Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0761

2014/761/UE: Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2014 privind aplicarea normelor pieței interne a energiei între statele membre ale UE și părțile contractante la Comunitatea Energiei

OJ L 311, 31.10.2014, p. 82–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/761/oj

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/82


RECOMANDAREA COMISIEI

din 29 octombrie 2014

privind aplicarea normelor pieței interne a energiei între statele membre ale UE și părțile contractante la Comunitatea Energiei

(2014/761/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană este parte la Comunitatea Energiei care își propune să creeze un spațiu unic de reglementare pentru piețele energiei din Europa.

(2)

Părțile contractante (1) la Comunitatea Energiei au ca scop să își integreze piețele energiei cu piața internă a energiei din UE prin adaptarea legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice și încorporarea acesteia în legislația lor națională.

(3)

Principiile de bază ale legislației UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice sunt prevăzute în Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (2), Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (3), Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (4) și Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (5), care sunt aplicabile în statele membre de la 3 martie 2011. Norme importante ale legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice sunt, de asemenea, stabilite în codurile de rețea și orientările obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza legislației menționate anterior și aflate parțial în curs de elaborare.

(4)

Părțile contractante la Comunitatea Energiei sunt obligate să pună în aplicare directivele și regulamentele menționate până la 1 ianuarie 2015 (6) și să aplice măsurile de punere în aplicare de la aceeași dată, sub rezerva câtorva excepții. Codurile de rețea și orientările sunt, de asemenea, încorporate în mod progresiv în ordinea juridică a Comunității Energiei.

(5)

Părțile contractante au prevăzut punerea în aplicare a unor acte suplimentare din legislația UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, în special Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în infrastructuri (7), Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului (8) și Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (9).

(6)

Aplicarea geografică a legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice cuprinde întregul teritoriu al UE.

(7)

Comunitatea Energiei a adoptat la 23 septembrie 2014 o interpretare a Consiliului ministerial, în temeiul articolului 94 din Tratatul de instituire a Comunității Energiei, pentru a trata în actele juridice ale Comunității Energiei care încorporează legislația Uniunii Europene fluxurile de energie, importurile și exporturile, precum și tranzacțiile comerciale și de echilibrare, capacitățile rețelei și interconexiunile dintre părțile contractante și statele membre ale UE în același mod ca în cazul fluxurilor, importurilor, exporturilor, tranzacțiilor, capacităților și infrastructurilor respective dintre părțile contractante în temeiul legislației Comunității Energiei.

(8)

Tratamentul uniform al fluxurilor transfrontaliere, al tranzacțiilor transfrontaliere și al infrastructurii transfrontaliere (interconexiuni) între toate părțile la Tratatul de instituire a Comunității Energiei reprezintă un element important în spațiul unic de reglementare pentru comerțul cu gaze și energie electrică și constituie un element indispensabil pentru realizarea obiectivelor Comunității Energiei. În plus, cooperarea dintre Comitetul de reglementare al Comunității Energiei și Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei în ceea ce privește deciziile sale este necesară pentru a facilita integrarea părților contractante cu piața internă a energiei din UE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre, inclusiv autoritățile de reglementare pe care trebuie să le desemneze în temeiul legislației privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei și operatorii economici sunt invitați să coopereze cu autoritățile naționale și operatorii economici ai părților contractante la Comunitatea Energiei în aplicarea legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice între părțile contractante și statele membre ale UE.

2.

Statele membre, inclusiv autoritățile de reglementare pe care trebuie să le desemneze în temeiul legislației privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei și operatorii economici sunt invitați ca, la punerea în aplicare a legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice, să aplice orice trimitere la:

(a)

fluxuri de energie, importuri și exporturi, precum și tranzacții comerciale și de echilibrare;

(b)

capacitatea rețelei;

(c)

infrastructura existentă sau nouă pentru gaze și energie electrică,

care traversează frontiere, zone, zone de intrare-ieșire sau zone de control între statele membre la fluxurile, importurile, exporturile, tranzacțiile, capacitățile și infrastructura care traversează frontierele dintre părțile contractante și statele membre ale UE.

3.

Trimiterile din legislația UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice referitoare la cooperare și activități comune între instituțiile naționale, autorități și operatorii economici ar trebui înțelese ca incluzând cooperarea și activitățile comune între instituțiile naționale, autorități și operatorii economici din statele membre și părțile contractante.

4.

În cazul în care actele juridice ale legislației UE privind piața internă a gazelor și energiei electrice se referă la „impactul” asupra unuia sau mai multor state membre, o astfel de referire ar trebui înțeleasă, de asemenea, ca un impact asupra părților contractante sau asupra unei părți contractante și a unui stat membru.

5.

În cazurile în care dispune de competența de a adopta decizii în temeiul legislației UE privind piața internă a gazelor și a energiei electrice, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei este invitată să coopereze cu Comitetul de reglementare al Comunității Energiei în acele cazuri în care comitetul este competent în temeiul acquis-ului Comunității Energiei, cu scopul de a permite adoptarea unor acte coerente ale celor două organisme.

6.

Prezenta recomandare se adresează statelor membre, Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, operatorilor economici și Comitetului de reglementare al Comunității Energiei.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Vicepreședinte


(1)  Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Republica Muntenegru, Republica Serbia, Ucraina și Administrația Interimară ONU în Kosovo în conformitate cu Rezoluția nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)  JO L 211, 14.8.2009, p. 55.

(3)  JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

(4)  JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(5)  JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

(6)  Cu unele excepții, conform acquis-ului Comunității Energiei. Pentru mai multe detalii, a se vedea http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  JO L 33, 4.2.2006, p. 22.

(8)  JO L 295, 12.11.2010, p. 1.

(9)  JO L 115, 25.4.2013, p. 39.


Top