Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1065

Regulamentul (UE) 2018/1065 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune și pregătirea pentru decolare și aterizare

C/2018/4860

OJ L 192, 30.7.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1065/oj

30.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/31


REGULAMENTUL (UE) 2018/1065 AL COMISIEI

din 27 iulie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune și pregătirea pentru decolare și aterizare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 7 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2) stabilește cerințe tehnice referitoare la certificarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor, la certificarea piloților a căror activitate presupune operarea anumitor aeronave și la certificarea persoanelor și a organizațiilor implicate în pregătirea, testarea și verificarea piloților.

(2)

În urma unor inspecții la platformă efectuate în afara teritoriului statelor membre, care au arătat că anumiți membri ai echipajului de zbor operau o aeronavă înmatriculată în alt stat membru decât statul membru care le eliberase licențele de pilot, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a modificat anexa 1 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională pentru a facilita validarea automată a licențelor prin intermediul unor acorduri ale organizațiilor regionale de supraveghere a siguranței.

(3)

Această modificare ar trebui să fie introdusă în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 pentru a permite validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune în țările terțe. În conformitate cu amendamentul 174 al OACI la anexa 1 punctul 1.2.2.3.2.1, ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite introducerea modificărilor necesare la licențele de pilot existente.

(4)

De la intrarea în vigoare a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, care a fost elaborată pe baza condițiilor prevăzute în Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1 (JAR-FCL 1), Uniunea urmărește o abordare axată în mai mare măsură pe competențe pentru a asigura, în ceea ce privește licențele de echipaj de zbor, punerea în aplicare a unor cerințe proporționale și bazate pe performanțe. Prin urmare, ar trebui modificată cerința referitoare la pregătirea pentru decolare și aterizare în faza avansată a unui curs de pregătire destinat obținerii unei licențe de pilot cu echipaj multiplu, pentru a o alinia cu recomandările OACI din documentul Doc 9868 „Procedures for Air Navigation Services – Training” (PANS-TRG) (Proceduri pentru serviciile de navigație aeriană – Pregătire).

(5)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a prezentat Comisiei un proiect de norme de punere în aplicare, împreună cu avizele sale nr. 16/2016 și nr. 03/2017.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, se adaugă următorul alineat:

„(9)   În ceea ce privește licențele eliberate înainte de 19 august 2018, statele membre se conformează cerințelor stabilite la litera (a) al doilea paragraf de la punctul ARA.FCL.200, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2018/1065 al Comisiei (*1), până la 31 decembrie 2022 cel târziu.

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/1065 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune și pregătirea pentru decolare și aterizare (JO L 192, 30.7.2018, p. 31).”"

2.

Anexa I (partea FCL) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul FCL.045, se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

Un pilot care intenționează să zboare în afara teritoriului Uniunii la bordul unei aeronave înmatriculate într-un alt stat membru decât cel care a eliberat licența de echipaj de zbor poartă, în format tipărit sau electronic, cea mai recentă versiune a anexei OACI, care cuprinde o trimitere la numărul de înregistrare OACI al acordului ce recunoaște validarea automată a licențelor, precum și lista statelor care sunt parte la acordul respectiv.”;

(b)

în apendicele 5, punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„11.

Cursul de pregătire cuprinde cel puțin 12 decolări și aterizări pentru a garanta competența. Numărul acestor decolări și aterizări poate fi redus la cel puțin șase, cu condiția ca, înainte de efectuarea pregătirii, ATO și operatorul să se asigure că:

(a)

există o procedură destinată evaluării nivelului necesar al competențelor elevului pilot și

(b)

există un proces menit să garanteze că sunt adoptate măsuri corective în cazul în care evaluarea efectuată în cadrul pregătirii indică necesitatea adoptării unor astfel de măsuri.

Aceste decolări și aterizări se efectuează sub supravegherea unui instructor pe un avion pentru care se eliberează calificarea de tip.”

3.

Anexa VI (partea ARA) se modifică după cum urmează:

(a)

punctul ARA.GEN.105 se modifică după cum urmează:

(i)

se introduc următoarele puncte 3a și 3b:

„3a.

«ARO.RAMP» înseamnă subpartea RAMP din anexa II la regulamentul privind operațiunile aeriene;

3b.

«validare automată» înseamnă acceptarea fără formalități, de către un stat contractant al OACI enumerat în anexa OACI, a unei licențe de echipaj de zbor eliberate de un stat în conformitate cu anexa I la Convenția de la Chicago;”

(ii)

punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12.

«anexa OACI» înseamnă o anexă la o licență de echipaj de zbor validată automat și eliberată în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, care este menționată la punctul XIII al licenței de echipaj de zbor;”

(b)

punctul ARA.FCL.200 se modifică după cum urmează:

litera (a) de la punctul ARA.FCL.200 se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Eliberarea licențelor și a calificărilor. Autoritatea competentă eliberează o licență de echipaj de zbor și calificările asociate utilizând formularul prevăzut în apendicele I la prezenta parte.

În cazul în care un pilot intenționează să zboare în afara teritoriului Uniunii la bordul unei aeronave înmatriculate într-un alt stat membru decât statul membru care a eliberat licența de echipaj de zbor, autoritatea competentă:

1.

adaugă pe licența de echipaj de zbor, la punctul XIII, următoarea observație: «Prezenta licență este validată automat conform anexei OACI atașate la aceasta» și

2.

pune anexa OACI la dispoziția pilotului în format tipărit sau electronic.”;

(c)

în apendicele I, punctul (a)(2)(XIII) se înlocuiește cu următorul text:

„XIII

observații: atestări speciale referitoare la limitări și atestări ale privilegiilor, inclusiv atestări ale competenței lingvistice, observații cu privire la validarea automată a licenței și calificări pentru aeronavele din anexa II, atunci când sunt utilizate pentru transportul aerian comercial și”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).


Top