EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0479

Regulamentul (UE) 2015/479 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind instituirea unui regimul comun aplicabil exporturilor

OJ L 83, 27.3.2015, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/479/oj

27.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 83/34


REGULAMENTUL (UE) 2015/479 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2015

privind instituirea unui regimul comun aplicabil exporturilor

(text codificat)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 al Consiliului (3) a fost modificat în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Politica comercială comună ar trebui să se bazeze pe principii unitare.

(3)

Este necesar, prin urmare, să se stabilească regimul comun aplicabil exporturilor Uniunii.

(4)

În toate statele membre exporturile sunt liberalizate aproape în totalitate. În aceste condiții, este posibil să se ia în considerare, la nivelul Uniunii, principiul conform căruia exporturile destinate unor țări terțe nu sunt supuse niciunei restricții cantitative, sub rezerva derogărilor prevăzute de prezentul regulament și fără a aduce atingere măsurilor pe care statele membre le pot adopta în conformitate cu tratatul.

(5)

Comisia ar trebui să fie informată în cazul în care, ca urmare a unei evoluții excepționale a pieței, un stat membru consideră că ar putea fi necesare măsuri de salvgardare.

(6)

Este esențial să se procedeze, la nivelul Uniunii, în special pe baza acestor informații, la examinarea condițiilor exporturilor, a evoluției acestora și a diverselor elemente ale situației economice și comerciale, precum și, după caz, a măsurilor care urmează să fie adoptate.

(7)

Poate fi necesar ca Uniunea să efectueze o supraveghere a anumitor exporturi sau să se instituie, preventiv, măsuri provizorii, pentru a face față unor practici imprevizibile.

(8)

Măsurile de salvgardare impuse de interesele Uniunii ar trebui să fie adoptate cu respectarea obligațiilor internaționale în vigoare.

(9)

Este necesar să se permită statelor membre, care sunt obligate prin angajamente internaționale care instituie, în caz de dificultăți reale sau potențiale de aprovizionare, un sistem pentru alocarea unor produse petroliere între părțile contractante, să execute obligațiile asumate față de țări terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor din dreptul Uniunii adoptate în același scop. Această autorizare ar trebui să se aplice până la adoptarea de Parlamentul European și de Consiliu a unor măsuri adecvate în temeiul angajamentelor asumate de Uniune sau de toate statele membre.

(10)

Prezentul regulament ar trebui să acopere toate produsele, atât cele industriale, cât și cele agricole. Acesta ar trebui să se aplice complementar față de reglementările privind organizarea comună a piețelor agricole, precum și față de reglementările specifice adoptate în temeiul articolului 352 din tratat aplicabile mărfurilor care rezultă din transformarea produselor agricole. Este necesar, cu toate acestea, să se evite suprapunerea dispozițiilor prezentului regulament cu cele ale reglementărilor menționate anterior, în special cu clauzele de salvgardare cuprinse în acestea.

(11)

Punerea în aplicare a prezentului regulament necesită condiții uniforme pentru adoptarea de măsuri de salvgardare. Măsurile respective ar trebui adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

PRINCIPIUL FUNDAMENTAL

Articolul 1

Exporturile Uniunii Europene destinate unor țări terțe sunt libere, în sensul că nu fac obiectul unor restricții cantitative, cu excepția celor care se aplică în conformitate cu prezentul regulament.

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE INFORMARE ȘI DE CONSULTARE LA NIVELUL UNIUNII

Articolul 2

În cazul în care, ca urmare a unei evoluții excepționale a pieței, un stat membru estimează că ar putea fi necesare măsuri de salvgardare în sensul capitolului III, acesta informează în această privință Comisia, care avertizează celelalte state membre.

Articolul 3

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru salvgardare instituit prin Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5.

Articolul 4

În vederea determinării situației economice și comerciale, Comisia poate solicita statelor membre să îi furnizeze informații statistice cu privire la evoluția pieței unui anumit produs și să supravegheze, în acest scop, exporturile, în conformitate cu legislațiile naționale și în conformitate cu procedurile indicate de Comisie. Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a da curs solicitărilor Comisiei și îi comunică datele solicitate. Comisia informează celelalte state membre.

CAPITOLUL III

MĂSURI DE SALVGARDARE

Articolul 5

(1)   În vederea prevenirii unei situații critice cauzate de o penurie de produse esențiale sau a remedierii unei astfel de situații și în cazul în care interesele Uniunii impun o acțiune imediată, Comisia, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă și ținând seama de natura produselor și a celorlalte particularități ale tranzacțiilor în cauză, poate condiționa exportul unui produs de prezentarea unei autorizații de export care se acordă în conformitate cu procedurile și în limitele pe care aceasta le hotărăște, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 3 alineatul (2) sau, în cazuri de urgență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3).

(2)   Măsurile adoptate sunt comunicate Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Măsurile respective intră în vigoare imediat.

(3)   Aceste măsuri pot fi limitate la anumite destinații și la exporturile din anumite regiuni ale Uniunii. Ele nu afectează produsele aflate în drum spre frontiera Uniunii.

(4)   În cazul în care un stat membru a solicitat intervenția Comisiei, aceasta acționează în temeiul alineatului (1), luând o decizie în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(5)   În cazul în care Comisia a aplicat alineatul (1) de la prezentul articol, aceasta decide în termen de 12 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a măsurii pe care a adoptat-o dacă adoptă măsuri corespunzătoare în sensul articolului 6. Dacă, în termen de cel mult șase săptămâni de la data intrării în vigoare a măsurii, nu se adoptă nicio măsură, măsura în cauză se consideră abrogată.

Articolul 6

(1)   În cazul în care interesele Uniunii impun acest lucru, Comisia poate adopta măsuri corespunzătoare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 3 alineatul (2):

(a)

pentru a preveni o situație critică cauzată de o penurie de produse esențiale sau pentru a remedia o astfel de situație;

(b)

pentru a permite punerea în aplicare a angajamentelor internaționale asumate de către Uniune sau de către toate statele sale membre, în special în privința comerțului cu produse de bază.

(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) pot fi limitate la anumite destinații și la exporturile din anumite regiuni ale Uniunii. Ele nu afectează produsele aflate în drum spre frontiera Uniunii.

(3)   La instituirea restricțiilor cantitative la export, se ține seama în special:

(a)

pe de o parte, de volumul contractelor care au fost încheiate în condiții normale, înaintea intrării în vigoare a unei măsuri de salvgardare în sensul prezentului capitol, și pe care statul membru interesat le-a notificat Comisiei în conformitate cu normele sale interne; și

(b)

pe de altă parte, de faptul că nu trebuie să fie compromisă atingerea scopului propus prin instaurarea de restricții cantitative.

Articolul 7

(1)   Atât timp cât este aplicabilă o măsură menționată la articolele 5 și 6, Comisia poate, fie la solicitarea unui stat membru, fie din proprie inițiativă:

(a)

să analizeze efectele măsurii;

(b)

să determine dacă aplicarea măsurii este încă necesară.

În cazul în care Comisia consideră că aplicarea măsurii este încă necesară, aceasta informează statele membre în acest sens.

(2)   În situația în care Comisia consideră că se impune abrogarea sau modificarea măsurilor prevăzute la articolul 5 sau 6, aceasta acționează în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 3 alineatul (2).

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 8

În ceea ce privește produsele enumerate în anexa I, până la adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a măsurilor corespunzătoare în temeiul angajamentelor internaționale asumate de Uniune sau de toate statele membre, statele membre sunt autorizate să pună în aplicare, fără a aduce atingere normelor adoptate de Uniune în acest domeniu, mecanismele de criză care introduc o obligație de alocare față de țările terțe, prevăzute de angajamentele internaționale asumate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Statele membre informează Comisia cu privire la măsurile pe care intenționează să le adopte. Comisia comunică măsurile adoptate Consiliului și celorlalte state membre.

Articolul 9

Comisia include informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament în raportul său anual cu privire la aplicarea și la punerea în aplicare a măsurilor de apărare comercială, adresat Parlamentului European și Consiliului în temeiul articolului 22a din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (7).

Articolul 10

Fără a aduce atingere altor dispoziții din dreptul Uniunii, prezentul regulament nu împiedică adoptarea sau aplicarea de către statele membre a unor restricții cantitative la export, justificate de motive de moralitate publică, de ordine publică, de siguranță publică, de protecție a sănătății și a vieții persoanelor și a animalelor sau de conservare a plantelor, de protecție a bogățiilor naționale cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății industriale și comerciale.

Articolul 11

Prezentul regulament nu împiedică aplicarea reglementărilor privind organizarea comună a piețelor agricole, nici a reglementărilor specifice adoptate în temeiul articolului 352 din tratat, aplicabile mărfurilor care rezultă din transformarea produselor agricole. Acesta se aplică în mod complementar.

Cu toate acestea, dispozițiile articolului 5 din prezentul regulament nu se aplică produselor care fac obiectul acestor reglementări și pentru care dreptul Uniunii privind regimul schimburilor comerciale cu țările terțe prevede posibilitatea aplicării de restricții cantitative la export. Dispozițiile articolului 4 nu se aplică produselor care fac obiectul acestor reglementări și pentru care regimul menționat prevede prezentarea unei licențe sau a altui document de export.

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 2 martie 2015.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 al Consiliului din 19 octombrie 2009 privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor (JO L 291, 7.11.2009, p. 1).

(4)  A se vedea anexa II.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(6)  Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (a se vedea pagina 16 din prezentul Jurnal Oficial).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 343, 22.12.2009, p. 51).


ANEXA I

Produsele menționate la articolul 8

Cod NC

Denumirea mărfurilor

2709 00

Uleiuri nerafinate de petrol sau de minerale bituminoase, brute

2710

Uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; produse preparate nedenumite sau neincluse în altă parte, având un conținut în masă de 70 % sau mai mult de uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase și având ca element de bază aceste uleiuri; deșeuri de uleiuri:

2710 11 11-2710 11 90

Uleiuri ușoare

2710 19 11-2710 19 29

Uleiuri medii

2710 19 31-2710 19 99

Uleiuri grele, cu excepția uleiurilor de lubrifiere folosite în ceasornicărie și în industriile similare, prezentate în recipiente mici care conțin până la 250 g net de ulei

2711

Gaze de sondă și alte hidrocarburi gazoase:

lichefiate:

2711 12

– –

Propan:

– – –

propan cu o puritate egală sau mai mare de 99 %

– – –

altele

2711 13

– –

Butan

în stare gazoasă:

ex 2711 29 00

– –

altele:

– – –

Propan

– – –

Butan


ANEXA II

Regulamentul abrogat și modificarea sa

Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 al Consiliului

(JO L 291, 7.11.2009, p. 1)

 

Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 18, 21.1.2014, p. 1)

Numai punctul 21 al anexei


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1061/2009

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 9a

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III


Top