Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0411

Directiva (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre (Text cu relevanță pentru SEE. )

OJ L 76, 19.3.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/411/oj

19.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/28


DIRECTIVA (UE) 2018/411 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 martie 2018

de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului (2) armonizează dispozițiile naționale privind distribuția produselor de asigurare și reasigurare și a produselor de investiții bazate pe asigurări de către intermediarii de asigurări, întreprinderile de asigurare și angajații acestora, precum și de către intermediarii de asigurări auxiliare în Uniune.

(2)

În temeiul articolului 42 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97, statele membre urmează să pună în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei respective până la 23 februarie 2018.

(3)

La 21 septembrie 2017, Comisia a adoptat Regulamentele delegate (UE) 2017/2358 (3) și (UE) 2017/2359 (4), de completare a Directivei (UE) 2016/97.

(4)

În decizia sa de a nu formula obiecțiuni la Regulamentele delegate (UE) 2017/2358 și (UE) 2017/2359, Parlamentul European a invitat Comisia să adopte o propunere legislativă prin care data intrării în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/97 să se stabilească la 1 octombrie 2018, în loc de 23 februarie 2018. Parlamentul European și-a motivat solicitarea subliniind că este nevoie să se acorde întreprinderilor de asigurare și distribuitorilor de asigurări mai mult timp ca să se pregătească mai bine pentru punerea în aplicare corectă și eficace a Directivei (UE) 2016/97 și să pună în aplicare modificările organizatorice și tehnice necesare respectării Regulamentelor delegate (UE) 2017/2358 și (UE) 2017/2359.

(5)

Prin urmare, Directiva (UE) 2016/97 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Având în vedere perioada foarte scurtă rămasă până când urmează să intre în vigoare actele cu putere de lege și actele administrative naționale necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/97 și în vederea asigurării securității juridice și a evitării unei potențiale perturbări a pieței, prezenta directivă ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și să se aplice, cu efect retroactiv, de la 23 februarie 2018.

(7)

Prin urmare, este, de asemenea, justificat să se aplice în acest caz excepția pentru situațiile de urgență prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva (UE) 2016/97 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 42 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următoarele paragrafe:

„(1)   Statele membre adoptă și publică până la 1 iulie 2018 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică dispozițiile respective cel târziu de la 1 octombrie 2018.”

2.

La articolul 44, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Directiva 2002/92/CE, astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în partea A a anexei II la prezenta directivă, se abrogă de la 1 octombrie 2018, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în partea B a anexei II la prezenta directivă.”

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cu efect retroactiv de la 23 februarie 2018.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 14 martie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  Poziția Parlamentului European din 1 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 9 martie 2018.

(2)  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2359 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 8).


Top