Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1313

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1313 al Comisiei din 1 august 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active glifosat (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/4896

OJ L 208, 2.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1313/oj

2.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 208/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1313 AL COMISIEI

din 1 august 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active glifosat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Substanța activă a fost inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) prin Directiva 2001/99/CE a Comisiei (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE se consideră a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt enumerate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active glifosat, astfel cum este prevăzută în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 6 luni de la data primirii de către Comisie a avizului Comitetului pentru evaluarea riscurilor din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice sau la data de 31 decembrie 2017, oricare dintre aceste date survine prima.

(4)

La 30 octombrie 2015 (5), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a comunicat Comisiei o declarație privind evaluarea toxicologică a polioxietilenaminei (CAS nr. 61791-26-2), o substanță frecvent utilizată cu rol de coformulant în produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat. Aceasta a constatat că, în comparație cu glifosatul, a fost observată o toxicitate semnificativă a polioxietilenaminei în toate punctele de evaluare investigate. Au fost subliniate motive de îngrijorare suplimentare cu privire la potențialul polioxietilenaminei de a afecta sănătatea umană atunci când este utilizată în produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat. De asemenea, autoritatea a considerat că o posibilă explicație a datelor medicale referitoare la oameni pentru produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat constă în faptul că toxicitatea este determinată, în principal, de componenta polioxietilenamină a preparatului.

(5)

În conformitate cu Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), coroborată cu articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre ar trebui să încurajeze dezvoltarea și punerea în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor și a unor abordări sau tehnici alternative, pentru a-și reduce dependența de utilizarea pesticidelor. Deoarece produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat sunt utilizate pe scară largă în aplicații neagricole, statele membre ar trebui să se asigure că utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin glifosat este redusă la minimum sau interzisă în zone precum parcurile și grădinile publice, terenurile de sport și de recreere, incintele școlare și terenurile de joacă pentru copii și în imediata vecinătate a instituțiilor de sănătate publică.

(6)

Produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat sunt, de asemenea, utilizate pentru aplicare înainte de recoltare. În anumite situații, utilizările înainte de recoltare pentru a controla sau preveni creșterea nedorită a buruienilor sunt în conformitate cu bunele practici agricole. Cu toate acestea, se pare că produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat sunt, de asemenea, folosite pentru a controla momentul începerii recoltării sau pentru a optimiza treieratul, deși aceste utilizări nu pot fi considerate ca făcând parte din bunele practici agricole. Astfel de utilizări nu pot fi, prin urmare, conforme cu dispozițiile articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită conformității utilizărilor înainte de recoltare cu bunele practici agricole atunci când autorizează produsele de protecție a plantelor.

(7)

Comisia a invitat autorii notificărilor să își prezinte observațiile.

(8)

În lumina cunoștințelor științifice și tehnice actuale, este oportun să fie modificate condițiile de utilizare a substanței active, în special prin excluderea coformulantului polioxietilenamină (CAS nr. 61791-26-2) de la utilizarea în produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat.

(9)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(10)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, trebuie întocmită o listă a coformulanților inacceptabili pentru utilizare în produsele de protecție a plantelor. Comisia, autoritatea și statele membre au început munca de întocmire a acestei liste. La efectuarea acestei activități, Comisia va acorda o atenție deosebită coformulanților potențial dăunători utilizați în produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat. Lista coformulanților inacceptabili va fi stabilită ulterior într-un act separat, în conformitate cu cerințele procedurale prevăzute la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În coloana a șaptea, „Dispoziții specifice”, a rubricii 25 privind glifosatul din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, textul se înlocuiește cu următoarele:

„Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la glifosat, în special de cele din apendicele I și II, astfel cum au fost modificate de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale la 27 iunie 2016. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice din zonele vulnerabile, în special în cazul utilizărilor care nu vizează culturi;

să acorde o atenție deosebită riscurilor care decurg din utilizarea în zonele specifice menționate la articolul 12 litera (a) din Directiva 2009/128/CE;

să acorde o atenție deosebită conformității utilizărilor înainte de recoltare cu bunele practici agricole.

Statele membre se asigură că produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat nu conțin coformulantul polioxietilenamină (CAS nr. 61791-26-2).”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directiva 2001/99/CE a Comisiei din 20 noiembrie 2001 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare în scopul includerii glifosatului și metil tifensulfuronului ca substanțe active (JO L 304, 21.11.2001, p. 14).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11): 4303. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu

(6)  Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).


Top