Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0947

Decizia (UE) 2018/947 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2018 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

PE/27/2018/REV/1

OJ L 171, 6.7.2018, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/947/oj

6.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/11


DECIZIA (UE) 2018/947 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 4 iulie 2018

de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Relațiile dintre Uniunea Europeană („Uniunea”) și Ucraina continuă să se dezvolte în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) și al Parteneriatului estic. La 1 septembrie 2017 a intrat în vigoare un Acord de asociere între Uniune și Ucraina (2) („Acordul de asociere”), care include instituirea unei zone de liber schimb complex și cuprinzător (DCFTA).

(2)

Începând cu primăvara anului 2014, Ucraina a lansat un program de reformă ambițios, menit să stabilizeze economia țării și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor săi. Ucraina și Uniunea au definit împreună un program al reformelor („Programul de asociere”, care a fost actualizat ultima dată în martie 2015). Lupta împotriva corupției, precum și reformele constituționale, electorale și judiciare se numără printre prioritățile principale ale programului.

(3)

Pe lângă sprijinul său politic, în martie 2014 Uniunea s-a angajat să contribuie cu un pachet financiar în valoare de peste 11 miliarde EUR pentru a sprijini stabilizarea economică și punerea în aplicare a reformelor în Ucraina, inclusiv o sumă de 1,6 miliarde EUR reprezentând asistență macrofinanciară în temeiul Deciziei 2002/639/CE a Consiliului (3), al Deciziei nr. 646/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și al Deciziei 2014/215/UE a Consiliului (5). Având în vedere nevoile substanțiale de finanțare externă ale Ucrainei, în aprilie 2015 a fost pusă la dispoziția Ucrainei o sumă suplimentară de 1,8 miliarde EUR de asistență macrofinanciară în temeiul Deciziei (UE) 2015/601 a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(4)

Începând din mai 2014, Ucraina a primit asistență macrofinanciară din partea Uniunii în valoare de 2,81 miliarde EUR, inclusiv 1,2 miliarde EUR din cele 1,8 miliarde EUR disponibile în temeiul Deciziei (UE) 2015/601. Cea de-a treia și ultima tranșă de 600 de milioane EUR din asistența macrofinanciară în temeiul Deciziei (UE) 2015/601 a fost anulată la 18 ianuarie 2018, din cauza nerespectării parțiale de către Ucraina a programului de reforme structurale asociat respectivei tranșe.

(5)

La 11 martie 2015, Fondul Monetar Internațional (FMI) a aprobat un acord privind un mecanism de finanțare extinsă (MFE) pentru Ucraina cu o durată de patru ani, în valoare de aproximativ 17,5 miliarde USD, pentru a sprijini programul de ajustare și reformă economică al țării, din care 8,5 miliarde USD au fost plătite între 2015 și 2017. Respectiva asistență financiară furnizată de FMI a fost completată printr-un sprijin substanțial din partea unui număr de parteneri bilaterali, printre care Uniunea, statele sale membre, SUA, Japonia și Canada. Alte instituții financiare internaționale, cum ar fi Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, și-au extins și ele semnificativ activitățile pentru a sprijini tranziția economică a Ucrainei.

(6)

În urma misiunii sale tehnice din noiembrie 2017, FMI și-a revizuit estimările privind nevoile de finanțare externă ale Ucrainei, identificând un deficit suplimentar de 4,5 miliarde USD pentru 2018 și 2019. Aceste nevoi de finanțare depășesc finanțarea angajată până în prezent de comunitatea internațională, care include asistența macrofinanciară din partea Uniunii în temeiul Deciziilor 2002/639/CE, nr. 646/2010/UE, 2014/215/UE și (UE) 2015/601.

(7)

În noiembrie 2017, având în vedere situația economică și financiară dificilă cu care continuă să se confrunte Ucraina, autoritățile din Ucraina au solicitat asistență macrofinanciară suplimentară din partea Uniunii.

(8)

Cu ocazia Consiliului de asociere UE-Ucraina, care s-a reunit la 8 decembrie 2017, Uniunea și-a reafirmat sprijinul pentru eforturile de reformă substanțiale ale Ucrainei, inclusiv prin asistență financiară legată de progrese concrete la nivelul reformelor.

(9)

Ținând cont de faptul că Ucraina este o țară care face obiectul PEV, ea ar trebui să fie considerată eligibilă pentru a beneficia de asistență macrofinanciară din partea Uniunii.

(10)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să fie un instrument financiar excepțional de sprijin necondiționat și nedesemnat pentru balanța de plăți, care vizează satisfacerea necesităților imediate de finanțare externă ale beneficiarului și ar trebui să stea la baza punerii în aplicare a unui program de politică care să conțină măsuri ferme imediate de ajustare și de reformă structurală, menite să îmbunătățească poziția balanței de plăți a beneficiarului pe termen scurt.

(11)

Având în vedere că balanța de plăți a Ucrainei continuă să prezinte un deficit rezidual de finanțare externă care depășește resursele furnizate de FMI și de alte instituții multilaterale, se consideră că, în actualele circumstanțe excepționale, furnizarea de către Uniune a asistenței macrofinanciare Ucrainei, alături de programul FMI, este un răspuns adecvat la cererea Ucrainei adresată Uniunii de a sprijini stabilizarea economică a acestei țări. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar sprijini stabilizarea economică și agenda de reforme structurale a Ucrainei, completând resursele puse la dispoziție în cadrul acordului financiar cu FMI.

(12)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații sustenabile a finanțării externe pentru Ucraina, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială.

(13)

Determinarea valorii asistenței macrofinanciare din partea Uniunii se bazează pe o evaluare cantitativă completă a nevoilor de finanțare externă reziduale ale Ucrainei și ține cont de capacitatea acestei țări de a se autofinanța prin resurse proprii, având în vedere în special rezervele internaționale aflate la dispoziția Ucrainei. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să completeze programele și resursele furnizate de FMI și de Banca Mondială. Determinarea valorii asistenței ia de asemenea în considerare contribuțiile financiare preconizate din partea donatorilor bilaterali și multilaterali și necesitatea de a asigura o repartizare echitabilă a obligațiilor între Uniune și alți donatori, precum și aplicarea anterioară a celorlalte instrumente de finanțare externă ale Uniunii în Ucraina și valoarea adăugată a implicării Uniunii în general.

(14)

Comisia ar trebui să se asigure că asistența macrofinanciară din partea Uniunii este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu principiile, obiectivele și măsurile-cheie adoptate în cadrul diferitelor domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii.

(15)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să sprijine politica externă a Uniunii față de Ucraina. Serviciile Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să lucreze în strânsă colaborare pe parcursul operațiunii de asistență macrofinanciară pentru a coordona și a asigura coerența acțiunilor de politică externă ale Uniunii.

(16)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Ucrainei față de valorile pe care le împărtășește cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile schimburilor comerciale deschise, echitabile și bazate pe norme.

(17)

O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Ucraina să respecte atât mecanisme democratice efective – inclusiv un sistem parlamentar pluripartit – cât și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Ucraina și să promoveze reformele structurale care au ca scop sprijinirea creșterii durabile și incluzive, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

(18)

Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Ucraina ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte abateri legate de asistența macrofinanciară din partea Uniunii. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și efectuarea de audituri de către Curtea de Conturi.

(19)

Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii nu aduce atingere competențelor Parlamentului European și ale Consiliului, în calitate de autoritate bugetară.

(20)

Sumele provizionării necesare pentru asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să fie în concordanță cu creditele bugetare prevăzute în cadrul financiar multianual.

(21)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să fie gestionată de către Comisie. Pentru a garanta faptul că Parlamentul European și Consiliul pot să urmărească punerea în aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic cu privire la evoluțiile înregistrate în ceea ce privește asistența și să le furnizeze documentele relevante.

(22)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(23)

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, care urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze aceste condiții cu autoritățile ucrainene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În temeiul acestui regulament, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței, de peste 90 de milioane EUR, este adecvat ca pentru operațiunile care depășesc acest prag să se utilizeze procedura de examinare. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare puse la dispoziția Ucrainei de către Uniune, procedura de examinare ar trebui să se aplice adoptării memorandumului de înțelegere și oricărei reduceri, suspendări sau anulări a asistenței,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Uniunea pune la dispoziția Ucrainei o asistență macrofinanciară cu o valoare maximă de 1 miliard EUR (denumită în continuare „asistența macrofinanciară din partea Uniunii”), cu scopul de a sprijini stabilizarea economică a Ucrainei și un program consistent de reforme. Respectiva asistență contribuie la acoperirea nevoilor Ucrainei legate de balanța de plăți, astfel cum au fost identificate în programul FMI.

(2)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este furnizată Ucrainei integral sub formă de împrumuturi. Comisia este împuternicită în numele Uniunii Europene să împrumute fondurile necesare de pe piețele de capital sau de la instituții financiare și să le împrumute mai departe Ucrainei. Împrumuturile au o scadență medie de maximum 15 ani.

(3)   Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este gestionată de Comisie, în conformitate cu acordurile sau cu înțelegerile încheiate între FMI și Ucraina și cu principiile și obiectivele-cheie ale reformelor economice stabilite în Acordul de asociere, inclusiv DCFTA, convenit în cadrul PEV.

Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv în legătură cu plățile din aceasta, și furnizează acestor instituții documentele relevante în timp util.

(4)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii se pune la dispoziție pentru o perioadă de doi ani și jumătate începând cu prima zi după intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere menționat la articolul 3 alineatul (1).

(5)   În cazul în care nevoile de finanțare ale Ucrainei se reduc în mod semnificativ în perioada de plată a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, comparativ cu proiecțiile inițiale, Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), reduce valoarea asistenței, o suspendă sau o anulează.

Articolul 2

(1)   O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Ucraina să respecte atât mecanisme democratice efective – inclusiv un sistem parlamentar pluripartit – cât și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului.

(2)   Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea condiției prealabile stabilite la alineatul (1) pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului (8).

Articolul 3

(1)   În conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), Comisia convine cu autoritățile ucrainene asupra unor condiții financiare și de politică economică clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, în funcție de care urmează să fie acordată asistența macrofinanciară din partea Uniunii și care urmează să fie stabilite într-un memorandum de înțelegere (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”) care cuprinde un calendar pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile financiare și de politică economică prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de reformă structurală și de ajustare macroeconomică implementate de Ucraina cu sprijinul FMI.

(2)   Condițiile menționate la alineatul (1) vizează în particular creșterea eficienței, a transparenței și a responsabilității sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Ucraina, inclusiv în ceea ce privește utilizarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. Progresele înregistrate cu privire la deschiderea reciprocă a piețelor, dezvoltarea unor schimburi comerciale echitabile și bazate pe norme, precum și alte priorități din contextul politicii externe a Uniunii sunt și ele luate în considerare în mod corespunzător în momentul elaborării măsurilor de politică. Progresele înregistrate în atingerea obiectivelor respective sunt monitorizate periodic de către Comisie.

(3)   Condițiile financiare detaliate ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii se stabilesc într-un acord de împrumut care urmează să fie încheiat între Comisie și autoritățile ucrainene.

(4)   Comisia verifică periodic îndeplinirea în continuare a condițiilor menționate la articolul 4 alineatul (3), inclusiv conformitatea politicilor economice ale Ucrainei cu obiectivele asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În cadrul acestor verificări, Comisia acționează în strânsă coordonare cu FMI și cu Banca Mondială și, dacă este necesar, cu Parlamentul European și Consiliul.

Articolul 4

(1)   Sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (3), asistența macrofinanciară din partea Uniunii este pusă la dispoziție de către Comisie în două tranșe de împrumut. Mărimea fiecărei tranșe este stabilită în memorandumul de înțelegere.

(2)   Sumele reprezentând asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt provizionate, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului (9).

(3)   Comisia decide punerea la dispoziție a tranșelor cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a)

condiția prealabilă prevăzută la articolul 2 alineatul (1);

(b)

o implementare continuă și satisfăcătoare a unui program de politică ce conține măsuri ferme de ajustare și de reformă structurală, sprijinite de un mecanism de creditare fără caracter prudențial al FMI;

(c)

implementarea satisfăcătoare a condițiilor financiare și de politică economică convenite în memorandumul de înțelegere.

Eliberarea celei de a doua tranșe nu are loc, în principiu, mai devreme de trei luni de la punerea la dispoziție a primei tranșe.

(4)   În cazul în care condițiile menționate la alineatul (3) primul paragraf nu sunt îndeplinite, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la motivele respectivei suspendări sau anulări.

(5)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii se plătește Băncii Naționale a Ucrainei. Sub rezerva dispozițiilor stabilite în memorandumul de înțelegere, care includ o confirmare a nevoilor de finanțare bugetară reziduale, fondurile Uniunii pot fi transferate Ministerului de finanțe al Ucrainei în calitate de beneficiar final.

Articolul 5

(1)   Operațiunile de contractare și de acordare a împrumuturilor legate de asistența macrofinanciară din partea Uniunii se efectuează în euro, utilizând aceeași dată a valorii de referință, și nu implică, pentru Uniune, transformarea scadenței și nici expunerea acesteia la riscuri legate de cursul de schimb sau de rata dobânzii, sau la orice alt tip de risc comercial.

(2)   Atunci când condițiile permit acest lucru și la cererea Ucrainei, Comisia poate lua măsurile necesare pentru a asigura includerea în termenii și condițiile de acordare a împrumutului a unei clauze de rambursare anticipată, precum și corelarea acestei clauze cu o clauză corespondentă în termenii și condițiile operațiunilor de contractare a împrumutului.

(3)   Dacă circumstanțele permit îmbunătățirea ratei dobânzii împrumutului și la cererea Ucrainei, Comisia poate decide refinanțarea integrală sau parțială a împrumuturilor sale inițiale sau poate restructura condițiile financiare corespondente. Operațiunile de refinanțare sau restructurare se efectuează în conformitate cu alineatele (1) și (4) și nu au ca efect prelungirea scadenței respectivelor împrumuturi sau majorarea valorii capitalului restant la data refinanțării sau a restructurării.

(4)   Toate costurile suportate de Uniune, care au legătură cu operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului prevăzute în prezenta decizie, sunt suportate de Ucraina.

(5)   Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția operațiunilor menționate la alineatele (2) și (3).

Articolul 6

(1)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (10) și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (11).

(2)   Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este implementată prin gestionare directă.

(3)   Acordul de împrumut menționat la articolul 3 alineatul (3) conține dispoziții care:

(a)

garantează faptul că Ucraina verifică periodic dacă finanțarea acordată din bugetul Uniunii a fost utilizată în mod corespunzător, adoptă măsurile corespunzătoare de prevenire a neregulilor și a fraudei și, după caz, introduce acțiuni în justiție pentru recuperarea oricăror fonduri furnizate în temeiul prezentei decizii care au fost deturnate;

(b)

asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii, prevăzând îndeosebi măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor nereguli care afectează asistența macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 (12) și (Euratom, CE) nr. 2185/96 (13) ale Consiliului și cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (14);

(c)

autorizează în mod expres Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă, sau reprezentanții acesteia să efectueze verificări, inclusiv verificări și inspecții la fața locului;

(d)

autorizează în mod expres Comisia și Curtea de Conturi să efectueze audituri atât pe parcursul, cât și după încheierea perioadei de disponibilitate a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, inclusiv audituri ale documentelor și audituri la fața locului, cum ar fi evaluările operaționale; și

(e)

garantează faptul că Uniunea are dreptul la rambursarea anticipată a împrumutului atunci când se stabilește că, în ceea ce privește gestionarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, Ucraina s-a angajat într-un act de fraudă sau de corupție sau în orice altă activitate ilegală care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii.

(4)   Înainte de implementarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, Comisia evaluează, prin intermediul unei evaluări operaționale, soliditatea mecanismelor financiare, procedurile administrative și mecanismele interne și externe de control ale Ucrainei care sunt relevante din punctul de vedere al asistenței.

Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

(1)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii în anul anterior, inclusiv o evaluare a respectivei puneri în aplicare. Respectivul raport:

(a)

examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii;

(b)

evaluează situația și perspectivele economice ale Ucrainei, precum și progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor de politică menționate la articolul 3 alineatul (1);

(c)

indică legătura dintre condițiile de politică economică prevăzute în memorandumul de înțelegere, performanțele economice și bugetare ale Ucrainei la acea dată și deciziile Comisiei de a pune la dispoziție tranșele asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

(2)   În cel mult doi ani de la expirarea perioadei de disponibilitate menționate la articolul 1 alineatul (4), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare ex-post, care analizează rezultatele și eficiența asistenței macrofinanciare acordate deja de Uniune și măsura în care aceasta a contribuit la obiectivele asistenței.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 4 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  Poziția Parlamentului European din 13 iunie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 iunie 2018.

(2)  Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JO L 161, 29.5.2014, p. 3).

(3)  Decizia 2002/639/CE a Consiliului din 12 iulie 2002 privind acordarea de asistență macrofinanciară suplimentară Ucrainei (JO L 209, 6.8.2002, p. 22).

(4)  Decizia nr. 646/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei (JO L 179, 14.7.2010, p. 1).

(5)  Decizia 2014/215/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei (JO L 111, 15.4.2014, p. 85).

(6)  Decizia (UE) 2015/601 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 aprilie 2015 privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei (JO L 100, 17.4.2015, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(8)  Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

(9)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).

(10)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(11)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(12)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(13)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(14)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).


DECLARAȚIE COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

Parlamentul, Consiliul și Comisia reamintesc că o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului.

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

Având în vedere neîndeplinirea condițiilor privind lupta împotriva corupției și anularea celei de a treia tranșe a programului anterior de asistență macrofinanciară în temeiul Deciziei (UE) 2015/601, Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază faptul că asistența macrofinanciară va fi condiționată și în viitor de progresele realizate în Ucraina în lupta împotriva corupției. În acest sens, printre condițiile financiare și de politică economică ce figurează în memorandumul de înțelegere ce urmează a fi convenit între Uniunea Europeană și Ucraina se vor număra și obligații în materie de consolidare a guvernanței și a capacităților administrative și instituționale, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției în Ucraina, cu accent special pe un sistem de verificare a declarațiilor de avere, pe verificarea datelor privind proprietarii reali ai societăților și pe asigurarea bunei funcționări a unui parchet anticorupție în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Vor fi luate în considerare și condiții privind combaterea spălării de bani și a evitării sarcinilor fiscale. În conformitate cu articolul 4 alineatul (4), dacă nu sunt întrunite condițiile stabilite, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

Pe lângă faptul că informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluțiile legate de asistență și le transmite documentele relevante, Comisia, la fiecare plată, publică un raport cu privire la îndeplinirea tuturor condițiilor de politică economică și financiare legate de această plată, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că această asistență macrofinanciară acordată Ucrainei contribuie la promovarea valorilor comune cu Uniunea Europeană, printre care dezvoltarea durabilă și responsabilă din punct de vedere social care atrage crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul pentru o societate civilă puternică. Comisia prezintă, pe lângă proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a memorandumului de înțelegere, și o analiză a impactului social preconizat al asistenței macrofinanciare. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, această analiză va fi transmisă Comitetului statelor membre și este accesibilă Parlamentului European și Consiliului prin intermediul registrului de lucrări al comitetelor.


Top