Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0110

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/110 al Comisiei din 24 ianuarie 2019 de autorizare a unei prelungiri a utilizării uleiului din semințe de Allanblackia ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/292

OJ L 23, 25.1.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/110/oj

25.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/110 AL COMISIEI

din 24 ianuarie 2019

de autorizare a unei prelungiri a utilizării uleiului din semințe de Allanblackia ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață pe teritoriul Uniunii.

(2)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (2) de stabilire a listei cu alimente noi autorizate a Uniunii.

(3)

În temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să prezinte un proiect de act de punere în aplicare de autorizare a introducerii pe piața Uniunii a unui aliment nou și de actualizare a listei Uniunii.

(4)

Decizia 2008/559/CE a Comisiei (3) a autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și în urma avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) (5), introducerea pe piață a uleiului din semințe de Allanblackia ca aliment nou pentru a fi utilizat în grăsimi galbene tartinabile și în produse tartinabile pe bază de smântână.

(5)

La data de 22 septembrie 2014, societatea Unilever NV/Unilever PLC a înaintat o cerere către autoritatea competentă din Țările de Jos în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 pentru o extindere a utilizării și pentru nivelurile de utilizare ale uleiului din semințe de Allanblackia. Cererea a solicitat extinderea utilizării uleiului din semințe de Allanblackia la o categorie alimentară suplimentară, anume amestecuri de uleiuri vegetale și lapte, și creșterea nivelurilor maxime de utilizare ale uleiului din semințe de Allanblackia pentru categoriile alimentare deja autorizate prin Decizia 2008/559/CE. Cererea a solicitat de asemenea modificarea specificațiilor uleiului din semințe de Allanblackia, în special în ceea ce privește: simplificarea indicației privind cantitățile mici din acizii grași saturați: acid lauric, acid miristic și acid palmitic la un singur parametru combinat (C12:0 – C14:0 – C16:0); omiterea indicației privind cantitățile mici (fiecare sub 1 %) de acid palmitoleic și acid arahidic și includerea de acizi grași polinesaturați (PUFA); omiterea indicației indicelui de iod; creșterea limitelor maxime pentru acizi grași trans (TFA) (de la ≤ 0,5 % la ≤ 1 %); creșterea limitelor maxime pentru indicele de peroxid (de la ≤ 0,8 la ≤ 1,0 meq/kg); creșterea limitelor maxime pentru substanța nesaponificabilă (de la ≤ 0,1 % la ≤ 1 %). Autoritatea nu are nicio preocupare legată de siguranță referitoare la modificările propuse pentru parametrii de specificație.

(6)

La 13 decembrie 2017, autoritatea competentă din Țările de Jos a emis raportul său de evaluare inițială. În respectivul raport, ea a concluzionat că extinderea utilizărilor și nivelurile maxime propuse de utilizare a uleiului din semințe de Allanblackia și modificarea specificațiilor uleiului din semințe de Allanblackia îndeplinesc criteriile privind alimentele noi prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(7)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, orice cerere de introducere pe piață pe teritoriul Uniunii a unui aliment nou prezentată unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 și care nu a făcut obiectul unei decizii finale înainte de data de 1 ianuarie 2018 beneficiază de același tratament ca și o cerere introdusă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283.

(8)

Cererea de extindere a utilizării uleiului din semințe de Allanblackia a fost prezentată unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97; cererea îndeplinește, de asemenea, cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/2283.

(9)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia a consultat autoritatea la 25 aprilie 2018, solicitând acesteia să furnizeze un aviz științific prin efectuarea unei evaluări a uleiului din semințe de Allanblackia ca aliment nou.

(10)

La data de 27 iunie 2018, autoritatea a adoptat Avizul științific privind siguranța uleiului din semințe de Allanblackia pentru utilizări extinse în amestecuri de uleiuri vegetale și lapte și în grăsimi galbene tartinabile și în produse tartinabile pe bază de smântână, în proporție de până la 30 % (g/g) (6) [Scientific Opinion on the safety of Allanblackia seed oil for extended uses in mixtures of vegetable oils and milk and in yellow fat and cream based spreads up to 30 % (w/w)], astfel cum a fost cerut de solicitant. Respectivul aviz respectă cerințele de la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2015/2283. Amestecurile de uleiuri vegetale și lapte se încadrează în categoria alimentară: Produse analoge lactatelor, inclusiv preparate de albire a băuturilor.

(11)

Avizul autorității oferă suficiente motive pentru a se stabili că uleiul din semințe de Allanblackia, cu specificațiile modificate, în cadrul utilizărilor și nivelurilor de utilizare propuse, respectă dispozițiile de la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Rubrica din lista cu alimente noi autorizate a Uniunii, stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470, referitoare la substanța ulei din semințe de Allanblackia, se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(2)   Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele de etichetare stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Decizia 2008/559/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 de autorizare a introducerii pe piață a uleiului din semințe de Allanblackia ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 9.7.2008, p. 20).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(5)  Grupul EFSA pentru produse dietetice, nutriție și alergii, 2007. Siguranța uleiului din semințe de Allanblackia destinat utilizării în grăsimi galbene tartinabile și în produse tartinabile pe bază de smântână (Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads), EFSA Journal (2007) 580, 1-10.

(6)  EFSA Journal 2018; 16(8):5362.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:

1.

Rubrica referitoare la „Ulei din semințe de Allanblackia” din tabelul 1 (Alimente noi autorizate) se înlocuiește cu următorul text:

Aliment nou autorizat

Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou

Cerințe specifice suplimentare privind etichetarea

Alte cerințe

Ulei din semințe de Allanblackia

Categorie specifică de alimente

Niveluri maxime

Denumirea alimentului nou de pe eticheta produselor alimentare care îl conțin este «Ulei din semințe de Allanblackia»”

 

Grăsimi galbene tartinabile și produse tartinabile pe bază de smântână

30 g/100 g

Amestecuri de uleiuri vegetale (*) și lapte (care se încadrează în categoria alimentară: Produse analoge lactatelor, inclusiv preparate de albire a băuturilor)

30 g/100 g

(*)

Cu excepția uleiurilor de măsline și a uleiurilor din turte de măsline, astfel cum sunt definite în partea VIII din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

2.

Rubrica referitoare la „Ulei din semințe de Allanblackia” din tabelul 2 (Specificații) se înlocuiește cu următorul text:

Alimente noi autorizate

Specificații

Ulei din semințe de Allanblackia

Descriere/Definiție:

Uleiul din semințe de Allanblackia se obține din semințe din următoarele specii de Allanblackia: A. floribunda (sinonim cu A. parviflora) și A. stuhlmannii.

Compoziția acizilor grași (ca % din acizii grași totali):

Acid lauric – Acid miristic – Acid palmitic (C12:0 – C14:0 – C16:0): suma acestor acizi < 4,0 %

Acid stearic (C18:0): 45-58 %

Acid oleic (C18:1): 40-51 %

Acizi grași polinesaturați (PUFA): < 2 %

Caracteristici:

Acizi grași liberi: maxim 0,1 % din acizii grași totali

Acizi grași trans: maxim 1,0 % din acizii grași totali

Indice de peroxid: maxim 1,0 meq/kg

Substanță nesaponificabilă: maxim 1,0 % (g/g) din ulei

Indice de saponificare: 185-198 mg KOH/g”


Top