Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 363/121


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1348/2014 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2014

privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (1), și în special articolul 8 alineatele (2) și (6),

întrucât:

(1)

Supravegherea eficientă a piețelor angro de energie necesită monitorizarea regulată a detaliilor contractelor, inclusiv ale ordinelor de tranzacționare, precum și a datelor privind capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică și de gaze naturale.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 solicită Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”) stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) să monitorizeze piețele angro de energie din Uniune. Pentru ca agenția să fie în măsură să-și îndeplinească sarcina, este necesar să îi fie furnizate, în timp util, seturi complete de informații relevante.

(3)

Participanții la piață trebuie să raporteze în mod regulat agenției, detaliile contractelor angro de energie, atât în ceea ce privește furnizarea energiei electrice și respectiv a gazelor naturale, cât și transportul respectivelor produse. Contractele privind serviciile de echilibrare, contractele dintre diferiți membri ai aceluiași grup de companii și contractele pentru vânzarea energiei produse în instalații de producție mici vor fi raportate agenției, numai la cererea acesteia.

(4)

În general, ambele părți contractante trebuie să raporteze detaliile solicitate referitoare la contractul încheiat. Pentru a facilita raportarea, părțile trebuie să aibă capacitatea de a raporta una în numele celeilalte sau de a utiliza serviciile unor terțe părți în acest scop. Fără a aduce atingere acestei dispoziții și pentru a facilita colectarea de date, detaliile contractelor de transport încheiate în urma alocării primare a capacităților de interconexiune la nivelul unui operator de transport și de sistem („OTS”) vor fi raportate exclusiv de respectivul OTS. Datele raportate trebuie să includă, de asemenea, cereri acoperite și neacoperite privind capacitatea.

(5)

Pentru a identifica în mod eficient abuzurile de piață, este important ca, pe lângă detaliile contractelor, agenția să poată monitoriza și ordinele de tranzacționare plasate pe piețele organizate. Deoarece este de așteptat ca participanții la piață să nu poată înregistra cu ușurință astfel de date, ordinele corelate și necorelate trebuie să fie raportate prin intermediul pieței organizate unde au fost plasate sau prin intermediul unor terțe părți care au capacitatea de a furniza astfel de informații.

(6)

Pentru a evita dubla raportare, agenția trebuie să colecteze detalii privind instrumentele derivate referitoare la contractele de furnizare sau transport a energiei electrice sau gazelor naturale, care au fost raportate în conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil către registrele centrale de tranzacții sau autoritățile de reglementare din domeniul financiar, din respectivele surse. Fără a aduce atingere acestei dispoziții, piețele organizate, sistemele de corelare a ordinelor sau sistemele de raportare a tranzacțiilor care au raportat detalii ale unor astfel de instrumente derivate în baza normelor financiare, în temeiul acordului încheiat între acestea, trebuie să aibă capacitatea de a raporta aceleași informații și către agenție.

(7)

O raportare eficientă și o monitorizare specifică necesită realizarea unei distincții între contractele standard și cele nestandardizate. Deoarece prețurile contractelor standard servesc, de asemenea, ca prețuri de referință pentru contractele nestandardizate, agenția trebuie să primească zilnic informații privind contractele standard. Detaliile contractelor nestandardizate trebuie să fie raportate în termen de maximum o lună de la încheierea respectivelor contracte.

(8)

Participanții la piață trebuie, de asemenea, să raporteze, în mod regulat, atât agenției cât și autorităților naționale de reglementare la cererea acestora,, datele referitoare la disponibilitatea și utilizarea infrastructurii de producere și de transport al energiei, inclusiv gazul natural lichefiat („GNL”) și instalațiile de înmagazinare. Pentru a reduce sarcina raportării pentru participanții la piață și pentru a utiliza la potențial maxim sursele de date existente, raportarea trebuie să implice, dacă este posibil, OTS-urile, Rețeaua europeană a operatorilor de transport și sistem de energie electrică („ENTSO pentru energie electrică”), Rețeaua europeană a operatorilor de transport și sistem de gaz („ENTSO pentru gaz”), operatorii de sisteme de GNL și operatorii de sisteme de înmagazinare a gazului natural. În funcție de importanța și de disponibilitatea datelor, regularitatea raportării poate varia, cu condiția ca cele mai multe date să fie raportate zilnic. Cerințele în materie de raportare trebuie să respecte obligația agenției de a nu pune la dispoziția publicului informațiile sensibile din punct de vedere comercial și de a publica sau de a pune la dispoziția publicului doar informațiile care nu sunt de natură să creeze nicio denaturare a concurenței pe piețele angro de energie.

(9)

Este important ca părțile care raportează să înțeleagă în mod clar detaliile informațiilor care le sunt solicitate a fi raportate. În acest scop, agenția trebuie să explice conținutul informațiilor de raportat într-un manual de utilizare. De asemenea, agenția trebuie să se asigure că informațiile respective sunt raportate în formate electronice, ușor accesibile părților care raportează.

(10)

Pentru a asigura transferul continuu și în condiții de siguranță a seturilor complete de date, părțile care raportează trebuie să îndeplinească cerințele de bază legate de capacitatea lor de a autentifica sursele datelor, de a verifica corectitudinea și completitudinea datelor și de a asigura continuitatea afacerilor. Agenția trebuie să evalueze respectarea cerințelor respective de către părțile care raportează. Evaluarea ar trebui să asigure un tratament proporțional pentru terțele părți profesionale care gestionează datele participanților la piață și participanții la piață care își raportează propriile date.

(11)

Tipul de date de raportat și sursa acestora pot influența resursele și timpul pe care părțile care raportează trebuie să le investească în pregătirea depunerii datelor. De exemplu, realizarea de proceduri pentru raportarea contractelor standard executate pe o piață organizată necesită mai puțin timp decât instituirea de sisteme pentru raportarea contractelor nestandardizate sau a anumitor date fundamentale. În acest sens, obligația privind raportarea trebuie introdusă gradual, începând cu transmiterea datelor fundamentale disponibile pe platformele pentru transparență ale ENTSO pentru energie electrică și ale ENTSO pentru gaze naturale, precum și a contractelor standard executate pe piețele organizate. Aceasta trebuie să fie urmată de raportarea contractelor nestandardizate, reflectând timpul suplimentar necesar pentru finalizarea procedurilor de raportare. Raportarea eșalonată a datelor va permite agenției o mai bună alocare a resurselor pentru pregătirea primirii informațiilor.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 21 alineatul din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele pentru furnizarea de date către agenție, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011. Acesta definește detaliile legate de produsele energetice angro și de datele fundamentale de raportat. Acesta stabilește, de asemenea, canalele corespunzătoare pentru raportarea de date, inclusiv definirea calendarelor și frecvența raportării datelor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 și de la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei (3).

În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

„date fundamentale” înseamnă informațiile referitoare la capacitatea și utilizarea unităților de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică și de gaze naturale sau la capacitatea și utilizarea instalațiilor GNL, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestor unități și instalații;

2.

„contract standard” înseamnă un contract privind un produs energetic angro admis la tranzacționare pe o piață organizată, indiferent dacă tranzacția are sau nu are loc într-adevăr pe respectiva piață;

3.

„contract nestandardizat” înseamnă un contract privind un produs energetic angro care nu este un contract standard;

4.

„piață organizată” înseamnă:

(a)

un sistem multilateral, care reunește sau facilitează reunirea intereselor unor terțe părți în materie de cumpărare și de vânzare de produse energetice angro într-un mod care să aibă ca rezultat un contract;

(b)

orice alt sistem sau facilitate în care interesele unor terțe părți în materie de cumpărare și de vânzare de produse energetice angro pot interacționa într-un mod care rezultă într-un contract.

Acestea includ burse de energie electrică și de gaze, brokeri și alte persoane care efectuează tranzacții cu titlu profesional și locurile de tranzacționare definite la articolul 4 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

5.

„grup” are același înțeles ca în articolul 2 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5);

6.

„contract intragrup” înseamnă un contract privind produse energetice angro încheiat cu o contraparte care face parte din același grup cu condiția ca cele două contrapărți să fie incluse integral în aceeași consolidare;

7.

„extrabursier” („OTC”) înseamnă orice tranzacție efectuată în afara unei piețe organizate;

8.

„nominalizare” înseamnă,

pentru electricitate: notificarea utilizării capacității de interconexiune de către un deținător de drepturi fizice de transport și contrapartea sa către respectivul operator de transport și sistem (respectivii operatori de transport și sistem) („OTS”),

pentru gaze naturale: raportarea anterioară de către utilizatorul rețelei către OTS a fluxului real pe care utilizatorul rețelei dorește să îl injecteze sau să îl retragă din sistem;

9.

„energie de echilibrare” înseamnă energia utilizată de OTS pentru echilibrare;

10.

„capacitate de echilibrare (rezerve)” înseamnă capacitatea de rezervă contractată;

11.

„servicii de echilibrare” înseamnă:

pentru electricitate: fie capacitate de echilibrare sau energie de echilibrare, fie ambele;

pentru gazele naturale: un serviciu furnizat unui OTS prin intermediul unui contract pentru gaze necesar pentru a răspunde fluctuațiilor pe termen scurt ale cererii sau furnizării de gaze;

12.

„unitate consumatoare” înseamnă o resursă care primește energie electrică sau gaze naturale pentru propriul uz;

13.

„unitate de producție” înseamnă o instalație de producere a energiei electrice alcătuită dintr-o singură unitate de producere sau din mai multe unități de producere.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚII DE RAPORTARE CU PRIVIRE LA TRANZACȚII

Articolul 3

Lista contractelor de raportat

(1)   Următoarele contracte trebuie raportate agenției:

(a)

în ceea ce privește produsele energetice angro legate de furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale cu livrare în Uniune:

(i)

contracte intrazilnice sau contracte pe parcursul unei zile pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale cu livrare în Uniune, indiferent de locul și de modul de tranzacționare, indiferent dacă sunt încheiate prin licitație sau prin tranzacționare continuă;

(ii)

contracte pentru ziua următoare pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale cu livrare în Uniune, indiferent de locul și de modul de tranzacționare, indiferent dacă sunt încheiate prin licitație sau prin tranzacționare continuă;;

(iii)

contracte pentru următoarele două zile pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale cu livrare în Uniune, indiferent de locul și de modul de tranzacționare, indiferent dacă sunt încheiate prin licitație sau prin tranzacționare continuă;

(iv)

contracte de weekend pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale cu livrare în Uniune, indiferent de locul și de modul de tranzacționare, indiferent dacă sunt încheiate prin licitație sau prin tranzacționare continuă;

(v)

contracte pentru ziua anterioară pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale cu livrare în Uniune, indiferent de locul și de modul de tranzacționare, indiferent dacă sunt încheiate prin licitație sau prin tranzacționare continuă;

(vi)

alte contracte pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale cu o perioadă de livrare mai lungă de două zile, cu livrare în Uniune, indiferent de locul și de modul de tranzacționare, indiferent dacă sunt încheiate prin licitație sau prin tranzacționare continuă;

(vii)

contracte pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale către o singură unitate consumatoare care are capacitatea tehnică de a consuma 600 GWh/an sau mai mult;

(viii)

contracte cu opțiuni, contracte futures, swap-uri și orice alte instrumente derivate legate de energia electrică sau de gazele naturale produse, tranzacționate sau livrate în Uniune;

(b)

produsele energetice angro legate de transportul energiei electrice sau a gazelor naturale în Uniune:

(i)

contracte legate de transportul energiei electrice sau al gazelor naturale în Uniune între două sau mai multe locații sau zone de ofertare încheiate ca rezultat al unei primei alocări explicite a capacității de interconexiune de către sau în numele OTS, specificând drepturile sau obligațiile fizice sau financiare privind capacitatea alocată;

(ii)

contracte legate de transportul energiei electrice sau al gazelor naturale în Uniune între două sau mai multe locații sau zone de ofertare încheiate între participanții la piață pe piețe secundare, specificând drepturile sau obligațiile fizice sau financiare privind capacitatea alocată, inclusiv revânzarea și transferul de astfel de contracte;

(iii)

contracte cu opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte instrumente derivate legate de transportul energiei electrice sau al gazelor naturale în Uniune.

(2)   Pentru a facilita raportarea, agenția trebuie să întocmească și să mențină o listă publică a contractelor standard și să actualizeze lista respectivă în timp util. Pentru a facilita raportarea, agenția trebuie să întocmească și să publice o listă a piețelor organizate, existente la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Agenția trebuie să actualizeze lista respectivă în timp util.

Pentru a asista agenția în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la primul subparagraf, piețele organizate vor transmite agenției date de referință pentru identificarea fiecărui produs energetic angro pe care îl admit la tranzacționare. Informațiile trebuie depuse înainte de începerea tranzacționării în cadrul respectivului contract într-un format definit de agenție. Piețele organizate trebuie să actualizeze informațiile în cazul în care apar modificări.

Pentru a facilita raportarea, clienții finali ce sunt parte la un contract în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (vii) trebuie să își informeze contrapartea cu privire la capacitatea tehnică a unității consumatoare respective de a consuma 600 GWh/an sau mai mult.

Articolul 4

Lista contractelor de raportat la cererea agenției

(1)   Cu excepția cazului în care sunt încheiate pe piețe organizate, următoarele contracte și detaliile tranzacțiilor legate de contractele respective trebuie raportate numai la cererea motivată formulată ad-hoc de agenție:

(a)

contracte intragrup,

(b)

contractele cu livrare fizică a energiei electrice produsă de o singură unitate de producție cu o capacitate de producție instalată egală cu sau mai mică de 10 MW sau de unități de producție cu o capacitate instalată totală egală cu sau mai mică de 10 MW;

(c)

contracte cu livrare fizică a gazelor naturale produse de o singură instalație de producție de gaze naturale cu o capacitate de producție egală cu sau mai mică de 20 MW;

(d)

contracte privind servicii de echilibrare de energie electrică și de gaze naturale.

(2)   Participanților la piață care se angajează numai în tranzacții legate de contractele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) nu li se solicită să se înregistreze la autoritatea națională de reglementare în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011.

Articolul 5

Detalii privind contractele de raportat, inclusiv ordinele de tranzacționare

(1)   Informațiile care trebuie raportate în conformitate cu articolul 3 includ:

(a)

în ceea ce privește contractele standard pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale, detaliile prevăzute în tabelul 1 din anexă;

(b)

în ceea ce privește contractele nestandardizate pentru furnizarea de energie electrică sau de gaze naturale, detaliile prevăzute în tabelul 2 din anexă;

(c)

în ceea ce privește contractele standard și nestandardizate pentru transportul energiei electrice, detaliile prevăzute în tabelul 3 din anexă;

(d)

în ceea ce privește contractele standard și nestandardizate pentru transportul gazelor naturale, detaliile prevăzute în tabelul 4 din anexă.

Detaliile privind tranzacțiile executate în cadrul contractelor nestandardizate, specificând cel puțin valorile totale ale volumului și prețului vor fi raportate utilizând tabelul 1 din anexă.

(2)   Agenția trebuie să detalieze informațiile de raportat menționate la alineatul (1) într-un manual de utilizare și după consultarea părților relevante să le pună la dispoziția publicului la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Agenția va consulta părțile relevante privind actualizările semnificative ale manualului de utilizare.

Articolul 6

Canalele de raportare pentru tranzacții

(1)   Participanții la piață trebuie să raporteze detaliile privind produsele energetice angro executate pe piețe organizate, incluzând ordinele corelate și necorelate, către agenție, prin piețele organizate vizate sau prin sisteme de corelare sau de raportare a ordinelor.

Piața organizată în cadrul căreia a fost executat un produs energetic angro sau a fost plasat un ordin, la cererea unui participant la piață, va oferi un acord privind raportarea de date.

(2)   Operatorii de transport și sistem sau terțe părți care acționează în numele acestora raportează detaliile referitoare la contractele menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i) inclusiv ordinele corelate și necorelate.

(3)   Participanții la piață sau terțe părți care acționează în numele acestora raportează detaliile referitoare la contractele menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a), la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) și la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) care au fost încheiate în afara unei piețe organizate.

(4)   Informațiile privind produsele energetice angro care au fost raportate în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (6) sau cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7) sunt furnizate agenției de către:

(a)

registrele centrale de tranzacții menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(b)

mecanismele de raportare aprobate menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(c)

autoritățile competente menționate la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(d)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe,

după caz.

(5)   În cazul în care anumite persoane au raportat detalii ale tranzacțiilor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 sau cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, obligațiile acestora legate de raportarea respectivelor detalii în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 sunt considerate pe deplin îndeplinite.

(6)   În conformitate cu articolul 8 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 și fără a aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, piețele organizate, sistemele de corelare sau de raportare a ordinelor trebuie să aibă capacitatea de a furniza informațiile menționate în alineatul (1) din prezentul articol direct către agenție.

(7)   În cazul în care o terță parte raportează în numele unei contrapărți sau în numele ambelor sau în cazul în care o contraparte raportează detaliile unui contract și în numele celeilalte contrapărți, raportul trebuie să conțină datele relevante ale contrapărții în relația cu fiecare dintre contrapărți și setul complet de detalii care ar fi fost raportate dacă contractele ar fi fost raportate separat de către fiecare contraparte.

(8)   Agenția poate solicita informații suplimentare și clarificări de la participanții la piață și de la părțile care raportează în legătură cu datele raportate de aceștia.

Articolul 7

Calendarul raportării tranzacțiilor

(1)   Detaliile privind contractele standard și ordinele de tranzacționare, inclusiv cele pentru licitații, trebuie raportate cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare care urmează încheierii contractului sau plasării ordinului.

Orice modificare sau încetarea contractului încheiat sau a ordinului de tranzacționare trebuie raportată cât de curând posibil, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare care urmează modificării sau terminării.

(2)   În cazul piețelor cu tranzacționare prin licitații, unde ordinele nu sunt vizibile în mod public, trebuie raportate doar contractele încheiate și ordinele finale. Ele trebuie raportate nu mai târziu de ziua lucrătoare care urmează licitației.

(3)   Ordinele plasate în serviciile vocale de intermediere și care nu apar pe ecranele electronice vor fi raportate numai la cererea agenției.

(4)   Detaliile privind contractele nestandardizate inclusiv orice modificare sau încetarea contractului și detaliile privind tranzacțiile menționate la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf trebuie raportate nu mai târziu de o lună de la încheierea, modificarea sau încetarea contractului.

(5)   Detaliile privind contractele menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i) trebuie raportate cât de curând posibil, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare care urmează punerii la dispoziție a rezultatelor alocării. Orice modificare sau încetare a contractelor încheiate trebuie raportată cât de curând posibil, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare care urmează modificării sau încetării.

(6)   Detaliile privind contractele angro de energie care au fost încheiate înainte de data la care intră în vigoare obligația de raportare și sunt valabile la acea dată trebuie raportate către agenție în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a obligației de raportare aplicabilă contractelor respective.

Detaliile de raportare trebuie să includă numai datele care pot fi extrase din înregistrările existente la participanții la piață. Ele trebuie să cuprindă cel puțin datele menționate la articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) și la articolul 40 alineatul (2) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9).

CAPITOLUL III

RAPORTAREA DATELOR FUNDAMENTALE

Articolul 8

Norme privind raportarea datelor fundamentale privind energia electrică

(1)   ENTSO pentru energie electrică trebuie să raporteze, în numele participanților la piață, informații către agenție cu privire la capacitatea și utilizarea unităților de producție, consum și transport al energiei electrice inclusiv indisponibilitatea planificată și neplanificată a respectivelor unități, așa cum sunt menționate la articolele 6-17 din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei (10). Informațiile vor fi raportate prin intermediul platformei centrale pentru transparența informațiilor menționată la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 543/2013.

(2)   ENTSO pentru energie electrică va pune informațiile menționate la alineatul (1) la dispoziția agenției imediat ce acestea devin disponibile pe platforma centrală pentru transparența informațiilor.

Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 vor fi puse la dispoziția agenției defalcat, incluzând numele și locația unității consumatoare menționată, nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

Informațiile menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 vor fi puse la dispoziția agenției nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

(3)   Operatorii de transport și sistem de energie electrică sau părți terțe în numele acestora vor raporta agenției și, la cererea acestora, autorităților naționale de reglementare în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011, nominalizările finale dintre zonele de ofertare specificând identitatea participanților la piață implicați și cantitatea programată. Informațiile vor fi puse la dispoziție nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

Articolul 9

Norme privind raportarea datelor fundamentale privind gazele

(1)   ENTSO pentru gaze trebuie să raporteze, în numele participanților la piață, informații către agenție cu privire la capacitatea și utilizarea instalațiilor pentru transportul gazelor naturale, inclusiv indisponibilitatea planificată și neplanificată a respectivelor instalații menționate la punctele 3.3(1) și 3.3(5) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (11). Informațiile trebuie furnizate prin intermediul platformei centrale de la nivelul Uniunii menționată la punctul 3.3.1(1)(h) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

ENTSO pentru gaze trebuie să pună informațiile menționate la primul paragraf la dispoziția agenției imediat ce acestea devin disponibile pe platforma centrală de la nivelul Uniunii.

(2)   Operatorii de transport și sistem de gaze sau părți terțe în numele acestora trebuie să raporteze agenției și, la cererea acestora, autorităților naționale de reglementare în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 nominalizările pentru ziua următoare și renominalizările finale ale capacităților rezervate specificând identitatea participanților la piață implicați și cantitățile alocate. Informațiile trebuie puse la dispoziție nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare.

Informațiile trebuie furnizate pentru următoarele puncte ale sistemului de transport:

(a)

toate punctele de interconectare;

(b)

punctele de intrare ale instalațiilor de producție, inclusiv ale conductelor din amonte;

(c)

pentru punctele de ieșire conectate la un singur consumator;

(d)

punctele de intrare și de ieșire către și de la înmagazinare;

(e)

pentru instalațiile de GNL;

(f)

pentru huburile fizice și virtuale.

(3)   Operatorii de sisteme de GNL definiți la articolul 2 alineatul (12) din Directiva 2009/73/CE trebuie să raporteze agenției și, la cererea acestora, autorităților naționale de reglementare, pentru fiecare instalație de GNL, următoarele informații:

(a)

capacitatea tehnică, contractată și disponibilă a instalației de GNL la o rezoluție zilnică;

(b)

comenzi și inventar al instalației de GNL la o rezoluție zilnică;

(c)

anunțurile indisponibilităților planificate și neplanificate ale instalației GNL, inclusiv momentul anunțului și capacitățile în cauză.

(4)   Informațiile menționate la alineatul (3) literele (a) și (b) trebuie puse la dispoziție nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

Informațiile, inclusiv actualizările acestora, menționate la alineatul (3) litera (c) trebuie puse la dispoziție imediat ce respectivele informații devin disponibile.

(5)   Participanții la piață sau operatorii de sisteme de GNL în numele acestora trebuie să raporteze agenției, și la cererea acestora, autorităților naționale de reglementare, pentru fiecare instalație de GNL, următoarele informații:

(a)

referitor la încărcarea și reîncărcarea mărfurilor:

(i)

data încărcării sau reîncărcării;

(ii)

volumele încărcate sau reîncărcate per transport;

(iii)

numele clientului terminalului/terminal customer;

(iv)

numele și dimensiunea transportului care utilizează instalația.

(b)

descărcarea sau reîncărcarea planificată la instalațiile de GNL la rezoluția unei zile pentru următoarea lună specificând participantul la piață și numele clientului terminalului/terminal customer (dacă este diferit de participantul la piață).

(6)   Informațiile menționate la alineatul (5) litera (a) trebuie puse la dispoziție nu mai târziu de ziua lucrătoare care urmează descărcării sau reîncărcării.

Informațiile menționate la alineatul (5) litera (b) trebuie puse la dispoziție înaintea lunii la care fac referire.

(7)   Operatorii sistemelor de înmagazinare conform definiției de la articolul 2 alineatul (10) din Directiva 2009/73/CE trebuie să raporteze agenției, și la cererea acestora, autorităților naționale de reglementare pentru fiecare instalație de înmagazinare sau, dacă instalațiile sunt operate în grup, pentru fiecare grup de instalații de înmagazinare după furnizarea de informații prin intermediul unei platforme comune:

(a)

capacitatea tehnică, contractată și disponibilă a instalației de înmagazinare;

(b)

volumul de gaz înmagazinat la finalul unei zile gaziere, intrări (injecții) și ieșiri (retrageri) pentru fiecare zi gazieră;

(c)

anunțurile de indisponibilitate planificată și neplanificată a instalației de înmagazinare inclusiv momentul anunțului și capacitățile în cauză.

(8)   Informațiile menționate la alineatul (7) literele (a) și (b) trebuie puse la dispoziție nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

Informațiile, inclusiv actualizările acestora, menționate la alineatul (7) litera (c) trebuie puse la dispoziție imediat ce respectivele informațiile devin disponibile.

(9)   Participanții la piață sau operatorii de sisteme de înmagazinare în numele acestora trebuie să furnizeze agenției, și la cererea acestora, autorităților naționale de reglementare volumul de gaze pe care participantul la piață le-a înmagazinat la finalul unei zile gaziere. Aceste informații trebuie furnizate nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

Articolul 10

Proceduri de raportare

(1)   Participanții la piață care furnizează informații privilegiate pe site-urile lor sau prestatorii de servicii care furnizează astfel de informații în numele participanților la piață trebuie să furnizeze fluxuri web pentru a permite agenției să colecteze aceste date în mod eficient.

(2)   În momentul raportării informațiilor prevăzute la articolele 6, 8 și 9 inclusiv informații privilegiate, participantul la piață trebuie să se identifice sau trebuie să fie identificat de terța parte care raportează în numele său, utilizând codul de înregistrare ACER pe care participantul la piață l-a primit sau codul unic al participantului la piață pe care l-a utilizat participantul la piață la înregistrarea conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011.

(3)   După consultarea părților relevante, agenția va stabili proceduri, standarde și formate electronice bazate pe standarde industriale existente, în vederea raportării informațiilor menționate la articolele 6, 8 și 9. Agenția va consulta părțile relevante privind actualizările semnificative ale procedurilor, standardelor și formatelor electronice menționate.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11

Cerințe tehnice și organizatorice și responsabilitatea pentru raportarea datelor

(1)   Pentru a asigura schimbul și gestionarea eficientă, eficace și în condiții de siguranță a informațiilor, după consultarea părților relevante, agenția trebuie să elaboreze cerințe tehnice și organizatorice privind depunerea de date. Agenția trebuie va consulta părțile relevante privind actualizările semnificative ale acestor cerințe.

Cerințele trebuie:

(a)

să asigure securitatea, confidențialitatea și completitudinea informațiilor;

(b)

să permită identificarea și corectarea erorilor din datele raportate;

(c)

să permită autentificarea surselor de informații;

(d)

să asigure continuitatea activității.

Agenția va evalua dacă părțile care raportează respectă cerințele. Părțile care îndeplinesc cerințele vor fi înregistrate de agenție. Pentru entitățile prezentate la articolul 6 alineatul (4), cerințele enumerate în al doilea paragraf vor fi considerate ca fiind îndeplinite.

(2)   Persoanele cărora li se solicită să raporteze datele menționate la articolele 6, 8 și 9 sunt responsabile pentru transmiterea completă, exactă și la timp a datelor către agenție și, acolo unde se solicită, către autoritățile naționale de reglementare.

În cazul în care o persoană menționată la primul paragraf raportează respectivele date prin intermediul unei terțe părți, respectiva persoană nu va fi responsabilă pentru neasigurarea transmiterii complete, exacte sau la timp a datelor, atribuibile unei terțe părți. În aceste cazuri, terța parte va fi responsabilă pentru astfel de eșecuri, fără a aduce atingere articolelor 4 și 18 din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 privind transmiterea datelor pe piețele energiei electrice.

Cu toate acestea, persoanele menționate la primul paragraf vor depune eforturile necesare pentru verificarea completitudinii, exactității și punctualității în transmiterea datelor pe care le furnizează prin intermediul terțelor părți.

Articolul 12

Intrarea în vigoare și alte măsuri

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Obligația de raportare prevăzută la articolul 9 alineatul (1) se aplică începând cu 7 octombrie 2015.

Obligația de raportare prevăzută la articolul 6 alineatul (1) cu excepția cazului în care se referă la contractele menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) se aplică începând cu 7 octombrie 2015.

Obligațiile de raportare prevăzute la articolul 8 alineatul (1) se aplică începând cu 7 octombrie 2015 dar nu înainte ca platforma centrală pentru transparența informațiilor să devină operațională în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 543/2013.

Obligațiile de raportare prevăzute la articolul 6 alineatele (2) și (3), la articolul 8 alineatul (3), la articolul 9 alineatele (2), (3), (5), (7) și (9) se aplică începând cu 7 aprilie 2016.

Obligația de raportare prevăzută la articolul 6 alineatul (1) în legătură cu contractele menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) se aplică începând cu 7 aprilie 2016.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2) al doilea și al cincilea paragraf, agenția poate încheia acorduri cu piețe organizate, sisteme de corelare sau de raportare de ordine,în vederea obținerii detaliilor privind contractele, înainte ca obligațiile de raportare să devină aplicabile.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 326, 8.12.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (JO L 211, 14.8.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 273, 15.10.2013, p. 5).

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(8)  Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).

(9)  Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 163, 15.6.2013, p. 1).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (JO L 211, 14.8.2009, p. 36).


ANEXĂ

DETALII PRIVIND CONTRACTELE DE RAPORTAT

Tabelul 1

Detalii de raportare privind contractele standard de furnizare de energie electrică și de gaze

(Formular standard de raportare)

Câmp

Identificatorul câmpului

Descriere

Părți contractante

1

Identificatorul participantului la piață sau al contrapărții

Participantul la piață sau contrapartea, în numele căruia (căreia) este raportată înregistrarea tranzacției, trebuie identificat(ă) printr-un cod unic.

2

Tipul de cod utilizat în câmpul 1

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație (GLN/GS1).

3

Identificatorul comerciantului și/sau al participantului la piață sau al contrapărții identificat(e) de piața organizată

Numele de utilizator pentru conectare sau contul de tranzacționare al comerciantului și/sau al participantului la piață sau al contrapărții, specificat de sistemul tehnic al pieței organizate.

4

Identificatorul celuilalt participant la piață sau al celeilalte contrapărți

Identificatorul unic al celeilalte contrapărți a contractului.

5

Tipul de cod utilizat în câmpul 4

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație (GLN/GS1).

6

Identificatorul entității raportoare

Identificatorul entității raportoare.

7

Tipul de cod utilizat în câmpul 6

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație(GLN/GS1).

8

Identificatorul beneficiarului

În cazul în care beneficiarul contractului în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 este contraparte la acest contract, câmpul trebuie lăsat necompletat. În cazul în care beneficiarul contractului nu este contraparte la acest contract, este necesar ca respectiva contraparte raportoare să îl identifice pe beneficiar prin intermediul unui cod unic.

9

Tipul de cod utilizat în câmpul 8

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație (GLN/GS1).

10

Calitatea în care participantul la piață sau contrapartea menționat(ă) în câmpul 1 efectuează tranzacții

Identifică dacă contrapartea raportoare a încheiat contractul pe cont propriu (în nume propriu sau în numele unui client) sau în calitate de agent pentru contul și în numele unui client.

11

Indicator de cumpărare/vânzare

Identifică dacă contractul a fost de cumpărare sau de vânzare pentru participantul la piață sau pentru contrapartea identificat(ă) în câmpul 1.

12

Inițiator/Agresor

Atunci când tranzacția este executată pe o platformă electronică sau pe o platformă de tranzacționare asistată vocal destinată brokerilor, inițiatorul reprezintă partea care a plasat prima ordinul ferm pe piață, iar agresorul reprezintă partea care inițiază tranzacția.

Detalii privind ordinul

13

Identificatorul ordinului

Ordinul trebuie identificat prin utilizarea unui identificator de cod unic furnizat de piață sau de contrapărți.

14

Tipul de ordin

Tipul de ordin definit prin funcționalitatea oferită de către piața organizată.

15

Condiția ordinului

O condiție specială care trebuie îndeplinită de ordin pentru a fi executat.

16

Statutul ordinului

Statutul ordinului, de exemplu, dacă ordinul este activ sau dezactivat.

17

Volumul minim de execuție

Volumul minim de execuție — Cantitatea/volumul oricărei execuții minime definite.

18

Limita de preț

Limita de preț stabilită pentru ordinul de declanșare sau ordinul stop pierdere.

19

Volumul nedivulgat

Volumul care nu este divulgat pieței în ceea ce privește ordinul.

20

Durata ordinului

Durata ordinului reprezintă perioada de timp pe parcursul căreia ordinul există în cadrul sistemului până când este îndepărtat/anulat dacă nu este executat.

Detalii privind contractul

21

Identificatorul contractului

Contractul trebuie să fie identificat prin utilizarea unui identificator de cod unic furnizat de piață sau de contrapărți.

22

Denumirea contractului

Denumirea contractului astfel cum a fost identificată de către piața organizată.

23

Tipul de contract

Tipul de contract.

24

Produse energetice

Clasificarea produselor energetice.

25

Indice de fixare sau preț de referință

Indicele de fixare în funcție de care se stabilește prețul contractului sau prețul de referință pentru instrumentele derivate

26

Metoda de decontare

Dacă contractul este decontat fizic, în numerar, opțional sau în alt mod.

27

Identificatorul pieței organizate/OTC

În cazul în care participantul la piață utilizează o piață organizată pentru a executa contractul, această piață organizată trebuie identificată printr-un cod unic.

28

Orele de tranzacționare a contractului

Orele de tranzacționare a contractului.

29

Ultima dată și oră de tranzacționare

Ultima dată și oră la care se tranzacționează pe contractul raportat.

Detalii privind tranzacția

30

Marca temporală a tranzacției

Data și ora executării contractului sau a transmiterii ordinului, sau a modificării, anulării sau rezilierii acestora.

31

Identificatorul unic al tranzacției

Identificatorul unic pentru o tranzacție atribuit de către piața organizată unde are loc executarea sau de cei doi participanți la piață în cazul unor contracte bilaterale pentru a corela cele două părți ale unei tranzacții.

32

Identificatorul conex al tranzacției

Identificatorul conex al tranzacției trebuie să identifice contractul asociat cu executarea.

33

Identificatorul conex al ordinului

Identificatorul conex al ordinului trebuie să identifice ordinul asociat cu executarea.

34

Intermediere vocală

Indică dacă tranzacția a fost intermediată vocal, „Y” („Da”) în caz afirmativ, a se lăsa necompletat în caz negativ.

35

Prețul

Prețul pe unitate.

36

Valoarea indicelui

Valoarea indicelui în funcție de care se stabilește prețul.

37

Moneda în care este exprimat prețul

Modul în care este exprimat prețul.

38

Valoarea noțională

Valoarea contractului.

39

Moneda noțională

Moneda în care este exprimată valoarea contractului.

40

Cantitatea/volumul

Numărul total de unități incluse în contract sau în ordin.

41

Cantitatea contractuală noțională totală

Numărul total al unităților produsului energetic angro.

42

Unitatea de cantitate pentru câmpurile 40 și 41

Unitatea de măsurare utilizată pentru câmpurile 40 și 41.

43

Data încetării

Data încetării contractului raportat. Dacă nu este diferită de data de încheiere a livrării, acest câmp trebuie să fie lăsat necompletat.

Detalii privind opțiunea

44

Stilul opțiunii

Indică dacă opțiunea poate fi exercitată numai la o dată fixă (stil european și asiatic), la o serie de date prestabilite (stil Bermuda) sau în orice moment pe durata contractului (stil american).

45

Tipul de opțiune

Indică dacă opțiunea este o opțiune de cumpărare, de vânzare sau de alt tip.

46

Data de exercitare a opțiunii

Data sau datele la care este exercitată opțiunea. În cazul în care există mai mult de o opțiune, pot fi utilizate câmpuri suplimentare.

47

Prețul de exercitare a opțiunii

Prețul de exercitarea a opțiunii.

Profilul de livrare

48

Punctul sau zona de livrare

Codul (codurile) EIC pentru punctul (punctele) de livrare sau zona (zonele) de piață.

49

Data de începere a livrării

Data la care începe livrarea.

50

Data de încheiere a livrării

Data la care se încheie livrarea.

51

Durata

Durata perioadei de livrare.

52

Tipul de sarcină

Identificarea profilului de livrare (bază, vârf, gol, ore-bloc sau altele)

53

Zilele săptămânii

Zilele din săptămână în care are loc livrarea

54

Intervale de livrare a sarcinii

Intervalul de timp pentru fiecare bloc sau formă.

55

Capacitatea de livrare

Numărul de unități incluse în tranzacție, pentru fiecare livrare efectuată în intervalul de timp.

56

Unitatea de cantitate utilizată în câmpul 55

Unitatea de măsurare utilizată.

57

Prețul/cantitatea livrată în intervalul de timp

Dacă este cazul, prețul pe cantitatea livrată în intervalul de timp.

Informații privind ciclul de viață

58

Tipul de acțiune

Atunci când un raport conține:

pentru prima oară un contract sau un ordin de tranzacționare, va fi identificat drept „new” („nou”);

modificarea detaliilor unui contract anterior, va fi identificat drept „modify” („modificare”);

anularea unui contract transmis eronat, va fi identificat drept „error” („eroare”);

rezilierea unui contract sau a unui ordin de tranzacționare existent, va fi identificat drept „cancel” („anulare”);


Tabelul 2

Detalii de raportare privind contractele nestandardizate de furnizare de energie electrică și de gaze

(Formular nestandardizat de raportare)

Câmp

Identificatorul câmpului

Descriere

Părți contractante

1

Identificatorul participantului la piață sau al contrapărții

Participantul la piață sau contrapartea, în numele căruia (căreia) este raportată înregistrarea tranzacției, trebuie identificat(ă) printr-un cod unic.

2

Tipul de cod utilizat în câmpul 1

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație(GLN/GS1).

3

Identificatorul celuilalt participant la piață sau al contrapărții

Identificatorul unic al celeilalte contrapărți a contractului.

4

Tipul de cod utilizat în câmpul 3

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație(GLN/GS1).

5

Identificatorul entității raportoare

Identificatorul entității raportoare.

6

Tipul de cod utilizat în câmpul 5

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație(GLN/GS1).

7

Identificatorul beneficiarului

În cazul în care beneficiarul contractului în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 este contraparte la acest contract, câmpul trebuie lăsat necompletat. În cazul în care beneficiarul contractului nu este contraparte la acest contract, este necesar ca respectiva contraparte raportoare să îl identifice pe beneficiar prin intermediul unui cod unic.

8

Tipul de cod utilizat în câmpul 7

Codul de înregistrare la ACER, identificatorul entității juridice (LEI), codul de identificare bancară (BIC), codul de identificare energetică (EIC), numărul global de locație(GLN/GS1).

9

Calitatea în care participantul la piață sau contrapartea menționat(e) în câmpul 1 efectuează tranzacții

Identifică dacă contrapartea raportoare a încheiat contractul, pe cont propriu (în nume propriu sau în numele unui client) sau în calitate de agent pentru contul și în numele unui client.

10

Indicator de cumpărare/vânzare

Identifică dacă contractul a fost un contract de cumpărare sau de vânzare pentru participantul la piață sau pentru contrapartea identificat(ă) în câmpul 1.

Detalii privind contractul

11

Identificatorul contractului

Identificatorul unic al contractului atribuit de către cei doi participanți la piață.

12

Data contractului

Data la care a fost încheiat contractul sau data modificării, rezilierii sau încetării

13

Tipul de contract

Tipul de contract.

14

Produse energetice

Clasificarea produselor energetice pentru contractul convenit.

15

Prețul sau formula de preț

Prețul fix sau formula de preț utilizate în contract.

16

Valoarea noțională estimată

Valoarea noțională estimată a contractului (dacă este cazul).

17

Moneda noțională

Moneda în care este exprimată valoarea estimată a contractului

18

Cantitatea contractuală noțională totală

Numărul total al unităților produsului energetic angro. Aceasta este o cifră calculată.

19

Capacitatea opționalității volumului

Numărul de unități incluse în contract, pentru fiecare interval de timp de livrare, dacă este cazul.

20

Unitatea de cantitate noțională

Unitatea de măsurare utilizată pentru câmpurile 18 și 19.

21

Opționalitatea volumului

Clasificarea volumului.

22

Frecvența opționalității volumului

Frecvența de apariție a opțiunii volumului: de exemplu, zilnică, săptămânală, lunară, sezonieră, anuală sau alta, dacă este disponibilă.

23

Intervalele opționalității volumului

Intervalul de timp pentru fiecare opțiune a volumului, dacă este disponibil.

Detalii privind indicele de fixare

24

Tipul de indice de preț

Preț fix, indice simplu sau formulă complexă de preț.

25

Indice de fixare

Lista indicilor care determină prețul în cadrul contractului. Pentru fiecare indice, a se specifica denumirea. În cazul unui coș de indici pentru care nu există un identificator unic, trebuie indicat coșul sau indicele.

26

Tipurile de indici de fixare

Spot, forward, swap, spread etc.

27

Sursele indicilor de fixare

Pentru fiecare indice, trebuie să fie specificată sursa publicării.

În cazul coșului de indici pentru care nu există un identificator unic, trebuie să fie indicat coșul sau indicele.

28

Prima dată de fixare

Prima dată de fixare determinată de cea mai timpurie dată pentru toate fixările.

29

Data ultimei fixări

Data ultimei fixări determinată de data cea mai recentă a tuturor fixărilor.

30

Frecvența fixării

Frecvența fixării: de exemplu, zilnică, săptămânală, lunară, sezonieră, anuală sau alta.

31

Metoda de decontare

Dacă un contract este decontat fizic, în numerar, ambele, opțional sau în alt mod.

Detalii privind opțiunea

32

Stilul de opțiune

Indică dacă opțiunea poate fi exercitată la o dată fixă (stil european și asiatic), o serie de date prespecificate (stil Bermuda) sau în orice moment pe durata contractului (stil american).

33

Tipul de opțiune

Indică dacă opțiunea este o opțiune de vânzare, de cumpărare sau de alt tip.

34

Data primei exercitării a opțiunii

Data primei exercitări determinată de cea mai timpurie dată a tuturor exercitărilor.

35

Data ultimei exercitării a opțiunii

Data ultimei exercitări determinată de data cea mai recentă a tuturor exercitărilor.

36

Frecvența de exercitare a opțiunilor

Frecvența opționalității volumului: de exemplu, zilnică, săptămânală, lunară, sezonieră, anuală sau alta.

37

Indicele de exercitare a opțiunii

Pentru fiecare indice, a se specifica denumirea. În cazul unui coș de indici pentru care nu există un identificator unic, trebuie să fie indicat coșul sau indicele.

38

Tipul de indice de exercitare a opțiunii

Spot, forward, swap, spread etc.

39

Sursa indicelui de exercitare a opțiunii

Pentru fiecare indice, a se specifica tipul de fixare. În cazul unui coș de indici pentru care nu există un identificator unic, trebuie să fie indicat coșul sau indicele.

40

Prețul de exercitare a opțiunii

Prețul de exercitare a opțiunii.

Profilul de livrare

41

Punctul sau zona de livrare

Codul (codurile) EIC pentru punctul (punctele) de livrare sau zona (zonele) de piață.

42

Data de începere a livrării

Data și ora la care începe livrarea. Pentru contractele livrate fizic aceasta va reprezenta data de începere a contractului.

43

Data de încheiere a livrării

Data și ora la care este încheiată livrarea. Pentru contractele livrate fizic aceasta va reprezenta data de încheiere a livrării prevăzută în contract.

44

Tipul de sarcină

Identificarea profilului de livrare (bază, vârf, gol, ore-bloc sau altele).

Informații privind ciclul de viață

45

Tipul de acțiune

Atunci când raportul conține:

un contract raportat pentru prima oară, va fi identificat drept „new” („nou”);

modificarea detaliilor unui contract raportat anterior, va fi identificat drept „modify” („modificare”);

anularea unui contract transmis eronat, va fi identificat drept „error” („eroare”);

rezilierea unui contract existent, va fi identificat drept „cancel” („anulare”);


Tabelul 3

Detalii de raportat privind produsele energetice angro în legătură cu

transportul de energie electrică — Rezultatele alocării primare, rezultatul revânzării pe piețe secundare și transferul drepturilor de transport pe termen lung în domeniul energiei electrice

Câmp

Identificatorul câmpului

Descriere

Data comune privind rezultatele alocării primare, revânzarea pe piețe secundare, transferul drepturilor și documentul de licitație

1.

Identificarea documentului

Identificarea unică a documentului pentru care au fost furnizate date referitoare la seria de timp

2.

Versiunea documentului

Versiunea documentului transmis. Un document poate fi transmis de mai multe ori, fiecare transmitere fiind identificată cu un număr diferit în funcție de versiune, începând cu 1 și crescând secvențial.

3.

Tipul de document

Tipul codat al documentului transmis.

4.

Identificarea expeditorului

Identificarea părții care este expeditorul documentului și care este responsabilă pentru conținutul acestuia (codul EIC).

5.

Rolul expeditorului

Identificarea rolului care este jucat de către expeditor, și anume OTS sau altă entitate raportoare.

6.

Identificarea destinatarului

Identificarea părții care primește documentul.

7.

Rolul destinatarului

Identificarea rolului jucat de destinatar

8.

Data și ora creării

Data și ora la care a fost creat documentul, adică atunci când OTS sau altă entitate raportoare transmite tranzacția către Agenție.

9.

Intervalul de timp de ofertare/intervalul de timp aplicabil

Data de începere și de încheiere și durata perioadei acoperite de document.

10

Domeniu

Domeniul acoperit de document.

11.

Starea documentului (dacă este cazul)

Identificarea stării documentului.

Seriile de timp pentru alocarea capacității (pentru alocarea primară)

12.

Identificarea seriilor de timp

Identificarea unică a seriilor de timp.

13.

Identificarea documentului de ofertare

Identificarea documentului în care sunt conținute referințele ofertelor sau revânzărilor.

14.

Versiunea documentului de ofertare

Versiunea documentului de ofertare sau de revânzare transmis.

15.

Identificarea ofertării

Identificarea seriilor de timp utilizate în revânzare sau oferta inițială.

Acesta este numărul unic atribuit de ofertant atunci când lansează oferta inițială sau în cazul revânzării. Dacă nu este cazul, a se lăsa necompletat.

16.

Partea ofertantă

Identificarea participantului la piață care transmite o ofertă pentru capacitate sau care a revândut capacitatea (codul EIC X).

17.

Identificarea licitației

Identificarea care leagă alocarea de un set de specificații create de către operatorul de licitație.

18.

Tipul de afacere

Identifică natura seriilor de timp.

19.

Zonă de intrare

Zona în care urmează să fie furnizată energia (codul EIC Y).

20.

Zonă de ieșire

Zona din care provine energia (codul EIC Y).

21.

Tipul de contract

Tipul contractului definește condițiile în baza cărora capacitatea a fost alocată și gestionată, de exemplu licitație zilnică, licitație săptămânală, licitație lunară, licitație anuală, contract pe termen lung etc.

22.

Identificarea contractului

Identificarea contractului pentru seriile de timp specificate. Acesta trebuie să fie un număr unic atribuit de către operatorul de licitație și trebuie să fie utilizat pentru toate referințele alocării.

23.

Unitatea de măsură a cantității

Unitatea de măsură în care este exprimată cantitatea în seriile de timp.

24.

Moneda (dacă este cazul)

Moneda în care este exprimată valoarea monetară.

25.

Prețul unității de măsură (dacă este cazul)

Unitatea de măsură în care este exprimat prețul în cadrul seriilor de timp.

26.

Tipul de curbă (dacă este cazul)

Descrie tipul de curbă care este furnizat pentru seriile de timp menționate, de ex. blocul de dimensiuni variabile sau fixe, punct.

27.

Categoria de clasificare (dacă este cazul)

Categoria produsului așa cum este definită de regulile de piață.

Serii de timp pentru licitații la care nu au fost introduse oferte (pentru alocarea primară)

28.

Identificare

Identificarea seriilor de timp.

29.

Identificarea licitației

Identificarea licitației în cadrul căreia nu s-au primit oferte.

30.

Categoria de clasificare (dacă este cazul)

Categoria produsului așa cum este definită de regulile de piață.

Serii de timp pentru drepturi secundare (pentru drepturi secundare)

31.

Identificarea seriilor de timp

Identificarea seriilor de timp.

Acesta trebuie să fie un număr unic atribuit de către expeditor pentru fiecare serie de timp din document.

32.

Tipul de afacere

Identifică natura seriilor de timp, de exemplu în privința drepturilor privind capacitatea, notificarea transferului capacității etc.

33.

Zonă de intrare

Zona în care urmează să fie livrată energia (codul EIC Y).

34.

Zonă de ieșire

Zona din care provine energia (codul EIC Y).

35.

Titularul drepturilor

Identificarea participantului la piață care este titularul drepturilor de transport în cauză sau care are dreptul de a le utiliza (codul EIC X).

36.

Entitatea căreia i se transferă (dacă este cazul)

Identificarea participantului la piață căruia îi sunt transferate drepturile sau a responsabilului cu tranzacționarea de interconexiune desemnat de entitatea care transferă (astfel cum este desemnată în atributul titularului de drepturi) în vederea utilizării drepturilor (codul EIC X).

37.

Identificarea contractului

Identificarea contractului aferent seriilor de timp. Acesta trebuie să fie numărul atribuit de entitatea care a alocat capacitatea de transport, de exemplu, OTS, operatorul de licitație sau platforma de alocare.

38.

Tipul de contract

Tipul de contract definește condițiile în baza cărora drepturile au fost alocate și gestionate, de exemplu licitație zilnică, licitație săptămânală, licitație lunară, licitație anuală etc.

39.

Identificarea contractelor anterioare (dacă este cazul)

Identificarea unui contract anterior utilizat pentru a identifica drepturile de transfer.

40.

Unitatea de măsură a cantității

Unitatea de măsură în care este exprimată cantitatea în seria de timp.

41.

Identificarea licitației (dacă este cazul)

Identificarea care leagă drepturile privind capacitatea de un set de specificații create de entitatea care a alocat capacitatea de transport, de exemplu, OTS, operatorul de licitație sau platforma de alocare.

42.

Moneda (dacă este cazul)

Moneda în care este exprimată valoarea monetară.

43.

Prețul unității de măsură (dacă este cazul)

Unitatea de măsură în care este exprimat prețul în cadrul seriilor de timp.

44.

Tipul de curbă (dacă este cazul)

Descrie tipul de curbă care este furnizat pentru seriile de timp menționate, de exemplu blocul de dimensiuni variabile sau fixe, punct.

Perioada de alocare primară și procese secundare

45.

Intervalul de timp

Aceste informații furnizează data și ora de începere și de încheiere a perioadei raportate.

46.

Rezoluție

Rezoluția care definește numărul de perioade în care este împărțit intervalul de timp (ISO 8601).

Intervalul de alocare primară și procese secundare

47.

Poziție

Poziția relativă a unei perioade din cadrul unui interval.

48.

Cantitatea

Cantitatea care a fost alocată în cadrul licitației primare. În ceea ce privește drepturile secundare, cantitatea care a fost alocată părții desemnate.

49.

Valoarea prețului (dacă este cazul)

Prețul exprimat pentru fiecare unitate de cantitate alocată prin alocarea primară. Prețul exprimat pentru fiecare unitate de cantitate revândută sau transferată pe piața secundară, dacă este cazul.

50.

Cantitatea ofertei (dacă este cazul)

Cantitatea menționată în documentul de ofertare inițial.

51.

Valoarea prețului ofertei (dacă este cazul)

Prețul inițial exprimat în oferta inițială sau de revânzare pentru fiecare unitate de cantitate solicitată.

Motivul pentru alocarea primară și procesele secundare

52.

Codul motivului (dacă este cazul)

Un cod care furnizează starea alocării sau a drepturilor.

53.

Textul motivului (dacă este cazul)

Explicația textuală a codului motivului.

Documentul de ofertare și câmpurile acestuia pentru piețele organizate (aplicabile pentru tranzacționare secundară)

54.

Partea care constituie subiectul

Participantul la piață pentru care este transmisă oferta (codul EIC).

55.

Rolul subiectului

Rolul părții care constituie subiectul.

56.

Divizibil

Precizarea din care să rezulte dacă fiecare element al ofertei poate fi acceptat parțial sau nu.

57.

Identificarea ofertelor conexe (dacă este cazul)

Identificarea unică asociată cu toate ofertele conexe.

58.

Ofertă bloc

O indicare a faptului că valorile din respectiva perioadă constituie o ofertă bloc și nu pot fi modificate.


Tabelul 4

Detalii raportabile privind produsele energetice angro în legătură cu transportul de gaze — Alocări primare și secundare de capacitate pentru gaze

Câmp

Identificatorul câmpului

Descriere

Date comune privind procesele de alocare primară și secundară

1.

Identificarea expeditorului

Identificarea părții care este titularul documentului și care este responsabilă pentru conținutul acestuia.

2.

Identificarea pieței organizate

Identificarea pieței organizate.

3.

Identificarea proceselor

Identificarea licitației sau a altui proces definit de entitatea care alocă capacitatea.

4.

Tipul de gaze

Identifică tipul de gaze.

5.

Identificarea tranzacției privind transportul

Un număr de identificare unic atribuit pentru alocarea unei capacități desemnate de piața organizată sau de OTS.

6.

Data și ora creării

Data și ora creării tranzacției.

7.

Data/ora de deschidere a licitației

Data și ora la care este deschisă o licitație pentru ofertare.

8.

Data/ora de încheiere a licitației

Data și ora la care este încheiată o licitație.

9.

Tipul de tranzacție privind transportul

Tipul identifică natura tranzacției privind transportul care trebuie raportată în conformitate cu standardele industriei aplicabile în prezent astfel cum sunt specificate în codul rețelei de gaze privind interoperabilitatea și schimbul de date.

10.

Data și ora de începere

Data și ora de începere a timpului de derulare a înregistrării tranzacției privind transportul.

11.

Data și ora de încheiere

Data și ora de încheiere a timpului de derulare a înregistrării tranzacției privind transportul.

12.

Capacitatea oferită

Cantitatea capacității disponibile în cadrul licitației exprimată prin unitatea de măsură. Relevant numai pentru monitorizarea comportamentului de ofertare.

13.

Categoria capacității

Categoria capacității aplicabile.

Date pentru raportarea legată de ciclul de viață

14.

Tipul de acțiune

Codul statutului raportului care trebuie raportat în conformitate cu standardele industriei aplicabile în prezent astfel cum sunt specificate în codul rețelei de gaze privind interoperabilitatea și schimbul de date.

Date pentru raportarea legată de cantitate și preț

15.

Cantitatea

Numărul total al unităților alocate în tranzacția privind transportul astfel cum sunt exprimate în unitatea de măsură.

16.

Unitatea de măsură

Unitatea de măsurare utilizată.

17.

Moneda

Moneda în care este exprimată valoarea monetară.

18.

Prețul total

Prețul de rezervă la momentul licitației plus prima de licitație sau tariful reglementat în cazul altui mecanism de alocare decât licitația.

19.

Preț de rezervă fix sau fluctuant

Identificarea tipului de preț de rezervă.

20.

Prețul de rezervă

Identificarea prețului de rezervă pentru licitație.

21.

Prețul cu valoare de primă

Identificarea prețului cu valoare de primă pentru licitație.

Date pentru identificarea locației și a participantului la piață

22.

Identificarea punctului de rețea

În cadrul unui sistem de rețele în conformitate cu codul EIC.

23.

Grupare

Specificarea grupării.

24.

Direcție

Specificarea direcției.

25.

Identificarea OTS 1

Identificarea OTS pentru care este efectuată raportarea de date.

26.

Identificarea OTS 2

Identificarea OTS extrabursier.

27.

Identificarea participantului la piață

Participantul la piață căruia îi este alocată capacitatea.

28.

Grupul de echilibrare sau codul de portofoliu

Grupul de echilibrare (sau grupurile de echilibrare în cazul unor produse grupate) al cărui membru este expeditorul sau codul de portofoliu utilizat de expeditor, în cazul în care nu există un grup de echilibrare.

Date aplicabile exclusiv alocărilor secundare

29.

Procedura aplicabilă

Specificarea procedurii aplicabile.

30.

Valoarea maximă a ofertei

Valoarea maximă pe care entitatea căreia i se transferă este dispusă să o ofere, exprimată în moneda aferentă fiecărei unități de măsură.

31.

Valoarea minimă a ofertei

Valoarea minimă pe care entitatea care transferă este dispusă să o ofere, exprimată în moneda aferentă fiecărei unități de măsură.

32.

Cantitatea maximă

Cantitatea maximă pe care entitatea căreia i se transferă/entitatea care transferă este dispusă să o achiziționeze/să o vândă pentru crearea propunerii de tranzacționare.

33.

Cantitatea minimă

Cantitatea minimă pe care entitatea căreia i se transferă/entitatea care transferă este dispusă să o achiziționeze/să o vândă pentru crearea propunerii de tranzacționare.

34.

Prețul plătit către OTS (prețul activului suport)

Aplicabil exclusiv în cazul în care există o atribuire exprimată în moneda aferentă fiecărei unități de măsură care trebuie să fie kwh/h.

35.

Prețul pe care entitatea căreia i se transferă îl plătește entității care transferă

Prețul pe care entitatea căreia i se transferă îl plătește entității care transferă exprimat în moneda aferentă fiecărei unități de măsură care trebuie să fie kwh/h.

36.

Identificarea entității care transferă

Participantul la piață care cedează capacitatea.

37.

Identificarea entității căreia i se transferă

Participantul la piață care primește capacitatea.

Câmpurile de date aplicabile exclusiv în cazul ordinelor plasate la licitațiile pentru primele alocări

38.

Identificatorul ofertei

Identificatorul numeric al ofertei atribuit de entitatea raportoare.

39.

Număr întreg al licitației

Un număr întreg care se adaugă de fiecare dată când o licitație nu ajunge la un rezultat și este reluată cu parametri diferiți — începând cu 1. A se lăsa necompletat în cazul licitațiilor fără runde obligatorii, de exemplu licitațiile pentru ziua următoare.

40.

Prețul ofertei

Oferta de preț pentru fiecare unitate de capacitate, excluzând prețul de rezervă. Exprimat în monedă și unitate de măsură.

41.

Cantitatea ofertei

Cantitatea pentru care este furnizată o ofertă exprimată în unitatea de măsură aferentă.


Top