EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0128

Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului

PE/64/2018/REV/1

OJ L 30, 31.1.2019, p. 90–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/128/oj

31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 30/90


REGULAMENTUL (UE) 2019/128 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 ianuarie 2019

de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 166 alineatul (4) și articolul 165 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) a fost înființat prin Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului (3) pentru a asista Comisia în încurajarea, la nivelul Uniunii, a promovării și a dezvoltării formării profesionale și formării la locul de muncă.

(2)

De la înființarea sa în 1975, Cedefop a jucat un rol important în sprijinirea dezvoltării unei politici comune în domeniul educației și formării profesionale. În același timp, conceptul și importanța formării profesionale s-au dezvoltat sub influența schimbărilor constante ale piețelor forței de muncă, a evoluțiilor tehnologice, în special în domeniul digital, și a creșterii mobilității forței de muncă. Acești factori cresc dificultatea asigurării unei mai bune corelări între competențe și calificări și cererea în evoluție constantă. Politicile de formare profesională au evoluat în consecință și includ o varietate de instrumente și inițiative, inclusiv cele legate de competențe și calificări, și validarea învățării, care depășesc în mod necesar granițele tradiționale ale educației și formării profesionale. Caracterul activităților Cedefop ar trebui prin urmare să fie definit în mod clar, astfel încât să reflecte mai bine activitățile sale curente, care depășesc educația și formarea profesională și includ activități privind competențele și calificările, iar terminologia folosită pentru a descrie obiectivele și sarcinile Cedefop ar trebui să fie adaptată pentru a reflecta respectivele evoluții.

(3)

Raportul de evaluare al Cedefop din 2013 a concluzionat că Regulamentul (CEE) nr. 337/75 ar trebui să fie modificat pentru a include activitățile Cedefop referitoare la competențe ca una dintre atribuțiile acestuia și pentru a integra mai clar activitatea sa cu privire la raportarea politică și la instrumentele și inițiativele europene comune.

(4)

Sprijinirea punerii în aplicare a unei politici în domeniul educației și formării profesionale va necesita plasarea accentului pe interfața dintre educație și formare și domeniul muncii, pentru a asigura faptul că aptitudinile, cunoștințele și competențele dobândite susțin învățarea de-a lungul vieții, integrarea și capacitatea de inserție profesională pe piețele forței de muncă aflate în continuă schimbare și sunt relevante pentru nevoile cetățenilor și ale societății.

(5)

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 a fost modificat de mai multe ori. Întrucât urmează să fie efectuate alte modificări, regulamentul respectiv ar trebui să fie abrogat și înlocuit din motive de claritate.

(6)

Normele care reglementează Cedefop ar trebui să fie stabilite, în măsura în care este posibil și ținând seama de caracterul său tripartit, în conformitate cu principiile Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012.

(7)

Întrucât cele trei agenții tripartite, și anume Cedefop, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între ele. De asemenea, este necesară o cooperare strânsă cu Fundația Europeană de Formare (ETF). Prin urmare, în activitatea sa, Cedefop ar trebui să completeze activitatea ETF, a Eurofound și a EU-OSHA atunci când au domenii similare de interes, recurgând totodată cu predilecție la instrumente care funcționează bine, cum ar fi memorandumurile de înțelegere. Cedefop ar trebui să exploateze modalitățile de a spori eficiența și sinergiile și ar trebui să evite suprapunerea activităților sale cu cele ale ETF, Eurofound și EU-OSHA, precum și cu cele ale Comisiei. În plus, dacă este cazul, Cedefop ar trebui să urmărească să coopereze eficient cu capacitățile de cercetare interne ale instituțiilor Uniunii și ale organismelor specializate externe.

(8)

În cursul evaluării Cedefop, Comisia ar trebui să se consulte cu principalele părți interesate, inclusiv cu membrii consiliului de administrație și cu membrii Parlamentului European.

(9)

Caracterul tripartit al Cedefop, al Eurofound și al EU-OSHA exprimă foarte bine abordarea cuprinzătoare, bazată pe dialogul social dintre partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, dialog extrem de important pentru a găsi în comun soluții sociale și economice sustenabile.

(10)

Pentru a raționaliza procesul decizional al Cedefop și a contribui la creșterea eficienței și a eficacității, ar trebui să se introducă o structură de guvernanță pe două niveluri. În acest scop, statele membre, organizațiile patronale și sindicale naționale și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație învestit cu competențele necesare, inclusiv cu competența de a adopta bugetul și de a aproba documentul de programare. În documentul de programare, care conține programul multianual de activitate al Cedefop și programul său anual de activitate, consiliul de administrație ar trebui să stabilească prioritățile strategice ale activităților Cedefop. În plus, normele adoptate de consiliul de administrație pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ar trebui să conțină măsuri pentru detectarea riscurilor potențiale într-un stadiu timpuriu.

(11)

Pentru buna funcționare a Cedefop, statele membre, organizațiile patronale și sindicale europene și Comisia ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de administrație au cunoștințe adecvate în domeniul educației și formării profesionale, al competențelor și al calificărilor, astfel încât să poată lua decizii strategice și să supravegheze activitățile Cedefop.

(12)

Ar trebui să se instituie un comitet executiv care să aibă sarcina de a pregăti în mod corespunzător reuniunile consiliului de administrație și de a sprijini procesul decizional și procesul de monitorizare ale acestuia. Ca parte a sprijinului acordat consiliului de administrație, ar trebui să fie posibil, dacă este necesar, din motive de urgență, ca respectivul comitet executiv să ia anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație. Consiliul de administrație ar trebui să adopte regulamentul de procedură al comitetului executiv.

(13)

Directorul executiv ar trebui să răspundă de gestionarea generală a Cedefop în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de administrație, inclusiv de administrarea curentă, precum și de gestiunea financiară și de gestionarea resurselor umane. Directorul executiv ar trebui să exercite competențele care îi sunt încredințate. Ar trebui ca aceste competențe să poată fi suspendate în împrejurări excepționale, cum ar fi conflictele de interese sau o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii Europene (Statutul funcționarilor).

(14)

Principiul egalității reprezintă un principiu fundamental al dreptului Uniunii. Acesta prevede că egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. Toate părțile ar trebui să urmărească realizarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și a bărbaților în cadrul consiliului de administrație și al comitetului executiv. Acest obiectiv ar trebui să fie urmărit și de consiliul de administrație în cazul președintelui și al vicepreședinților săi, în ansamblul lor, precum și de grupurile care reprezintă guvernele, organizațiile patronale și sindicale în cadrul consiliului de administrație în cazul desemnării supleanților care să participe la reuniunile comitetului executiv.

(15)

Cedefop are un birou de legătură la Bruxelles. Ar trebui menținută posibilitatea de funcționare a respectivului birou.

(16)

Dispozițiile financiare și dispozițiile privind programarea și raportarea referitoare la Cedefop ar trebui să fie actualizate. Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei (4) prevede că Cedefop urmează să efectueze evaluări ex ante și evaluări ex post ale acelor programe și activități care implică cheltuieli semnificative. Cedefop ar trebui să ia în considerare aceste evaluări în programarea sa multianuală și în cea anuală.

(17)

Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele și atribuțiile în conformitate cu prezentul regulament, Cedefop ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice Cedefop în ceea ce privește contribuția Uniunii și orice altă eventuală subvenție de la bugetul general al Uniunii. Conturile Cedefop ar trebui să fie auditate de Curtea de Conturi.

(18)

Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Cedefop ar trebui să fie asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). Cedefop ar trebui să colaboreze cu Centrul de Traduceri pentru a stabili indicatori privind calitatea, punctualitatea și confidențialitatea, pentru a identifica clar nevoile și prioritățile Cedefop și pentru a crea proceduri transparente și obiective pentru procesul de traducere.

(19)

Dispozițiile privind personalul Cedefop ar trebui să fie în concordanță cu Statutul funcționarilor și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii (Regimul aplicabil celorlalți agenți), stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (5).

(20)

Cedefop ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura manipularea și prelucrarea sigură a informațiilor confidențiale. În cazul în care este necesar, Cedefop ar trebui să adopte norme de securitate echivalente cu cele prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (6) și (UE, Euratom) 2015/444 (7) ale Comisiei.

(21)

Este necesar să se prevadă dispoziții bugetare tranzitorii și dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație și personalul, pentru a asigura continuitatea activităților Cedefop până la punerea în aplicare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECTIVE ȘI ATRIBUȚII

Articolul 1

Înființare și obiective

(1)   Se înființează Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), ca agenție a Uniunii.

(2)   Obiectivul Cedefop este de a sprijini promovarea, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii în domeniul educației și formării profesionale, precum și al competențelor și calificărilor în colaborare cu Comisia, cu statele membre și cu partenerii sociali.

În acest scop, Cedefop îmbunătățește și difuzează cunoștințele, furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor, inclusiv concluzii bazate pe cercetare, și facilitează schimbul de cunoștințe între actorii de la nivelul Uniunii și la nivel național.

Articolul 2

Atribuții

(1)   Cedefop are următoarele atribuții în ceea ce privește domeniile de politică menționate la articolul 1 alineatul (2), respectând pe deplin responsabilitățile statelor membre:

(a)

analizează tendințele în politicile și sistemele din domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor și furnizează analize comparative ale acestora între țări;

(b)

analizează tendințele pieței forței de muncă în raport cu competențele și calificările și cu educația și formarea profesională;

(c)

analizează și contribuie la evoluțiile legate de proiectarea și acordarea calificărilor, organizarea acestora în cadre de calificări, precum și funcția lor pe piața forței de muncă, în raport cu educația și formarea profesională, în vederea consolidării transparenței și a recunoașterii acestora;

(d)

analizează și contribuie la evoluțiile în domeniul validării învățării non-formale și informale;

(e)

desfășoară sau comandă studii și efectuează cercetări cu privire la evoluțiile socioeconomice relevante și la aspectele de politică conexe;

(f)

pune la dispoziție forumuri pentru schimbul de experiență și de informații între guverne, parteneri sociali și alte părți interesate de la nivel național;

(g)

contribuie, inclusiv prin informații și analize bazate pe fapte concrete, la punerea în aplicare a reformelor și politicilor la nivel național;

(h)

difuzează informații pentru a contribui la politici și pentru a crește gradul de conștientizare și de înțelegere a potențialului educației și formării profesionale în promovarea și susținerea capacității de inserție profesională a persoanelor, a productivității și a învățării de-a lungul vieții;

(i)

gestionează instrumente, seturi de date și servicii pentru educația și formarea profesională, competențe, ocupații și calificări și le pune la dispoziția cetățenilor, a întreprinderilor, a factorilor de decizie politică, a partenerilor sociali și a altor părți interesate;

(j)

stabilește, în conformitate cu articolul 29, o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale privind aspectele pentru care este competent Cedefop;

(2)   În cazul în care sunt necesare noi studii și înainte de a lua decizii de politică, instituțiile Uniunii iau în considerare expertiza Cedefop și toate studiile pe care acesta le-a desfășurat sau le poate desfășura în domeniul respectiv, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(3)   În cadrul activităților sale, Cedefop ia în considerare legăturile care există între educația și formarea profesională și celelalte sectoare ale educației și formării.

(4)   Cedefop poate încheia acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele.

(5)   În îndeplinirea atribuțiilor sale, Cedefop menține un dialog strâns în special cu organismele specializate din domeniul politicilor privind educația și formarea profesională și competențele și calificările, publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice, cu instituțiile de învățământ, cu organizațiile patronale și sindicale și cu organisme naționale tripartite, atunci când există. Fără a aduce atingere obiectivelor și scopurilor sale, Cedefop cooperează cu alte agenții ale Uniunii, în special cu ETF, Eurofound și EU-OSHA, pentru a promova sinergiile și complementaritatea cu activitățile acestora, evitând totodată orice dublare a eforturilor.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CEDEFOP

Articolul 3

Structura administrativă și de conducere

Structura administrativă și de conducere a Cedefop cuprinde:

(a)

un consiliu de administrație;

(b)

un comitet executiv;

(c)

un director executiv.

SECȚIUNEA 1

Consiliul de administrație

Articolul 4

Componența consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație este format din:

(a)

un membru, care reprezintă guvernul, din fiecare stat membru;

(b)

un membru, care reprezintă organizațiile patronale, din fiecare stat membru;

(c)

un membru, care reprezintă organizațiile sindicale, din fiecare stat membru;

(d)

trei membri care reprezintă Comisia;

(e)

un expert independent numit de Parlamentul European.

Fiecare dintre membrii menționați la literele (a)-(d) are drept de vot.

Consiliul numește membrii menționați la literele (a), (b) și (c) dintre candidații desemnați de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene.

Comisia numește membrii menționați la litera (d).

Comisia competentă a Parlamentului European numește expertul menționat la litera (e).

(2)   Fiecare membru al consiliului de administrație are un supleant. Supleantul reprezintă membrul în absența acestuia. Supleantul este numit în conformitate cu alineatul (1).

(3)   Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt desemnați și numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor, ținând seama de competențele lor relevante, cum ar fi competențele manageriale, administrative și bugetare, și de expertiza lor în domeniul atribuțiilor de bază ale Cedefop, astfel încât să exercite un rol de supraveghere eficace. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității consiliului. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților în consiliul de administrație.

(4)   Fiecare membru și fiecare supleant semnează o declarație scrisă în momentul preluării funcției în care declară că nu se află într-o situație de conflict de interese. Fiecare membru și fiecare supleant își actualizează declarația în cazul unei modificări a circumstanțelor în ceea ce privește orice conflict de interese. Cedefop publică declarațiile de interese și actualizările acestora pe site-ul său web.

(5)   Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului sau în cazul demisiei lor, membrii și supleanții rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

(6)   În cadrul consiliului de administrație, reprezentanții guvernelor, ai organizațiilor patronale și ai organizațiilor sindicale formează fiecare câte un grup. Fiecare grup desemnează un coordonator, pentru a mări eficiența deliberărilor în cadrul grupului și între grupuri. Coordonatorii grupurilor angajatorilor și angajaților sunt reprezentanți ai organizațiilor respective la nivel european și pot fi desemnați dintre membrii numiți ai consiliului de administrație. Coordonatorii care nu sunt membri numiți ai consiliului de administrație în conformitate cu alineatul (1) participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

Articolul 5

Atribuțiile consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație:

(a)

oferă orientările strategice pentru activitățile Cedefop;

(b)

adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul de programare al Cedefop, care conține programul multianual de activitate al Cedefop și programul său anual de activitate pentru anul următor;

(c)

adoptă, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot, bugetul anual al Cedefop și exercită alte funcții în privința bugetului respectiv în conformitate cu capitolul III;

(d)

adoptă un raport anual de activitate consolidat, împreună cu o evaluare privind activitățile Cedefop, transmite documentele respective, până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și face public raportul anual de activitate consolidat;

(e)

adoptă normele financiare aplicabile Cedefop în conformitate cu articolul 16;

(f)

adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(g)

adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Cedefop, astfel cum se prevede la articolul 19;

(h)

adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, pe baza unei analize a nevoilor și le reflectă în documentul de programare al Cedefop;

(i)

adoptă regulamentul său de procedură;

(j)

în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul Cedefop, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”);

(k)

adoptă norme de punere în aplicare corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(l)

numește directorul executiv și, după caz, îi prelungește mandatul sau îl demite din funcție, în conformitate cu articolul 18;

(m)

numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și care este complet independent în îndeplinirea îndatoririlor sale;

(n)

adoptă regulamentul de procedură al comitetului executiv;

(o)

monitorizează luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și din evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(p)

autorizează stabilirea unor acorduri de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 29.

(2)   Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri sunt delegate directorului executiv și în care sunt stabilite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.

În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, consiliul de administrație poate să suspende temporar delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și delegarea competențelor subdelegate de către directorul executiv. În astfel de cazuri, consiliul de administrație deleagă competențele respective, pe o perioadă limitată, unuia dintre reprezentanții Comisiei pe care îl desemnează sau unui alt membru al personalului decât directorul executiv.

Articolul 6

Programare multianuală și anuală

(1)   În fiecare an, directorul executiv elaborează, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) litera (e) din prezentul regulament, un proiect de document de programare care conține programarea multianuală și un program anual de activitate, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.

(2)   Directorul executiv prezintă proiectul de document de programare menționat la alineatul (1) consiliului de administrație. După aprobarea de către consiliul de administrație, proiectul de document de programare este transmis Comisiei, Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Directorul executiv transmite orice versiuni actualizate ale documentului respectiv în conformitate cu aceeași procedură. Consiliul de administrație adoptă documentul de programare ținând seama de avizul Comisiei.

Documentul de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, dacă este necesar, se ajustează în consecință.

(3)   Programul multianual de activitate stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță, evitând suprapunerile în materie de programare cu alte agenții. De asemenea, acesta stabilește programarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și personalul. El include o strategie privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 29, acțiunile legate de această strategie, precum și o specificare a resurselor asociate.

(4)   Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (3) și include:

(a)

obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță;

(b)

o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, inclusiv măsurile planificate care urmăresc creșterea eficienței;

(c)

informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități;

(d)

eventuale acțiuni pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în conformitate cu articolul 29.

Acesta indică în mod clar acțiunile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

(5)   Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat în cazul în care Cedefop îi este încredințată o nouă activitate. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă în conformitate cu aceeași procedură ca programul anual de activitate inițial.

(6)   Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz și abordează în special rezultatul evaluării menționate la articolul 27.

Încredințarea către Cedefop a unei noi activități pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la articolul 2 este luată în considerare la programarea sa financiară și la programarea resurselor acesteia, fără a aduce atingere competențelor Parlamentului European și ale Consiliului („autoritatea bugetară”).

Articolul 7

Președintele Consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează:

(a)

unul dintre membrii care reprezintă guvernele statelor membre;

(b)

unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale;

(c)

unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale; și

(d)

unul dintre membrii care reprezintă Comisia.

Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot ai consiliului de administrație.

(2)   Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de un an. Mandatul acestora poate fi reînnoit. Dacă pe durata mandatului încetează calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

Articolul 8

Reuniunile consiliului de administrație

(1)   Președintele convoacă reuniunile consiliului de administrație.

(2)   Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot.

(3)   Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară o dată pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi.

(4)   Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi de interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator. Reprezentanții țărilor care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE) pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori în cazul în care Acordul privind SEE prevede participarea acestora la activitățile Cedefop.

(5)   Cedefop asigură secretariatul Consiliului de administrație.

Articolul 9

Regulile de vot ale consiliului de administrație

(1)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) literele (b) și (c), articolului 7 alineatul (1) al doilea paragraf și articolului 18 alineatul (7), consiliul de administrație adoptă deciziile cu o majoritate a membrilor cu drept de vot.

(2)   Fiecare membru cu drept de vot dispune de un vot. În absența unui membru cu drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de către supleantul său.

(3)   Președintele ia parte la vot.

(4)   Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot.

(5)   Regulamentul de procedură al consiliului de administrație stabilește în mod detaliat modalitățile de vot, în special condițiile în care un membru poate reprezenta un alt membru.

SECȚIUNEA 2

Comitetul executiv

Articolul 10

Comitetul executiv

(1)   Consiliul de administrație este asistat de un comitet executiv.

(2)   Comitetul executiv:

(a)

pregătește deciziile care urmează să fie adoptate de consiliul de administrație;

(b)

monitorizează, împreună cu consiliul de administrație, luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și din evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de OLAF;

(c)

fără a aduce atingere responsabilităților directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11, îi acordă acestuia, dacă este necesar, consiliere în punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație, pentru a consolida supravegherea gestionării administrative și bugetare.

(3)   Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, în conformitate cu condițiile menționate la articolul 5 alineatul (2), precum și privind chestiuni bugetare.

(4)   Comitetul executiv este alcătuit din președintele Consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (6) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (6) poate desemna până la doi supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența unui membru numit de grupul respectiv. Președintele Consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, fără drept de vot.

(5)   Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul unui membru al comitetului executiv se încheie la data la care încetează mandatul său de membru al consiliului de administrație.

(6)   Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui sau la cererea membrilor comitetului. După fiecare reuniune, coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (6) depun toate eforturile pentru a-i informa pe membrii grupului lor cu privire la conținutul discuției, în timp util și în mod transparent.

SECȚIUNEA 3

Directorul executiv

Articolul 11

Responsabilitățile directorului executiv

(1)   Directorul executiv este responsabil de managementul Cedefop, în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de administrație, și răspunde în fața consiliului de administrație.

(2)   Fără a aduce atingere competențelor Comisiei, ale consiliului de administrație și ale comitetului executiv, directorul executiv își exercită atribuțiile în mod independent și nu solicită, nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern sau de la orice alt organism.

(3)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport referitor la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

(4)   Directorul executiv este reprezentantul legal al Cedefop.

(5)   Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor acordate Cedefop în temeiul prezentului regulament. În special, directorul executiv este responsabil pentru:

(a)

administrarea curentă a Cedefop, inclusiv exercitarea competențelor care îi sunt încredințate în legătură cu chestiunile legate de personal, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2);

(b)

punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

(c)

în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane;

(d)

ținând seama de necesitățile legate de activitățile Cedefop și de buna gestiune bugetară, luarea deciziilor cu privire la structurile interne ale Cedefop, inclusiv, dacă este necesar, funcțiile adjuncților care pot asigura gestionarea curentă a Cedefop;

(e)

elaborarea documentului de programare și prezentarea acestuia consiliului de administrație, după consultarea Comisiei;

(f)

punerea în aplicare a documentului de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;

(g)

elaborarea raportului anual consolidat privind activitățile Cedefop și prezentarea acestuia Consiliului de administrație, spre evaluare și adoptare;

(h)

instituirea unui sistem eficace de monitorizare care să permită realizarea evaluărilor periodice menționate la articolul 27 și a unui sistem de raportare care să sintetizeze rezultatele evaluărilor respective;

(i)

elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile Cedefop;

(j)

întocmirea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Cedefop, ca parte a documentului de programare al Cedefop; și execuția bugetului Cedefop;

(k)

elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv;

(l)

asigurarea echilibrului de gen în cadrul Cedefop;

(m)

protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, de natură administrativă și financiară;

(n)

elaborarea unei strategii antifraudă a Cedefop și prezentarea acesteia consiliului de administrație, spre aprobare;

(o)

după caz, cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea.

(6)   De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Cedefop într-un mod eficient și eficace, este necesar să se înființeze un birou de legătură la Bruxelles pentru consolidarea cooperării Cedefop cu instituțiile relevante ale Uniunii. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul activităților care urmează să fie efectuate de biroul de legătură respectiv, astfel încât să se evite costurile inutile și orice dublare a funcțiilor administrative ale Cedefop.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 12

Bugetul

(1)   Se elaborează și se înscriu în bugetul Cedefop estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor Cedefop pentru fiecare exercițiu financiar. Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic.

(2)   Bugetul Cedefop trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.

(3)   Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile Cedefop cuprind:

(a)

o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii;

(b)

orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre;

(c)

taxele pentru publicații și orice serviciu furnizat de Cedefop;

(d)

orice contribuție din partea țărilor terțe care participă la activitatea Cedefop, astfel cum se prevede la articolul 29.

(4)   Cheltuielile Cedefop includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare.

Articolul 13

Întocmirea bugetului

(1)   În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect estimativ provizoriu al veniturilor și cheltuielilor Cedefop pentru exercițiul financiar următor, care conține planul de personal, și îl transmite consiliului de administrație.

Proiectul estimativ provizoriu se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

(2)   Pe baza proiectului estimativ provizoriu, consiliul de administrație adoptă un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor Cedefop pentru exercițiul financiar următor și îl transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(3)   Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Proiectul de buget estimativ este, de asemenea, pus la dispoziția Cedefop.

(4)   Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru planul de personal și valoarea contribuției care urmează să fie suportată din bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolele 313 și 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(5)   Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția de la bugetul general al Uniunii acordată Cedefop.

(6)   Autoritatea bugetară adoptă planul de personal al Cedefop.

(7)   Bugetul Cedefop este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și dacă este necesar, se ajustează în consecință. Orice modificare a bugetului Cedefop, inclusiv a planului de personal, se adoptă în conformitate cu aceeași procedură.

(8)   Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra bugetului Cedefop, se aplică Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.

Articolul 14

Execuția bugetului

(1)   Directorul executiv execută bugetul Cedefop.

(2)   În fiecare an, directorul executiv transmite autorității bugetare toate informațiile relevante pentru concluziile procedurilor de evaluare.

Articolul 15

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune

(1)   Contabilul Cedefop trimite conturile provizorii pentru exercițiul financiar (anul N) contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data de 1 martie a următorului exercițiu financiar (anul N + 1).

(2)   Cedefop transmite un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1.

(3)   Contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale Cedefop pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei, până la data de 31 martie a anului N + 1.

(4)   După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Cedefop pentru anul N, în temeiul articolului 246 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, contabilul întocmește conturile finale ale Cedefop pentru anul respectiv. Directorul executiv le prezintă consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Cedefop pentru anul N.

(6)   Contabilul Cedefop transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale pentru anul N, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie a anului N + 1.

(7)   Conturile finale pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N + 1.

(8)   Directorul executiv trimite Curții de Conturi, până la data de 30 septembrie a anului N + 1, un răspuns la observațiile cuprinse în raportul anual al acesteia. Directorul executiv trimite, de asemenea, răspunsul respectiv consiliului de administrație.

(9)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru a facilita aplicarea procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 109 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.

(10)   La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului executiv, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N.

Articolul 16

Norme financiare

Normele financiare aplicabile Cedefop se adoptă de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu fac derogare de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este necesară în mod specific pentru funcționarea Cedefop și Comisia și-a dat acordul prealabil.

CAPITOLUL IV

PERSONALUL

Articolul 17

Dispoziții generale

(1)   Personalului Cedefop i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți.

(2)   Consiliul de administrație adoptă normele de punere în aplicare corespunzătoare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor.

Articolul 18

Directorul executiv

(1)   Directorul executiv este un membru al personalului și este angajat ca agent temporar al Cedefop în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

(2)   Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

Candidatul selectat este invitat să facă o declarație în fața Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii Parlamentului. Schimbul de opinii nu întârzie în mod nejustificat numirea.

La încheierea contractului cu directorul executiv, Cedefop este reprezentată de președintele Consiliului de administrație.

(3)   Mandatul directorului executiv este de cinci ani. Înainte de sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale Cedefop.

(4)   Consiliul de administrație, luând în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

(5)   Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul perioadei cumulate.

(6)   Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație. În decizia sa, consiliul de administrație ține seama de evaluarea performanțelor directorului executiv, realizată de către Comisie, astfel cum se menționează la alineatul (3).

(7)   Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot.

Articolul 19

Experți naționali detașați și alți membri ai personalului

(1)   Cedefop poate face apel la experți naționali detașați sau la alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Cedefop.

(2)   Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la Cedefop.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 20

Statutul juridic

(1)   Cedefop este o agenție a Uniunii. Cedefop are personalitate juridică.

(2)   În fiecare dintre statele membre, Cedefop beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul dreptului intern. Ea poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în instanță.

(3)   Sediul Cedefop este la Salonic.

(4)   Cedefop poate înființa un birou de legătură la Bruxelles pentru a-și consolida cooperarea cu instituțiile relevante ale Uniunii, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

Articolul 21

Privilegii și imunități

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică Cedefop și personalului său.

Articolul 22

Regim lingvistic

(1)   Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1 al Consiliului (9) se aplică Cedefop.

(2)   Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Cedefop sunt asigurate de Centrul de Traduceri.

Articolul 23

Transparență și protecția datelor

(1)   Cedefop își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (10) se aplică documentelor deținute de Cedefop.

(3)   În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(4)   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Cedefop este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (11). În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație stabilește măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 de către Cedefop, inclusiv cele referitoare la numirea unui responsabil cu protecția datelor. Măsurile respective se stabilesc după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Articolul 24

Combaterea fraudei

(1)   Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12), până la 21 august 2019 Cedefop aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (13) și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților săi, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.

(2)   Curtea de Conturi are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a inspecțiilor la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au beneficiat de fonduri europene de la Cedefop.

(3)   OLAF poate desfășura investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant sau cu un contract finanțat de Cedefop, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (14).

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile Cedefop privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin.

Articolul 25

Normele de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate

Cedefop adoptă norme de securitate echivalente cu normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene (IUEC) și a informațiilor sensibile neclasificate prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 și (UE, Euratom) 2015/444, în cazul în care este necesar. Normele de securitate ale Cedefop cuprind, printre altele și dacă este cazul, dispoziții privind schimbul, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații.

Articolul 26

Răspundere

(1)   Răspunderea contractuală a Cedefop este reglementată de legislația aplicabilă contractului în cauză.

(2)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție) este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinse într-un contract încheiat de Cedefop.

(3)   În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, Cedefop repară orice prejudiciu provocat de serviciile sau angajații săi în executarea funcțiilor acestora.

(4)   Curtea de Justiție este competentă privind acordarea de despăgubiri pentru prejudicii, astfel cum se menționează la alineatul (3).

(5)   Răspunderea personală a angajaților față de Cedefop este reglementată de dispozițiile prevăzute în Statutul funcționarilor și în Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 27

Evaluare

(1)   În conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, Cedefop efectuează evaluări ex ante și ex post ale acelor programe și activități care implică cheltuieli semnificative.

(2)   Până la 21 februarie 2024 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia asigură realizarea unei evaluări în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Cedefop în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. În cursul evaluării sale, Comisia consultă membrii consiliului de administrație și alte părți interesate principale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Cedefop, precum și implicațiile financiare ale unor astfel de modificări.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație un raport privind rezultatele evaluării. Rezultatele evaluării sunt făcute publice.

Articolul 28

Investigații administrative

Activitățile Cedefop fac obiectul investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE.

Articolul 29

Cooperarea cu țări terțe și organizații internaționale

(1)   În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, Cedefop poate coopera cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații internaționale.

În acest scop, sub rezerva autorizării consiliului de administrație și după aprobarea de către Comisie, Cedefop poate să stabilească acorduri de activitate cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații internaționale. Astfel de acorduri nu creează obligații juridice pentru Uniune sau pentru statele membre.

(2)   Cedefop este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.

În conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor menționate în primul paragraf, se încheie acorduri care specifică mai ales caracterul, amploarea și modalitatea în care țările terțe în cauză vor participa la activitatea Cedefop, inclusiv dispoziții privind participarea la inițiativele întreprinse de Cedefop, contribuțiile financiare și personalul. În ceea ce privește chestiunile legate de personal, astfel de acorduri respectă, în orice caz, Statutul funcționarilor.

(3)   Consiliul de administrație adoptă o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în ceea ce privește aspectele pentru care este competentă Cedefop.

Articolul 30

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare

(1)   Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită Cedefop în statul membru gazdă și la facilitățile care trebuie puse la dispoziție de statul membru respectiv, împreună cu normele specifice aplicabile în statul membru gazdă privind directorul executiv, membrii consiliului de administrație, personalul și membrii de familie ai acestora sunt prevăzute într-un acord referitor la sediu, încheiat între Cedefop și statul membru în care se află sediul.

(2)   Statul membru gazdă al Cedefop oferă condițiile necesare pentru a asigura funcționarea Cedefop, inclusiv condiții de școlarizare multilingvă și cu vocație europeană și conexiuni de transport adecvate.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 31

Dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație

Membrii consiliului de conducere instituit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 rămân în funcție și exercită funcțiile consiliului de administrație, astfel cum se prevede la articolul 5 din prezentul regulament, până la numirea membrilor consiliului de administrație și a expertului independent în temeiul articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 32

Dispoziții tranzitorii privind personalul

(1)   Directorul Cedefop, numit în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75, îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate.

(2)   În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, este în curs o procedură de selecție și numire a directorului executiv, articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se aplică până la finalizarea procedurii respective.

(3)   Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 337/75. Contractele de muncă ale personalului menționat pot fi reînnoite în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Orice birou de legătură al Cedefop care este operațional la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament este menținut.

Articolul 33

Dispoziții bugetare tranzitorii

Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se desfășoară în conformitate cu articolul 12a din respectivul regulament.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 34

Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se abrogă și toate trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 35

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de consiliul de conducere

Normele interne adoptate de consiliul de conducere în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 337/75 rămân în vigoare după 20 februarie 2019, cu excepția cazului în care se decide altfel de către consiliul de administrație în aplicarea prezentului regulament.

Articolul 36

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 ianuarie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 209, 30.6.2017, p. 49.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 decembrie 2018.

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (JO L 39, 13.2.1975, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

(5)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(6)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(7)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(8)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(9)  Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(11)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(12)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

(14)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


Top