexelor B și C la acord, Comisia ar trebui să transmită respectivele modificări propuse cu suficient timp înainte grupului de lucru relevant al Consiliului.

(9)

Conformitatea modificărilor propuse transmise Consiliului de către Comisie ar trebui să fie evaluată de Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre (Coreper). Comisia ar trebui să aprobe respectivele modificări propuse cu excepția cazului în care un anumit număr de state membre care formează o minoritate de blocare în Consiliu în conformitate cu la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) se opun modificărilor respective în Coreper.

(10)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 28 alineatul (4) din acord (3).

Articolul 3

Comisia reprezintă Uniunea în cadrul Consiliului membrilor.

Articolul 4

Atunci când Consiliului membrilor i se cere să adopte modificări ale denumirilor și ale definițiilor uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă prezentate în anexele B și C la acord, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din acord, Comisia este autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările propuse, cu respectarea următoarelor condiții:

1.

Comisia se asigură că aprobarea acordată în numele Uniunii:

este în interesul Uniunii;

servește obiectivelor urmărite de Uniune în cadrul politicii sale comerciale;

ține seama de interesele producătorilor, comercianților și consumatorilor din Uniune;

nu contravine dreptului Uniunii sau dreptului internațional și, în special, nu contravine Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), fără a se aduce atingere competenței Comisiei de a adopta acte delegate de modificare a normelor Uniunii, în conformitate cu modificările acordului adoptate de Consiliul membrilor, în special în ceea ce privește standardele de comercializare din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă, astfel cum se menționează la articolul 75 din regulamentul respectiv;

după caz, sprijină sporirea calității produselor oleicole, prin îmbunătățirea detectării practicilor frauduloase și înșelătoare și a cazurilor de contrafacere;

după caz, ține mai bine seama de diversitatea produselor oleicole autentice;

după caz, vizează apropierea standardelor internaționale referitoare la caracteristicile fizico-chimice și organoleptice ale uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă;

după caz, evită crearea de obstacole în calea inovării; și

după caz, facilitează comerțul cu produse oleicole.

2.

Înainte de a aproba, în numele Uniunii, aceste modificări propuse, Comisia le supune atenției grupului de lucru relevant al Consiliului, prin intermediul unui document pregătitor scris, cu suficient timp înainte și cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de reuniunea în cadrul căreia Consiliului membrilor este invitat să adopte respectivele modificări propuse.

Conformitatea modificărilor propuse cu criteriile stabilite la alineatul (1) de la prezentul articol se evaluează de către Coreper.

Comisia aprobă în numele Uniunii modificările propuse cu excepția cazului în care un anumit număr de state membre care formează o minoritate de blocare în Consiliu în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din TUE se opun modificărilor respective. Dacă există o astfel de minoritate de blocare, Comisia respinge amendamentele propuse în numele Uniunii.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 mai 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decizia (UE) 2016/1892 a Consiliului din 10 octombrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (JO L 293, 28.10.2016, p. 2).

(2)  Textul acordului a fost publicat în JO L 293, 28.10.2016, p. 4, împreună cu decizia privind semnarea acestuia.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).


Top