EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0760

Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj

19.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/98


REGULAMENTUL (UE) 2015/760 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2015

privind fondurile europene de investiții pe termen lung

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Finanțarea pe termen lung reprezintă un important instrument propice pentru înscrierea economiei europene pe calea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, conform Strategiei Europa 2020, pentru o mai bună competitivitate și ocupare a forței de muncă și pentru construirea economiei de mâine în așa fel încât să fie mai puțin predispusă la riscuri sistemice și să fie mai rezistentă. Fondurile europene de investiții pe termen lung (ELTIF) oferă finanțare de lungă durată unei game diverse de proiecte de infrastructură, unor societăți neadmise la tranzacționare sau întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) admise la tranzacționare care emit instrumente de capitaluri proprii și de datorie pentru care nu există un cumpărător ușor de identificat. Prin faptul că acordă finanțare unor astfel de proiecte, ELTIF contribuie la finanțarea economiei reale și la realizarea politicilor Uniunii.

(2)

În ceea ce privește cererea, ELTIF pot oferi un flux constant de venituri administratorilor de pensii, societăților de asigurări, fundațiilor, autorităților locale și altor entități care se confruntă cu obligații regulate și repetate și care urmăresc obținerea unui randament pe termen lung în cadrul unor structuri bine reglementate. Deși oferă mai puțină lichiditate decât investițiile în valori mobiliare, ELTIF pot asigura un flux constant de venituri investitorilor individuali care se bazează pe fluxul de numerar regulat pe care îl poate produce un ELTIF. Totodată, ELTIF pot oferi investitorilor care nu beneficiază de un flux constant de venituri oportunități adecvate pentru aprecierea capitalului în timp.

(3)

Este posibil ca finanțarea să fie insuficientă pentru proiecte cum ar fi infrastructura de transport, producerea sau distribuția de energie durabilă, infrastructura socială (locuințe sau spitale), introducerea de noi tehnologii și sisteme care reduc utilizarea de resurse și de energie sau dezvoltarea în continuare a IMM-urilor. După cum a arătat criza financiară, completarea finanțării bancare cu o varietate mai largă de surse de finanțare ce mobilizează mai bine piețele de capital ar putea contribui la rezolvarea deficitelor de finanțare. ELTIF pot îndeplini un rol esențial în acest sens și pot mobiliza capital atrăgând investitori din țări terțe.

(4)

Scopul principal al prezentului regulament este impulsionarea investițiilor europene pe termen lung în economia reală. Investițiile pe termen lung în proiecte, întreprinderi și infrastructură în țări terțe pot, de asemenea, atrage capital pentru ELTIF, aducând astfel beneficii economiei europene. De aceea, astfel de investiții nu ar trebui împiedicate.

(5)

În absența unui regulament care să stabilească norme privind ELTIF, la nivel național ar putea fi adoptate măsuri divergente, care sunt susceptibile să provoace denaturări ale concurenței cauzate de diferențele dintre măsurile de protecție a investițiilor. Cerințele naționale divergente în materie de structură a portofoliului, diversificare și active eligibile, în special investițiile în mărfuri, creează obstacole în calea distribuirii transfrontaliere a fondurilor de investiții care se concentrează pe întreprinderi neadmise la tranzacționare și active reale deoarece investitorii nu pot compara cu ușurință diferitele propuneri de investiții care le sunt oferite. Cerințele naționale divergente conduc, de asemenea, la crearea unor niveluri diferite de protecție a investitorilor. Mai mult decât atât, existența unor cerințe naționale divergente referitoare la tehnicile de investiții, cum ar fi nivelurile autorizate de contractare de credite, utilizarea de instrumente financiare derivate, normele aplicabile vânzării în lipsă sau tranzacțiilor de finanțare cu titluri de valoare generează discrepanțe în ceea ce privește nivelul de protecție a investitorilor. În plus, cerințele naționale divergente privind răscumpărarea sau perioadele de deținere împiedică vânzarea transfrontalieră a fondurilor care investesc în active neadmise la tranzacționare. Agravând insecuritatea juridică, aceste divergențe pot submina încrederea investitorilor în momentul analizării investițiilor în astfel de fonduri și pot reduce posibilitățile de care investitorii dispun pentru a alege în mod eficace între diferite oportunități de investiții pe termen lung. În consecință, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum este interpretat în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(6)

Sunt necesare norme uniforme pentru a se asigura că ELTIF prezintă un profil de produs coerent și stabil în întreaga Uniune. Mai precis, pentru a asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel înalt de protecție a investitorilor, este necesar să se stabilească norme uniforme privind funcționarea ELTIF, în special privind structura portofoliului acestora și instrumentele de investiții pe care sunt autorizate să le utilizeze pentru a obține expunere la active pe termen lung, precum instrumente de capitaluri proprii sau de datorie emise de IMM-uri admise la tranzacționare și întreprinderi neadmise la tranzacționare, precum și la active reale. De asemenea, sunt necesare norme uniforme privind portofoliul unui ELTIF pentru a se asigura că ELTIF care au ca obiectiv generarea unui venit regulat mențin un portofoliu diversificat de active de investiții adecvate pentru menținerea unui flux de numerar regulat. ELTIF reprezintă un prim pas pe calea creării unei piețe interne integrate pentru mobilizarea de capital ce poate fi canalizat către investiții pe termen lung în economia europeană. Buna funcționare a pieței interne pentru investiții pe termen lung obligă Comisia să analizeze în continuare posibilele obstacole care ar putea împiedica mobilizarea de capital pe termen lung la nivel transfrontalier, inclusiv obstacolele generate de modul în care aceste investiții sunt tratate din punct de vedere fiscal.

(7)

Este esențial să se asigure că normele privind funcționarea ELTIF, în special privind structura portofoliului acestora și instrumentele de investiții pe care sunt autorizate să le utilizeze, sunt direct aplicabile administratorilor ELTIF și, prin urmare, este necesar ca aceste noi norme să fie adoptate sub forma unui regulament. Se garantează astfel și condiții uniforme pentru utilizarea denumirii „ELTIF”, evitându-se apariția unor cerințe naționale divergente. Administratorii ELTIF ar trebui să respecte aceleași norme în întreaga Uniune, pentru a spori încrederea investitorilor în ELTIF și pentru a asigura credibilitatea pe termen lung a denumirii „ELTIF”. În același timp, prin adoptarea unor norme uniforme, se reduce complexitatea cerințelor de reglementare aplicabile ELTIF. Prin intermediul unor norme uniforme, se reduc și costurile suportate de administratori pentru a asigura conformitatea cu cerințe naționale divergente care reglementează fondurile ce investesc în întreprinderi admise și neadmise la tranzacționare și în categorii comparabile de active reale. Acest lucru este valabil în special pentru administratorii ELTIF care doresc să mobilizeze capitaluri la nivel transfrontalier. Adoptarea de norme uniforme contribuie totodată la eliminarea denaturării concurenței.

(8)

Noile norme privind ELTIF sunt strâns legate de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), întrucât această directivă constituie cadrul juridic care reglementează administrarea și distribuirea fondurilor de investiții alternative (FIA) în Uniune. Prin definiție, ELTIF sunt acele FIA din UE care sunt administrate de către administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA) autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(9)

Deși Directiva 2011/61/UE prevede, de asemenea, un regim eșalonat aplicabil țărilor terțe care reglementează AFIA și FIA din afara UE, noile norme privind ELTIF au un domeniu de aplicare mai restrâns care evidențiază dimensiunea europeană a noului produs de investiții pe termen lung. În mod corespunzător, doar un FIA din UE, astfel cum este definit în Directiva 2011/61/UE, ar trebui să fie eligibil să devină un ELTIF și numai dacă este administrat de un AFIA din UE care a fost autorizat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(10)

Noile norme aplicabile în cazul ELTIF ar trebui să se bazeze pe cadrul de reglementare existent stabilit prin Directiva 2011/61/UE și actele adoptate pentru punerea sa în aplicare. Prin urmare, normele privind produsul referitoare la ELTIF ar trebui aplicate în plus față de normele prevăzute în dreptul existent al Uniunii. În special, normele de administrare și de distribuire prevăzute de Directiva 2011/61/UE ar trebui să se aplice în cazul ELTIF. De asemenea, normele privind prestarea transfrontalieră de servicii și libertatea de stabilire prevăzute în Directiva 2011/61/UE ar trebui să se aplice în mod corespunzător activităților transfrontaliere ale ELTIF. Acestea ar trebui să fie completate de norme specifice de distribuire concepute pentru distribuirea transfrontalieră a ELTIF atât către investitorii de retail, cât și către investitorii profesionali de pe teritoriul Uniunii.

(11)

Ar trebui să se aplice norme uniforme în cazul tuturor FIA din UE care doresc să se distribuie ca ELTIF. FIA din UE care nu doresc să se distribuie ca ELTIF nu ar trebui obligate să respecte aceste norme, acceptând astfel să nu beneficieze de avantajele care decurg din această opțiune. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și FIA din afara UE nu ar trebui să fie eligibile pentru a fi distribuite ca ELTIF.

(12)

Pentru a asigura conformitatea ELTIF cu normele armonizate care reglementează activitatea acestor fonduri, este necesar să se prevadă ca autoritățile competente să autorizeze ELTIF. Procedurile armonizate de autorizare și supraveghere a AFIA în temeiul Directivei 2011/61/UE ar trebui, prin urmare, să fie completate cu o procedură specială de autorizare pentru ELTIF. Ar trebui stabilite proceduri pentru a asigura faptul că numai AFIA din UE autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE și capabili să gestioneze un ELTIF pot gestiona ELTIF. Ar trebui întreprinse toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ELTIF vor fi în măsură să respecte normele armonizate care reglementează activitatea acestor fonduri. În cazul în care ELTIF este administrat la nivel intern și nu este numit un AFIA extern, ar trebui să se aplice o procedură de autorizare specifică.

(13)

Având în vedere că FIA din UE pot lua diferite forme juridice care nu le înzestrează în mod necesar cu personalitate juridică, dispozițiile care impun ELTIF să ia măsuri ar trebui interpretate ca trimiteri la administratorul ELTIF în cazurile în care ELTIF se constituie ca un FIA din UE care nu este în măsură să acționeze direct deoarece nu dispune de personalitate juridică proprie.

(14)

Pentru a garanta că ELTIF vizează investiții pe termen lung și contribuie la finanțarea unei creșteri durabile a economiei Uniunii, normele privind portofoliul ELTIF ar trebui să impună o identificare clară a categoriilor de active care să fie eligibile pentru investiții prin intermediul ELTIF și a condițiilor în care acestea ar trebui să fie eligibile. Un ELTIF ar trebui să investească cel puțin 70 % din capitalul său în active de investiții eligibile. Pentru a asigura integritatea ELTIF, este de dorit, de asemenea, să se interzică ca un ELTIF să se angajeze în anumite tranzacții financiare care ar putea pune în pericol strategia și obiectivele sale de investiții prin generarea unor riscuri diferite de cele care ar fi de așteptat pentru un fond care vizează investiții pe termen lung. În vederea asigurării unui accent clar pe investiții pe termen lung, care ar putea fi utile pentru investitorii individuali care nu cunosc strategiile de investiții mai puțin convenționale, unui ELTIF nu ar trebui să i se permită să investească în alte instrumente financiare derivate decât cele necesare în scopul acoperirii riscurilor inerente propriilor investiții. Având în vedere caracterul lichid al mărfurilor și instrumentele financiare derivate care conferă o expunere indirectă la acestea, investițiile în mărfuri nu necesită un angajament pe termen lung din partea investitorilor și, prin urmare, ar trebui excluse din activele de investiții eligibile. Respectivul raționament nu se aplică investițiilor în infrastructură sau în societăți legate de mărfuri sau a căror performanță este legată indirect de performanțele mărfurilor, precum fermele în cazul produselor agricole de bază sau centralele electrice în cazul produselor energetice.

(15)

Definiția elementelor care constituie o investiție pe termen lung este cuprinzătoare. Activele de investiții eligibile sunt, în general, nelichide, necesită angajamente pentru o anumită perioadă de timp și au un profil economic pe termen lung. Activele de investiții eligibile sunt titluri de valoare netransferabile și, prin urmare, nu au acces la lichiditatea piețelor secundare. Acestea necesită, adeseori, angajamente cu durată fixă care le restricționează perspectivele de comercializare. Cu toate acestea, deoarece IMM-urile admise la tranzacționare se pot confrunta cu probleme legate de lichidități și de accesul la piața secundară, acestea ar trebui de asemenea considerate a fi societăți de portofoliu eligibile. Ciclul economic al investiției urmărit de ELTIF este, în esență, pe termen lung, din cauza nivelului ridicat al angajamentelor de capital și a duratei de timp necesare pentru a produce venituri.

(16)

Un ELTIF ar trebui să aibă dreptul de a investi în alte active decât activele de investiții eligibile, ceea ce ar putea fi necesar pentru a gestiona în mod eficient fluxul de numerar, dar numai atât timp cât această măsură este în conformitate cu strategia de investiții pe termen lung a ELTIF.

(17)

Activele de investiții eligibile ar trebui înțelese ca incluzând participațiile, cum ar fi instrumentele de capitaluri proprii sau de cvasicapital, instrumentele de datorie în societăți de portofoliu eligibile și împrumuturile care le-au fost acordate. Aceste active cuprind, de asemenea, participațiile la alte fonduri care se axează pe active cum ar fi investițiile în întreprinderi neadmise la tranzacționare care emit instrumente de capitaluri proprii sau de datorie pentru care nu există întotdeauna un cumpărător ușor de identificat. Deținerile directe de active reale, cu excepția cazului în care acestea sunt securitizate, ar trebui să reprezinte, de asemenea, o categorie de active eligibile, cu condiția să asigure un flux previzibil de numerar, fie el periodic sau nu, în sensul că pot fi modelate și evaluate pe baza metodei de evaluare a fluxului de numerar actualizat. Aceste active ar putea include, de exemplu, elemente de infrastructură socială cu un randament previzibil, cum ar fi infrastructura energetică, de transport sau de comunicații, precum și educația, sănătatea, asistența socială sau instalații industriale. Pe de altă parte, active precum operele de artă, manuscrisele, colecțiile de vin sau bijuteriile nu ar trebui să fie eligibile deoarece nu generează în condiții normale un flux previzibil de numerar.

(18)

Activele de investiții eligibile ar trebui să includă active reale cu o valoare de peste 10 000 000 EUR care generează un beneficiu economic și social. Astfel de active cuprind infrastructura, proprietatea intelectuală, navele, echipamentele, instalațiile, aeronavele sau materialul rulant și bunurile imobile. Investițiile în imobile comerciale sau locative ar trebui permise în măsura în care au ca scop contribuția la creșterea economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sau la politicile Uniunii din domeniul energetic, regional sau de coeziune. Investițiile în astfel de bunuri imobile ar trebui documentate în mod clar pentru a se demonstra angajamentul pe termen lung în astfel de bunuri. Prezentul regulament nu urmărește promovarea investițiilor de natură speculativă.

(19)

Amploarea proiectelor de infrastructură înseamnă că acestea necesită infuzii substanțiale de capital care rămâne investit perioade lungi de timp. Printre aceste proiecte de infrastructură se numără construirea de infrastructuri publice cum ar fi școli, spitale sau închisori, infrastructuri sociale precum locuințele sociale, infrastructuri de transport precum drumuri, sisteme de tranzit în masă sau aeroporturi, infrastructuri energetice cum ar fi rețelele energetice, proiectele de adaptare la schimbările climatice și de reducere a efectelor acestora, centralele electrice sau conductele, infrastructuri de gospodărire a apelor, precum sistemele de alimentare cu apă, sistemele de canalizare sau de irigație, infrastructuri de comunicații cum ar fi rețelele, și infrastructuri de gestionare a deșeurilor, precum sistemele de reciclare sau de colectare.

(20)

Instrumentele de cvasicapital ar trebui înțelese ca incluzând un tip de instrumente de finanțare, care reprezintă o combinație de capital propriu și datorii și a căror rentabilitate este asociată profitului sau pierderilor înregistrate de societatea de portofoliu eligibilă în cauză, iar rambursarea instrumentului în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu este garantată în totalitate. Astfel de instrumente includ o varietate de instrumente de finanțare, cum ar fi împrumuturi subordonate, participații tacite, împrumuturi participative, drepturi de participare la profit, obligațiuni convertibile și obligațiuni cu warante.

(21)

Pentru a ține seama de practicile comerciale existente, unui ELTIF ar trebui să i se permită să cumpere acțiuni existente ale unei societăți de portofoliu eligibile de la acționarii existenți ai societății în cauză. În plus, în scopul de a asigura cele mai mari oportunități posibile pentru activitățile de strângere de fonduri, ar trebui să fie permise investițiile în alte ELTIF, în fonduri europene cu capital de risc (EuVECA), reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), și în fonduri europene de antreprenoriat social (EuSEF), reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Pentru a preveni o diluare a investițiilor în societăți de portofoliu eligibile, ELTIF ar trebui să fie autorizate să investească în alte ELTIF, EuVECA și EuSEF cu condiția ca acestea să nu fi investit ele însele mai mult de 10 % din capitalul lor în alte ELTIF.

(22)

Utilizarea unor întreprinderi financiare poate fi necesară în scopul de a reuni și de a organiza contribuțiile primite de la diferiți investitori, inclusiv investițiile cu caracter public, în proiectele de infrastructură. ELTIF ar trebui, prin urmare, să fie autorizate să investească în active de investiții eligibile prin intermediul unor întreprinderi financiare, atât timp cât aceste întreprinderi sunt dedicate finanțării unor proiecte pe termen lung și dezvoltării IMM-urilor.

(23)

Întreprinderile neadmise la tranzacționare se pot confrunta cu dificultăți în ceea ce privește accesul la piețele de capital și finanțarea în continuare a creșterii și extinderii. Finanțarea privată prin participații la capital sau împrumuturi sunt modalități tipice de a mobiliza fonduri. Deoarece aceste instrumente sunt prin natura lor investiții pe termen lung, au nevoie de „capital inactiv (pe termen lung)” („patient capital”) care poate fi furnizat de ELTIF. Totodată, IMM-urile admise la tranzacționare se confruntă adesea cu obstacole semnificative în ceea ce privește obținerea de finanțare pe termen lung, iar ELTIF pot constitui o valoroasă sursă alternativă de finanțare.

(24)

În înțelesul prezentului regulament, categoriile de active pe termen lung ar trebui să cuprindă întreprinderi neadmise la tranzacționare care emit instrumente de capitaluri proprii sau de datorie pentru care nu ar exista un cumpărător ușor de identificat, precum și întreprinderi admise la tranzacționare cu capitalizare maximă de 500 000 000 EUR.

(25)

În cazul în care administratorul unui ELTIF deține o participație într-o societate de portofoliu, există riscul ca administratorul să își pună interesele proprii deasupra intereselor investitorilor în ELTIF. Pentru a se evita astfel de conflicte de interese și pentru a asigura buna guvernanță corporativă, ELTIF ar trebui să investească numai în active care nu au legătură cu administratorul ELTIF, exceptând situația în care ELTIF investește în unități sau acțiuni ale altor ELTIF, EuVECA sau EuSEF care sunt administrate de administratorul ELTIF.

(26)

Pentru a permite administratorilor ELTIF un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește investițiile fondurilor lor, investirea în alte active decât investițiile pe termen lung ar trebui să fie permisă până la un plafon maxim de 30 % din capitalul ELTIF.

(27)

Pentru a limita asumarea de riscuri de către ELTIF, este esențial să se reducă riscul de contraparte prin impunerea unor cerințe clare de diversificare a portofoliului ELTIF. Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere (OTC) ar trebui să intre sub incidența Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(28)

Pentru a împiedica exercitarea influenței semnificative pe care un ELTIF care investește o are asupra conducerii unui alt ELTIF sau a unui organism emitent, este necesar să se evite ca un ELTIF să se concentreze excesiv în aceeași investiție.

(29)

Pentru a permite administratorilor ELTIF să mobilizeze capitaluri suplimentare pe parcursul duratei de funcționare a fondului, ar trebui ca aceștia să fie autorizați să împrumute numerar până la o limită de 30 % din valoarea capitalului ELTIF. Astfel ar trebui să se ofere o rentabilitate suplimentară investitorilor. Pentru a elimina riscul unor neconcordanțe de monedă, ELTIF ar trebui să se împrumute doar în moneda în care administratorul ELTIF estimează să achiziționeze activul respectiv. Pentru a răspunde preocupărilor legate de activitățile desfășurate prin intermediul sistemului bancar paralel, numerarul împrumutat de ELTIF nu ar trebui utilizat pentru acordarea de împrumuturi societăților de portofoliu eligibile.

(30)

Din cauza caracterului pe termen lung și nelichid al investițiilor unui ELTIF, administratorul ELTIF ar trebui să aibă timp suficient să aplice limitele de investiții. Timpul necesar pentru a pune în aplicare aceste limite ar trebui să țină seama de particularitățile și caracteristicile investițiilor, dar nu ar trebui să depășească cinci ani de la data autorizării ca ELTIF sau jumătate din durata de funcționare a ELTIF, în funcție de care durată este mai scurtă.

(31)

Din cauza profilului portofoliului și axării pe categorii de active pe termen lung, ELTIF sunt concepute să canalizeze economiile private către economia europeană. ELTIF sunt concepute și ca un vehicul investițional prin care grupul Banca Europeană de Investiții (BEI) își poate canaliza finanțarea destinată infrastructurii europene sau IMM-urilor. În temeiul prezentului regulament, ELTIF sunt structurate ca un vehicul investițional comun care concordă cu axarea grupului BEI pe activități ce favorizează dezvoltarea echilibrată și constantă a unei piețe interne a investiților pe termen lung în interesul Uniunii. Întrucât se axează pe categorii de active pe termen lung, ELTIF își pot îndeplini rolul preconizat de instrument prioritar în realizarea Planului de investiții pentru Europa prevăzut în comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014.

(32)

Comisia ar trebui să acorde întâietate și să își eficientizeze procesele prin care ELTIF pot solicita finanțare din partea BEI. Comisia ar trebui prin urmare să eficientizeze procedura de emitere a avizelor sau a contribuțiilor privind orice cerere a ELTIF de finanțare din partea BEI.

(33)

Mai mult, statele membre, precum și autoritățile regionale și locale ar putea beneficia de pe urma informării potențialilor investitori și a publicului cu privire la ELTIF.

(34)

Deși ELTIF nu este obligat să ofere drepturi de răscumpărare înainte de încheierea duratei sale de funcționare, nimic nu ar trebui să împiedice un ELTIF să solicite admiterea unităților sau a acțiunilor sale pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare, oferind astfel investitorilor ocazia să își vândă unitățile sau acțiunile înainte de încheierea duratei de funcționare a ELTIF. Regulile sau actele constitutive al unui ELTIF nu ar trebui să împiedice admiterea unităților sau a acțiunilor ELTIF la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare și nu ar trebui să împiedice investitorii să își transfere în mod liber unitățile sau acțiunile către părți terțe care doresc să achiziționeze unitățile sau acțiunile respective. Prin aceasta se urmărește promovarea piețelor secundare ca un loc important în care investitorii individuali pot cumpăra și vinde unități sau acțiuni ale ELTIF.

(35)

Deși investitorii individuali pot fi interesați să investească într-un ELTIF, caracterul nelichid al majorității investițiilor în proiecte pe termen lung împiedică ELTIF să le permită răscumpărări periodice investitorilor săi. Angajamentul pe care investitorul individual și-l asumă în cazul unei investiții în astfel de active este, prin natura sa, valabil pentru toată durata investiției. Prin urmare, un ELTIF ar trebui să fie structurat în principiu astfel încât să nu ofere răscumpărări periodice înainte de încheierea duratei de funcționare a ELTIF.

(36)

Pentru a atrage investitori, în special investitori individuali, care ar putea să nu dorească să-și blocheze capitalul pe perioade îndelungate de timp, ELTIF ar trebui să poată oferi investitorilor lor, în anumite condiții, dreptul de răscumpărare anticipată. Prin urmare, administratorul ELTIF ar trebui să aibă capacitatea discreționară de a decide constituirea ELTIF cu sau fără drepturi de răscumpărare, în funcție de strategia de investiții a ELTIF. Atunci când se stabilește un regim de drepturi de răscumpărare, aceste drepturi și principalele lor caracteristici ar trebui clar prestabilite și prevăzute în regulile sau actele constitutive ale ELTIF.

(37)

Pentru ca investitorii să își răscumpere efectiv unitățile sau acțiunile la sfârșitul duratei de funcționare a ELTIF, administratorul ELTIF ar trebui să înceapă să vândă portofoliul de active al ELTIF în timp util pentru a asigura obținerea unei valori adecvate. La stabilirea unui calendar de retragere ordonată a investițiilor, administratorul ELTIF ar trebui să ia în considerare diferitele profiluri de scadență ale investițiilor și perioada de timp necesară pentru a găsi un cumpărător pentru activele în care ELTIF este investit. Întrucât menținerea limitelor de investiții în timpul acestei perioade de lichidare nu este practică, acestea ar trebui să înceteze să se aplice în momentul în care începe perioada de lichidare.

(38)

Pentru a lărgi accesul investitorilor individuali la ELTIF, un OPCVM poate investi în unități sau acțiuni emise de un ELTIF în măsura în care unitățile sau acțiunile ELTIF respectiv sunt eligibile în temeiul Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8).

(39)

ELTIF ar trebui să aibă posibilitatea să-și reducă capitalul în mod proporțional în cazul în care își cesionează unul dintre active, în special în cazul unei investiții în infrastructură.

(40)

Activele neadmise la tranzacționare în care a investit un ELTIF pot fi admise ulterior pe o piață reglementată în cursul duratei de funcționare a fondului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, activele pot încălca cerința de a nu fi admis la tranzacționare prevăzută de prezentul regulament. Pentru a le permite administratorilor ELTIF să își retragă investiția într-un astfel de activ care nu ar mai fi eligibil în mod ordonat, activele ar putea continua să fie luate în considerare la calculul limitei de 70 % de active de investiții eligibile pentru o perioadă de până la trei ani.

(41)

Având în vedere caracteristicile specifice ale ELTIF, precum și investitorii de retail și investitorii profesionali vizați, este important să fie instituite cerințe solide legate de transparență care să fie capabile să permită investitorilor potențiali să ia o hotărâre în cunoștință de cauză și să fie pe deplin conștienți de riscurile implicate. În plus față de respectarea cerințelor de transparență prevăzute în Directiva 2011/61/UE, ELTIF ar trebui să publice un prospect care să conțină toate informațiile prevăzute a fi prezentate de către organismele de plasament colectiv de tip închis în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (10). Pentru distribuirea unui ELTIF către investitorii individuali, ar trebui să existe obligația de a publica un document privind informațiile-cheie, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (11). În plus, orice document de distribuire ar trebui să atragă atenția, în mod explicit, asupra profilului de risc al ELTIF.

(42)

ELTIF pot fi atractive pentru investitori, cum ar fi autoritățile locale, bisericile, organizațiile de caritate și fundațiile, care ar trebui să poată cere să fie tratați ca niște clienți profesionali în situațiile în care îndeplinesc condițiile stabilite în secțiunea II din anexa II la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12).

(43)

Întrucât ELTIF vizează nu numai investitorii profesionali, dar și investitorii individuali din Uniune, este necesar ca anumite cerințe suplimentare să fie adăugate cerințelor de distribuire deja prevăzute de Directiva 2011/61/UE pentru a se asigura un grad adecvat de protecție a investitorilor individuali. În mod corespunzător, ar trebui să existe mijloacele necesare pentru realizarea subscrierilor, pentru efectuarea plăților către deținătorii de unități sau de acțiuni, pentru răscumpărarea sau rambursarea unităților sau acțiunilor, precum și pentru transmiterea informațiilor pe care ELTIF și administratorii ELTIF sunt obligați să le furnizeze. În plus, pentru a se asigura că investitorii individuali nu sunt dezavantajați comparativ cu investitorii profesionali, ar trebui instituite anumite măsuri de protecție atunci când ELTIF sunt distribuite către investitorii individuali. În cazul în care distribuirea sau plasarea ELTIF către investitori individuali este făcută prin intermediul unui distribuitor, acesta ar trebui să respecte cerințele relevante din Directiva 2014/65/UE și din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(44)

Administratorul ELTIF sau distribuitorul ar trebui să obțină toate informațiile necesare privind cunoștințele și experiența investitorului individual, situația sa financiară, apetitul pentru risc, obiectivele de investiții și perioada de timp preconizată pentru a determina dacă ELTIF este potrivit pentru a fi distribuit investitorului individual respectiv, ținând seama, printre altele, de durata de funcționare și de strategia de investiții planificată a ELTIF. De asemenea, în cazul în care durata de funcționare a unui ELTIF oferit sau plasat investitorilor individuali depășește 10 ani, administratorul ELTIF sau distribuitorul ar trebui să menționeze clar, în scris, că acest produs ar putea să nu fie potrivit pentru investitorii individuali care nu își pot permite o investiție pe un termen atât de lung și cu caracter nelichid.

(45)

Atunci când un ELTIF este distribuit investitorilor individuali, depozitarul ELTIF ar trebui să respecte dispozițiile Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește entitățile eligibile pentru rolul de depozitar, regula de „nelichidare a pasivelor” și reutilizarea activelor.

(46)

Pentru a întări protecția investitorilor individuali, prezentul regulament prevede în plus că, în cazul investitorilor individuali al căror portofoliu nu depășește 500 000 EUR și conține depozite de numerar și instrumente financiare, cu excepția instrumentelor financiare care au fost depuse ca garanție, administratorul ELTIF sau orice distribuitor ar trebui să se asigure, după ce a efectuat un test de adecvare și a oferit recomandări corespunzătoare privind investițiile, că investitorul individual nu investește în ELTIF o sumă totală mai mare de 10 % din portofoliul investitorului, iar suma inițială investită în unul sau mai multe ELTIF să nu fie mai mică de 10 000 EUR.

(47)

În circumstanțe excepționale prevăzute în regulile sau actele constitutive ale unui ELTIF, durata de viață a ELTIF ar putea fi extinsă sau redusă pentru a asigura o mai mare flexibilitate, în situația în care, spre exemplu, un proiect este finalizat mai devreme sau mai târziu decât fusese preconizat, pentru alinierea cu strategia sa de investiții pe termen lung.

(48)

Autoritatea competentă a ELTIF ar trebui să verifice în mod continuu dacă un ELTIF respectă prezentul regulament. Întrucât autorităților competente li s-au conferit deja competențe sporite în temeiul Directivei 2011/61/UE, este necesar ca aceste competențe să fie extinse ținând cont de prezentul regulament.

(49)

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (ESMA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (14), ar trebui să aibă posibilitatea de a exercita toate competențele care i-au fost conferite în temeiul Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește prezentul regulament și ar trebui să i se pună la dispoziție toate resursele necesare în acest scop, în special resurse umane.

(50)

ESMA ar trebui să aibă un rol central în aplicarea normelor privind ELTIF, asigurând aplicarea consecventă a normelor Uniunii de către autoritățile naționale competente. În calitate de organism cu înaltă specializare privind valorile mobiliare și piețele de valori mobiliare, este eficient și oportun să se încredințeze ESMA sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare care nu implică opțiuni de politici și de a le înainta Comisiei. Aceste standarde tehnice de reglementare ar trebui să privească circumstanțele în care utilizarea instrumentelor financiare derivate este destinată exclusiv acoperirii riscurilor inerente investițiilor, circumstanțele în care durata de funcționare a unui ELTIF va fi suficient de lungă pentru a acoperi ciclul de viață al fiecăruia dintre activele sale individuale, caracteristicile calendarului privind cedarea ordonată a activelor aparținând ELTIF, definițiile și metodologiile de calcul pentru costurile suportate de investitori, prezentarea publicării costurilor, precum și caracteristicile structurilor care urmează să fie înființate de către ELTIF în fiecare stat membru în care intenționează să distribuie unități sau acțiuni.

(51)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (16) ar trebui să fie pe deplin aplicabile schimbului, transmiterii și prelucrării datelor cu caracter personal în scopul prezentului regulament.

(52)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea unor cerințe uniforme privind investițiile și condițiile de operare pentru ELTIF în întreaga Uniune, ținând seama pe deplin de necesitatea de a găsi un echilibru între siguranța și fiabilitatea ELTIF, pe de o parte, și funcționarea eficientă a pieței de finanțare pe termen lung și costurile suportate de diversele părți interesate, pe de altă parte, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(53)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales protecția consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la căi de atac și la un proces echitabil, protecția datelor cu caracter personal, precum și accesul la servicii de interes economic general. Prezentul regulament urmează să fie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și obiectivul

(1)   Prezentul regulament prevede norme uniforme privind autorizarea, politicile de investiții și condițiile de funcționare a fondurilor de investiții alternative ale UE (FIA din UE) sau a compartimentelor FIA ale UE distribuite în Uniune ca fonduri europene de investiții pe termen lung (ELTIF).

(2)   Obiectivul prezentului regulament este acela de a mobiliza și de a direcționa capital către investițiile europene pe termen lung în economia reală, în concordanță cu obiectivul Uniunii privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

(3)   Statele membre nu impun nicio cerință suplimentară în domeniul reglementat de prezentul regulament.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„capital” înseamnă totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor investibile după deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de investitori;

2.

„investitor profesional” înseamnă un investitor care este considerat a fi un client profesional, sau care poate fi tratat, la cerere, drept client profesional în conformitate cu anexa II la Directiva 2014/65/UE;

3.

„investitor de retail” înseamnă un investitor care nu este un investitor profesional;

4.

„capital propriu” înseamnă participații în capitalul unei societăți de portofoliu eligibile, reprezentate prin acțiuni sau alte forme de participație în capitalul societății de portofoliu eligibile, emise de aceasta către investitorii săi;

5.

„cvasicapital” înseamnă orice tip de instrumente de finanțare a căror rentabilitate este corelată cu profitul sau cu pierderile înregistrate de societatea de portofoliu eligibilă și a căror rambursare în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu este garantată în totalitate;

6.

„activ real” înseamnă un activ care posedă valoare în virtutea conținutului și a proprietăților sale și poate asigura un randament, inclusiv infrastructura și alte active care generează beneficii economice sau sociale, cum ar fi educația, consilierea, cercetarea și dezvoltarea, precum și inclusiv imobilele comerciale sau locative numai dacă fac parte integrantă dintr-un proiect de investiții pe termen lung sau reprezintă un element subsidiar al acestuia, proiectul respectiv contribuind la obiectivul Uniunii de creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

7.

„întreprindere financiară” înseamnă oricare dintre următoarele entități:

(a)

o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17);

(b)

o firmă de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE;

(c)

o întreprindere de asigurări, astfel cum este definită la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (18);

(d)

un holding financiar, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(e)

un holding cu activitate mixtă, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(f)

o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE;

(g)

un AFIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;

8.

„FIA din UE” înseamnă FIA din UE astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2011/61/UE;

9.

„AFIA din UE” înseamnă AFIA din UE astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (l) din Directiva 2011/61/UE;

10.

„autoritate competentă a ELTIF” înseamnă autoritatea competentă pentru FIA din UE, în înțelesul articolului 4 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2011/61/UE;

11.

„stat membru de origine al ELTIF” înseamnă statul membru în care este autorizat ELTIF;

12.

„administrator al ELTIF” înseamnă un AFIA din UE autorizat care a fost aprobat să administreze un ELTIF sau un ELTIF administrat intern în cazul în care forma juridică a ELTIF respectiv permite administrarea internă și nu a fost numit un AFIA extern;

13.

„autoritatea competentă a administratorului ELTIF” înseamnă autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA, în înțelesul articolului 4 alineatul (1) litera (q) din Directiva 2011/61/UE;

14.

„dare cu împrumut de titluri de valoare” și „luare cu împrumut de titluri de valoare” înseamnă orice tranzacție prin care o parte la tranzacție transferă titluri de valoare, debitorul angajându-se să restituie titluri de valoare echivalente la o dată ulterioară sau la cererea entității care le transferă, tranzacția respectivă fiind considerată o dare cu împrumut de titluri de valoare pentru partea la tranzacție care transferă titlurile de valoare și luare cu împrumut de titluri de valoare pentru partea la tranzacție căreia acestea îi sunt transferate;

15.

„tranzacție de răscumpărare” înseamnă o tranzacție de răscumpărare astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 83 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

16.

„instrument financiar” înseamnă un instrument financiar astfel cum este specificat în secțiunea C din anexa I la Directiva 2014/65/UE;

17.

„vânzare în lipsă” înseamnă o activitate astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (19);

18.

„piață reglementată” înseamnă o piață reglementată astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 21 din Directiva 2014/65/UE;

19.

„sistem multilateral de tranzacționare” înseamnă un sistem multilateral de tranzacționare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Directiva 2014/65/UE.

Articolul 3

Autorizare și registrul central public

(1)   Un ELTIF poate fi distribuit în Uniune numai dacă a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament. Autorizația ca ELTIF este valabilă în toate statele membre.

(2)   Doar FIA din UE sunt eligibile să solicite și să primească o autorizație ca ELTIF.

(3)   Autoritățile competente ale ELTIF informează trimestrial ESMA cu privire la autorizațiile acordate sau retrase în temeiul prezentului regulament.

ESMA ține un registru central public în care sunt identificate toate ELTIF autorizate în temeiul prezentului regulament, administratorul ELTIF și autoritatea competentă a ELTIF. Registrul este accesibil în format electronic.

Articolul 4

Denumirea și interdicția transformării

(1)   Denumirea de „ELTIF” sau de „fond european de investiții pe termen lung” în legătură cu un organism de plasament colectiv sau cu unitățile sau acțiunile pe care le emite poate utilizată numai dacă organismul de plasament colectiv respectiv a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Este interzisă transformarea ELTIF în organisme de plasament colectiv care nu intră sub incidența prezentului regulament.

Articolul 5

Cererea de autorizare ca ELTIF

(1)   Cererea de autorizare ca ELTIF se depune la autoritatea competentă a ELTIF.

Cererea de autorizare ca ELTIF include următoarele:

(a)

regulile sau actele constitutive al fondului;

(b)

informații privind identitatea administratorului propus al ELTIF, istoricul și experiența sa prezentă și trecută în materie de administrare de fonduri;

(c)

informații privind identitatea depozitarului;

(d)

descrierea informațiilor ce urmează a fi puse la dispoziția investitorilor, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor din partea investitorilor de retail.

Autoritatea competentă a ELTIF poate solicita clarificări și informații cu privire la documentația și la informațiile furnizate în temeiul celui de-al doilea paragraf.

(2)   Doar un AFIA din UE autorizat în temeiul Directivei 2011/61/UE poate solicita autorității competente a ELTIF aprobarea de a administra un ELTIF pentru care o cerere de autorizare este depusă în conformitate cu alineatul (1). În cazul în care autoritatea competentă a ELTIF este totodată și autoritatea competentă a AFIA din UE, această cerere de aprobare face trimitere la documentația depusă în vederea autorizării în temeiul Directivei 2011/61/UE.

Cererea de aprobare a administrării unui ELTIF include următoarele:

(a)

acordul scris încheiat cu depozitarul;

(b)

informații referitoare la modalitățile de delegare cu privire la administrarea portofoliului și a riscurilor și la administrarea ELTIF;

(c)

informații cu privire la strategiile de investiții, profilul de risc și alte caracteristici ale FIA pe care AFIA din UE este autorizat să le administreze.

Autoritatea competentă a ELTIF poate cere autorității competente a AFIA din UE clarificări și informații referitoare la documentația menționată la al doilea paragraf sau o atestare a faptului că ELTIF face sau nu obiectul autorizației acordate AFIA din UE de a administra FIA. Autoritatea competentă a AFIA din UE furnizează un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a primit cererea transmisă de autoritatea competentă a ELTIF.

(3)   Solicitanții sunt informați, în termen de două luni de la data depunerii unei cereri complete, dacă a fost acordată autorizația ca ELTIF, inclusiv aprobarea pentru AFIA din UE de a administra ELTIF.

(4)   Orice modificare ulterioară a documentelor menționate la alineatele (1) și (2) este notificată imediat autorității competente a ELTIF.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), un FIA din UE a cărui formă juridică permite administrarea internă și al cărui organ de conducere decide să nu numească un AFIA extern depune concomitent o cerere de autorizare ca ELTIF în temeiul prezentului regulament și o cerere de autorizare ca AFIA în temeiul Directivei 2011/61/UE.

Fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2011/61/UE, cererea de autorizare ca ELTIF administrat intern conține următoarele:

(a)

regulile sau actele constitutive ale fondului;

(b)

descrierea informațiilor ce urmează a fi puse la dispoziția investitorilor, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor din partea investitorilor individuali.

Prin derogare de la alineatul (3), FIA din UE administrat intern este informat, în termen de trei luni de la data depunerii unei cereri complete, dacă a fost sau nu acordată autorizația ca ELTIF.

Articolul 6

Condiții de acordare a autorizației ca ELTIF

(1)   Un FIA din UE este autorizat ca ELTIF numai dacă autoritatea sa competentă:

(a)

este convinsă că FIA din UE este în măsură să îndeplinească toate cerințele prevăzute de prezentul regulament;

(b)

a aprobat cererea unui AFIA din UE autorizat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE să gestioneze ELTIF, precum și regulile sau actele constitutive ale fondului și alegerea depozitarului.

(2)   În cazul în care FIA din UE depune o cerere în temeiul articolului 5 alineatul (5) din prezentul regulament, autoritatea competentă autorizează FIA din UE numai dacă este convinsă că FIA din UE îndeplinește atât cerințele prezentului regulament, cât și cele ale Directive 2011/61/UE în ceea ce privește autorizarea unui AFIA din UE.

(3)   Autoritatea competentă a ELTIF poate refuza să aprobe cererea AFIA din UE de a administra ELTIF numai în cazul în care AFIA din UE:

(a)

nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezentul regulament;

(b)

nu îndeplinește cerințele prevăzute de Directiva 2011/61/UE;

(c)

nu a primit din partea autorității sale competente autorizația de a administra FIA care urmăresc strategii de investiții de tipul celor care fac obiectul prezentului regulament; sau

(d)

nu a prezentat documentația menționată la articolul 5 alineatul (2) sau orice clarificare sau informație solicitată la alineatul respectiv.

Înainte de a refuza aprobarea unei cereri, autoritatea competentă a ELTIF consultă autoritatea competentă a AFIA din UE.

(4)   Autoritatea competentă a ELTIF nu acordă autorizația ca ELTIF pentru FIA din UE care a depus o cerere de autorizare, dacă acesta nu are dreptul de a-și distribui unitățile sau acțiunile în statul său membru de origine.

(5)   Autoritatea competentă a ELTIF informează FIA din UE cu privire la motivul refuzului de acordare a autorizației ca ELTIF.

(6)   Cererea care a fost respinsă în temeiul prezentului capitol nu poate fi depusă din nou la autoritățile competente din alte state membre.

(7)   Autorizarea ca ELTIF nu este supusă cerinței ca ELTIF să fie administrat de un AFIA din UE autorizat în statul membru de origine al ELTIF sau ca AFIA din UE să exercite sau să delege orice fel de activități în statul membru de origine al ELTIF.

Articolul 7

Norme aplicabile și răspundere

(1)   ELTIF respectă în orice moment dispozițiile prezentului regulament.

(2)   ELTIF și administratorul ELTIF respectă în orice moment Directiva 2011/61/UE.

(3)   Administratorul ELTIF răspunde pentru asigurarea respectării prezentului regulament și, de asemenea, răspunde în conformitate cu Directiva 2011/61/UE pentru orice încălcare a prezentului regulament. Administratorul ELTIF răspunde și pentru pierderile sau daunele care rezultă din nerespectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚII REFERITOARE LA POLITICILE DE INVESTIȚII ALE ELTIF

SECȚIUNEA 1

Norme generale și active eligibile

Articolul 8

Compartimente de investiții

În cazul în care un ELTIF cuprinde mai multe compartimente de investiții, în sensul prezentului capitol fiecare compartiment de investiții este considerat a fi un ELTIF distinct.

Articolul 9

Investiții eligibile

(1)   În conformitate cu obiectivele menționate la articolul 1 alineatul (2), un ELTIF trebuie să investească numai în următoarele categorii de active și numai în condițiile specificate în prezentul regulament:

(a)

active de investiții eligibile;

(b)

active menționate la articolul 50 alineatul (1) din Directiva 2009/65/CE.

(2)   Un ELTIF nu desfășoară niciuna dintre următoarele activități:

(a)

vânzarea în lipsă de active;

(b)

expunerea directă sau indirectă la mărfuri, inclusiv prin instrumente financiare derivate, certificate care le reprezintă, indici bazați pe acestea sau orice alt mijloc sau instrument care ar permite o expunere pe acestea;

(c)

încheierea de tranzacții de dare și luare cu împrumut de titluri de valoare, de tranzacții de răscumpărare sau orice alte acorduri care au un efect economic echivalent și ar prezenta riscuri similare dacă prin aceasta sunt afectate mai mult de 10 % din activele ELTIF;

(d)

utilizarea de instrumente financiare derivate, cu excepția cazului în care utilizarea acestor instrumente este destinată exclusiv acoperirii riscurilor inerente altor investiții ale ELTIF.

(3)   În vederea aplicării coerente a prezentului articol, ESMA inițiază o consultare publică în urma căreia elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să specifice criteriile de stabilire a condițiilor în care utilizarea de instrumente financiare derivate servește exclusiv acoperirii riscurilor inerente investițiilor menționate la alineatul (2) litera (d).

Până la 9 septembrie 2015, ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 10

Active eligibile de investiții

Un activ menționat la articolul 9 alineatul (1) litera (a) este eligibil pentru investiții din partea unui ELTIF numai în cazul în care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

(a)

instrumente de capital propriu sau de cvasicapital care au fost:

(i)

emise de o societate de portofoliu eligibilă și achiziționate de ELTIF de la societatea de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(ii)

emise de o societate de portofoliu eligibilă în schimbul unui instrument de capital propriu sau de cvasicapital dobândit anterior de către ELTIF de la societatea de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(iii)

emise de o întreprindere în raport cu care societatea de portofoliu eligibilă este o filială la care întreprinderea deține o participație majoritară, în schimbul unui instrument de capital propriu sau de cvasicapital dobândit în conformitate cu punctele (i) sau (ii) de către ELTIF de la societatea de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(b)

titluri de creanță emise de o societate de portofoliu eligibilă;

(c)

împrumuturi acordate de ELTIF unei societăți de portofoliu eligibile a căror maturitate nu este mai lungă decât durata de viață a ELTIF;

(d)

unități sau acțiuni ale unuia sau mai multor alte ELTIF, EuVECA și EuSEF, cu condiția ca aceste ELTIF, EuVECA și EuSEF să nu fi investit ele însele mai mult de 10 % din capitalul propriu în ELTIF;

(e)

active reale deținute în mod direct sau indirect printr-o societate de administrare de portofoliu calificată, cu o valoare de cel puțin 10 000 000 EUR sau o sumă echivalentă exprimată în moneda în care au fost efectuate cheltuielile respective la momentul efectuării acestora.

Articolul 11

Societatea de portofoliu eligibilă

(1)   O societate de portofoliu eligibilă menționată la articolul 10 este o societate de portofoliu, alta decât un organism de plasament colectiv, care îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

nu este o întreprindere financiară;

(b)

este o întreprindere care:

(i)

nu este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare; sau

(ii)

este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare și în același timp are o capitalizare pe piață de maximum 500 000 000 EUR;

(c)

este stabilită într-un stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca acea țară terță:

(i)

să nu fie o țară cu risc ridicat sau o jurisdicție necooperantă identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională;

(ii)

să fi semnat un acord cu statul membru de origine al administratorului ELTIF și cu toate celelalte state membre în care se intenționează distribuirea unităților sau a acțiunilor ELTIF pentru a se garanta faptul că țara terță respectă în totalitate dispozițiile articolului 26 din Modelul OCDE de convenție fiscală privind venitul și capitalul și garantează un schimb eficace de informații în materie fiscală, inclusiv privind eventuale acorduri fiscale multilaterale.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, o societate de portofoliu eligibilă poate fi o întreprindere financiară care finanțează exclusiv societățile de portofoliu eligibile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau activele reale menționate la articolul 10 litera (e).

Articolul 12

Conflictul de interese

Un ELTIF nu poate să investească într-un activ de investiții eligibil la care administratorul ELTIF are sau a dobândit un interes direct sau indirect altfel decât prin deținerea de unități sau de acțiuni la ELTIF-ul, EuSEF-ul sau EuVECA-ul pe care îl administrează.

SECȚIUNEA 2

Dispoziții privind politicile de investiții

Articolul 13

Structura portofoliului și diversificarea acestuia

(1)   ELTIF investește cel puțin 70 % din capitalul său în active eligibile de investiții.

(2)   ELTIF nu poate investi mai mult de:

(a)

10 % din capitalul său în instrumente emise de o singură societate de portofoliu eligibilă sau în împrumuturi acordate unei astfel de societăți;

(b)

10 % din capitalul său direct sau indirect într-un singur activ real;

(c)

10 % din capitalul său în unități sau acțiuni ale unui singur ELTIF, EuVECA sau EuSEF;

(d)

5 % din capitalul său în activele menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (b), în cazul în care aceste active au fost emise de un singur organism, oricare ar fi acesta.

(3)   Valoarea cumulată a unităților sau a acțiunilor ELTIF, EuVECA și EuSEF în portofoliul unui ELTIF nu trebuie să depășească 20 % din valoarea capitalului său.

(4)   Expunerea globală a ELTIF la riscul de contraparte în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere sau al contractelor repo sau reverse repo nu depășește 5 % din valoarea capitalul ELTIF.

(5)   Prin derogare de la alineatul (2) literele (a) și (b), ELTIF pot mări la 20 % limita de 10 % menționată la literele respective, cu condiția ca valoarea totală a activelor deținute de ELTIF în diferite societăți de portofoliu eligibile și în diferite active reale în care investește mai mult de 10 % din capitalul său să nu depășească 40 % din valoarea capitalului ELTIF.

(6)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (d), un ELTIF poate majora limita de 5 % menționată până la maximum 25 % atunci când obligațiunile sunt emise de către o instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care prin lege fac obiectul unei supravegheri publice speciale destinate protejării deținătorilor de obligațiuni. În special, sumele derivate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform legii, în active care, pe toată durata de valabilitate a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de incapacitate de plată a emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru a rambursa principalul și a plăti dobânzile acumulate.

(7)   Societățile grupate în scopul consolidării conturilor, astfel cum se prevede în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (20) sau în conformitate cu standardele contabile internaționale recunoscute, sunt considerate ca fiind o singură societate de portofoliu eligibilă sau ca o singură entitate în scopul calculării limitelor menționate la alineatele (1)-(6).

Articolul 14

Redresarea pozițiilor de investiții

În situația în care ELTIF încalcă cerințele în materie de diversificare prevăzute la articolul 13 alineatele (2)-(6), iar administratorul ELTIF nu deține niciun control asupra încălcării, administratorul ELTIF ia măsurile care se impun, într-un termen adecvat, pentru a redresa poziția, ținând cont în mod corespunzător de interesele investitorilor ELTIF.

Articolul 15

Concentrare

(1)   Un ELTIF nu poate achiziționa mai mult de 25 % din unitățile sau acțiunile unui singur ELTIF, EuVECA sau EuSEF.

(2)   Limitele de concentrare prevăzute la articolul 56 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE se aplică investițiilor în activele menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament.

Articolul 16

Împrumuturi de numerar

(1)   ELTIF poate lua cu împrumut numerar cu condiția ca un astfel de împrumut să îndeplinească toate condițiile următoare:

(a)

să nu reprezinte mai mult de 30 % din valoarea capitalului ELTIF;

(b)

să aibă drept scop investirea în active de investiții eligibile, cu excepția împrumuturilor menționate la articolul 10 litera (c), cu condiția ca deținerile de către ELTIF de numerar sau echivalent numerar să nu fie suficiente pentru efectuarea respectivei investiții;

(c)

să fie contractat în aceeași monedă ca și activele care urmează să fie cumpărate cu numerarul împrumutat;

(d)

să nu aibă o maturitate mai lungă decât durata de viață a ELTIF;

(e)

să greveze active care nu reprezintă mai mult de 30 % din valoarea capitalului ELTIF.

(2)   Administratorul ELTIF specifică în prospectul ELTIF dacă intenționează să ia cu împrumut numerar în cadrul strategiei sale de investiții.

Articolul 17

Aplicarea normelor în materie de structură și de diversificare a portofoliului

(1)   Limitele de investiții stabilite la articolul 13 alineatul (1):

(a)

se aplică până la data specificată în regulile sau actele constitutive ale ELTIF;

(b)

încetează să se mai aplice din momentul în care ELTIF începe să vândă active în scopul răscumpărării unităților sau acțiunilor investitorilor după încheierea duratei de funcționare a ELTIF;

(c)

sunt suspendate temporar în cazul în care ELTIF colectează capital suplimentar sau își reduce capitalul existent, în măsura în care o astfel de suspendare nu depășește 12 luni.

Data menționată la litera (a) din primul paragraf ia în considerare particularitățile și caracteristicile activelor în care urmează să investească ELTIF și nu intervine mai târziu de cinci ani de la data autorizării ca ELTIF sau mai târziu de jumătate din durata de viață a ELTIF stabilită în conformitate cu articolul 18 alineatul (3), în funcție de data care survine mai devreme. În circumstanțe excepționale, autoritatea competentă a ELTIF poate aproba, o prelungire a acestui termen cu cel mult încă un an, cu condiția prezentării unui plan de investiții motivat în mod corespunzător.

(2)   În cazul în care un activ pe termen lung în care ELTIF a investit este emis de către o societate de portofoliu eligibilă care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b), activul pe termen lung poate continua să fie luat în considerare în vederea calculării limitei de investiții menționate la articolul 13 alineatul (1) pentru o perioadă de maximum trei ani de la data la care societatea de portofoliu eligibilă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b).

CAPITOLUL III

RĂSCUMPĂRAREA, TRANZACȚIONAREA ȘI EMITEREA DE UNITĂȚI SAU ACȚIUNI ALE ELTIF ȘI DISTRIBUIREA VENITURILOR ȘI A CAPITALULUI

Articolul 18

Politica de răscumpărare și durata de funcționare a ELTIF

(1)   Investitorii într-un ELTIF nu pot cere răscumpărarea unităților sau a acțiunilor lor înainte de încheierea duratei de funcționare a ELTIF. Răscumpărarea este posibilă din ziua următoare datei încheierii duratei de funcționare a ELTIF.

Regulile sau actele constitutive al ELTIF trebuie să indice clar o dată specifică pentru încheierea duratei de funcționare a ELTIF, putând prevedea, de asemenea, dreptul de a prelungi temporar durata de viață a ELTIF și condițiile în care se poate exercita dreptul respectiv.

În regulile sau actele constitutive ale ELTIF, precum și în prezentarea informațiilor către investitori se stabilesc procedurile de răscumpărare a unităților sau acțiunilor și de cesiune a activelor și se precizează clar că răscumpărarea de către investitori începe în ziua următoare datei încheierii duratei de funcționare a ELTIF.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), regulile sau actele constitutive ale ELTIF pot prevedea posibilitatea răscumpărărilor înainte de încheierea duratei de funcționare a ELTIF, cu îndeplinirea tuturor condițiilor următoare:

(a)

răscumpărările nu se acordă înainte de data specificată la articolul 17 alineatul (1) litera (a);

(b)

la momentul autorizării și pe întreaga durată de viață a ELTIF, administratorul ELTIF poate demonstra autorităților competente că există un sistem adecvat de management al lichidității și proceduri efective de monitorizare a riscului de lichiditate al ELTIF, compatibile cu strategia de investiții pe termen lung a ELTIF și cu politica de răscumpărare propusă;

(c)

administratorul ELTIF stabilește o politică de răscumpărare precisă, care indică clar perioadele de timp în care investitorii pot cere răscumpărări;

(d)

politica de răscumpărare a ELTIF asigură că suma totală a răscumpărărilor în decursul oricărei perioade de timp date se limitează la procentul din activele ELTIF menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (b). Acest procent se aliniază la strategia de management al lichidității și de investiții publicată de administratorul ELTIF;

(e)

politica de răscumpărare a ELTIF garantează că investitorii sunt tratați în mod corect și că răscumpărările sunt acordate pe baza unui sistem pro rata dacă suma totală a cererilor de răscumpărare dintr-o anumită perioadă depășește procentajul menționat la litera (d) de la prezentul alineat.

(3)   Durata de viață a ELTIF este compatibilă cu caracterul pe termen lung al ELTIF și este suficient de lungă încât să acopere ciclul de viață al fiecăruia dintre activele ELTIF, măsurat în conformitate cu profilul de nelichiditate și cu ciclul de viață economică al activului, precum și cu obiectivul de investiții pe termen lung declarat al ELTIF.

(4)   Investitorii pot solicita lichidarea ELTIF în cazul în care nu au primit un răspuns la cererile lor de răscumpărare adresate în conformitate cu politica ELTIF în materie de răscumpărare în termen de un an de la data la care au fost formulate.

(5)   Investitorii pot opta întotdeauna pentru răscumpărarea în numerar.

(6)   Răscumpărarea în natură a activelor ELTIF este posibilă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

regulile sau actele constitutive ale ELTIF prevăd această posibilitate, cu condiția ca toți investitorii să fie tratați în mod echitabil;

(b)

investitorul solicită în scris ca răscumpărarea să se facă din activele ELTIF;

(c)

nu există norme specifice care să limiteze transferul activelor în cauză.

(7)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care se indică situațiile în care durata de viață a ELTIF este considerată suficient de lungă ca să acopere ciclul de viață al fiecăruia dintre activele ELTIF, astfel cum este menționat la alineatul (3).

Până la 9 septembrie 2015, ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 19

Piața secundară

(1)   Regulile sau actele constitutive ale ELTIF nu împiedică admiterea la tranzacționare a unităților sau a acțiunilor ELTIF pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

(2)   Regulile sau actele constitutive ale ELTIF nu împiedică investitorii să își transfere în mod liber unitățile sau acțiunile unor părți terțe, altele decât administratorul ELTIF.

(3)   ELTIF publică în rapoartele sale periodice valoarea de piață a unităților sau acțiunilor sale admise la tranzacționare, împreună cu valoarea activului net pe unitate sau acțiune.

(4)   În cazul în care valoarea unui activ suferă o modificare substanțială, administratorul ELTIF comunică această informație investitorilor în rapoartele sale periodice.

Articolul 20

Emiterea de noi unități sau acțiuni

(1)   ELTIF poate oferi noi emisiuni de unități sau de acțiuni, în conformitate cu regulile sau actele sale constitutive.

(2)   ELTIF nu emite noi unități sau acțiuni la un preț situat sub valoarea netă a activelor sale fără să fi oferit în prealabil la acel preț unitățile sau acțiunile respective investitorilor existenți în ELTIF.

Articolul 21

Cesiunea activelor ELTIF

(1)   ELTIF adoptă un calendar detaliat pentru cesiunea ordonată a activelor sale, astfel încât să asigure răscumpărarea unităților și acțiunilor investitorilor la încheierea duratei de funcționare a ELTIF și face cunoscut acest lucru autorității competente a ELTIF cu cel puțin un an înainte de data la care se încheie durata de funcționare a ELTIF.

(2)   Calendarul menționat la alineatul (1) include:

(a)

o evaluare a pieței pentru potențialii cumpărători;

(b)

o evaluare și o comparare a prețurilor potențiale de vânzare;

(c)

o evaluare a activelor care urmează să facă obiectul cesiunii;

(d)

un calendar de cesionare.

(3)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează criteriile care urmează să fie utilizate pentru evaluările de la litera (a) și pentru evaluarea de la alineatul (2) litera (c).

Până la 9 septembrie 2015, ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 22

Distribuirea veniturilor și a capitalului

(1)   Un ELTIF poate distribui în mod regulat investitorilor veniturile generate de activele din portofoliul său. Aceste venituri cuprind:

(a)

venituri generate în mod regulat de active;

(b)

aprecierea de capital realizată după cesionarea unui activ.

(2)   Veniturile nu se distribuie dacă sunt necesare pentru angajamentele viitoare ale ELTIF.

(3)   Un ELTIF își poate reduce capitalul în mod proporțional în cazul cesionării unui activ înainte de încheierea duratei de viață a ELTIF, cu condiția ca cesionarea să fie considerată de administratorul ELTIF, după o examinare atentă, ca fiind în interesul investitorilor.

(4)   Regulile sau actele constitutive ale ELTIF specifică politica de distribuire pe care ELTIF o va aplica pe durata sa de funcționare.

CAPITOLUL IV

CERINȚE ÎN MATERIE DE TRANSPARENȚĂ

Articolul 23

Transparență

(1)   Unitățile sau acțiunile unui ELTIF nu pot fi distribuite în Uniune fără publicarea prealabilă a unui prospect.

Unitățile sau acțiunile unui ELTIF nu sunt distribuite către investitorii de retail din Uniune fără publicarea prealabilă a unui document cu informații-cheie, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

(2)   Prospectul conține toate informațiile necesare pentru ca investitorii să poată evalua în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică.

(3)   Prospectul trebuie să conțină cel puțin următoarele:

(a)

o declarație în care să se indice modul în care obiectivele de investiții ale ELTIF și strategia de realizare a acestor obiective permit calificarea fondului drept fond pe termen lung;

(b)

informațiile care trebuie comunicate de organismele de plasament colectiv de tip închis în conformitate cu Directiva 2003/71/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004;

(c)

informațiile care trebuie comunicate investitorilor în temeiul articolului 23 din Directiva 2011/61/UE, în cazul în care aceste informații nu fac deja obiectul literei (b) din prezentul alineat;

(d)

indicarea cât mai clară a categoriilor de active în care ELTIF este autorizat să investească;

(e)

indicarea cât mai clară a jurisdicțiilor în care ELTIF este autorizat să investească;

(f)

orice alte informații considerate de autoritățile competente ca fiind relevante în sensul alineatului (2).

(4)   Prospectul și orice alte documente de distribuire informează în mod vizibil investitorii cu privire la natura nelichidă a ELTIF.

În special, prospectul și orice alte documente de distribuire trebuie:

(a)

să informeze investitorii cu privire la faptul că investițiile ELTIF sunt investiții pe termen lung;

(b)

să informeze investitorii cu privire la încheierea duratei de funcționare a ELTIF, precum și în legătură cu opțiunea de a prelungi durata de funcționare a ELTIF, dacă este cazul, și condițiile aferente acesteia;

(c)

să precizeze dacă se intenționează ca ELTIF să fie distribuit către investitorii de retail;

(d)

să explice drepturile investitorilor de a-și răscumpăra investițiile în conformitate cu articolul 18 și cu regulile sau actele constitutive ale ELTIF;

(e)

să precizeze frecvența și eșalonarea distribuirii veniturilor, în cazul în care există, către investitori, pe durata de funcționare a ELTIF;

(f)

să sfătuiască investitorii să investească doar un procent mic din portofoliul lor global de investiții într-un ELTIF;

(g)

să descrie politica de acoperire a riscului a ELTIF, inclusiv prin menționarea clară a faptului că instrumentele financiare derivate pot fi utilizate numai în scopul acoperirii riscurilor inerente altor investiții ale ELTIF, și prin indicarea impactului posibil al utilizării instrumentelor financiare derivate asupra profilului de risc al ELTIF;

(h)

să informeze investitorii în legătură cu riscurile aferente investițiilor în active reale, inclusiv infrastructură;

(i)

să informeze regulat investitorii, cel puțin o dată pe an, în legătură cu jurisdicțiile în care a investit ELTIF.

(5)   Pe lângă informațiile solicitate în temeiul articolului 22 din Directiva 2011/61/UE, raportul anual al ELTIF cuprinde următoarele elemente:

(a)

o situație a fluxurilor de numerar;

(b)

informații privind orice participare la instrumente care implică fonduri bugetare ale Uniunii;

(c)

informații privind valoarea societăților de portofoliu eligibile individuale și valoarea altor active în care a investit ELTIF, inclusiv valoarea instrumentelor financiare derivate utilizate;

(d)

informații privind jurisdicțiile în care sunt localizate activele ELTIF.

(6)   La cererea unui investitor de retail, administratorul ELTIF furnizează informații suplimentare privind limitele cantitative care se aplică gestionării riscurilor la ELTIF, metodele alese în acest scop și evoluția recentă a principalelor riscuri și randamentele categoriilor de active.

Articolul 24

Cerințe suplimentare ale prospectului

(1)   ELTIF trimite prospectul și toate modificările aduse acestuia, precum și raportul anual, autorităților competente pentru ELTIF. La cerere, ELTIF furnizează documentația respectivă autorității competente pentru administratorul ELTIF. ELTIF furnizează documentația respectivă în termenul specificat de autoritățile competente respective.

(2)   Regulile sau actele constitutive ale unui ELTIF fac parte integrantă din prospect și se anexează la acesta.

Nu este obligatoriu ca documentele menționate la primul paragraf să fie anexate prospectului, atunci când investitorul este informat că, la cererea sa, aceste documente îi vor fi trimise sau că va fi informat despre locul în care va putea să le consulte în fiecare stat membru în care sunt distribuite unitățile sau acțiunile.

(3)   În prospect se precizează modul în care raportul anual este pus la dispoziția investitorilor. Prospectul prevede ca un exemplar tipărit al raportului anual să fie furnizat investitorilor de retail la cerere și gratuit.

(4)   Prospectul și cel mai recent raport anual publicat se furnizează investitorilor, la cerere și în mod gratuit.

Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet. Un exemplar tipărit se furnizează investitorilor de retail la cerere și în mod gratuit.

(5)   Elementele esențiale ale prospectului sunt permanent actualizate.

Articolul 25

Furnizarea de informații privind costurile

(1)   Prospectul trebuie să informeze investitorii în mod cât mai vizibil cu privire la nivelul diferitelor costuri suportate direct sau indirect de către investitor. Diferitele costuri sunt grupate conform următoarelor rubrici:

(a)

costurile de constituire a ELTIF;

(b)

costurile legate de achiziționarea de active;

(c)

costurile de administrare și bonusurile de performanță;

(d)

costurile de distribuție;

(e)

alte costuri, inclusiv costurile administrative, de reglementare, de depozitare, de custodie, de servicii profesionale și de audit.

(2)   Prospectul trebuie să prezinte raportul global dintre costuri și capitalul ELTIF.

(3)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza definițiile comune, metodologiile de calcul și formatele de prezentare a costurilor menționate la alineatul (1) și raportul global menționat la alineatul (2).

Atunci când elaborează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare, ESMA ia în considerare standardele tehnice de reglementare menționate la articolul 8 alineatul (5) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

Până la 9 septembrie 2015, ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

CAPITOLUL V

DISTRIBUIREA UNITĂȚILOR SAU A ACȚIUNILOR ELTIF

Articolul 26

Structurile puse la dispoziția investitorilor

(1)   Administratorul unui ELTIF ale cărui unități sau acțiuni se intenționează să fie distribuite către investitori de retail înființează, în fiecare stat membru în care intenționează să distribuie astfel de unități sau acțiuni, structuri disponibile pentru efectuarea de subscrieri, pentru efectuarea de plăți către deținătorii de unități sau de acțiuni, pentru răscumpărarea sau rambursarea unităților sau a acțiunilor, precum și pentru punerea la dispoziție a informațiilor pe care ELTIF și administratorul ELTIF sunt obligați să le furnizeze.

(2)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica tipurile și caracteristicile structurilor menționate la alineatul (1), infrastructura tehnică și conținutul sarcinilor acestora în raport cu investitorii de retail.

Până la 9 septembrie 2015, ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 27

Procesul de evaluare internă în cazul ELTIF distribuite către investitori de retail

(1)   Administratorul unui ELTIF ale cărui unități sau acțiuni se intenționează să fie distribuite unor investitori de retail elaborează și aplică un proces intern specific de evaluare a ELTIF înainte de distribuirea sau repartizarea acestuia către investitori de retail.

(2)   În cadrul procesului intern menționat la alineatul (1), administratorul ELTIF evaluează dacă ELTIF îndeplinește condițiile pentru distribuirea către investitori de retail, ținând cont cel puțin de:

(a)

durata de funcționare a ELTIF; și

(b)

strategia de investiții urmărită de ELTIF.

(3)   Administratorul ELTIF pune la dispoziția oricărui distribuitor toate informațiile corespunzătoare privind ELTIF distribuit către investitori de retail, inclusiv toate informațiile referitoare la durata sa de funcționare și strategia de investiții, precum și în legătură cu procesul de evaluare internă și jurisdicțiile în care ELTIF poate investi.

Articolul 28

Cerințe specifice privind distribuirea ELTIF către investitori de retail

(1)   Atunci când oferă sau plasează unități sau acțiuni ale unui ELTIF către investitori de retail, administratorul ELTIF obține informațiile necesare în legătură cu:

(a)

cunoștințele și experiența investitorului de retail în domeniul de investiții vizat de ELTIF;

(b)

situația financiară a investitorului de retail, inclusiv capacitatea sa de a suporta pierderi;

(c)

obiectivele de investiții ale investitorului de retail, inclusiv orizontul de timp avut în vedere de acesta.

Pe baza informațiilor obținute în temeiul primului paragraf, administratorul ELTIF recomandă ELTIF numai dacă este potrivit pentru investitorul de retail respectiv.

(2)   În cazul în care durata de funcționare a unui ELTIF oferit sau plasat unui investitor de retail depășește 10 ani, administratorul ELTIF sau distribuitorul emite în scris un avertisment clar că produsul ELTIF ar putea să nu fie potrivit pentru investitorii de retail care nu sunt în măsură să își asume un astfel de angajament pe termen lung și nelichid.

Articolul 29

Dispoziții specifice în legătură cu depozitarul unui ELTIF distribuit către investitori de retail

(1)   Prin derogare de la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE, depozitarul unui ELTIF distribuit către investitori de retail este o entitate de tipul celei menționate la articolul 23 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE.

(2)   Prin derogare de la articolul 21 alineatul (13) al doilea paragraf și articolul 21 alineatul (14) din Directiva 2011/61/UE, depozitarul unui ELTIF distribuit către investitori de retail nu poate fi exonerat de răspundere în cazul pierderii unor instrumente financiare deținute în custodie de o terță parte.

(3)   Răspunderea depozitarului menționată la articolul 21 alineatul (12) din Directiva 2011/61/UE nu poate fi înlăturată sau limitată printr-un acord în cazul în care ELTIF este distribuit către investitori de retail.

(4)   Orice acord care contravine alineatului (3) este nul.

(5)   Activele păstrate în custodie de către depozitarul unui ELTIF nu pot fi reutilizate pe cont propriu de către depozitar sau de către oricare parte terță căreia i s-a delegat funcția de custodie. Reutilizarea include orice tranzacție care implică active păstrate în custodie, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transferuri, gajări, vânzări și împrumuturi.

Activele păstrate în custodie de către depozitarul unui ELTIF pot fi reutilizate numai dacă:

(a)

reutilizarea activelor este executată în numele ELTIF-ului;

(b)

depozitarul execută instrucțiunile date de administratorul ELTIF în numele ELTIF;

(c)

reutilizarea se face în beneficiul ELTIF și în interesul deținătorilor de unități sau de acțiuni; și

(d)

tranzacția este acoperită de garanții de înaltă calitate și lichide primite de ELTIF în cadrul unui acord de transfer de proprietate.

Valoarea de piață a garanțiilor menționate la litera (d) din al doilea paragraf trebuie să se ridice în orice moment la cel puțin valoarea de piață a activelor reutilizate, plus o primă.

Articolul 30

Cerințe suplimentare privind distribuirea ELTIF către investitori de retail

(1)   Unitățile sau acțiunile unui ELTIF pot fi distribuite către investitori de retail cu condiția ca administratorul sau distribuitorul ELTIF să ofere investitorilor de retail consultanță adecvată în domeniul investițiilor.

(2)   Administratorul unui ELTIF poate să ofere sau să plaseze unități sau acțiuni ale ELTIF direct către investitori de retail, numai dacă administratorul ELTIF este autorizat să presteze serviciile menționate la articolul 6 alineatul (4) litera (a) și litera (b) punctul (i) din Directiva 2011/61/UE și numai după ce respectivul administrator a efectuat testul de adecvare menționat la articolul 28 alineatul (1) din prezentul regulament.

(3)   În cazul în care portofoliul de instrumente financiare al unui potențial investitor de retail nu depășește 500 000 EUR, administratorul ELTIF sau orice distribuitor, după ce a efectuat testul de adecvare menționat la articolul 28 alineatul (1) și a oferit consultanță corespunzătoare în domeniul investițiilor, se asigură, pe baza informațiilor transmise de potențialul investitor de retail, că potențialul investitor de retail nu investește în ELTIF-uri o sumă totală care depășește 10 % din portofoliul de instrumente financiare al respectivului investitor, și că suma minimă inițială investită în unul sau mai multe ELTIF-uri este 10 000 EUR.

Potențialul investitor de retail are responsabilitatea de a furniza administratorului ELTIF sau distribuitorului informații exacte cu privire la portofoliul său de instrumente financiare și investițiile sale în ELTIF-uri, astfel cum este menționat la primul paragraf.

În sensul prezentului alineat, se înțelege că în portofoliul de instrumente financiare sunt incluse depozitele în numerar și instrumentele financiare, dar sunt excluse orice instrumente financiare depuse ca garanție.

(4)   Regulile sau actele constitutive ale unui ELTIF distribuit către investitori de retail trebuie să prevadă că toți investitorii beneficiază de tratament egal și că nu se acordă tratament preferențial sau beneficii economice specifice unor investitori individuali sau grupuri de investitori.

(5)   Forma juridică a unui ELTIF distribuit către investitori de retail nu atrage o răspundere suplimentară pentru investitorul de retail și nu presupune angajamente suplimentare în numele unui astfel de investitor, în afară de capitalul angajat inițial.

(6)   Pe durata perioadei de subscriere și cel puțin două săptămâni de la data subscrierii de unități sau de acțiuni ale ELTIF, investitorii de retail pot să își anuleze subscrierea și să își recupereze banii, fără nicio penalitate.

(7)   Administratorul unui ELTIF distribuit către investitorii de retail stabilește proceduri și mecanisme adecvate pentru soluționarea reclamațiilor adresate de investitorii de retail, care le permit acestora să depună reclamații în limba oficială sau una din limbile oficiale ale statului membru al acestora.

Articolul 31

Distribuirea unităților sau a acțiunilor ELTIF

(1)   Administratorul unui ELTIF poate să distribuie unități sau acțiuni ale respectivului ELTIF investitorilor profesionali și investitorilor de retail din statul său membru de origine cu condiția notificării în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2011/61/UE.

(2)   Administratorul unui ELTIF poate să distribuie acțiuni sau unități ale respectivului ELTIF investitorilor profesionali și investitorilor de retail din alte state membre decât statul membru de origine al administratorului ELTIF cu condiția notificării în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2011/61/UE.

(3)   Administratorul ELTIF precizează autorităților competente, cu privire la fiecare ELTIF pe care îl administrează, dacă intenționează sau nu să distribuie ELTIF către investitori de retail.

(4)   Pe lângă documentația și informațiile necesare în temeiul articolelor 31 și 32 din Directiva 2011/61/UE, administratorul ELTIF furnizează autorităților competente următoarele:

(a)

prospectul ELTIF;

(b)

documentul cu informații cheie al ELTIF, în cazul distribuirii către investitori de retail; și

(c)

informații privind structurile prevăzute la articolul 26.

(5)   Competențele și prerogativele autorităților competente conferite în temeiul articolelor 31 și 32 din Directiva 2011/61/UE se interpretează ca fiind aplicabile și distribuirii ELTIF către investitori de retail, și ca incluzând cerințele suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(6)   În plus față de prerogativele prevăzute în articolul 31 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2011/61/UE, autoritatea competentă a statului membru de origine a administratorului ELTIF are și atribuția de a împiedica distribuirea unui ELTIF în cazul în care administratorul ELTIF nu respectă sau nu intenționează să respecte prezentul regulament.

(7)   În plus față de prerogativele prevăzute în articolul 32 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2011/61/UE, autoritatea competentă a statului membru de origine a administratorului ELTIF are și atribuția de a refuza transmiterea unui dosar complet de notificare autorităților competente ale statului membru în care se intenționează distribuirea ELTIF în cazul în care administratorul ELTIF nu respectă prezentul regulament.

CAPITOLUL VI

SUPRAVEGHEREA

Articolul 32

Supravegherea exercitată de autoritățile competente

(1)   Autoritățile competente supraveghează în mod continuu respectarea prezentului regulament.

(2)   Autoritatea competentă a ELTIF are responsabilitatea de a supraveghea respectarea normelor stabilite în capitolele II, III și IV.

(3)   Autoritatea competentă a ELTIF are responsabilitatea de a supraveghea respectarea obligațiilor prevăzute în regulile sau actele constitutive ale ELTIF, precum și a obligațiilor prevăzute în prospect, care trebuie să fie conforme cu prezentul regulament.

(4)   Autoritatea competentă a administratorului ELTIF are responsabilitatea de a supraveghea caracterul adecvat al structurii și al organizării administratorului ELTIF, astfel încât administratorul ELTIF să fie în măsură să respecte obligațiile și normele legate de constituirea și funcționarea tuturor ELTIF pe care le administrează.

Autoritatea competentă a administratorului ELTIF are responsabilitatea de a supraveghea respectarea de către administratorul ELTIF a prezentului regulament.

(5)   Autoritățile competente monitorizează organismele de plasament colectiv care sunt stabilite sau care sunt distribuite pe teritoriile lor, pentru a se asigura că acestea nu folosesc denumirea „ELTIF” sau nu sugerează că sunt ELTIF decât dacă sunt autorizate conform prezentului regulament și îl respectă.

Articolul 33

Prerogativele autorităților competente

(1)   Autoritățile competente dețin toate prerogativele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Prerogativele conferite autorităților competente în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, inclusiv cele referitoare la sancțiuni, sunt exercitate, de asemenea, în ceea ce privește prezentul regulament.

(3)   Autoritatea competentă a ELTIF interzice utilizarea denumirii „ELTIF” sau „fond european de investiții pe termen lung” în cazul în care administratorul ELTIF nu mai respectă prezentul regulament.

Articolul 34

Prerogativele și competențele ESMA

(1)   ESMA deține prerogativele necesare pentru a îndeplini sarcinile care îi sunt conferite de prezentul regulament.

(2)   Prerogativele ESMA în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sunt exercitate, de asemenea, cu privire la prezentul regulament și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(3)   În sensul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, prezentul regulament este înțeles ca orice alt act juridic cu caracter obligatoriu al Uniunii care conferă sarcini ESMA astfel cum este menționat la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 35

Cooperarea între autoritățile competente

(1)   Autoritatea competentă a ELTIF și autoritatea competentă a administratorului ELTIF, în cazul în care sunt diferite, cooperează și își transmit reciproc informații în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

(2)   Autoritățile competente cooperează între ele în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(3)   Autoritățile competente și ESMA cooperează în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4)   Autoritățile competente și ESMA își comunică toate informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în special pentru a constata și remedia încălcările prezentului regulament.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 36

Prelucrarea cererilor de către Comisie

Comisia acordă întâietate și își eficientizează prelucrarea cererilor ELTIF de finanțare din partea BEI. Comisia aplică o procedură simplificată pentru a emite avize sau a oferi contribuții privind orice cereri ale ELTIF de finanțare din partea BEI.

Articolul 37

Revizuire

(1)   Până la 9 iunie 2019, Comisia inițiază o revizuire a aplicării prezentului regulament. Revizuirea analizează în special:

(a)

impactul articolului 18;

(b)

impactul asupra diversificării activelor generat de aplicarea pragului minim de 70 % din activele de investiții eligibile prevăzut la articolul 13 alineatul (1);

(c)

măsura în care ELTIF sunt distribuite în Uniune, inclusiv dacă AFIA care intră sub incidența articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE ar putea avea un interes în distribuirea ELTIF;

(d)

măsura în care lista activelor și investițiilor eligibile ar trebui actualizată, precum și normele de diversificare, structura portofoliului și plafoanele privind împrumutul de numerar.

(2)   În urma revizuirii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și după consultarea ESMA, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a contribuției prezentului regulament și a ELTIF la finalizarea uniunii piețelor de capital și la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 1 alineatul (2). Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 38

Intrarea în vigoare

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 9 decembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 29 aprilie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 67, 6.3.2014, p. 71.

(2)  JO C 126, 26.4.2014, p. 8.

(3)  Poziția Parlamentului European din 10 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 aprilie 2015.

(4)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(8)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(9)  Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (JO L 149, 30.4.2004, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele conținând informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(12)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(15)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(18)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1).

(20)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).


Top