Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1989

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1989 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen

OJ L 306, 15.11.2016, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1989/oj

15.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/13


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1989 A CONSILIULUI

din 11 noiembrie 2016

de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (1), în special articolul 29,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 29 din Codul frontierelor Schengen, Consiliul a adoptat, la data de 12 mai 2016, o decizie de punere în aplicare de formulare a unei recomandări cu privire la controlul temporar la frontierele interne în circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen.

(2)

Consiliul a recomandat unui număr de cinci state care fac parte din spațiul Schengen (Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia) să mențină controale temporare proporționale la frontieră pentru o perioadă maximă de șase luni de la data adoptării deciziei de punere în aplicare, pentru a aborda amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne reprezentată în aceste state de combinația dintre anumite deficiențe în ceea ce privește controlul la frontierele externe în Grecia și fluxurile secundare de migranți în situație neregulamentară care au ajuns în UE prin Grecia și care intenționează să se deplaseze spre alte state Schengen.

(3)

La 28 septembrie 2016, Comisia a emis raportul său privind punerea în aplicare a deciziei de punere în aplicare. Potrivit concluziilor Comisiei, controalele efectuate la frontierele interne de către Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia au fost proporționale și conforme cu recomandarea Consiliului. Comisia a concluzionat, de asemenea, că, pe baza informațiilor disponibile și a rapoartelor primite de la statele în cauză, aceasta nu a considerat că era necesar să propună modificări la decizia de punere în aplicare la data prezentării raportului.

(4)

La 18 și 21 octombrie 2016, statele Schengen în cauză au raportat pentru a doua oară Comisiei date referitoare la punerea în aplicare a recomandării Consiliului. Informațiile furnizate urmează o tendință similară cu datele furnizate pentru primul raport (reducerea numărului de persoane cărora li se refuză intrarea, precum și a numărului de cereri de azil primite), indicând, prin urmare, o stabilizare treptată a situației.

(5)

Cu toate acestea, în ciuda unei scăderi drastice a numărului de sosiri de migranți în situație neregulamentară și de solicitanți de azil în Uniunea Europeană, continuă să existe un număr important de migranți în situație neregulamentară în Grecia și în statele membre cele mai afectate de fluxurile secundare de migranți în situație neregulamentară care provin din Grecia. Pe baza tendințelor observate în trecut, este justificat să se aștepte ca aceste persoane să dorească să se deplaseze în mod neregulamentar către alte state membre în momentul suprimării controalelor la frontieră, care le îngreunează deplasarea secundară.

(6)

Numărul cumulat de cereri de azil primite de la începutul crizei migrației și de cereri care continuă să sosească a exercitat o mare presiune asupra administrațiilor și a serviciilor naționale în toate statele membre ale UE și, în special, în statele Schengen vizate de decizia de punere în aplicare.

(7)

Controalele la frontierele interne nu pot fi considerate independent de alți factori importanți. În comunicarea sa intitulată „Înapoi la Schengen – o foaie de parcurs” (2), Comisia a identificat diferitele politici care urmează să fie instituite pentru revenirea la un spațiu Schengen pe deplin operațional.

(8)

Foaia de parcurs a inclus, în special, adoptarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (3) privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european a intrat în vigoare la 6 octombrie 2016, într-un interval de nouă luni de la prezentarea propunerii Comisiei, demonstrând astfel angajamentul tuturor factorilor implicați. Se preconizează că rezervele pentru reacție rapidă, care presupun atât resurse umane, cât și echipamente tehnice, precum și cele pentru returnare rapidă vor fi instituite și vor deveni operaționale până la 7 decembrie 2016 și, respectiv, până la 7 ianuarie 2017.

(9)

Un alt element identificat în foaia de parcurs intitulată „Înapoi la Schengen” este punerea în aplicare cu succes a Declarației UE-Turcia. Chiar dacă, astfel cum se menționează în cel de al treilea raport privind progresele înregistrate (4), punerea în aplicare a declarației continuă să dea rezultate, este important să se asigure în continuare că declarația funcționează pe o bază durabilă. În plus, există în continuare o nevoie permanentă referitoare la cooperarea convenită în Declarația emisă cu ocazia reuniunii liderilor rutei Balcanilor de Vest.

(10)

Rezultă din cele de mai sus că, în pofida progreselor constante și semnificative realizate în domeniile identificate de foaia de parcurs „Înapoi la Schengen” și a stabilizării treptate a situației, aceste acțiuni necesită încă timp pentru a fi puse pe deplin în aplicare și pentru ca rezultatele corespunzătoare să fie confirmate.

(11)

Așadar, continuă să existe circumstanțe excepționale care constituie o amenințare gravă la adresa ordinii publice și a securității interne și care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen.

(12)

Având în vedere situația actuală precară din Grecia și presiunea rămasă în statele membre cele mai afectate de fluxurile secundare de migranți în situație neregulamentară provenind din Grecia, pare, prin urmare, justificat să se acorde o prelungire proporțională a controalelor temporare la frontierele interne efectuate de către statele Schengen care recurg în prezent la astfel de controale în ultimă instanță, ca răspuns la o amenințare gravă la adresa ordinii lor publice sau a securității lor interne, și anume Austria, Germania, Danemarca, Suedia și țara asociată Norvegia, în conformitate cu articolul 29 din Codul frontierelor Schengen.

(13)

Pe baza indicatorilor factuali disponibili în această etapă, prelungirea respectivă nu ar trebui să depășească trei luni de la data adoptării prezentei decizii de punere în aplicare.

(14)

Statele membre care decid să efectueze în continuare controale la frontierele interne ca urmare a prezentei decizii de punere în aplicare ar trebui să informeze în mod corespunzător celelalte state membre, Parlamentul European și Comisia.

(15)

Înainte de a opta pentru efectuarea unor astfel de controale, statele membre în cauză ar trebui să examineze dacă nu ar putea fi utilizate măsuri alternative, altele decât controalele la frontieră, pentru a remedia cu eficacitate amenințarea identificată. Ar trebui ca, în notificările lor, statele membre în cauză să comunice rezultatul acestei reflecții și motivele pentru care optează pentru controale la frontieră.

(16)

După cum se afirmă în concluziile Consiliului European din 20 octombrie 2016 referitoare la migrație, procesul de „revenire la Schengen” presupune ajustarea controalelor temporare la frontierele interne pentru a reflecta nevoile actuale. Controalele prevăzute de prezenta decizie de punere în aplicare ar trebui efectuate numai în măsura în care sunt necesare, iar intensitatea acestora ar trebui să se limiteze la minimul absolut necesar. De exemplu, atunci când, în cursul unei perioade date, există un flux nesemnificativ, controalele la anumite secțiuni ale frontierei pot să nici nu fie necesare. Pentru a stingheri cât mai puțin cu putință trecerea frontierelor interne relevante de către publicul larg, pot să aibă loc numai controale specifice, bazate pe analiza riscurilor și pe informațiile primite. În plus, necesitatea acestor controale la secțiunile relevante ale frontierelor ar trebui să fie examinată și reevaluată în mod regulat, în cooperare cu toate statele membre vizate de obiectivul de reducere progresivă a acestor controale.

(17)

La sfârșitul fiecărei luni de punere în aplicare a prezentei decizii de punere în aplicare, ar trebui să i se transmită Comisiei un raport complet privind rezultatele controalelor efectuate, împreună cu o evaluare a necesității continue a acestora, atunci când este cazul. Acest raport ar trebui să cuprindă numărul total de persoane verificate, numărul total de refuzuri ale intrării aplicate în urma verificărilor, numărul total al deciziilor de returnare emise în urma verificărilor și numărul total de cereri de azil primite la frontierele interne la care au loc verificările.

(18)

Consiliul ia act de faptul că Comisia a anunțat că va monitoriza îndeaproape aplicarea prezentei decizii de punere în aplicare,

RECOMANDĂ:

1.

Austriei, Germaniei, Danemarcei, Suediei și Norvegiei să prelungească aplicarea controalelor temporare proporționale la frontieră pentru o perioadă maximă de trei luni, cu începere de la data adoptării prezentei decizii de punere în aplicare, la următoarele frontiere interne:

Austria, la frontiera terestră cu Ungaria și la frontiera terestră cu Slovenia;

Germania, la frontiera terestră cu Austria;

Danemarca, în porturile daneze cu legături prin feribot cu Germania și la frontiera terestră cu Germania;

Suedia, în porturile suedeze din regiunea polițienească Sud și Vest și la podul Öresund;

Norvegia, în porturile norvegiene cu legături prin feribot cu Danemarca, Germania și Suedia.

2.

Înainte de prelungirea unor astfel de controale, statele membre în cauză ar trebui să facă schimb de opinii cu statul membru/statele membre relevante(e) în vederea garantării faptului că controalele la frontierele interne sunt efectuate numai în locurile în care acest lucru este considerat necesar și proporțional. În plus, statele membre în cauză ar trebui să se asigure că controalele la frontierele interne sunt efectuate numai în ultimă instanță, atunci când măsuri alternative nu pot obține același efect, și numai la acele părți ale frontierelor interne în care se consideră că sunt necesare și proporționale, în conformitate cu Codul frontierelor Schengen. Statele membre în cauză ar trebui să informeze în mod corespunzător celelalte state membre, Parlamentul European și Comisia.

3.

Controalele la frontiere ar trebui să aibă în continuare un obiectiv clar, să fie bazate pe analize ale riscurilor și pe informații primite și să fie limitate în ceea ce privește domeniul de aplicare, frecvența, locul și momentul în care sunt efectuate la ceea ce este strict necesar pentru a răspunde amenințării grave și pentru a proteja ordinea publică și securitatea internă. Statul membru care efectuează controale la frontierele interne în temeiul prezentei decizii de punere în aplicare ar trebui să reexamineze, săptămânal, necesitatea, frecvența, locul și momentul efectuării controalelor, să adapteze intensitatea acestora la nivelul amenințării abordate, să le elimine treptat atunci când este cazul și să prezinte Comisiei, în fiecare lună, un raport în acest sens.

Adoptată la Bruxelles, 11 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

P. ŽIGA


(1)  JO L 77, 23.3.2016, p. 1.

(2)  COM(2016) 120 final.

(3)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

(4)  Al treilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia [COM(2016) 634].


Top