Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1784

Regulamentul delegat (UE) 2018/1784 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

C/2018/4236

OJ L 293, 20.11.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1784/oj

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1784 AL COMISIEI

din 9 iulie 2018

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (1), în special articolul 45 alineatul (6) litera (b) și articolul 46 alineatul (9) litera (a),

întrucât:

(1)

Articolele 38-48 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei (2) prevăd norme de completare a dispozițiilor referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului (3) de modificare a mai multor dispoziții referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 a intrat în vigoare la 30 decembrie 2017. Modificările referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. În vederea clarificării și pentru a asigura coerența dintre obligațiile relevante ale operatorilor, aceste modificări presupun adaptarea anumitor dispoziții ale Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014.

(3)

În cazul în care statele membre decid că terenurile acoperite cu iarbă, care nu au fost arate timp de cinci ani sau mai mult, sunt considerate drept pășuni permanente în temeiul articolului 4 alineatul (2) al treilea paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2393, sau decid că suprafața cu pășuni permanente poate include și alte specii, ca de exemplu arbuști sau arbori în conformitate cu litera (b) de la acest paragraf, sau decid că unele terenuri care pot fi pășunate sunt considerate pășuni permanente, în conformitate cu litera (c) de la acest paragraf, ele ar trebui să își adapteze, în cazul în care este necesar, proporția de referință, pentru a ține cont de posibilele efecte semnificative asupra acestei proporții ale aplicării acestor decizii.

(4)

În urma introducerii la litera (a) de la articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2393, a posibilității ca statele membre să decidă ca terenurile acoperite cu iarbă, care nu au fost arate timp de cinci ani sau mai mult, să fie considerate pășuni permanente, o suprafață cu pășune permanentă își poate pierde această calificare nu numai ca urmare a conversiei ei în culturi arabile, ci și ca urmare a lucrărilor de arat. Articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 ar trebui adaptat pentru a reflecta această nouă posibilitate.

(5)

Articolul 3 alineatul (9) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2017/2393 introduce trei noi tipuri de zone de interes ecologic, extinzând lista actuală cu zonele cu Miscanthus, zonele cu Silphium perfoliatum și terenurile lăsate în pârloagă pentru plante melifere (specii bogate în polen și nectar). Considerentul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 subliniază importanța stabilirii în mod coerent a zonelor de interes ecologic. Prin urmare, este necesar să se clarifice relația dintre noile tipuri de zone de interes ecologic și cele deja existente.

(6)

În primul rând, în ceea ce privește suprafețele clasificate drept „terenuri lăsate pârloagă pentru plante melifere”, deoarece aceste zone făceau parte din tipul de zonă de interes ecologic „terenuri lăsate în pârloagă”, ar trebui ca cerințele existente în materie de gestionare pentru acestea din urmă să se aplice în continuare. În special, interdicția privind producția agricolă, durata minimă care urmează să fie stabilită de statele membre și interzicerea utilizării de produse de protecție a plantelor, stabilite pentru „terenurile lăsate în pârloagă” ar trebui să se aplice și pentru „terenurile lăsate în pârloagă pentru plante melifere” chiar dacă semănarea plantelor melifere este permisă pe suprafețele din cadrul acestei noi zone de interes ecologic.

(7)

În plus, pentru a înlătura îndoielile care ar putea apărea prin introducerea noului tip de zonă de interes ecologic și pentru a aborda riscurile legate de semănarea în aceste zone a unor culturi utilizate în mod normal pentru producție, având în vedere obiectivul privind biodiversitatea al zonelor de interes ecologic, ar trebui să se clarifice faptul că, în conformitate cu cerința privind lipsa producției, în aceste zone nu ar trebui să fie incluse suprafețe cu culturi care sunt cultivate în mod normal pentru recoltare.

(8)

Cu toate acestea, deoarece anexa X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2393 alocă un factor de ponderare mai mare pentru noua zonă de interes ecologic „lăsată în pârloagă pentru plante melifere”, menționată la articolul 46 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, decât pentru „terenurile lăsate în pârloagă” menționate la articolul 46 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv, distincția dintre cele două tipuri de zone de interes ecologic ar trebui să fie clarificată. În special, în vederea asigurării securității juridice pentru fermieri în ceea ce privește speciile care sunt considerate a fi bogate în polen și nectar și, prin urmare, ca fiind „plante melifere” în sensul literei (m) de la primul paragraf al articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, ar trebui să fie stabilită lista unor astfel de specii. Având în vedere diversitatea condițiilor agronomice și a speciilor de pe teritoriul Uniunii, alegerea speciilor corespunzătoare ar trebui să fie lăsată la latitudinea statelor membre. Cu toate acestea, speciile alogene invazive în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4) nu ar trebui utilizate în aceste zone, deoarece prezintă un risc la adresa biodiversității indigene, printre altele prin împiedicarea interacțiunilor dintre polenizatori și plantele indigene.

(9)

În plus, pentru a maximiza beneficiile biodiversității acestor zone, statele membre ar trebui să fie autorizate să decidă cu privire la eventualele cerințe suplimentare de gestionare relevante, cum ar fi mixul de specii. În sfârșit, având în vedere faptul că prezența nepredominantă a speciilor de iarbă și utilizarea de stupi nu afectează efectul biodiversității terenurilor lăsate în pârloagă pentru plante melifere, prezența stupilor ar trebui să fie permisă.

(10)

În scopul protejării și îmbunătățirii biodiversității în conformitate cu obiectivele „înverzirii”, ar trebui să fie instituite cerințe de gestionare pentru utilizarea de substanțe chimice (îngrășăminte minerale și produse de protecție a plantelor) pentru zonele de interes ecologic nou înființate cu Miscanthus și Silphium perfoliatum. În special, având în vedere impactul lor relativ mai dăunător asupra biodiversității, utilizarea produselor de protecție a plantelor în aceste zone ar trebui să fie interzisă, utilizarea lor fiind autorizată numai în primul an, ca să ajute la introducerea lor. Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice cererilor de ajutor prezentate pentru anii calendaristici care încep la 1 ianuarie 2018. Cu toate acestea, dată fiind perioada de timp necesară pentru ca autoritățile naționale și fermierii să se adapteze la cerințele instituite de prezentul regulament în ceea ce privește zonele de interes ecologic, modificările corespunzătoare ar trebui să se aplice doar în ceea ce privește cererile de ajutor referitoare la anii calendaristici care încep din 1 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014

Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 43, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre adaptează proporția de referință dacă consideră că există un impact semnificativ asupra evoluției proporției generat, în special, de o modificare a suprafeței cu producție ecologică, de o schimbare a populației de participanți la schema pentru micii fermieri sau atunci când un stat membru ia o decizie în conformitate cu litera (a), (b) sau (c) de la articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. În astfel de situații, statele membre informează neîntârziat Comisia în privința adaptării efectuate, justificând respectiva adaptare.”;

2.

la articolul 44, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre pot prevedea obligația individuală a fermierilor de a nu converti, inclusiv, în cazul în care aplică litera (a) de la articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, de a nu face lucrări de arat pe suprafețele de pășune permanentă fără o autorizare individuală prealabilă. Fermierii sunt informați imediat în privința respectivei obligații, în orice caz înaintea datei de 15 noiembrie a anului în care statul membru în cauză adoptă dispoziția respectivă. Respectiva obligație se aplică doar fermierilor care fac obiectul obligațiilor prevăzute în titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește suprafețele cu pășune permanentă care nu fac obiectul articolului 45 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Eliberarea unei autorizații poate depinde de aplicarea unor criterii obiective și nediscriminatorii, inclusiv a unor criterii referitoare la mediu. Dacă autorizația menționată la primul paragraf face obiectul condiției că trebuie stabilită ca pășune permanentă o altă suprafață, cu un număr corespunzător de hectare sau, în cazul în care statul membru aplică litera (a) de la articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, al condiției că o altă suprafață sau suprafața respectivă trebuie să fie stabilită ca pășune permanentă, suprafața respectivă va fi considerată pășune permanentă din prima zi după conversie, inclusiv după arat, prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Suprafețele respective trebuie utilizate pentru producția de iarbă și alte plante furajere erbacee timp de cel puțin cinci ani consecutivi de la data conversiei, inclusiv a lucrărilor de arat. Cu toate acestea, dacă statul membru decide acest lucru, în cazul fermierilor care convertesc în suprafețe cu pășuni permanente suprafețe care erau deja utilizate pentru producția de iarbă și alte plante furajere erbacee, suprafețele respective sunt utilizate pentru producția de iarbă sau de alte plante furajere erbacee pentru restul numărului de ani necesari pentru a se ajunge la cei cinci ani consecutivi.”;

3.

articolul 45 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pe terenurile lăsate în pârloagă și terenurile lăsate în pârloagă pentru plante melifere (specii bogate în polen și nectar) nu are loc nicio producție agricolă. Statele membre stabilesc o perioadă a unui anumit an calendaristic în care terenurile trebuie lăsate în pârloagă. Perioada respectivă nu trebuie să fie mai scurtă de șase luni. În ceea ce privește terenurile lăsate în pârloagă pentru plante melifere, statele membre trebuie să întocmească o listă cu speciile bogate în polen și nectar care urmează să fie utilizate. Speciile de plante alogene invazive în sensul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1) nu trebuie să figureze pe această listă. Aceste zone nu includ zonele acoperite de culturi semănate în mod normal pentru recoltare. Statele membre pot institui cerințe suplimentare. Aceste zone pot include speciile erbacee, cu condiția să rămână predominante culturile de plante melifere. Fără a aduce atingere cerinței privind absența oricărei producții stabilită la alineatul (10a), stupii pot fi plasați pe zonele cu terenuri lăsate în pârloagă pentru plante melifere (specii bogate în polen și nectar).

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, terenurile lăsate în pârloagă și terenurile lăsate în pârloagă pentru plante melifere (specii bogate în polen și nectar) timp de peste cinci ani în scopul îndeplinirii cerinței referitoare la zonele de interes ecologic rămân terenuri arabile.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).”;"

(b)

se introduce următorul alineat (8a):

„(8a)   În zonele cu Miscanthus și cu Silphium perfoliatum, statele membre interzic utilizarea produselor de protecție a plantelor, cu excepția primului an în care cele două specii sunt introduse de către un fermier. Statele membre interzic sau stabilesc cerințe în ceea ce privește utilizarea îngrășămintelor minerale în aceste zone, fără a pierde din vedere obiectivul zonelor de interes ecologic, în special obiectivul de a proteja și de a îmbunătăți biodiversitatea.”

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cererilor de ajutor prezentate pentru anii calendaristici care încep la 1 ianuarie 2018.

Punctul 3 de la articolul 1 se aplică cererilor de ajutor prezentate pentru anii calendaristici care încep la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 608.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat (JO L 181, 20.6.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor (JO L 350, 29.12.2017, p. 15).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).


Top