EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0098

Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 21, 28.1.2016, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/98/oj

28.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 21/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/98 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2015

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 51 alineatul (4) și articolul 116 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Realizarea cartografierii unui grup de instituții, prin care s-ar identifica entitățile din Uniune sau dintr-o țară terță ale grupului și s-ar descrie, pentru fiecare entitate din grup, natura acesteia și locul în care se află, autoritățile implicate în supravegherea sa, derogările prudențiale aplicabile, importanța sa pentru grup și importanța pentru țara în care este autorizată sau stabilită, precum și criteriile pentru determinarea importanței acesteia, este considerată un element esențial pentru identificarea membrilor colegiului și a observatorilor potențiali. În acest context, informațiile privind importanța unei sucursale pentru grup și importanța sucursalei respective în statul membru în care este stabilită sunt esențiale pentru a determina participarea autorităților competente ale acelui stat membru la activitățile colegiului. Informațiile privind natura entităților grupului, fie acestea instituții, sucursale sau alte entități din sectorul financiar, precum și privind țara în care acestea sunt autorizate sau stabilite, fie aceasta un stat membru sau o țară terță, sunt de asemenea importante pentru identificarea membrilor colegiului și a observatorilor potențiali.

(2)

Informațiile privind importanța pentru grup a unei entități din cadrul acestuia și importanța entității pentru statul membru în care este autorizată sau stabilită sunt esențiale pentru determinarea nivelului de implicare a autorității competente a statului membru respectiv în activitățile colegiului și, în special, pentru desfășurarea procesului de supraveghere și evaluare.

(3)

Acordurile scrise de coordonare și cooperare menționate la articolul 115 din Directiva 2013/36/UE ar trebui să vizeze toate domeniile de activitate ale colegiului, pentru a consolida eficiența colegiilor de supraveghere. Acordurile scrise ar trebui să vizeze, de asemenea, acordurile dintre unii membri ai colegiului implicați în anumite activități ale colegiului, precum cele efectuate prin intermediul anumitor substructuri ale acestuia. Acordurile scrise ar trebui să includă și aspectele operaționale ale activității colegiului, deoarece aceste aspecte sunt esențiale pentru facilitarea funcționării colegiului atât în situațiile de funcționare normală, cât și în situații de urgență. Întrucât acest lucru este esențial pentru asigurarea cooperării în cadrul colegiului înainte de furnizarea de contribuții și în scopul furnizării de contribuții în privința aspectelor legate de rezoluția grupului, acordurile scrise ar trebui să prevadă procesele de coordonare a contribuțiilor relevante, precum și responsabilitățile și rolul supraveghetorului consolidant în ceea ce privește comunicarea contribuțiilor respective colegiului de rezoluție, prin intermediul autorității de rezoluție a grupului, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Acordurile scrise ar trebui să fie cuprinzătoare, coerente și exhaustive și ar trebui să ofere o bază adecvată autorităților competente pentru ca acestea să își poată îndeplini funcțiile și sarcinile relevante în cadrul colegiului și nu în afara acestuia.

(4)

Colegiile reprezintă un instrument esențial pentru schimbul de informații, anticiparea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și pentru a permite supraveghetorului consolidant să desfășoare o supraveghere eficientă pe bază consolidată. Pentru a asigura coerența și a permite ABE să își desfășoare sarcinile astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și la articolul 116 din Directiva 2013/36/UE, este oportun ca ABE să participe în cadrul tuturor colegiilor în calitate de membru.

(5)

Pentru a desfășura toate activitățile colegiului, supraveghetorul consolidant și ceilalți membri ai colegiului ar trebui să aibă o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate de toate entitățile grupului, inclusiv de cele care desfășoară activități financiare fără a fi calificate drept instituții și de cele care își desfășoară activitatea în afara Uniunii. Ar trebui promovată interacțiunea dintre supraveghetorul consolidant, membrii colegiului, autoritățile de supraveghere din țări terțe, autoritățile sau organismele publice responsabile pentru sau implicate în supravegherea unei entități din grup, inclusiv autoritățile responsabile pentru supravegherea prudențială a entităților din sectorul financiar ale grupului sau autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului, permițând acestor autorități de supraveghere din țări terțe și autorități sau organisme publice să participe la activitatea colegiului în calitate de observatori, după caz.

(6)

Membrii colegiului ar trebui să discute și să convină asupra domeniului de aplicare și a nivelului implicării eventualilor observatori în cadrul colegiului. Cadrul participării observatorilor la activitatea colegiului ar trebui prevăzut în mod clar în acordurile scrise de coordonare și cooperare și ar trebui comunicat observatorilor.

(7)

Membrii colegiului de supraveghetori ar trebui să lucreze împreună, coordonându-și cât mai mult activitățile de supraveghere și cooperând strâns pentru a-și îndeplini mai bine îndatoririle, a evita suprapunerea sarcinilor, inclusiv suprapunerea cererilor de informații adresate entităților supravegheate din grup. În acest context, acordurile privind alocarea sarcinilor și delegarea responsabilităților ar trebui examinate de către membrii colegiului în mod regulat, și cel puțin atunci când aceștia elaborează programul de examinare prudențială al colegiului lor.

(8)

Supraveghetorul consolidant ar trebui să aibă acces la toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile și ar trebui să aibă rolul de coordonator în ceea ce privește colectarea și difuzarea informațiilor primite de la oricare membru al colegiului sau observator ori entitate a grupului, precum și a eventualelor contribuții primite din partea colegiului de rezoluție, în special a autorității de rezoluție relevante a grupului. Același lucru este valabil și pentru membrii colegiului. În special, în cazul în care supraveghetorul consolidant stabilește că anumite informații sunt relevante pentru un alt membru al colegiului, inclusiv pentru autoritatea competentă dintr-un stat membru gazdă în care este stabilită o sucursală semnificativă, cel dintâi nu ar trebui să excludă în mod nejustificat membrii colegiului de la primirea informațiilor respective.

(9)

Membrii colegiului care participă la efectuarea sarcinilor menționate la articolul 113 din Directiva 2013/36/UE ar trebui încurajați să schimbe informații privind evaluarea principalelor elemente ale procesului de supraveghere și evaluare menționat la articolul 97 din directiva respectivă, recunoscând în același timp că procesul de supraveghere și evaluare poate fi realizat în mod diferit de la un stat membru la altul, în funcție de transpunerea normelor respective ale Uniunii în dreptul intern și ținând seama de orientările emise de ABE în temeiul articolului 107 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

(10)

Pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente și pentru a coordona deciziile în vederea soluționării unor aspecte legate de conformitatea unei instituții cu cerințele privind abordări care necesită aprobarea autorităților competente înainte de a fi utilizate pentru a calcula cerințele de fonduri proprii (utilizarea modelelor interne pentru riscul de credit, riscul de piață, riscul de contraparte și riscul operațional), ar trebui precizate condițiile privind cooperarea dintre supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante pentru schimbul de informații în legătură cu utilizarea abordărilor interne respective și pentru discutarea și găsirea unui acord cu privire la măsurile de remediere a ineficiențelor identificate.

(11)

Pentru a facilita identificarea semnalelor timpurii de alarmă, a riscurilor și a vulnerabilităților potențiale pentru grup și entitățile sale și pentru sistemul în care acestea își desfășoară activitatea, este oportun ca membrii colegiului să facă schimb de informații cantitative referitoare la grup și la entitățile sale, într-un mod coerent și comparabil. Aceste informații ar trebui să vizeze principalele categorii de informații colectate de autoritățile competente, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (4), precizând formate, frecvențe, date de raportare, definiții și soluții informatice uniforme care să fie aplicate de către instituții în contextul raportării în scopuri de supraveghere; informațiile ar trebui comunicate în cursul procesului de elaborare de către autorități a raportului privind evaluarea de risc a grupului și de luare a deciziilor comune privind capitalul și lichiditatea în temeiul articolului 113 din Directiva 2013/36/UE. Fiecare colegiu ar trebui să decidă în legătură cu setul exact de informații care trebuie comunicate în aceste scopuri.

(12)

Pentru elaborarea programului de examinare prudențială al colegiului, membrii colegiului țin seama de raportul privind evaluarea de risc a grupului și de concluziile deciziei comune privind capitalul și lichiditatea, astfel încât să identifice mai bine prioritățile activităților comune. Prin urmare, elaborarea programului de supraveghere prudențială ar trebui să înceapă după ce evaluarea de risc a grupului și procesul de adoptare a deciziei comune s-au încheiat, deși pentru finalizarea acestuia autoritățile competente ar trebui să țină seama de sarcinile pe care s-au angajat să le îndeplinească la nivel național, de resursele alocate sarcinilor respective și de termenele pentru îndeplinirea acestora.

(13)

Membrii colegiului ar trebui să își coordoneze activitățile de pregătire pentru situații de urgență și de răspuns la situații de urgență, precum evoluțiile negative care pot compromite grav funcționarea normală și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uniunii sau a unei părți a acestuia ori alte situații care afectează sau ar putea afecta în mod direct situația financiară și economică a unui grup bancar sau a oricăreia dintre sucursalele acestuia. Prin urmare, planificarea și coordonarea activităților autorităților competente în vederea pregătirii pentru situații de urgență și în situații de urgență ar trebui să includă, printre altele, activitățile menționate în dispozițiile relevante ale Directivei 2014/59/UE. În special activitățile care urmăresc coordonarea planificării redresării grupului și oferirea de contribuții coordonate autorităților de rezoluție, dacă este cazul, ar trebui considerate exemple de activități de pregătire pentru situații de urgență și de răspuns la situații de urgență.

(14)

Atunci când se confruntă cu o situație de urgență, membrii colegiului, sub coordonarea supraveghetorului consolidant, ar trebui să urmărească să realizeze o evaluare prudențială coordonată a situației, să convină asupra unui răspuns coordonat în materie de supraveghere și să monitorizeze punerea în aplicare a răspunsului lor astfel încât să se asigure că situația de urgență este evaluată și abordată în mod corespunzător. De asemenea, aceștia ar trebui să se asigure că toate comunicările externe se realizează în mod coordonat și se referă la elemente care sunt convenite ex-ante între membrii colegiului.

(15)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât se referă la condițiile generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a asigura persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare în privința dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute la articolul 51 alineatul (4) și la articolul 116 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE să fie cuprinse într-un singur regulament.

(16)

Întrucât marea majoritate a colegiilor de supraveghetori din UE sunt instituite în conformitate cu articolul 116 din Directiva 2013/36/UE, se consideră că este mai adecvat să se precizeze condițiile referitoare la colegiile instituite în temeiul articolului 116 din Directiva 2013/36/UE, înaintea condițiilor referitoare la colegiile instituite în temeiul articolului 51 din Directiva 2013/36/UE, primele dintre acestea fiind un caz mai general, iar cele din urmă un caz special.

(17)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, ABE).

(18)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale pe care le-ar genera acestea și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament precizează condițiile generale de funcționare a colegiului de supraveghetori („colegiul”) instituit în conformitate cu articolul 116 și cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

CAPITOLUL 2

CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE A COLEGIILOR INSTITUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 116 DIN DIRECTIVA 2013/36/UE

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 2

Realizarea cartografierii unui grup de instituții

(1)   În scopul identificării membrilor și a observatorilor potențiali ai colegiului de supraveghetori, supraveghetorul consolidant realizează cartografierea unui grup de instituții în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 al Comisiei (5).

(2)   Cartografierea unui grup de instituții are drept rezultat identificarea următoarelor entități din grup:

(a)

instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-un stat membru;

(b)

entitățile din sectorul financiar autorizate într-un stat membru;

(c)

instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-o țară terță.

(3)   Următoarele informații se reflectă în cartografierea fiecărei instituții autorizate și sucursale stabilite într-un stat membru:

(a)

statul membru în care este autorizată instituția sau în care este stabilită sucursala;

(b)

autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea instituției sau autoritatea competentă a statului membru gazdă în care este stabilită sucursala, precum și alte autorități din sectorul financiar ale statului membru respectiv, precum autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului;

(c)

pentru o instituție, inclusiv pentru o sucursală a unei întreprinderi-mamă din UE stabilită în același stat membru, precum și pentru întreprinderea-mamă din UE, informații care indică dacă instituția face obiectul supravegherii prudențiale pe bază individuală sau dacă acesteia i s-a acordat o derogare de la aplicarea cerințelor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) (de la partea a doua până la partea a opta) la nivel individual, în temeiul articolelor 7, 8 sau 10 din regulamentul respectiv;

(d)

pentru o instituție, informații referitoare la importanța instituției pentru statul membru în care este autorizată și criteriile relevante utilizate de autoritățile competente pentru a determina importanța acesteia, precum și informații privind importanța instituției respective pentru grup, în cazul în care valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale instituției respective depășește 1 % din activele și elementele extrabilanțiere totale ale grupului pe bază consolidată;

(e)

pentru o sucursală, informații referitoare la importanța acesteia pentru statul membru în care este stabilită, care să indice în special dacă sucursala respectivă a fost desemnată sau este propusă pentru a fi desemnată ca fiind semnificativă în conformitate cu articolul 51 din Directiva 2013/36/UE, precum și informații privind importanța sucursalei pentru grup, în cazul în care valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale sucursalei respective depășește 1 % din activele și elementele extrabilanțiere totale ale grupului pe bază consolidată.

(4)   Următoarele informații se reflectă în cartografierea fiecărei entități din sectorul financiar, instituții sau sucursale menționate la alineatul (2) literele (b) și (c):

(a)

statul membru în care este autorizată entitatea din sectorul financiar sau țara terță în care este autorizată instituția sau în care este stabilită sucursala;

(b)

autoritatea responsabilă cu supravegherea entității din sectorul financiar, a instituției sau a sucursalei ori implicată în supravegherea acestora;

(c)

informații privind importanța pentru grup a entității din sectorul financiar, a instituției sau a sucursalei, în cazul în care valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale entității din sectorul financiar, a instituției sau a sucursalei în cauză depășește 1 % din activele și elementele extrabilanțiere totale ale grupului pe bază consolidată.

Articolul 3

Desemnarea membrilor și a observatorilor unui colegiu

(1)   Supraveghetorul consolidant invită următoarele autorități să devină membri ai colegiului:

(a)

autoritățile competente responsabile cu supravegherea instituțiilor care sunt sucursale ale unei instituții-mamă din UE, ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE și autoritățile competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative, astfel cum sunt menționate la articolul 51 din Directiva 2013/36/UE;

(b)

băncile centrale din cadrul SEBC ale statelor membre implicate, conform legislației naționale, în supravegherea prudențială a entităților juridice menționate la litera (a), dar care nu sunt autorități competente;

(c)

ABE.

(2)   Supraveghetorul consolidant poate invita autoritățile competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale nesemnificative să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(3)   Supraveghetorul consolidant poate invita autoritățile de supraveghere ale țărilor terțe în care sunt autorizate instituții sau sunt stabilite sucursale să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(4)   Supraveghetorul consolidant poate invita următoarele autorități să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99:

(a)

băncile centrale din cadrul SEBC care nu sunt împuternicite prin legislația națională să supravegheze o instituție autorizată sau o sucursală stabilită într-un stat membru;

(b)

autoritățile sau organismele publice responsabile de sau implicate în supravegherea unei entități din grup, inclusiv autoritățile responsabile cu supravegherea prudențială a entităților din sectorul financiar ale grupului sau autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului.

(5)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului precizează modalitățile referitoare la participarea în calitate de observatori în cadrul colegiului în acordurile scrise de coordonare și cooperare menționate la articolul 5 litera (c). Supraveghetorul consolidant notifică acordurile respective observatorilor.

Articolul 4

Comunicarea privind înființarea și componența unui colegiu

Supraveghetorul consolidant comunică întreprinderii-mamă din UE a grupului faptul că a fost înființat un colegiu, identitatea membrilor și a observatorilor, precum și eventualele modificări ale componenței acestuia.

Articolul 5

Stabilirea acordurilor scrise de coordonare și cooperare

Acordurile scrise de coordonare și cooperare la care se face referire la articolul 115 din Directiva 2013/36/UE cuprind cel puțin următoarele elemente:

(a)

informații privind structura generală a grupului, în ceea ce privește toate entitățile grupului;

(b)

identificarea membrilor și a observatorilor colegiului;

(c)

descrierea condițiilor de participare în calitate de observatori în cadrul colegiului, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (5) din prezentul regulament, inclusiv privind implicarea acestora în diferitele dialoguri și procese ale colegiului și drepturile și obligațiile legate de schimbul de informații;

(d)

descrierea modalităților de a face schimb de informații, inclusiv a domeniului de aplicare, a frecvenței și a canalelor de comunicare;

(e)

descrierea modalităților de tratare a informațiilor confidențiale;

(f)

descrierea modalităților de alocare a sarcinilor și de delegare a responsabilităților, în funcție de relevanță;

(g)

descrierea eventualelor substructuri ale colegiului;

(h)

descrierea cadrului care reglementează planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală;

(i)

descrierea cadrului pentru planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență, inclusiv a planurilor de urgență, a instrumentelor și procedurilor de comunicare;

(j)

descrierea politicii de comunicare a supraveghetorului consolidant și a membrilor colegiului cu întreprinderea-mamă din UE și cu entitățile grupului;

(k)

procedurile convenite și termenele care trebuie respectate pentru difuzarea documentelor aferente reuniunilor;

(l)

orice alt acord între membrii colegiului, inclusiv indicatori conveniți pentru a identifica semnalele timpurii de alarmă, riscurile potențiale și punctele vulnerabile;

(m)

descrierea cadrului pentru furnizarea unor contribuții coordonate către colegiul de rezoluție, în special în ceea ce privește furnizarea unor contribuții coordonate fără restricții în vederea procesului de consultare menționat la articolele 12, 13, 16, 18, 91 și 92 din Directiva 2014/59/UE;

(n)

descrierea rolului supraveghetorului consolidant, în special în ceea ce privește coordonarea furnizării contribuțiilor menționate la litera (m), prin intermediul autorității de rezoluție a grupului, către colegiul de rezoluție relevant;

(o)

dispozițiile privind modalitățile conform cărora un membru sau un observator își încetează participarea la colegiu.

Articolul 6

Participarea la reuniunile și activitățile colegiului

(1)   Atunci când decide care autorități să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului în conformitate cu articolul 116 alineatul (7) din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant ține seama de următoarele:

(a)

subiectele care urmează să fie discutate și obiectivul reuniunii sau al activității, în special având în vedere relevanța acestora pentru fiecare entitate a grupului;

(b)

importanța entității din grup pentru statul membru în care entitatea grupului este autorizată sau stabilită, precum și importanța sa pentru grup.

(2)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului se asigură că la reuniunile sau activitățile colegiului participă reprezentanții cei mai relevanți, în funcție de subiectele discutate și de obiectivele urmărite. Reprezentanții respectivi au competența de a angaja autoritățile lor, în calitate de membri ai colegiului, în cea mai mare măsură posibilă, pentru deciziile care urmează să fie luate în cadrul reuniunilor sau al activităților.

(3)   Supraveghetorul consolidant poate să invite reprezentanții entităților grupului să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului, în funcție de subiectele și de obiectivele reuniunii sau ale activității colegiului.

Articolul 7

Alocarea sarcinilor și delegarea responsabilităților

(1)   Atunci când elaborează programul de supraveghere prudențială al colegiului în temeiul articolului 16 și îl actualizează, dacă este necesar, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului au în vedere posibilitatea unor acorduri privind alocarea voluntară a sarcinilor și delegarea voluntară a responsabilităților în temeiul articolului 116 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, în special dacă se consideră că o astfel de alocare sau delegare va determina o supraveghere mai eficientă și eficace, în special prin eliminarea suprapunerilor inutile ale cerințelor de supraveghere, inclusiv a celor legate de cererile de informații.

(2)   Încheierea unui acord privind alocarea sarcinilor sau delegarea responsabilităților este notificată de către supraveghetorul consolidant întreprinderii-mamă din UE și de către autoritatea competentă, care își deleagă competențele, instituției în cauză.

Articolul 8

Schimbul de informații între membrii colegiului și un grup de instituții

(1)   Supraveghetorul consolidant are responsabilitatea de a comunica informații întreprinderii-mamă din UE, precum și de a-i solicita acesteia informații. Membrii colegiului au responsabilitatea de a comunica informații instituțiilor și sucursalelor vizate de mandatul lor de supraveghere și de a le solicita acestora informații.

(2)   În cazul în care, în mod excepțional, un membru al colegiului intenționează să comunice informații întreprinderii-mamă din UE sau să îi solicite acesteia informații, acesta informează în prealabil supraveghetorul consolidant.

(3)   În cazul în care, în mod excepțional, supraveghetorul consolidant intenționează să comunice informații unei instituții sau sucursale care nu este vizată de mandatul său de supraveghere sau să îi solicite acesteia informații, acesta informează în prealabil membrul colegiului responsabil cu supravegherea instituției sau a sucursalei respective.

SECȚIUNEA 2

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

Articolul 9

Condițiile generale cu privire la schimbul de informații dintre supraveghetorul consolidant și membrii colegiului

(1)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolele 112 și 113 din Directiva 2013/36/UE, sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind confidențialitatea prevăzute în titlul VII capitolul 1 secțiunea II din directiva menționată și, după caz, la articolele 54 și 58 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7).

(2)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își transmit, de asemenea, toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 8 din Directiva 2014/59/UE.

(3)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își transmit informațiile menționate la alineatele (1) și (2), primite din partea unei entități a unui grup, a unei autorități competente sau de supraveghere sau din altă sursă, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99. Aceste informații sunt suficient de adecvate, exacte și prompte.

Articolul 10

Schimbul de informații în vederea efectuării evaluărilor de risc ale grupului și a luării unor decizii comune

(1)   Pentru a ajunge la deciziile comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții care sunt menționate la articolul 113 din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului menționați la alineatul (1) din articolul respectiv își transmit informațiile necesare, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat, pentru a ajunge la o decizie comună.

(2)   În special, supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului menționat la alineatul (1) fac schimb de informații privind rezultatele procesului de supraveghere și evaluare realizat în conformitate cu articolul 97 din Directiva 2013/36/UE. Informații prezintă rezultatele evaluării cel puțin a următoarelor elemente:

(a)

analiza modelului de afaceri, inclusiv evaluarea viabilității modelului de afaceri actual și a sustenabilității strategiei prospective de afaceri a instituției;

(b)

mecanismele de guvernanță internă și controalele la nivelul întregii instituții;

(c)

riscurile individuale la adresa capitalului instituției, inclusiv următoarele elemente:

(i)

riscurile individuale inerente;

(ii)

gestionarea riscului și controalele;

(d)

evaluarea adecvării capitalului, inclusiv cerințele de fonduri proprii propuse în temeiul articolului 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(e)

riscurile la adresa lichidităților și a finanțării instituției, inclusiv următoarele elemente:

(i)

riscul de lichiditate și riscul de finanțare;

(ii)

gestionarea riscului de lichiditate și de finanțare;

(f)

evaluarea adecvării lichidităților, inclusiv a măsurilor cantitative și calitative propuse în privința lichidităților în temeiul articolului 105 din Directiva 2013/36/UE;

(g)

alte măsuri de supraveghere sau măsuri de intervenție timpurie întreprinse ori care urmează să fie întreprinse pentru a remedia deficiențele identificate în urma procesului de supraveghere și evaluare;

(h)

rezultatele testelor de rezistență prudențiale efectuate în temeiul articolului 100 din Directiva 2013/36/UE;

(i)

constatările inspecțiilor la fața locului și ale monitorizării ex situ care sunt relevante pentru evaluarea profilului de risc al grupului sau al entităților acestuia.

Articolul 11

Schimbul de informații în ceea ce privește analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne și extinderile sau modificările nesemnificative ale modelelor interne

(1)   Pentru a asigura coerența și coordonarea în ceea ce privește analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne, astfel cum este menționată la articolul 101 din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului, care supraveghează instituțiile cărora li s-a acordat permisiunea de a utiliza abordări interne în conformitate cu articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatul (4) sau (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, își transmit toate informațiile privind rezultatele acestei analize continue, precum și orice alte informații relevante.

(2)   În cazul în care supraveghetorul consolidant sau oricare alt membru relevant al colegiului menționat la alineatul (1) constată că o instituție autorizată într-un stat membru, inclusiv instituția-mamă din UE, nu mai îndeplinește toate cerințele pentru aplicarea unei abordări interne sau în cazul în care identifică deficiențe în conformitate cu articolul 101 din Directiva 2013/36/UE, acesta transmite imediat următoarele informații, după caz, în scopul facilitării deciziei comune menționate la articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99:

(a)

evaluarea efectului deficiențelor identificate, a problemelor de neconformitate și a importanței acestora;

(b)

evaluarea planului de restabilire a conformității și de abordare a deficiențelor identificate prezentat de instituția-mamă din UE sau de orice instituție autorizată dintr-un stat membru, incluzând informații privind calendarul punerii sale în aplicare;

(c)

informații privind intenția supraveghetorului consolidant sau a oricărui membru relevant al colegiului de a revoca permisiunea sau de a limita utilizarea modelului la domeniile care sunt în conformitate sau la cele pentru care conformitatea poate fi asigurată într-un termen corespunzător sau la domeniile care nu sunt afectate de punctele slabe identificate;

(d)

informații privind orice cerințe suplimentare de fonduri proprii în temeiul articolului 104 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2013/36/UE propuse ca măsură suplimentară pentru remedierea problemelor de neconformitate identificate.

(3)   Supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului menționați la alineatul (1) fac, de asemenea, schimb de informații privind extinderile sau modificările acestor modele interne care nu reprezintă extinderi sau modificări semnificative, astfel cum se menționează la articolul 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei (8).

(4)   Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt discutate și sunt luate în considerare atunci când se elaborează evaluarea de risc a grupului și se ajunge la o decizie comună în conformitate cu articolul 113 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE.

Articolul 12

Schimbul de informații privind semnalele timpurii de alarmă, riscurile și vulnerabilitățile potențiale

(1)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care participă la elaborarea raportului privind evaluarea de risc a grupului menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/36/UE sau a raportului privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (b) din directiva respectivă, în scopul de a ajunge la decizii comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții în conformitate cu articolul menționat anterior, fac schimb de informații cantitative în scopul de a identifica semnalele timpurii de alarmă, precum și riscurile și vulnerabilitățile potențiale și de a le include în raportul privind evaluarea de risc a grupului și în raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt elaborate pe baza informațiilor colectate de către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, pentru a se asigura coerența și comparabilitatea cu privire la datele utilizate. Aceste informații vizează cel puțin toate entitățile grupului autorizate sau stabilite într-un stat membru și cel puțin următoarele domenii:

(a)

capitalul;

(b)

lichiditatea;

(c)

calitatea activelor;

(d)

finanțarea;

(e)

rentabilitatea;

(f)

riscul de concentrare.

(3)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului menționați la alineatul (1) au în vedere, de asemenea, necesitatea de a face schimb de informații cu privire la mediul macroeconomic în care își desfășoară activitatea grupul de instituții și entitățile din grup.

Articolul 13

Schimbul de informații privind neconformitatea și sancțiuni

(1)   Membrii colegiului comunică supraveghetorului consolidant informații cu privire la orice situație în care membrii colegiului au constatat că o instituție sau o sucursală vizată de mandatul lor de supraveghere nu s-a conformat legislației naționale sau a UE ori cerințelor legate de supravegherea prudențială sau de supravegherea comportamentului pe piață al instituțiilor, inclusiv cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Directiva 2013/36/UE, precum și cu privire la eventualele sancțiuni administrative impuse sau alte măsuri administrative aplicate în conformitate cu articolele 64-67 din Directiva 2013/36/UE, în cazul în care aceste informații afectează sau riscă să afecteze profilul de risc al grupului sau al oricăreia dintre entitățile grupului. Membrii colegiului discută cu supraveghetorul consolidant posibilul impact al acestor probleme de neconformitate și al sancțiunilor aplicate entităților grupului sau întregului grup.

(2)   Supraveghetorul consolidant decide să comunice informațiile menționate la alineatul (1) membrilor colegiului pentru care informațiile respective sunt considerate relevante în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

Articolul 14

Schimbul de informații în vederea evaluării planului de redresare a grupului

(1)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare celor care participă la procesul de luare a deciziei comune cu privire la elementele menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE.

(2)   În sensul alineatului (1), supraveghetorul consolidant transmite membrilor colegiului planul de redresare a grupului, conform procedurii prevăzute la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(3)   Supraveghetorul consolidant se asigură că toți membrii colegiului sunt informați în mod corespunzător cu privire la rezultatul procesului menționat la alineatul (1).

(4)   Supraveghetorul consolidant informează autoritatea de rezoluție a grupului cu privire la calendarul prevăzut pentru examinarea și evaluarea planului de redresare a grupului și indică data la care autoritatea de rezoluție a grupului urmează să furnizeze recomandările sale, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 15

Schimbul de informații cu privire la acordurile de sprijin financiar ale grupului

Supraveghetorul consolidant se asigură că toți membrii colegiului sunt informați în mod corespunzător în privința principalelor condiții de autorizare a acordurilor de sprijin financiar ale grupului care au fost acordate în conformitate cu decizia comună menționată la articolul 20 din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 16

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului

(1)   În vederea stabilirii programului de supraveghere prudențială al colegiului în conformitate cu articolul 116 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului identifică activitățile de supraveghere care trebuie desfășurate.

(2)   Programul de supraveghere prudențială al colegiului conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

domeniile comune de activitate identificate ca urmare a evaluării de risc a grupului, a evaluării riscului de lichiditate al grupului și a deciziilor comune privind cerințele prudențiale specifice instituțiilor în temeiul articolului 113 din Directiva 2013/36/UE sau ca urmare a oricăreia dintre activitățile desfășurate de colegiu, inclusiv eforturile de a contribui la o supraveghere eficientă și de a înlătura suprapunerea inutilă a sarcinilor în conformitate cu articolul 116 alineatul (1) litera (d) din directiva menționată anterior;

(b)

respectivele programe de supraveghere prudențială desfășurate de supraveghetorul consolidant și de membrii colegiului pentru întreprinderea-mamă și pentru toate instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-un stat membru;

(c)

domeniile asupra cărora se concentrează activitatea colegiului și activitățile de supraveghere planificate de acesta, inclusiv inspecțiile la fața locului planificate în temeiul articolului 99 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE;

(d)

membrii colegiului de supraveghere responsabili pentru realizarea activităților de supraveghere planificate;

(e)

termenele preconizate, în ceea ce privește atât calendarul, cât și durata, pentru fiecare dintre activitățile de supraveghere planificate.

(3)   Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului se realizează în temeiul articolului 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență

Articolul 17

Stabilirea cadrului colegiului pentru situații de urgență

(1)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului stabilesc un cadru al colegiului pentru anticiparea posibilelor situații de urgență în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE (denumit în continuare „cadrul colegiului pentru situații de urgență”), ținând seama de caracteristicile specifice și de structura grupului de instituții.

(2)   Cadrul colegiului pentru situații de urgență include cel puțin următoarele elemente:

(a)

procedurile specifice colegiului care se aplică în cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE;

(b)

setul minim de informații care se transmit în cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE.

(3)   Setul minim de informații menționate la alineatul (2) litera (b) cuprinde următoarele elemente:

(a)

descrierea situației care a survenit, inclusiv a cauzei care a determinat situația de criză, și impactul estimat al situației de criză asupra entităților grupului și a grupului în ansamblu, asupra lichidității pieței și asupra stabilității sistemului financiar;

(b)

o explicație cu privire la măsurile și acțiunile întreprinse sau care urmează să fie întreprinse de către supraveghetorul consolidant, de către oricare dintre membrii colegiului sau de către entitățile grupului;

(c)

cele mai recente informații disponibile privind poziția lichidității și poziția de capital ale entităților grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență, pe bază individuală și pe bază consolidată.

Articolul 18

Condițiile generale cu privire la schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

(1)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind confidențialitatea prevăzute în titlul VII capitolul 1 secțiunea II din directiva menționată și, după caz, la articolele 54 și 58 din Directiva 2004/39/CE.

(2)   Atunci când este alertat în legătură cu o situație de urgență de către oricare dintre membrii sau observatorii din cadrul colegiului sau când identifică o situație de urgență, supraveghetorul consolidant comunică informațiile menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (b), în urma procedurilor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (a), membrilor colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență, precum și ABE.

(3)   În funcție de natura, gravitatea, potențialul impact sistemic sau alte tipuri de impact, precum și de riscul de contagiune determinat de situația de urgență, membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență și supraveghetorul consolidant pot decide să își comunice informații suplimentare.

(4)   Supraveghetorul consolidant analizează dacă informațiile menționate la alineatele (2) și (3) sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor colegiului de rezoluție. În acest caz, supraveghetorul consolidant comunică aceste informații autorității de rezoluție a grupului, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/59/UE.

(5)   Dacă este cazul, informațiile menționate la alineatele (2) și (3) se actualizează de îndată ce sunt disponibile noi informații.

(6)   În cazul în care schimbul de informații sau comunicarea menționată la prezentul articol se realizează verbal, autoritățile competente în cauză transmit ulterior, cu promptitudine, comunicări scrise.

Articolul 19

Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență

(1)   În cazul apariției unei situații de urgență, supraveghetorul consolidant coordonează evaluarea situației de urgență (denumită în continuare „evaluarea prudențială coordonată”) în cooperare cu membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență respectivă.

(2)   Evaluarea prudențială coordonată a situației de urgență, realizată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99, acoperă cel puțin următoarele elemente:

(a)

natura și gravitatea situației de urgență;

(b)

impactul sau impactul potențial al situației de urgență asupra grupului și asupra oricăreia dintre entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate;

(c)

riscul de contagiune transfrontalieră.

(3)   Atunci când se evaluează alineatul (2) litera (c), supraveghetorul consolidant ține seama de consecințele sistemice potențiale din oricare dintre statele membre în care sunt autorizate entitățile grupului sau în care sunt stabilite sucursale semnificative.

Articolul 20

Coordonarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1)   În cazul apariției unei situații de urgență, supraveghetorul consolidant coordonează elaborarea răspunsului în materie de supraveghere la situația de urgență (denumit în continuare „răspunsul coordonat în materie de supraveghere”) în cooperare cu membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență respectivă.

(2)   Evaluarea prudențială coordonată menționată la articolul 19 constituie baza răspunsului coordonat în materie de supraveghere, care definește acțiunile de supraveghere necesare, domeniul de aplicare și calendarul pentru punerea în aplicare a acestora.

(3)   Răspunsul coordonat în materie de supraveghere este elaborat de supraveghetorul consolidant și de membrii colegiului care supraveghează entități ale grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență.

Articolul 21

Monitorizarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență monitorizează și fac schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a răspunsului coordonat în materie de supraveghere menționat la articolul 20.

(2)   Informațiile care trebuie comunicate cuprind cel puțin informații actualizate privind punerea în aplicare a acțiunilor convenite conform calendarului stabilit, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (2), precum și necesitatea de a actualiza sau modifica aceste acțiuni.

Articolul 22

Coordonarea comunicării externe într-o situație de urgență

(1)   În conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională aplicabile, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care supraveghează entitățile din grup care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență își coordonează, în măsura posibilului, comunicările externe.

(2)   În scopul coordonării comunicării externe, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului convin cu privire la următoarele elemente:

(a)

alocarea responsabilităților de coordonare a comunicării externe în diferitele etape ale situației de urgență;

(b)

nivelul informațiilor care trebuie să fie publicate, ținând seama de necesitatea de a menține încrederea pieței și de orice alte obligații suplimentare legate de publicare în cazul în care instrumentele financiare emise de entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență sunt cotate la bursă pe una sau mai multe piețe reglementate din Uniune;

(c)

coordonarea declarațiilor publice, inclusiv a celor ale unui singur membru al colegiului, în special în cazul în care acestea sunt susceptibile să aibă consecințe pentru entitățile grupului supravegheate de către alți membri ai colegiului;

(d)

alocarea responsabilităților și calendarul adecvat pentru contactarea entităților grupului;

(e)

alocarea responsabilităților și acțiunile care trebuie întreprinse pentru comunicarea externă a acțiunilor coordonate întreprinse pentru a remedia situația de urgență;

(f)

descrierea coordonării posibile cu alt grup sau colegiu care poate fi implicat în reacția la o situație de urgență care afectează grupul, de exemplu un grup de gestionare a crizei sau un colegiu de rezoluție.

CAPITOLUL 3

CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE A COLEGIILOR INSTITUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 51 ALINEATUL (3) DIN DIRECTIVA 2013/36/UE

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 23

Desemnarea membrilor și a observatorilor unui colegiu

(1)   În urma efectuării cartografierii instituției cu sucursale în alte state membre în temeiul articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99, autoritățile competente ale statului membru de origine invită următoarele autorități să devină membri ai colegiului:

(a)

autoritățile competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative;

(b)

băncile centrale din cadrul SEBC ale statelor membre implicate, conform legislației naționale, în supravegherea prudențială a sucursalelor semnificative menționate la litera (a), dar care nu sunt autorități competente;

(c)

ABE.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de origine pot invita autoritățile competente ale statelor membre de origine în care sunt stabilite sucursale nesemnificative să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(3)   Autoritățile competente ale statului membru de origine pot invita autoritățile de supraveghere ale țărilor terțe în care sunt stabilite sucursale ale instituției relevante să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(4)   Autoritățile competente din statul membru de origine pot invita următoarele autorități să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99:

(a)

băncile centrale din cadrul SEBC care nu sunt împuternicite prin legislația națională să supravegheze o instituție sau sucursalele sale stabilite într-un stat membru;

(b)

autoritățile sau organismele publice responsabile de sau implicate în supravegherea instituției și a sucursalelor sale, inclusiv autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului.

(5)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului precizează modalitățile referitoare la participarea în calitate de observatori în cadrul colegiului la acordurile scrise menționate la articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE. Autoritățile competente din statul membru de origine notifică măsurile respective observatorilor.

Articolul 24

Comunicarea privind înființarea și componența unui colegiu

Autoritățile competente ale statului membru de origine comunică instituției faptul că a fost înființat un colegiu, identitatea membrilor și a observatorilor, precum și eventualele modificări ale componenței acestuia.

Articolul 25

Stabilirea acordurilor scrise de coordonare și cooperare

Înființarea și funcționarea colegiilor pentru sucursalele semnificative instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE se bazează pe acorduri scrise de coordonare și cooperare care se stabilesc în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament.

Articolul 26

Participarea la reuniunile și activitățile colegiului

(1)   Atunci când decid care autorități să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente ale statului membru de origine țin seama de următoarele:

(a)

subiectele care urmează să fie discutate și obiectivul reuniunii sau al activității, în special având în vedere relevanța acestora pentru fiecare sucursală;

(b)

importanța sucursalei în statul membru în care este stabilită și importanța sa pentru instituție.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului se asigură că la reuniunile sau activitățile colegiului participă reprezentanții cei mai relevanți, pe baza subiectelor discutate și a obiectivelor urmărite. Reprezentanții respectivi au competența de a angaja autoritățile lor, în calitate de membri ai colegiului, în cea mai mare măsură posibilă, pentru deciziile care urmează să fie luate în cadrul reuniunilor sau al activităților.

(3)   Autoritățile competente ale statului membru de origine pot invita reprezentanții instituției să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului, în funcție de subiectele și de obiectivele reuniunii sau ale activității colegiului.

Articolul 27

Condiții pentru comunicare

(1)   Comunicarea cu instituția și sucursalele sale se organizează în conformitate cu responsabilitățile de supraveghere conferite autorităților competente din statul membru de origine și membrilor colegiului prin titlul V capitolul 4 și prin titlul VII din Directiva 2013/36/UE.

(2)   Reuniunile și activitățile colegiului se organizează în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

SECȚIUNEA 2

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

Articolul 28

Condițiile generale cu privire la schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului

(1)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își transmit toate informațiile necesare pentru a facilita cooperarea în temeiul articolului 50 și al articolului 51 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își transmit toate informațiile necesare pentru a facilita cooperarea menționată la articolele 6, 7 și 8 din Directiva 2014/59/UE.

(3)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își transmit informațiile menționate la alineatele (1) și (2), primite din partea instituției, a unei autorități competente sau de supraveghere sau din orice altă sursă. Aceste informații sunt suficient de adecvate, exacte și prompte.

Articolul 29

Schimbul de informații în contextul rezultatelor procesului de supraveghere și evaluare

Informațiile care trebuie comunicate de către autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului sunt cele menționate la articolul 4, articolul 5, articolele 7-13 și articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 524/2014 al Comisiei (9), rezultate în urma procesului de supraveghere și evaluare desfășurat în conformitate cu articolul 97 din Directiva 2013/36/UE.

Articolul 30

Schimbul de informații în vederea evaluării planului de redresare

(1)   Autoritățile competente ale statului membru de origine consultă autoritățile competente din statele membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative cu privire la planul de redresare în măsura în care acest lucru este relevant pentru o anumită sucursală, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE.

(2)   În sensul alineatului (1), autoritățile competente ale statului membru de origine transmit planul de redresare a instituției autorităților competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(3)   Autoritățile competente ale statului membru de origine se asigură că toți membrii colegiului sunt informați în mod corespunzător cu privire la rezultatul procesului menționat la alineatul (1).

Articolul 31

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului

(1)   În vederea stabilirii programului de supraveghere prudențială al colegiului menționat la articolul 99 din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului identifică activitățile de supraveghere care trebuie desfășurate.

(2)   Programul de supraveghere prudențială al colegiului conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

domeniile comune de activitate identificate ca urmare a procesului de supraveghere și evaluare în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE sau ca urmare a oricăror alte activități desfășurate de colegiu;

(b)

domeniile asupra cărora se concentrează activitatea colegiului și activitățile de supraveghere planificate de acesta, inclusiv inspecțiile la fața locului și inspecțiile sucursalelor semnificative planificate în temeiul articolului 52 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE;

(c)

membrii colegiului de supraveghere responsabili pentru realizarea activităților de supraveghere planificate;

(d)

termenele preconizate, în ceea ce privește atât calendarul, cât și durata, pentru fiecare dintre activitățile de supraveghere planificate.

(3)   Atunci când elaborează programul de supraveghere prudențială al colegiului și îl actualizează dacă este necesar, autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului au în vedere posibilitatea unor acorduri privind alocarea voluntară a sarcinilor și delegarea voluntară a responsabilităților, în special dacă se consideră că o astfel de alocare sau delegare va determina o supraveghere mai eficientă și eficace, în particular prin eliminarea suprapunerilor inutile ale cerințelor de supraveghere, inclusiv a celor legate de cererile de informații.

(4)   Încheierea unui acord privind alocarea sarcinilor sau delegarea responsabilităților este notificată de către autoritățile competente ale statului membru de origine instituției vizate și de către autoritatea competentă, care își deleagă competențele, instituției în cauză.

(5)   Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului se realizează în temeiul articolului 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență și dispoziții finale

Articolul 32

Stabilirea cadrului colegiului pentru situații de urgență

(1)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului stabilesc un cadru al colegiului pentru anticiparea posibilelor situații de urgență în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE (denumit în continuare „cadrul colegiului pentru situații de urgență”).

(2)   Cadrul colegiului pentru situații de urgență include cel puțin următoarele elemente:

(a)

procedurile specifice colegiului care se aplică în cazul apariției unei situații de urgență astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE;

(b)

setul minim de informații care se transmit în cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE.

(3)   Setul minim de informații menționate la alineatul (2) litera (b) cuprinde următoarele elemente:

(a)

descrierea situației care a survenit, inclusiv a cauzei care a determinat situația de criză, și impactul estimat al situației de criză asupra instituției, asupra lichidității pieței și asupra stabilității sistemului financiar;

(b)

o explicație cu privire la măsurile și acțiunile întreprinse sau care urmează să fie întreprinse de către autoritățile competente ale statului membru de origine, de către oricare dintre membrii colegiului sau de către instituție;

(c)

cele mai recente informații cantitative disponibile cu privire la poziția lichidității și poziția de capital ale instituției.

Articolul 33

Condițiile generale cu privire la schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

(1)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind confidențialitatea prevăzute în titlul VII capitolul 1 secțiunea II din directiva menționată și, după caz, la articolele 54 și 58 din Directiva 2004/39/CE.

(2)   Atunci când sunt alertate în legătură cu o situație de urgență de către oricare dintre membrii sau observatorii din cadrul colegiului sau când identifică o situație de urgență, autoritățile competente ale statului membru de origine comunică informațiile menționate la articolul 32 alineatul (2) litera (b), în urma procedurilor menționate la articolul 32 alineatul (2) litera (a), membrilor colegiului care supraveghează sucursalele care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență, precum și ABE.

(3)   În funcție de natura, gravitatea, potențialul impact sistemic sau alte tipuri de impact, precum și de riscul de contagiune determinat de situația de urgență, membrii colegiului care supraveghează sucursale care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență și autoritățile competente ale statului membru de origine pot decide să își comunice informații suplimentare.

(4)   Autoritățile competente ale statului membru de origine analizează dacă informațiile menționate la alineatele (2) și (3) sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor colegiului de rezoluție. În caz afirmativ, autoritățile competente ale statului membru de origine comunică aceste informații autorității de rezoluție, astfel cum se prevede la articolul 3 din Directiva 2014/59/UE.

(5)   Dacă este cazul, informațiile menționate la alineatele (2) și (3) se actualizează de îndată ce sunt disponibile noi informații.

(6)   În cazul în care schimbul de informații sau comunicarea menționată la prezentul articol se realizează verbal, autoritățile competente în cauză transmit ulterior, cu promptitudine, comunicări scrise.

Articolul 34

Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență

(1)   În cazul în care apare o situație de urgență, autoritățile competente ale statului membru de origine coordonează evaluarea situației de urgență (denumită în continuare „evaluarea prudențială coordonată”) în cooperare cu membrii colegiului, în temeiul articolului 112 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

(2)   Evaluarea prudențială coordonată a situației de urgență, pregătită de autoritățile competente ale statului membru de origine, vizează cel puțin următoarele elemente:

(a)

natura și gravitatea situației de urgență;

(b)

impactul sau impactul potențial al situației de urgență asupra instituției și asupra oricăreia dintre sucursalele care sunt afectate sau riscă să fie afectate;

(c)

riscul de contagiune transfrontalieră.

(3)   Atunci când evaluează alineatul (2) litera (c), autoritățile competente ale statului membru de origine țin seama de consecințele sistemice potențiale din oricare dintre statele membre în care sunt stabilite sucursale semnificative.

Articolul 35

Coordonarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1)   În cazul în care apare o situație de urgență, autoritățile competente ale statului membru de origine coordonează elaborarea răspunsului în materie de supraveghere la situația de urgență (denumit în continuare „răspunsul coordonat în materie de supraveghere”) în cooperare cu membrii colegiului, în temeiul articolului 112 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

(2)   Evaluarea prudențială coordonată menționată la articolul 34 constituie baza răspunsului coordonat în materie de supraveghere, care definește acțiunile de supraveghere necesare, domeniul de aplicare și calendarul pentru punerea în aplicare a acestora.

Articolul 36

Monitorizarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1)   Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului care supraveghează sucursale care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență monitorizează și fac schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a răspunsului coordonat în materie de supraveghere menționat la articolul 35.

(2)   Informațiile care trebuie comunicate cuprind cel puțin o actualizare privind punerea în aplicare a acțiunilor convenite conform calendarului stabilit, astfel cum se menționează la articolul 35 alineatul (2), precum și menționarea necesității de a actualiza sau modifica aceste acțiuni.

Articolul 37

Coordonarea comunicării externe într-o situație de urgență

Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului responsabili cu supravegherea sucursalelor care sunt afectate sau riscă să fie afectate de o situație de urgență își coordonează, în măsura posibilului, comunicările externe, ținând seama de elementele menționate la articolul 22 alineatul (2), precum și de obligațiile legale sau restricțiile în temeiul legislației naționale.

Articolul 38

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabilirea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (a se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(7)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (a se vedea pagina 45 din prezentul Jurnal Oficial).

(9)  Regulamentul delegat (UE) nr. 524/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care autoritățile competente din statele membre de origine și din statele membre gazdă și le comunică reciproc (JO L 148, 20.5.2014, p. 6).


Top